Rövidített adatvédelmi szabályzat – közérthetően

Tartalomjegyzék

 

 Bevezetés

 1.1.  Az Európai Unióban megszaporodott a személyes adatokkal visszaélés. Ennek megfékezésére, és az internet használata iránti bizalom erősítése érdekében az Európai Unió Parlamentje rendeletet alkotott. A rendelet az Európai Unió legmagasabb szintű jogszabálya, magasabb, mint egy ország törvénye, és minden tagállamban betű szerint be kell tartani.

1.2.  Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kizárólag az élő természetes személyek adataival foglalkozik. Mindenféle személyes adat kezelése tilos, kivéve bizonyos eseteket. Meghatározza, hogy mi a személyes adat, és azt milyen módon lehet kezelni. Külön foglalkozik az egészségügyi, vallási adatokkal és a gyermekek adataival, melyeket további kategóriák mellett külön is védendőnek tekint. A rendelet mellett Magyarországon is léteznek egyéb, a személyes adatokkal foglalkozó törvények[1].

1.3.  A jelen tájékoztató összefoglalja a Magyarországi Bahá’í Közösség (alapcélként vallási tevékenységet végző közhasznú egyesület[2]) adatkezelési irányelveit és gyakorlatát. A tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

1.4.  Ebből a tájékoztatóból megismerheted, hogy a Közösség által kezelt személyes adataidnak mi a forrása, és milyen adataidat milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, ki, meddig és milyen körülmények mellett kezeli. Igyekszünk a tájékoztatást közérthetően, világosan és egyszerű nyelven megtenni.

1.5.   „Személyes adat” minden olyan adat, amiből a személyazonosságod bármilyen módon megállapítható (tehát nem csak a neved, címed, hanem akár különleges ismertetőjeled, IP-címed is). A személyes adataid a te adataid, amelyek felett te rendelkezel, és te határozod meg, hogy ki, hogyan és mit tehet vele!

1.6.   „Adatkezelő” az, aki az adataidat kezeli, felhasználja és tárolja. „Adatfeldolgozó” az, aki az adataidon az Adatkezelő megbízásából bizonyos műveleteket végez.

1.7.  A tagok adatkezelése vonatkozásában az „Adatkezelő” elsődlegesen:

Adatkezelő:                     Magyarországi Bahá’í Közösség

Székhely:                        1054 Budapest, Ferenciek tere 3. 2.em. 4.

Adószáma:                      19287582-1-41 ( 18297760-1-41 )

Telefon:                          + 36 (1) 266-4004

E-mail:                            nsa-kukac-bahai.hu

1.8.  FIGYELEM! Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az ahhoz kapcsolódó európai bírósági állásfoglalások alapján a Magyarországi Bahá’í Közösség (továbbiakban: Közösség) és annak tagjai Közös Adatkezelőnek minősülnek. Közös Adatkezelő minden hívő, aki a Közösség nevében és céljainak megvalósítása során személyes adatokon végez műveleteket (pl. kapcsolatfelvétel / outreach keretében vagy serdülőcsoportokhoz adatokat gyűjt, azokat rendszerezi), vagy akár azokat tárolja. Ide tartozik az is, ha a 21. életévedet betöltötted, és az éves választásokon a Közösség választható tagjainak nevét tartalmazó listáját postai vagy elektronikus úton megkapod. Ezért kérjük, hogy kellő alapossággal olvasd el és tekintsd önmagadra kötelezőnek a jelen szabályzatot.

1.9.  A vallási hovatartozás olyan különleges kategóriába[3] eső adat, amelynek a kezelése alapvetően tilos, kivéve, ha

 1. ahhoz kifejezett hozzájárulásodat adod;
 2. az adatkezelést vallási alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet végzi jogszerű tevékenység keretében, megfelelő garanciák mellett. Ez kizárólag a jelenlegi vagy volt tagokra, vagy olyan személyekre korlátozódik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan. Más ezeket az adatokat csak a te engedélyeddel kaphatja meg.
 3. az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket te már nyilvánosságra hoztál (pl. a Facebook oldaladon).

1.10.       A kiskorúak adatai is különleges kategóriába eső adatok. Ezek kezeléséről lejjebb olvashatsz.

Az adatkezelés során alkalmazott alapelvek

 •  A jogszabályoknak megfelelően, tisztességesen és átláthatóan járunk el.
 • A személyes adataidat kizárólag előre meghatározott célok érdekében kezeljük.
 • Csak a legszükségesebb adataidat kezeljük.
 • Az adatokat pontosan és naprakészen tartjuk; a pontatlanokat töröljük vagy helyesbítjük, ha ezt jelzed.
 • Az adataidat csak addig tároljuk, ameddig a célok eléréséhez ez szükséges; hosszabb ideig akkor, ha ez közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges, vagy jogszabály írja elő.
 • A személyes adataid biztonságát technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk.

Milyen adataidat kezeljük, milyen jogalapon, és ezek honnan származnak?

1. Ha a Hit barátja (érdeklődő vagy szimpatizáns) vagy:

A bahá’í-ok egyik alapvető lelki feladata a Hit tanítása. Nem tartozik a GDPR hatálya alá, ha egy bahá’í mint magánszemély valakivel a Hitről beszélget, vagy ha őt tanítja. Az adatkezelés akkor kezdődik, ha a hívő pl.

 •   az érdeklődő személyes adatait listára veszi abból a célból, hogy bevonja egy alaptevékenységbe,
 •   rendszeresen meghívja imatalálkozókra, stb.,

tehát a kapcsolat túlmegy az egyedi kapcsolatfelvételen, és már a Közösség céljainak megvalósítása érdekében történik.

A személyes adataid kezelése ilyen esetekben ugyanúgy történik, mint a hívek esetében, de nem a Közösség, hanem az egyes hívők, mint Közös Adatkezelők szintjén.

Ha a Közösség honlapján, facebook oldalán vagy levélben, telefonon, illetve személyesen jelentkezel be, és kérsz információt, az adatait egy erre kijelölt személyhez továbbítjuk, aki a továbbiakban mint Közös Adatkezelő jár el.

A személyes adataidat addig kezeljük, amíg:

 • ahhoz a hozzájárulásodat adtad, és azt nem vontad vissza,
 • a passzív magatartásod nyilvánvalóvá nem teszi, hogy nem kívánsz kapcsolatban lenni   a Hittel. Passzív magatartás esetén nem szabad téged telefonhívásokkal, meghívásokkal, programajánlatokkal bombázni.

2. Ha már hívő vagy:

Mikor elfogadod Bahá’u’lláh Hitét, kérünk tőled bizonyos adatokat. Ezeket legtöbben a kijelentőlap kitöltésével adják meg, de szóban vagy elektronikusan is lehetséges. Az adatokat azért rögzítjük, mert kapcsolatban kívánunk lenni veled, információkat akarunk küldeni, illetve bizonyos vallási cselekményekhez (pl. választáshoz, nagykorúság megállapításához) szükségesek.

Az adatok a következők: név, születési idő, lakcím, telefonszám és email cím.

További adatot később csak célzottan kérünk tőled (pl. Nyári Iskolára való jelentkezésnél sajátos étkezési kérések, allergiák, stb.)

A kijelentőlapon önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásodat adod, hogy a Magyarországi Bahá’í Közösség a személyes adataidat kezelje. Ez kiterjed valamennyi, a hitgyakorlással és a Közösség vallási és közösségszervezési céljai érdekében végzett általános, és minden barátot érintő adatkezelési tevékenységre. Egyes esetek megkövetelik további hozzájárulások megadását is (pl. szülő hozzájárulása ahhoz, hogy a gyermeke gyermekosztályba járjon); ilyenkor külön hozzájáruló nyilatkozatot kérünk tőled.

Milyen célra használjuk az adataidat (néhány példa)?

 • kapcsolattartás, levelezés
 • meghívók, körlevelek, Bahá’í Magazin küldése
 • szolgálatra való felkérés
 • Bahá’í Világközpontból érkező információk, útmutatások megosztása
 • házasságkötés, illetve válás tényének rögzítése
 • adományok és Huqúq fogadása (pénzügyi adatok)
 • Bahá’í Világközpontban szervezett eseményekhez (Nemzetközi Konvenció, három és kilenc napos zarándoklat, stb.) szükséges adatok továbbítása
 • a bahá’í Igazgatási Rend tevékenységi körébe tartozó cselekmények:
  • szavazólisták készítése a választható személyekről a választásokra
  • a 15. éves életkor betöltésének figyelése (bahá’í „nagykorúság”)
  • a 21. éves életkor betöltésének figyelése, mert ekkortól választhatsz és vagy választható
  • a 18. életév betöltésének figyelése a szükséges szülői/törvényes képviselői nyilatkozatok meglétének biztosításához
  • a 16. életév betöltésének követése az információs társadalommal összefüggő adatkezeléshez
  • bahá’í státuszban bekövetkező változások nyilvántartása
  • házasságkötéssel, válással, temetéssel kapcsolatos információk nyilvántartása, stb.

Kik kezelik és használják az adataidat?

 • az Igazgatási Rend választott testületeiben (Igazságosság Egyetemes Háza, Országos Szellemi Tanács és Helyi Szellemi Tanácsok) szolgáló személyek, illetve az általuk erre felhatalmazottak
 • az Igazgatási Rend kinevezett testületeiben szolgáló személyek (Nemzetközi Tanítási Központ, Tanácsosok, Segédtestületi Tagok és asszisztenseik)
 • az Országos és Helyi Szellemi Tanácsok által létrehozott szervekben (Intézeti Igazgatóság, Területi Tanítási Bizottság, Bizottságok és Munkacsoportok, stb.) szolgáló személyek
 • az Országos Szellemi Tanács Titkársága, és az ott dolgozó(k)
 • az Igazgatási Rend bizonyos cselekményei (pl. választások) esetében azok a Közös Adatkezelők, akik a személyes adataidat (nevedet) megkapják
 • adományozás esetén az Országos Szellemi Tanács, illetve a Helyi Szellemi Tanács gazdasági felelőse
 • jegyzőkönyvek és egyéb beszámolók kiküldése, kilenc- és három napos zarándoklat szervezése, Nemzetközi Konvención való részvétel, nemzetközi alapokba történő közvetlen adományozás esetén a Haifai Bahá’í Világközpont erre felhatalmazott illetékesei (16 Golomb Avenue, 31001 Haifa, Izrael). Izrael nem EU-s ország, de rendelkezik az Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozatával.
 • Huqúq’u’lláh adományozása estén a Huqúq felelősök Magyarországon és Izraelben
 • tagság átadása esetén a fogadó Országos Szellemi Tanács illetékese(i)

Hol tároljuk és kezeljük a személyes adataidat?

Az adataidat elsődlegesen a Közösség székhelyén: 1054 Budapest, Ferenciek tere 3. 2.em. 4. tároljuk; a biztonsági mentések az Adatfeldolgozó hatáskörében kerülnek tárolásra.

Közös Adatkezelő esetében az adatkezelés helyszíne valamennyi lakhely és adattároló eszköz.

Honlap és Facebook felületek üzemeltetése során az őrzés helye a megfelelő jogosultság-kiosztással meghatározott tárhely; itt az adott szolgáltató adatvédelmi gyakorlata az irányadó.

Hogyan őrizzük a személyes adataidat?

A személyes adataidat kétféleképpen őrizzük:

 1. elektronikusan a Titkárságon található, jelszóval védett számítógépben. A jelszót csak az Országos Szellemi Tanács Titkára, a helyettese, a gazdasági felelős, a titkársági asszisztens és a rendszergazda ismeri. A számítógép egy kulccsal zárt irodában található, melyhez csak a fenti személyeknek, illetve az Országos Szellemi Tanács által felhatalmazott további barátoknak van kulcsa. A számítógép tartalmáról a rendszergazda hetenként biztonsági mentést készít. A számítógép vírusvédelmét napra készen tartjuk, a frissítéseket azonnal telepítjük.
 2. papíralapon: a kijelentőlapokat, illetve az egyéb, személyes adataidat tartalmazó dokumentumokat kulccsal zárható szekrényben őrizzük, melyhez csak a Titkárnak és a titkársági asszisztensnek van kulcsa. A bizalmas jegyzőkönyveket és a végrendeleteket egy zárható fiókban tároljuk; ehhez csak a Titkárnak van kulcsa.
 • Ha egy dokumentum személyes adatot tartalmaz, és már nincs rá szükség, azt iratmegsemmisítővel haladéktalanul megsemmisítjük.
 • A munkaügyi és az önkéntesekre vonatkozó, valamint a pénzügyi adatokat tartalmazó dokumentumokat zárt szekrényben tároljuk.
 • A levelezőrendszer webes eléréséhez az Országos Szellemi Tanács három tagjának és a rendszergazdának van hozzáférési jogosultsága.
 • Bizalmas tartalmakat elektronikus levelezés során jelszóval védett csatolmányként továbbítunk.
 •  Elektronikus levelezés során az intézmények tagjai saját jogon felelnek azért, hogy a közösségi e-mail címről kapott levelek címzettjeként kizárólag ők férjen hozzá a levél tartalmához.

 Meddig kezeljük, és mikor töröljük a személyes adataidat?

Addig kezeljük, amíg a Közösség tagja vagy, illetve amíg a hozzájárulásodat vissza nem vonod. A volt tagokra vonatkozó adattárolás, archiválás elkülönített adatbázisban történik, amelyre a hatályos jogszabályok a Közösséget feljogosítják.

Töröljük az adataidat, ha visszavonod a hozzájárulásodat, ha tiltakozol az adatkezelés ellen, vagy ha kiderül, hogy jogellenesen kezeltük az adataidat. A törlést kérelem után, általában harminc napon belül végezzük el.

Milyen jogaid vannak az adataid kezelésével kapcsolatban?

 Másolatot kérhetsz a Közösség által kezelt adataidról.

 • Megismerheted, hogy a személyes adataidat kik, milyen jogon és hogyan kezelik, az önrendelkezési jogodat hogyan gyakorolhatod, és milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.
 • Kérheted az adataid helyesbítését, ha azokat pontatlanul vagy hiányosan tartjuk nyilván.
 • Kérheted az adataid törlését. Ezt teljesíteni fogjuk. Ha jogi előírások ebben megakadályoznak (pl. az adataid élő szerződésben szerepelnek, stb.), az indoklásról értesítünk. A törlésről értesítjük azokat, akiknek a személyi adataidat korábban továbbítottuk.
 • Kérheted az adatkezelés korlátozását, illetve az adataid zárolását, amennyiben bizonyos indokok miatt ez számodra szükséges (olvasd el a rendelet 18. cikkelyét). Ilyenkor az adataidat áthelyezzük egy másik adatbázisba.
 • Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ilyenkor az adataidat nem kezeljük tovább, hacsak nincs erre kényszerítő okunk (pl. törvényi előírás). Az adatkezelés megszüntetéséről értesítjük azokat, akiknek a személyi adataidat korábban továbbítottuk. Ha a tiltakozásodat el kell utasítsuk, és a döntéssel nem értesz egyet, a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.
 • Jogod van arra, hogy a személyes adataidat egy másik adatkezelőhöz továbbíttasd velünk. Ez elsősorban a tagság átadásakor fontos, mikor másik országba költözöl, és másik Közösség tagja leszel (transzfer). Ilyenkor az általunk a transzfer idejéig kezelt adataid továbbra is megmaradnak nálunk.  

Egyes adatkezelési területek

 1. Adatkezelőt adatnyilvántartásra kötelező jogszabályoknak történő megfelelés

Az adatkezelés ilyen esetekben a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Munka- és önkéntes jogviszony létesítésével kapcsolatban külön, részletes tájékoztatást kapsz. (Az ilyen természetű adatkezelési elveket és gyakorlatot a részletes Szabályzat tartalmazza.)

 2. Intézeti képzési folyamatban és alaptevékenységekben való részvétel; Iskolák és táborok

 • Ha intézeti képzésben vagy alaptevékenységben veszel részt, azt nyilvánvalóan önkéntesen teszed. A tanfolyam-sorozatok, illetve az alaptevékenységek szervezéséhez tudnunk kell, hogy milyen szinten állsz a képzésekben, illetve milyen alaptevékenységben veszel részt.
 • Közösségünk sokszor szervez Iskolákat és táborokat is. Ezek bahá’í létünk örömteli eseményei, sokszor csúcspontjai. Ha ilyeneken részt veszel, adatokat kell kérjük tőled, amivel a jelentkezésedet azonosítani és kezelni tudjuk. Ezek a neved, lakcímed, e-mail címed, telefonszámod, étkezési és szállási preferenciáid, fizetéshez szükséges adataid, és a különleges kéréseid.
 • Az adataidat a szervezők, a tanfolyamokat vezetők, illetve a Titkárság kezelik, a fent meghatározott módon.
 • Az adataidat addig kezeljük, amíg azok a szervezéshez, lebonyolításhoz, illetve egyes dolgok bizonyításához (pl. fizetés megtörténte) szükségesek, vagy azt jogszabály előírja, illetve amíg a hozzájárulásodat vissza nem vonod, vagy az el nem avul (pl. egy tanfolyam végleges hatállyal megszűnik). A jelentkezési lapot a rendezvény lebonyolítását követően két hónapig tároljuk.
 • Kiskorúak esetén az adatkezelés kizárólag szülő/törvényes képviselő által aláírt hozzájárulással történhet. Iskolák és táborok esetében emellett a szülők egészségügyi nyilatkozatára is szükség van.

 3. Fénykép, kép és/vagy hangfelvétel nyilvános közzététele

 • A fényképed, rólad készített videó vagy hangfelvétel, melyet bahá’í eseményeken, vagy bahá’í tevékenységekkel kapcsolatban készítenek rólad, megjelenhet a Közösség honlapján vagy Facebook oldalán, vagy a Bahá’í Magazinban.
 • Ehhez önkéntes és írásban kifejezett hozzájárulást kérünk tőled, kivéve, ha tömegfelvétel részeként vagy jelen a felvételen.
 • A hozzájárulásod addig érvényes, amíg azt vissza nem vonod.
 • A rólad készített anyagot a honlapot szerkesztők, a Facebook oldal moderátorai, illetve a Magazin szerkesztői kezelik.
 • Ha a felvétele(i)det külső, nem bahá’í médiumok kérik, az átadás előtt az engedélyedet kérjük ehhez.
 • A 16. életévet be nem töltött kiskorúak esetén az adatkezelés csak a szülő/törvényes képviselő által aláírt hozzájárulással történhet.

4. Kiskorúak adatainak kezelése

 • A Rendelet szerint a gyermekek adatai különleges adatnak minősülnek.
 • Mint szülő, biztosan szeretnéd, hogy a gyermeked megismerkedjen a legfontosabb lelki alapelvekkel, részt vegyen a Közösség által szervezett alaptevékenységekben, táborokban, stb.
 • Ilyenkor a gyermeked adatait rögzítenünk és kezelnünk kell, hogy a részvételt, a tanfolyam elvégzését igazolni tudjuk, és esetenként visszajelzést is adhassunk neked. Ezt a szervezők, illetve a Titkárság végzi a fentebb meghatározottak szerint, és az adatokat is ugyanúgy tároljuk.
 • Ahhoz, hogy a gyermeked adatait a 18. életévének a betöltéséig kezelhessük, kifejezett hozzájárulást kell kérnünk tőled. Ez vonatkozhat gyermekosztályokban, serdülőcsoportokban való részvételre, egészségügyi adatokra (pl. táboroztatáshoz), fénykép, videó és hangfelvételek készítésére, vagy szolgálat esetén az ahhoz szükséges adatokra (pl. taj-szám).
 • A hozzájárulásod hiányában a Közösség és tagjai nem kezdeményezhetnek kapcsolatfelvételt a gyermekkel, sem egyéb adatkezelési műveleteket nem végezhetnek a gyermek adatain.
 • A Rendelet értelmében fénykép, video- és/vagy hangfelvétel esetén a 16. életévét betöltött gyermeked már saját jogon nyilatkozik.
 • Bahá’í  szülők, figyelem! Hitünkben a vallási értelemben vett nagykorúság a 15. életév. Ettől kezdve a Közösség vallási szempontból felnőttnek tekinti őket, de adatvédelmi szempontból nem. Itt 18 év a határ, elektronikus média esetében 16.

5. Bizalmas ügyek

 • Előfordulhat, hogy bizalmas kéréssel/kérdéssel fordulsz a Közösség vezető testületéhez, illetve bizonyos hitvédelmi kérdések miatt a Közösségnek kell lépéseket tennie (alkohol fogyasztása, stb.)
 • Ezekkel a témákkal a Tanácsok, illetve a kinevezettek foglalkoznak.
 • A döntésekről bizalmas jegyzőkönyv készül, amely nem kerül be a titkársági levelezésbe. A jegyzőkönyvet kinyomtatva, lezárt fiókban őrizzük a Titkárságon, amelyhez csak a Titkárnak van kulcsa.
 • A dokumentumokat addig őrizzük, amíg a benne foglalt tények fennállnak, illetve ameddig ezt Hitünk előírásai megkövetelik.

 6. Bahá’í státuszigazolás kiállítása

 • Ha másik országba költözöl, és az ottani közösségnek leszel a tagja, vagy ha a Világközpontba mégy dolgozni, „teljes jogú tag” (Bahá’í in good standing) igazolást adunk neked. Ezzel bizonyítod, hogy rendelkezel szavazati joggal.
 • Az igazolást a fenti célból a Titkárság adja ki, és az adott ország Országos Szellemi Tanácsának, vagy a Világközpontnak küldjük el.
 • Az igazolást külön számítógépes mappában, illetve dossziéban őrizzük, addig, amíg kapcsolatban kívánsz maradni a magyarországi közösséggel, illetve fennáll a lehetősége, hogy visszatérsz a közösségünkbe (pl. úttörőség esetén).
 • Kérhetsz ilyet akkor is, ha meg akarod látogatni egy másik ország közösségét, ilyenkor te magad kapod meg, és viszed magaddal.

7. Házasságkötés és válás

 • Hitünk tanításai előírják, hogy a barátok a világi esküvő mellett egyházi esküvőt is tartsanak.
 • Erről külön dokumentum készül, melyet az előírásaink szerint addig meg kell őrizzük, amíg a Közösség tagja vagy.
 • A dokumentum rögzíti a házastársak és a tanúk nevét, valamint a Közösség képviselőjének a nevét, aki a házasságkötés megtörténtét hitelesíti.
 • A dokumentumot a Titkárságon zárt szekrényben őrizzük.
 • A válás tényét is rögzítenünk kell, melyről szintén dokumentum készül, és ugyanúgy helyezzük el.

 8. Végrendelet elhelyezése a Titkárságon

 • Hitünk előírásai szerint kötelező minden bahá’í számára végrendelet írása. Ezt saját döntésed szerint elhelyezheted a Titkárságon is. Tudnod kell azonban, hogy mi nem kezelhetjük olyan személyek adatait, akik erről nem tudnak, kivéve, ha a bahá’í temetéssel kapcsolatban rendelkezel, és ezzel kapcsolatban megnevezel bizonyos személyeket. Erről külön kell nyilatkoznod, nem a végrendeletben, mert mi nem bonthatjuk fel azt.
 • A végrendeletet egy zárt fiókban őrizzük, melyhez csak a Titkárnak van kulcsa.
 • A végrendeletet a szükséges időben érintetlenül, lezártan átadjuk a Közösség ügyvédjének, és a továbbiakban ő jár el.

 Honlap

 www.bahai.hu a legfontosabb kapunk a külvilág felé. A honlapot látogatók itt kaphatnak betekintést legegyszerűbben a Közösség történetébe, felépítésébe és tevékenységeibe. Itt számolunk be elsősorban a programjainkról, eseményeinkről, mutatjuk be az események hangulatát, szólaltatunk meg bahá’í-okat, akik a Hitről és az egyes programokról/képzésekről beszélnek.

A honlapunk nem tárol sütiket, a látogatók kizárólag harmadik fél által használt sütikkel találkozhatnak. A használatról látogatottsági analitikát készítünk a Google Analytics használatával.

A honlapon megjelenhet rólad fénykép, videó- és hangfelvétel, írásos interjú, illetve téged azonosítható bejegyzések.

Ezeket a honlap szerkesztői kizárólag a te előzetes engedélyeddel helyezik el rajta, és addig marad fenn, amíg a holnap szerkezete meg nem változik, illetve nem kéred a szerkesztőktől az eltávolítását. Ez utóbbi esetben legkésőbb egy héten belül eltávolítjuk.

A honlapon keresztül a közösségi média egyéb felületeire kattinthatsz, mint a Facebook, és beágyazott linkeket is találsz egyéb különböző témakörben a Hit tanításairól, irodalmáról, helyi híreiről, közhasznú tevékenységeiről, a nemzetközi bahá’í közösség friss híreiről, és azok visszhangjáról. A beágyazott linkek vonatkozásában az adott felület adatkezelési tájékoztatója és sütikezelése irányadó.

Facebook: https://www.facebook.com/magyarbahai/   

A felület a bahá’í közösségi rendezvényekről, eseményekről és tevékenységekről hivatott tájékoztatást nyújtani, valamint képes galériája a bahá’í alaptevékenységnek és rendezvényeknek. Meghívók, beszámolók is megjelennek rajta.

Ha a Facebook-ot használod, az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva önként hozzájárulsz az Adatkezelő híreinek és szolgáltatásai közzétételéhez a saját üzenőfaladon, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhatsz le.

Az EU-ban és EGT-ben élő Facebook oldal adminisztrátorok a Facebook-kal közös Adatkezelőnek minősülnek. Ha az adminhoz adatkezelést érintő kérés érkezik, azt továbbítja a Facebooknak is a megfelelő űrlap kitöltésével. A Facebook Súgóközponton keresztül az „Adataid kezelése és tiltakozás küldése” űrlapon tiltakozhatsz közvetlenül is a Facebookhoz intézve kérésedet adatkezelési anomáliák észlelése esetén. (A Facebook által „tárolt adataid megtekintése és letöltése” menüben is tájékozódhatsz a tárolt információkról.) A Facebook működésére vonatkozóan bővebben tájékozódhat az alábbi linkre kattintva.https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az adatait kezelésére a facebook.com általános szerződési feltételei és adatvédelmi szabályai mérvadók, illetve függ a saját beállításaidtól is; üzenetek esetén az üzenetben foglaltak teljesüléséig.

Az adatkezelés nyilvántartása

Nyilvántartást kell vezessünk arról, hogy az adataidat miként kezeljük:

 • a rendszeresen ismétlődő adattovábbítások időpontjáról,
 • a rendkívüli eseményekről, esetleges adatvédelmi incidensről,
 • az önrendelkezési jog gyakorlására vonatkozó kérésekről és arra adott válaszokról,
 • minden adatkezelést érintő változásról (személyi változás, jogosultságot érintő változás, jelszóváltozás),
 • a GDPR megfelelőséget igazoló nyilatkozatok meglétéről, azok tartalmáról, ezek igazolását kezdeményező hatósági megkeresésről,
 • a GDPR területi hatályán kívüli címzettnek történő adattovábbításról,
 • az előirányzott és megvalósult selejtezésről, adattörlésről.

A nyilvántartást negyedévente a KÖZÖSSÉG titkára ellenőrzi és szükség esetén változtatásokat kezdeményez az adatkezelés gyakorlatában.

Az adatvédelmi incidens

Ha az általunk kezelt személyes adataid véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, azokat engedélyed nélkül megváltoztatják, jogosulatlan közlik vagy azokhoz jogosulatlanul hozzáférnek, adatvédelmi incidens következik be.

Erről legkésőbb az incidens ismertté válásától számított 72 órán belül bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, kivéve, ha az incidens nem képvisel magas fokú kockázatot, rád nézve hátrányos következményekkel. Amennyiben az adatvédelmi incidens magas kockázatot jelent alapvető emberi jogaidra, akkor a hatóságot és téged is haladéktalanul értesítünk.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy véled, hogy a Közösség a személyes vagy különleges kategóriába eső személyes adataid kezelése során nem jogszerűen járt el, panasztétellel élhetsz írásban a Közösség bármelyik elérhetőségén.  Annak megalapozottságát a Közösség haladéktalanul kivizsgálja, és legkésőbb 25 napon belül az általad megadott elérhetőségen tájékoztat a kivizsgálás eredményéről. Amennyiben azt megalapozottnak találja, a téged hátrányosan érintő adatkezelést orvosolja, és erről szintén írásban értesít.

Amennyiben valamely Közös Adatkezelő részéről vélelmezed a jogszerűtlen adatkezelési gyakorlatot, akkor a bejelentést közvetlenül a Közös Adatkezelőnek minősülő személyhez is intézheted. Az ilyen esetekről a Közös Adatkezelők minden esetben kötelesek a Közösséget tájékoztatni, amely ez esetben megfelelő szakértő bevonásával vesz rész a kivizsgálásban. Amennyiben igazolható, hogy a Közös Adatkezelő a Közösség iránymutatásait és belső magatartási kódexét nem tartotta be, és ezzel a GDPR-ben és egyéb hatályos törvényekben lefektetett alapjogokat megsértette, saját jogon felel a jogszerűtlen adatkezelésért.

Hatósági panasztétel

Személyes adataid feletti önrendelkezési jogod megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhetsz a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

E-mail cím: ugyfelszolgalat-kukac-naih.hu).

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogaid megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhetsz:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info-kukac-nmhh.hu

Jogorvoslat, kártérítés

Amennyiben a Közösség adataid jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével neked kárt okoz, akkor köteles a kárt megtéríteni, ha sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelsz. Jogod van bírósági keresetet benyújtani a lakó- vagy tartózkodási helyed szerint illetékes bíróságon.

Záró Rendelkezések

Az Adatkezelési Szabályzat és egyéb kapcsolódó dokumentáció elérhető a Közösség elérhetőségén nsa-kukac-bahai.hu email címen vagy személyesen a Bahá’í Közösség Titkárságán (1054 Budapest, Ferenciek tere 3. 2. em. 4.) alatt.

Adattovábbítás

1)     Határon átnyúló és az EU és EGT országok, valamint olyan állam és/vagy nemzetközi szervezet esetében, melyre vonatkozóan a Bizottság által kibocsátott un. „megfelelőségi határozat” van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. Jelenleg a következő országok tekintetében van megfelelőségi határozat: Andorra, Argentína, Ausztrália, Feröer Szigetek, Guernsey, Izrael, Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, USA („Privacy Shield” = Adatvédelmi Pajzs egyezmény keretében), Új-Zéland. Japán és Dél-Korea esetében a megfelelőségi eljárás folyamatban van.

2)     A fenti körbe nem tartozó célországba történő adattovábbítás esetén adat a érintett kifejezett és írásos formában megfogalmazott hozzájárulásával, és a felek által írásban rögzített feltételek szerint a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák megléte mellett történhet.

Jelen tájékoztató szellemi terméknek minősül és jogvédelem alatt áll, így a Közösség kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül semmilyen módon és jogcímen nem használhatod, nem másolhatod, nem terjesztheted, és nem teheted közzé; kizárólag eredeti formában használhatod fel a számítógépedre letöltve, illetve kinyomtatva.

A Közösség tevékenységét meghatározó egyéb jogszabályi hivatkozások megtalálhatók az Alapszabályban és a Szabályzatban.

A Közösség a megfelelőség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványokat és irányelveket rendelkezésre bocsátja, azok használata és szükség esetén a megfelelőség igazolása (az elszámoltathatóság GDPR elvének érvényesülése mellett) az egyének kötelessége.

[1] Európai Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló módosult jogszabály; Magyarországon az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és annak 2018. évi XXXVIII. törvényben foglalt módosítása.

[2] A Magyarországi Bahá’í Közösség hatályos Alapszabálya külön olvasható.

[3] GDPR 9. cikkely. Különleges adatkategóriák: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságára utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Virágok harmóniája a szép kert középső teraszán

Virágok harmóniája a bahá’í kertben (Haifa, Izrael)