Vámbéry Ármin levele 'Abdu'l-Bahához

Vámbéry Ármin és ‘Abdu’l-Bahá kapcsolata

 

Vámbéry Ármin keleti utazásai alatt hallott a bahá’í hit előfutáráról, a Bábról és Perzsiát reformáló mozgalmáról. Ezt először 1868-ban említi a Vándorlásaim és Élményeim Perzsiában című könyvében. Egy külön fejezetben ír a bábí vallásról. A nők egyenjogúsága és a fátyol levételének üdvözlése mellett meglehetősen elítélő és gúnyos hangnemben festi le Vámbéry a Báb mozgalmát.

Vámbéry hangvétele 1892-ben változott meg a bábí-bahá’í vallás iránt, mikor recenziót írt a neves brit orientalista Edvard Granville Browne könyvéhez (A Traveller’s Narrative Written to Illustrate the Episode of the Bāb, Cambridge 1891). Vámbéryra a bahá’í hit haladó társadalmi nézetei gyakoroltak hatást. A muszlim Kelet lehetséges gyógyírjaként ír a bahá’í hitről 1906-ban A nyugat kultúrája keleten című esszéjében.

A fentiek tükrében nem meglepő, hogy amikor a neves orientalista meghallotta, hogy bahá’í hit alapítójának fia, ’Abdu’l-Bahá Budapesten jár, szeretett volna találkozni vele. Vámbéry Ármin először 1913. április 12-én, délután 2 óra körül találkozott ’Abdu’l-Bahával. A következő nap Vámbéry a Ritz szállodában kereste ’Abdu’l-Bahát, aki éppen nem tartózkodott ott. Az elmaradt találkozót viszonzandó ’Abdu’l-Bahá másnap, 14-én felkereste Vámbéryt otthonában (délután 2 óra körül). A találkozók hatását Vámbéry az ’Abdu’l-Bahához írt levelében fejezi ki. Az idős orientalista hitvallásának is tekinthető levél keletkezésének pontos időpontja ismeretlen.

Vámbéry Ármin 1905-ben. Megjelent a Vasárnapi Újság 1905/24. számában. Forrás: Wikimedia Commons, ez a mű nem jogvédett

Vámbéry Ármin 1905-ben. Megjelent a Vasárnapi Újság 1905/24. számában. Forrás: Wikimedia Commons, ez a mű nem jogvédett

Vámbéry Ármin levelének fordítása Sárközy Miklós tanulmányából

 

Ezt a szolgai írást küldtem Nagyságos Őexcellenciájának, a növekvő erényű és kiválóságú, a tudományban jártas, világhírű Mīrzā cAbd al-Bahā’i cAbbāsnak

 


Kegyesen, barátsággal, alázatosan, engedelmeskedve, a Te áldozatod voltam

 


Kegyességgel teli leveled, melyet e szolgádnak voltál szíves (eljuttatni) az imaszőnyeggel együtt megérkezve a neked hálát adó kézzel egyesült és a Legkisebb emlékezetében újra előjött az áldásokkal teli excellenciáddal való találkozás ideje. Legközelebb is nagyon szeretném látni (excellenciádat). Valóban bármennyi országot és az területet is jártam és utaztam be, az intelligencia olyan esszenciájával mint Nagyságos Excellenciádé eddig sosem találkoztam és hadd mondjam, hogy ilyen könnyen nem is található. Emiatt remélem, hogy Nagyságos Excellenciád cselekedetei és kegyessége mindenképpen az eredmény jóságára fognak vezetni, mivel én humanizmust (insānīat) látok ezekben a jóságból és nemességből fakadó cselekedetekben és kegyességekben.

Ez a Legkisebb a különböző vallásokat belülről megtapasztaltam, vagyis külsőleg Mózes-hitű (mūsavī), keresztény (khrīstīān), mohamedán (mohammadī) és tűzimádó (ātašparast) lettem. De mindegyikben nem fedezhettem fel egyebet, mint egymás elleni harcot és ellenségeskedést. Mindegyik vallás az elnyomás és zsarnokság eszközévé válva az uralkodók és hatalmasok kezében a világ és az emberiség romlásainak okai lett. És eme eredménytelenségre pillantva mindenki Nagyságos Excellenciád támogatására kényszerülve egy általános vallás (dīn-i cumūmī) megalapítására kell, hogy a jövőben törekedjen.

Én, aki Nagyságos Excellenciád méltóságos apját közelről láttam, megismertem és megcsodáltam az iránta megnyilvánuló lelkesedést is, nem tudok mást, mint kegyességet és tiszteletet tanúsítani Nagyságos Excellenciád irányultsága és célja iránt. És ha a magasságos Isten hosszú életkort ad neked, mindenképp sikeres leszel. Ezt kívánja és óhajtja szíve mélyéből

A Legkisebb

Vámbéry

Köszönetünket fejezzük ki Sárközy Miklósnak, hogy hozzájárult az eredeti perzsa levél magyar fordításának megjelenéséhez! Tanulmánya az alábbi helyeken olvasható:

  • Sárközy Miklós: Vámbéry Ármin és Perzsia. Magyar Tudomány, 2013/8, 934-943. (Vámbéry és Abdulbahá kapcsolata 1913-­ban című fejezet: 940-942.) html ,
  • Sárközy Miklós: Vámbéry Ármin és a bahá’i vallás in: Dobrovits M. (szerk.) Az érett kor ítélete (IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia). Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2012. pp. 259-286. ISBN 978-80-8062-462-0

Vámbéry Ármin levelének régebbi fordítása

 

Ezt az alázatos írást küldöm ‘Abdu’l-Bahá szent és áldott jelenlétének, a minden Tudás középpontjának, aki ismeretes az egész világon, s akit szeret a egész emberiség. Óh, Te nemes barátom, aki Vezetéseddel ajándékozod meg az emberiséget, életem legyen a Te áldozatod! Szeretett leveled, amelynek írásával leereszkedtél szolgádhoz, valamint a szőnyeg, amellyel megajándékoztál, hibátlanul eljutottak birtokomba. Az időt, amelyet Magasságod jelenlétében töltenem megengedett s a Te Jelenléted áldásának emlékét szolgád emlékezete mindenkor híven fogja megőrizni. Vágyakozom az idő után, amikor ismét együtt lehetek Veled.

Bárha az Iszlámnak számos országát és városát jártam be, még soha sehol nem találkoztam oly magasztos jellemmel és oly nemes egyéniséggel, sőt hiszem, hogy sehol nem találhatom fel mását. E tulajdonságaidtól remélem, hogy Eszményeidet és Törekvéseidet siker fogja koronázni, s mindenképpen jó eredményeket fognak megérlelni, mert az eszmények és cselekedetek mögött könnyen felismerhető az emberiségnek örök jóléte és boldogsága.

Hogy közvetlenül nyerjen tudomást és szerezzen tapasztalatokat, e szolgád különböző vallások követőinek sorába lépett. Sorjában voltam: zsidó, keresztény, mohamedán és Zoroaszter követője. Ezekből a tapasztalatokból megtanultam, hogy a különböző vallásfelekezetek híveinek nincs jobb dolga, mint hogy egymást gyűlöljék és kiátkozzák; sőt mi több, tudatára ébredtem, hogy mind e vallások világi uralkodók kezében a zsarnokság és elnyomatás eszközeivé váltak, s ilyenképpen az emberiség rombolásának voltak okozói.

Ha ezeket a kártékony eredményeket szemügyre vesszük, mindenkinek Nemes Személyiséged mellé kell állania és örömmel kell fogadnia az Egyetemes Vallás jelentős megalapítását, úgy, miként az Törekvéseidben megnyilatkozik.

Távolból szerencsés voltam hajdan megláthatni Kitűnőséged Atyját, lelki szemeim előtt most testet öltött Fiának Személye és csodálattal teltem el.

A legnagyobb tiszteletet és odaadást juttatom kifejezésre Kiválóságod Elvei és Céljai iránt, s ha a Mindenható hosszú élettel ajándékoz meg, minden körülmények közt szolgálni fogom tanításodat.

Ezért könyörgök és imádkozok szívem mélyéből.

Szolgád: Vámbéry

Ezen fordítás az Egyptian Gazette 1913-09-24-i számában megjelent angolból lett fordítva, magyarul az alábbi könyvben jelent meg:

  • Esslemont J. E.: Bahá’u’lláh és az uj korszak. Budapest, Gergely R. Könyvkereskedése, 1933.