Remény - Drágakövek 'Abdu'l-Bahá szavaiból

Lélekemelő idézetek a remény témájában

Tartalomjegyzék

A könyv borítója: Remény - Drágakövek 'Abdu'l-Bahá szavaiból

A könyv borítója: Remény – Drágakövek ‘Abdu’l-Bahá szavaiból

Idézetek a reményről

SOHA NE VESZÍTSD EL BIZODALMADAT Istenben. Mindig légy reményteljes, minthogy Isten adományai soha nem szűnnek meg az emberre áradni. Ha az egyik nézőpontból nézzük, úgy tűnhet, hogy megfogyatkoznak, más szempontból viszont teljesek és hiánytalanok. Az ember minden körülmények között Isten áldásainak tengerében merítkezik. Ezért semmilyen körülmények közepette ne légy reményvesztett, hanem inkább szilárd a te reménységedben.

NE CSODÁLKOZZ ISTEN IRGALMÁN és bőkezűségén! Gondold csak meg, hogy egy szikra miként lobbant lángra egy hatalmas erdőt. Így hát nagy a remény, és a Mindenható kegye és áldása határtalan.

BÍZZUNK HÁT ISTEN BŐKEZŰSÉGÉBEN és adományában! Vidítson fel bennünket az isteni lehelet, világosítsanak meg és magasztaljanak fel minket a mennyei örömhírek! Isten mindenkor irgalommal és kedvességgel viseltetett az ember iránt. Ő, Aki korábbi időkben is részesítette az embert az isteni szellemben, javában képes ugyanezen adományokat mindenkor és minden időben megadni. Ezért hát legyünk reményteljesek! Az Isten, Aki a múltban gondoskodott a világról, most és a jövőben is gondoskodni fog róla. Isten, Aki a Szent Lelket lehelte szolgáira, most és ezután is rájuk fogja lehelni. Az Ő bőkezűsége soha meg nem szűnik. Az Isteni Szellem öröktől fogva és mindörökké áthat mindeneket, minthogy ez Isten adománya, és Isten adománya örök.

ISTEN ADOMÁNYAIT, MELYEK MINDEN jelenség életében megnyilvánulnak, olykor eltakarják az értelem és a halandó lét látásmódjának közbenső fátylai, melyek szellemileg vakká és látásképtelenné teszik az embert, de midőn azon hályog eltávolíttatik és a fátylak elszakíttatnak, Isten hatalmas jelei láthatóvá válnak, és [az ember] szemtanúja lesz az örök világosságnak, mely betölti a világot. Isten adományai mind és mindenkor nyilvánvalóak. A mennyország ígéretei örökké jelen vannak.

IMÁDKOZZUNK ISTENHEZ, HOGY a Szent Lélek lehelete újra reményt és felüdülést hozzon az embereknek, fel-ébresztvén bennük a vágyat, hogy Isten Akaratát cselekedjék. Élesztessék meg a szív és lélek minden emberben, hogy örvendezzenek mind az újjá születésben.

HAGYATKOZZ ISTENRE, ŐBENNE BÍZZ! Dicsérd Őt, és szüntelen Őt idézd elmédbe! Ő valóban enyhülést hoz a bajban, a szomorúságot pedig vigasztalásra, s a küz-delmet tökéletes békére váltja. Bizony, hatalma van Néki minden dolog felett.

Ó TI, ISTEN SZERETTEI! TUDJÁTOK, hogy a világ olyan, mint a sivatagban felbukkanó délibáb, mely víznek látszik és megtéveszti a szomjazót. Hiszen e világ bora csupán sivatagi pára, szánalma és könyörülete nem más, mint küszködés és bajlódás, a megnyugvás, mit kínál, csupán fáradtság és szomorúság. Engedjétek hát át [e világot] azoknak, kik oda valók, és fordítsátok arcotok a ti Uratok, a Mindenek Felett Irgalmas Királysága felé, hogy az Ő kegye és bőkezűsége reátok vethesse hajnali sugarait, és leküldhesse néktek a mennyei asztalt, és a ti Uratok megáldhasson benneteket, s reátok záporoztassa gazdagságát, hogy így megörvendeztesse kebleteket és boldogsággal töltse meg szíveteket, hogy Magához vonzza elméteket, megtisztítsa lelketeket, és megvígasztalja szemeteket.

FORDÍTSÁTOK EL ARCOTOKAT A SAJÁT véges énetekről való gondolkodástól és rögzítsétek tekinteteteket az Örök Fényességre; akkor részesül majd lelketek teljes mértékben a Szellem Isteni Erejéből és a Végtelen Bőség Áldásaiból.

AMIKOR A CSEPP AZ ÓCEÁNBÓL MERÍT segítséget, maga is óceán, és egy kicsiny magból az eső kiáradása, a nap kegye és a léleküdítő szellő hatására egy friss fa nő ki, tele levelekkel, virágokkal és gyümölcsökkel. Ezért hát ne saját képességeitekre és érdemeitekre tekintsetek, hanem hagyjátok rá magatokat a végtelen Bőségre, és bízzatok Őfelségében, a Mindenhatóban.

IMÁDKOZZATOK, HOGY SZÍVETEK NE kötődjön önmagatokhoz és a világhoz, hogy megerősítést nyerjetek a Szent Lélek által, és Isten szeretetének tüzével betöltve… semmi sem lesz lehetetlen számotokra, ha van hitetek.

MA AZ EMBERISÉGET LEHÚZZA A GOND, szomorúság és bánat; senki sem menekülhet. A világ könnyektől ázik; de Istennek hála, az orvosság készen áll. Fordítsuk el szívünket az anyagi világtól és éljünk a szellem világában! Csak az adhat nekünk szabadságot! Ha körülvesznek minket a nehézségek, csak Istent kell hívnunk, és segítséget kapunk az Ő nagy Irgalma által.

AMIKOR GONDOLATAINK E VILÁG keserűségével vannak tele, fordítsuk sze-münket Isten könyörületének édességére, és Ő mennyei nyugalomban részesít minket! Ha az anyagi világ rabjai vagyunk is, lelkünk a mennyekbe emelkedhet, és valóban szabadok leszünk!

NE SAJÁT HAJLAMAITOKAT ÉS képességeiteket nézzétek, hanem rög-zítsétek tekinteteteket a teljes bőségre, az isteni adományra és a Szent Lélek hatalmára – arra a hatalomra, mely a vízcseppet óceánná és a csillagot nappá változtatja.

NE A JELENT NÉZZÉTEK, RÖGZÍTSÉTEK tekinteteteket a jövendőre! Kezdetben mily kicsiny a mag, mégis végül hatalmas fává lesz. Ne a magot nézzétek, hanem a fát s annak virágait, leveleit és gyümölcseit!

A ZŰRZAVAR ÉS FELFORDULÁS NAPRÓL-napra nő a világban. Majdan olyan fokra jut, hogy az emberiség nem lesz képes elviselni azt. Akkor ébrednek majd fel az emberek és eszmélnek rá arra, hogy a vallás a világ bevehetetlen védőbástyája és nyilvánvaló világossága, és hogy törvényei, intelmei és tanításai az élet forrása a földön.

TEKINTS KRISZTUS NAPJAIRA, AMIKOR senki sem követte Őt csupán egy kicsiny csapat; aztán figyeld meg, milyen hatalmas fa lett abból a magból, nézd gyümölcsözését! És most ennél még nagyszerűbb dolgok fognak történni, mert ez a Seregek Urának hívása, ez az élő Isten harsonája, ez a világbéke himnusza, ez a becsületesség, bizalom és megértés lobogója, mely a földgolyó minden különféle népe között felemeltetett; ez az Igazság Napjának ragyogása, ez Maga Isten szellemének szentsége.

LÉGY BIZTOS BENNE, HOGY A SZELLEM eme korszakában a Béke Királysága felveri majd sátorházát a világ hegyormaira, és a Béke Hercegének parancsolatai olyannyira uralják majd minden nép ütőereit és idegeit, hogy oltalmazó árnyékába vonják majd a föld valamennyi nemzetét. A szeretet, az igazság és egység forrásaiból ad majd inni az igaz Pásztor az Ő juhainak.

IMÁDKOZZUNK ISTENHEZ, HOGY vidítsa fel lelkünket, hogy ezáltal megláthassuk nagylelkűségét alászállni, világítsa meg szemünket, hogy szemtanúi legyünk hatalmas útmutatásának, és hogy hangolja fel fülünket a mennyei Szó égi dallamainak élvezetére. Ez a mi legnagyobb reményünk. Ez a legfőbb célunk.

Ó TI, ISTEN BARÁTAI! MUTASSATOK igyekezetet, hogy a világ összes nemzete és közössége, még az ellenségeitek is, belétek helyezzék bizalmukat, biztonságukat és reményüket; hogy még ha valaki százezer-szer is hibázna, akkor is felétek fordíthassa arcát annak reményében, hogy ti megbocsátjátok vétkeit; hiszen nem szabad elveszítenie reményét, sem bánkódnia vagy elcsüggednie.

NE ENGEDJÉTEK, HOGY ELMÉTEK elidőzzön a jelen [dolgain], inkább a jövőbe nézzetek a hit szemével, mert Isten Szelleme valóban köztetek munkálkodik.

REMÉNYKEDJ A TEREMTÉS URÁNAK irgalmában, Kinek nagylelkűsége végtelen és adományainak tengere határtalan.

A HALANDÓ BÁJ ELHALVÁNYUL, A rózsa átadja helyét a tövisnek, és a szépség és fiatalság napjai leáldoznak és semmivé lesznek. Ám az, mi örökké tart, az Igaz Isten Szépsége, mert annak ragyogása nem múlik és dicsősége örökké fennmarad; annak bája mindenek felett hatalmas és vonzása végtelen. Jó annak az orcának, amely visszatükrözi a Szeretett Fényének ragyogását!

SZERESSÉTEK A TI MENNYEI ATYÁTOKAT és engedelmeskedjetek Neki, és legyetek biztosak benne, hogy Isteni segítségben lesz részetek. Bizony mondom néktek, hogy valóban meghódítjátok majd a világot!

Csak legyen hitetek, türelmetek és bátorságotok – bár ez csak a kezdet, bizonyosan sikert értek majd el, mert Isten veletek van.

MIKOR CSAPÁSOK SÚJTANAK, LÉGY türelmes és higgadt. Bármily gyötrőek legyenek szenvedéseid, légy háborítatlan, és az Isten bőséges kegyébe vetett teljes bizalommal szállj szembe a meg-próbáltatások fergetegével és a tüzes kínokkal.

EZÉRT KELL HÁT ISTEN SZERETTEINEK fáradhatatlanul gondozni, táplálni és ápolni a remény e fáját igyekezetük vizével. Bármely földön lakozzanak is, legyenek teljes szívvel barátai és társai mindazoknak, akik akár közel állnak hozzájuk, akár távol tőlük. Hadd lendítsék előre Isten intézményeit és vallását a mennybéliekéhez hasonlatos képességeikkel. Soha ne bátortalanodjanak el, soha ne csüggedjenek, el ne szomorodjanak. Minél több ellenkezéssel találkoznak, annál inkább mutassák ki jóhiszeműségüket; minél több szenvedéssel és nyomorúsággal kell szembenézniük, annál nagylelkűbben kínálják körbe a bőség kupáját. Ilyen az a szellem, mely a világ élete lészen, ilyen az annak szívében terjedő világosság…

Ó URAM ÉS REMÉNYEM! SEGÍTSD, kiket szeretsz, hogy szilárdak lehessenek hatalmas Szövetségedben, hűségesek maradhassanak testet öltött Ügyedhez, és betarthassák parancsolataidat, melyeket a Ragyogás Könyvébe foglaltál, hogy iránymutató zászlókká válhassanak és a mennybéli Gyülekezet lámpásává, határtalan bölcsességed kútfejévé és a felséges mennyboltról utat mutató csillagokká. Mert bizony Te vagy a Győzhetetlen, a Mindenható, a Mindenek Felett Hatalmas.

 

Az idézetek szerzője: ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921)

‘Abdu’l-Bahá, Akit követői “Mester”-ként emlegetnek, korunk egyik legtiszteltebb szellemi alakja. Élete és tanításai világszerte milliókat inspirálnak ma is. ‘Abdu’l-Bahá a bahá’í hit alapítójának, Bahá’u’lláh-nak a legidősebb fia volt, Aki azt tanította, hogy a világ most lép be abba a korszakba, amikor minden nép egysége és harmóniája megvalósul és minden vallás lényegi egysége elismerést nyer.

‘Abdu’l-Bahá életét az emberiség szolgálatának és édesapja küldetésének előmozdításának szentelte. Úgy tekintjük Őt, mint a Bahá’u’lláh tanításai szerinti nemes erények és szellemi képességek tökéletes példáját, melyek megszerzése életünk célja. Még zsenge korú kisgyermekként édesapjával együtt élethosszig tartó keserű üldöztetésre, száműzetésre és börtönre ítélték az akkori vallási és polgári hatóságok. Mindazon kegyetlenségek és szenvedések ellenére, melyek ‘Abdu’l-Bahát sújtották, az elesettek és elnyomottak iránti mérhetetlen szeretete és könyörülete folytán a “Szegények Atyja” címmel illették, és bölcsessége és hírneve a négy kontonensről vonzott számtalan zarándokot a Szentföldre, Akkó börtönvárosába, ahol raboskodott.

1908-ban, a rabságból való kiszabadulása után előrehaladott kora és megrendült egészsége ellenére ‘Abdu’l-Bahá hősies utazásokra indult, hogy a bahá’í tanításokat Nyugaton elterjessze. Az egyetemes béke reményéről és jövőképéről szóló üzenete kihívást intéz a hagyományos nemzeti, faji, társadalmi és vallási előítéletekkel és vetélkedéssel szemben. Meghaladja az idő és tér korlátait, mindannyiunkat arra bátorítva, hogy a szellem ösvényét gyakorlatias lábakkal járjuk.

Bővebben ‘Abdu’l-Baháról »

Idézetek forrása

3. oldal Bahá’u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 1982) [Levél a Farkas fiához], 15. o

5. oldal Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, comp. Research Department of the Universal House of Justice, trans. a committe at the Bahá’í World Centre and by Marzieh Gail, rev. ed. (Haifa: Bahá’í World Centre, 1982) [Válogatás ‘Abdu’l-Bahá írásaiból], 178, 205. o.

6. oldal Tablets of ‘Abdu’l-Bahá Abbas, comp. Albert R. Windust (Chicago, IL: Bahá’í Publishing Society, 1916) [‘Abdu’l-Bahá táblái] III, 639-640. o.

7. oldal The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912, comp. Howard MacNutt, 2nd ed. (Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 1982) [Az egyetemes béke hirdetése], 159. o.

8. oldal Ibid., 90. o.

10. oldal Paris Talks: Addresses Given by ‘Abdu’l-Bahá in 1911, 12th rev. ed. (London: Bahá’í Publishing Trust, 1995) [Párizsi beszédek], 8:7, 24. o.

11. oldal Selections, 150, 178. o.

12. oldal Ibid., 157, 186. o.

13. oldal Paris Talks, 51:14, 175. o.

14. oldal Japan Will Turn Ablaze: Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, Letters of Shoghi Effendi and Historical Notes about Japan (Osaka: Bahá’í Publishing Trust, 1974) [Japán lángra lobban], 20. o.

16. oldal Idézi May Maxwell, An Early Pilgrimage (Oxford: George Ronald Publisher, 1976 ed.) [Egy korai zarándoklat], 39-40. o.

17. oldal Paris Talks, 35:7, 111. o.

18. oldal Ibid., 35:10, 111. o.

19. oldal Selections, 68, 104. o.

21. oldal Ibid., 40, 82. o.

22. oldal Peace: A Compilation of Extracts from the Bahá’í Writings, comp. Research Department of the Universal House of Justice (London: Bahá’í Publishing Trust, 1985) [Béke – szemelvénygyűjtemény], 14. o.

23. oldal Ibid. 14. o.

24. oldal Ibid., 201, 246. o.

26. oldal Promulgation, 171. o.

27. oldal Tablets of ‘Abdu’l-Bahá Abbas, comp. Albert R. Windust (Chicago: Bahá’í Publishing Society, 1915) [‘Abdu’l-Bahá táblái], II, 436. o.

28. oldal Paris Talks, 53:5, 178. o.

29. oldal Tablets of ‘Abdu’l-Bahá Abbas, comp. Albert R. Windust (Chicago: Bahá’í Publishing Society, 1909) [‘Abdu’l-Bahá táblái], I, 169. o.

31. oldal Selections, 175, 204. o.

32. oldal Paris Talks, 32:13-14, 101. o.

33. oldal Selections, 35, 74. o.

34. oldal Ibid., 206, 258. o.

35. oldal Ibid., 259. o.

A nyomtatott könyv kiadási információi: Remény – Drágakövek ‘Abdu’l-Bahá szavaiból

Fordította: Kerekes Mariann
Lektorálta: Mannó Judit
A fordítás alapja: HOPE © Bahá’í Publishing Trust; London, 1996
© Magyarországi Bahá’í Közösség
Országos Szellemi Tanácsa, 2005
ISBN 963 218 727 X
NYOMDAI ÜGYINTEZÉS: INSPIRIT, BUDAPEST

Kapcsolódó oldalak