Bahá’u’lláh: A legszentebb könyv (Kitáb-i-Aqdas)

Bahá’u’lláh törvényeinek gyűjteménye, mely az emberiség felnőttkorának lesz a törvénykönyve.

Tartalomjegyzék

A könyv borítója: Bahá’u’lláh: A Legszentebb Könyv (Kitáb-i-Aqdas)

A könyv borítója: Bahá’u’lláh: A legszentebb könyv (Kitáb-i-Aqdas)

Előszó

Shoghi Effendi, a bahá’í hit Védnöke 1953-ban Tízéves Tervének egyik céljaként azt jelölte meg, hogy a teljes fordítás elengedhetetlen előzményeként készüljön el a Kitáb-i-Aqdas* Törvényeinek és Rendeléseinek Összegzése (szinopszisa) és Rendszerezése (kodifikációja). A rendszerbe öntésen ő maga dolgozott, de haláláig, 1957-ig nem tudta befejezni. A feladat megvalósítása az ő munkája alapján tovább folytatódott, és a kész kötet 1973-ban látott napvilágot. Az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció), valamint a magyarázó jegyzetek mellett a kiadvány magában foglalta a Kitáb-i-Aqdas azon részeit is, melyeket Shoghi Effendi maga fordított, és melyek különféle könyvekben korábban már megjelentek. A Legszentebb Könyv mellett a Kérdések és válaszok, az Aqdas függelékének anyaga is feldolgozásra került benne. Az Igazság Egyetemes Háza 1986-ban úgy határozott, hogy eljött az idő, mikor a Legszentebb Könyv angol nyelvű fordításának elkészítése lehetségessé és alapvető fontosságúvá vált, és a munka elvégzését az 1986-1992-es Hatéves Terv egyik célkitűzésévé tette. Angol nyelvű megjelentetését más nyelvre való fordítások is követni fogják.

Minthogy a Kitáb-i-Aqdas Szent Irat, fontos volt, hogy olyan formában kerüljön bemutatásra, melyet könnyedén és ihlettel lehet olvasni, és ne árasszák el a tudományos szövegekben gyakori lábjegyzetek és hivatkozások. Mindazonáltal, annak érdekében, hogy az olvasó a szöveg folyását és változó témáit követni tudja, az anyagot bekezdésekre tördeltük – bár ez nem szokásos az arab nyelvű irodalmi munkákban -, és az egyszerűbb megtalálást és a tárgymutató könnyebb használatát elősegítendő, valamint hogy a különféle nyelveken megjelenő fordítások utalásai azonosak legyenek, a bekezdéseket megszámoztuk.

Az Aqdas szövege után Bahá’u’lláh azon Írásainak rövid gyűjteménye található, melyek a Legszentebb Könyv kiegészítései, továbbá a Kérdések és válaszok angol fordítása, mely itt kerül először publikálásra.

Shoghi Effendi kijelentette, hogy az Aqdas angol fordítását “terjedelmes jegyzetekkel kell ellátni”. A jegyzetállomány összeállításában a cél az azon pontokra való összpontosítás volt, melyek az arabul nem beszélők számára nehezen érthetők, vagy melyek bizonyos okok miatt tisztázást avagy további háttér-információt kívánnak, és nem azzal az igénnyel készült, hogy ezen alapvető megfontolásokon túl a szöveg átfogó magyarázatát is adja.

A jegyzetállomány, melyet az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) után helyeztünk el, folyamatos számozással van ellátva. Mindegyik pont elején ott áll az idézet, amelyre vonatkozik, valamint a bekezdés száma, ahol a szövegrész található. Ez megkönnyíti a szöveg és a jegyzetek egyeztetését, s egyszersmind lehetőséget biztosít az olvasónak arra, hogy amennyiben úgy kívánja, a jegyzetállományt önmagában, a szöveghez való gyakori visszatérés nélkül is tanulmányozhassa. Az ilyetén felépítés remélhetőleg kielégíti a széles, különféle háttérrel és érdeklődési területtel rendelkező olvasótábor igényeit.

A tárgymutatóban a kötet összes részében előforduló téma megtalálható.

A Kitáb-i-Aqdas jelentőségét és jellegét, valamint az általa felölelt témákat Shoghi Effendi írta le szemléletesen az első bahá’í évszázadot átfogó történeti munkájában, a God Passes By (Isten köztünk járt)-ban. Az olvasónak való segítségnyújtás szándékával ezeket a részeket is beemeltük a jelen kötetbe, és közvetlenül a bevezetés után olvashatók. A Könyv jobb áttekintéséhez további lehetőséget kínál az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció), melyet ehelyütt újólag megjelentetünk.

A fordító megjegyzése: A magyarul már megjelent szövegeken csak a könyv egységes szóhasználata által megkívánt mértékig változtattunk.

Bevezetés

A jelen esztendő a bahá’í korszak 149. éve. 100 esztendő telt el azóta, hogy Bahá’u’lláh, Isten egyetemes Kinyilatkoztatásának Hordozója mennybement. E kinyilatkoztatás arra rendeltetett, hogy az emberiséget elvezesse kollektív nagykorúságába. Az évfordulót a hívők olyan közössége élheti meg, kiknek összessége átfogja az emberi faj egészét, és az elmúlt másfél évszázad során a földgolyó legeldugottabb tájain is gyökeret vert. Mindez ékesen bizonyítja, hogyan munkálkodnak a világban a Bahá’u’lláh eljövetele által megébresztett egység-erők. Ezen erők működésének további bizonyítéka, hogy a Bahá’u’lláh által kinyilatkoztatott jövőkép milyen pontosan megfelel jelenkori emberi tapasztalatainknak. Megfelelő időpont ez arra, hogy megjelenjék Kinyilatkoztatása Könyvek Könyvének, “Legszentebb Könyvének” első hivatalos angol fordítása. Ebben Bahá’u’lláh Isten törvényeit egy olyan Törvénykorszakra fekteti le, mely Isten rendelése szerint nem kevesebb, mint ezer esztendőig fog tartani.

A Bahá’u’lláh Szent Szövegeit tartalmazó több, mint száz kötet közül a Kitáb-i-Aqdas egyedülálló fontossággal bír. Kinyilatkoztatója Üzenetének az a célja, “hogy az egész világot újjáépítse“. A Kitáb-i-Aqdas egy olyan eljövendő világcivilizáció Alaptörvénye, melynek felépítéséért Bahá’u’lláh eljött közénk. A benne foglalt szabályok szilárdan a régebbi vallások alapzatára támaszkodnak, mert, saját szavaival élve, “ez Isten változhatatlan Hite, örök a múltban, örök a jövőben“. E Kinyilatkoztatásban a múlt fogalmai a megértés új szintjére emelkednek, és a társadalmi törvények, melyek a most hajnalodó korszaknak megfelelően kerültek megváltoztatásra, úgy vannak megalkotva, hogy az emberiséget elvezessék egy olyan világcivilizációba, melynek csodáit jelenleg még alig tudjuk elképzelni.

A régebbi nagy vallások érvényének megerősítéseképpen a Kitáb-i-Aqdas megismétli az előző Isteni Hírnökök által hirdetett örök igazságokat: Isten egységét, a felebaráti szeretetet és a földi élet végső erkölcsi célját. Ugyanakkor a régebbi vallási törvények közül eltávolítja azon elemeket, melyek akadályoznák a világ kibontakozóban lévő egyesülését és az emberi társadalom újraformálását.

Isten ezen korszakra rendelt Törvénye az egész emberi család szükségleteivel foglalkozik. A Kitáb-i-Aqdas-ban vannak olyan törvények, melyeket elsősorban az emberiség egy bizonyos részéhez intéztek, számukra azonnal érthetőek, de a más kultúrából érkezettek számára első olvasásra homályosak lehetnek. Ilyen például annak tilalma, hogy embertársainknak meggyónjuk bűneinket, mely, míg a keresztény hátterűek számára érthető, másokat zavarba hozhat. Számos törvény kapcsolódik elmúlt Törvénykorszakok szabályaihoz, elsősorban a két előzőhöz, a Mohamed és a Báb által kinyilatkoztatottakhoz, melyek a Koránban, illetve a Bayánban öltöttek testet. Mindazonáltal, bár az Aqdas egyes rendelkezései ilyen célzott utalással bírnak, emellett egyetemes jelentést is hordoznak. Törvényén keresztül Bahá’u’lláh fokozatosan felfedi a tudás és viselkedésmód azon új szintjeit, melyre a világ népei hívatnak. Előírásait szellemi magyarázat keretébe helyezi, és mindig az olvasó szeme előtt tartja az alapelvet, miszerint e törvények, bármilyen tárggyal foglalkozzanak is, azon többszörös célt szolgálják, hogy nyugalmat hozzanak a társadalomba, magasabbra emeljék az emberi viselkedés normáit, kiterjesszék a megértés határait és szellemi értékek iránt fogékonnyá tegyék minden egyén életét. Hiszen, végső soron, a vallási törvények mindenkor az egyén lelkének Istennel való kapcsolatáról, valamint szellemi értelemben vett végcéljának beteljesüléséről szólnak. “Ne gondoljátok – erősíti meg Bahá’u’lláh –, hogy csupán egy törvénykönyvet nyilatkoztattunk ki néktek. Ó, nem, hanem feltörtük Mi a hatalom és erő ujjával a Nemes Bor pecsétjét.” Törvénykönyve az Ő “legsúlyosabb bizonyítéka minden ember számára, és a Mindenek Felett Könyörületes bizonysága mindeneknek, kik a mennyben, és mindeneknek, kik a földön lakoznak.

A Kitáb-i-Aqdas-ban feltáruló szellemi világegyetemről szóló jelen bevezetés csak úgy érheti el a célját, ha megismerteti az olvasót azon értelmező és törvényhozó intézményekkel, melyeket Bahá’u’lláh elválaszthatatlanul összekapcsolt az emígyen kinyilatkoztatott törvényrendszerrel. Útmutatásaiban alapvető fontosságú az az egyedülálló szerep, melyet Írásai – sőt maga az Aqdas szövege is – legidősebb fiára, ‘Abdu’l-Bahá-ra ruháznak. Ezen egyedülálló alak egyszerre az Atyja által tanított életminta Példaképe, tanításainak Isten által ihletett hiteles Értelmezője, és azon Szövetség Középpontja és Központi Pillére, mit a bahá’í kinyilatkoztatás szülőatyja az Őt felismerőkkel kötött. ‘Abdu’l-Bahá működésének huszonkilenc éve a bahá’í világot a magyarázatok ragyogó tárházával gazdagította, s ez széles távlatokat nyit Atyja céljának megértéséhez.

‘Abdu’l-Bahá Végakaratában és végrendeletében legidősebb unokájára, Shoghi Effendire ruházta az Ügy Védnökének és a Hit tanításai csalhatatlan értelmezőjének tisztjét, és megerősítette Bahá’u’lláh azon szavait, melyek hitelességet és isteni vezérletet ígértek az Igazság Egyetemes Háza számára minden olyan kérdésben, “melyet a Könyv külső formában nem nyilatkoztatott ki“. A Védnökség és az Igazság Egyetemes Háza, Shoghi Effendi szavaival élve, emígyen Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá “iker-örökösének” tekinthető; ezek a Kitáb-i-Aqdas-ban megalapított és előre vetített, majd ‘Abdu’l-Bahá által Végakaratában részletesebben kifejtett Igazgatási Rend legfőbb intézményei.

Működésének harminchat esztendeje alatt Shoghi Effendi megteremtette a választott Szellemi Tanácsok struktúráját, azon Igazság Házainak csíráit, melyekre a Kitáb-i-Aqdas utal. Közreműködésükkel elkezdte annak az Isteni Tervnek a szisztematikus megvalósítását, melyet ‘Abdu’l-Bahá a Hit világméretű terjesztésére kidolgozott. Az erős igazgatási szervezetre alapozva Shoghi Effendi elindította azon folyamatokat, melyek előkészítették az Igazság Egyetemes Háza megválasztását. Erre először 1963. áprilisában került sor. A testületet titkos és többségi szavazással választják a világ felnőtt bahá’í hívői, háromlépcsős rendszerben. Az Igazság Egyetemes Háza hatáskörének áthághatatlan kereteit és az intézmény sziklaszilárd szellemi alapzatát Bahá’u’lláh kinyilatkoztatott Szava, valamint a Szövetség Középpontjának és az Ügy Védnökének kötelező érvényű értelmezései és magyarázatai alkotják.

Ami magukat a törvényeket illeti, a gondos tanulmányozás megmutatja, hogy három területet szabályoznak: az egyén kapcsolatát Istennel, az egyénnek közvetlenül hasznára váló fizikai és szellemi dolgokat, és az egyének, valamint az egyén és társadalom közötti kapcsolatot. Mindezek a következő felosztásba sorolhatók: ima és böjtölés; a házasságra, válásra és öröklésre vonatkozó, a személyek állását meghatározó törvények; egyéb törvények, rendelvények, tilalmak és intések; valamint előző Törvénykorszakok bizonyos törvényeinek és rendelvényeinek eltörlése. Az Aqdas részeinek szembeszökő jellegzetessége rövidségük. Együttesen egy rendkívül széles ívű szabályozásnak alkotják a magját, amely az eljövendő évszázadok folyamán fog megteremtődni. A törvényeket részletesebben az Igazság Egyetemes Háza fogja kifejteni, azon felhatalmazás alapján, melyet maga Bahá’u’lláh ruházott rá. ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában a következőképpen világítja meg ezen alapelvet:

Az Isten Törvényének alapzatát képező nagyfontosságú dolgokról a Szöveg világosan beszél, de a kiegészítő törvények az Igazság Házára hagyatnak. Az ebben rejlő bölcsesség az, hogy az idő sohasem áll meg, minthogy a változás ezen világ, idő és hely szükségszerű minősége és lényegi jellemzője. Ezért az Igazság Háza ennek megfelelően fog cselekedni…

Ez röviden a bölcsesség amögött, hogy a társadalmi törvények miért hagyattak az Igazság Házára. Hasonlóképpen, az iszlámban sem került kinyilatkoztatásra minden szabály részletesen; mi több, egytizedük tizede sem szerepelt a Szövegben; bár minden nagyfontosságú dologra kifejezett utalás történik, kétségtelenül törvények ezrei voltak, melyeket nem határozott meg. Ezeket későbbi korok pap-hittudósai fejtették ki az iszlám jogalkotást igazgató törvények szerint, és az eredetileg kinyilatkoztatott rendelvényekből az egyes pap-hittudósok egymásnak ellentmondó következtetésekre jutottak*. Mindezeket betartatták. Ma a törvények származtatásának joga az Igazság Házának testületéé, és a tanult elmék általi levezetések és következtetések semmiféle hatalommal nem bírnak, hacsak azokat az Igazság Háza törvénybe nem iktatja. A különbség pontosan az, hogy az Igazság Háza testületének következtetései és döntései okából, mely Háznak tagjait a bahá’í világközösség választja, s kiket a hívők ismernek, semmiféle összekülönbözés nem fog támadni; míg az egyes pap-hittudósok és világi tudósok által levontak bizonyosan ellenkezéshez vezetnének, és szakadást, megosztottságot és széthullást idéznének elő. A Szó egyedülisége megsemmisíttetne, a Hit egysége eltűnne, és Isten Hitének építménye megrendülne.”

Bár az Igazság Egyetemes Háza kifejezetten felruháztatott azon joggal, hogy a saját maga által hozott törvényeket megváltoztassa vagy visszavonja – emígyen biztosítván a bahá’í törvényeknek az alapvető fontossággal bíró rugalmasságot -, nem helyezhet hatályon kívül vagy változtathat meg egyetlen törvényt sem, melyet a szent Szöveg kifejezetten lefektet.

Az a társadalom, melyhez az Aqdas bizonyos törvényei szólnak, csak fokozatosan jön majd létre, és Bahá’u’lláh rendelkezett is a bahá’í törvények fokozatosan történő bevezetéséről:

“Bizony, Isten törvényei olyanok, mint egy óceán, és az emberek gyermekei, mint a halak, ó, bárcsak tudnák. Mindazonáltal, betartásukban tapintat és bölcsesség szükségeltetik… Minthogy a legtöbb ember gyenge és messze bolyong Isten céljától, ezért tapintatra és megfontoltságra van szükség mindenkor, hogy ne történhessék semmi, mely zavart vagy széthúzást keltene, vagy felzúdulást váltana ki a nemtörődömök között. Bizony, az Ő bősége nagyobb, mint az egész világegyetem, és ajándékai elborítanak mindeneket, kik a földön lakoznak. Az emberiséget a szeretet és türelmesség szellemében kell elvezetni az igazi megértés óceánjához. A Kitáb-i-Aqdas maga is ékesszóló bizonysága Isten szerető gondviselésének.”

A törvények fokozatos bevezetésének alapelvét egy Shoghi Effendi nevében 1935-ben írt levél fejti ki részletesebben. Ennek címzettje az egyik Országos Szellemi Tanács volt:

“A Bahá’u’lláh által az Aqdas-ban kinyilatkoztatott törvények szigorúan kötelezőek minden hívő vagy bahá’í intézmény számára, akár keleten, akár nyugaton, amikor ez megvalósítható, és nem kerül összeütközésbe az ország polgári törvényeivel. Bizonyos … törvényeket minden hívőnek úgy kell tekintenie, mint egyetemesen és életbe vágóan fontos módon betartandókat. Másokat már egy olyan társadalmi lépcsőfok számára alkottak meg, mely a mai zavaros körülményekből fog kiemelkedni… A Bahá’u’lláh által kinyilatkoztatott törvények alkalmazásából fakadó részletekben és másodlagos fontosságú dolgokban, valamint abban, ami az Aqdas-ban nem került kinyilatkoztatásra, a szabályalkotás joga az Igazság Egyetemes Házáé. Ez a testület kiegészítheti, de soha nem érvénytelenítheti, sem nem módosíthatja a legkevésbé sem azt, mit Bahá’u’lláh már megalkotott. A Védnöknek sincs joga arra, hogy enyhítse a kötelező érvényét, hát még hogy megsemmisítse egy ilyen alapvető és szent Könyv előírásait.”

Ezen fordítás megjelenése semmiben sem növeli a bahá’iok számára kötelező törvények körét. Mikor időszerűnek ítéltetik, a bahá’í világot értesíteni fogják arról, hogy milyen további törvények válnak kötelezővé, és ugyanakkor megszületnek majd azon vezérelvek vagy kiegészítő szabályok is, melyek alkalmazásukhoz szükségesek.

A Kitáb-i-Aqdas törvényei általában tömören fogalmaznak. Ennek egyik példája az, hogy sok közülük úgy alkottatott meg, mintha csak férfiak számára lenne kötelező, de a Védnök írásaiból nyilvánvaló, hogy ahol Bahá’u’lláh a férfitől a nő felé irányuló dolgot szabályoz, az mutatis mutandis a nő felől a férfi felé is igaz, hacsak a szövegkörnyezet azt ki nem zárja. Például a Kitáb-i-Aqdas megtiltja, hogy egy férfi feleségül vegye apja feleségét (vagyis a tulajdon mostohaanyját), és a Védnök kijelenti: hasonlóképpen tilos, hogy egy nő feleségül menjen a mostohaapjához. A Törvény szellemének ilyetén megértése messzemenő következményekkel bír a nemek közötti egyenlőség alapvető fontosságú bahá’í alapelvének fényében, és a szent Szöveg tanulmányozása közben mindig szem előtt tartandó. Megkerülhetetlen természeti adottság, hogy férfiak és nők bizonyos jellemzőikben és funkcióikban különböznek egymástól, és ez teszi lehetővé, hogy a társadalom egyes területein kiegészítő szerepet játszhassanak; de fontos ‘Abdu’l-Bahá kijelentése, mely szerint ezen Törvénykorszakban “a férfiak és nők egyenlősége, egyes elhanyagolható területek kivételével, teljességgel és kategorikusan kijelentetett“.

Említés történt már a Kitáb-i-Aqdas és az előző Törvénykorszakok Szent Könyvei közötti szoros kapcsolatról. Különösen közeli e rokonság a Bayánnal, a Báb törvénykönyvével. E kapcsolatot a Védnök nevében írt egyes levelek részletei a következőképpen világítják meg:

“Shoghi Effendi úgy érzi, hangsúlyozni kéne a bahá’í kinyilatkoztatás egységét, mint olyat, mely magában foglalja a Báb Hitét is… A Báb Hitét nem szabad elválasztani Bahá’u’lláh-étól. Bár a Bayán tanításait eltörölték és hatálytalanították az Aqdas törvényei, mégis, azon tény miatt, miszerint a Báb magát Bahá’u’lláh Előfutárának tekintette, Törvénykorszakát egyetlen egységnek kell tekintetünk Bahá’u’lláh-éval, aholis az első bevezetésként szolgál a második eljöveteléhez.”

“A Báb kijelenti, hogy törvényei átmenetiek és az eljövendő Megnyilvánulás által való elfogadástól függnek. Ezért, hogy az Aqdas könyvében Bahá’u’lláh megerősít bizonyos, a Bayánban található törvényeket, másokat módosít, és sokat eltöröl.”

Miként a Bayánt a Báb, hasonlóképpen nyilatkoztatta ki Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-t 1873 körül, működésének mintegy a közepén, úgy húsz évvel azután, hogy a teheráni Síyáh-Chál-ban először hírét kapta küldetésének. Egyik Táblájában jelzi, hogy még kinyilatkoztatása után is visszatartotta az Aqdas-t egy ideig, mielőtt elküldte volna a barátoknak Iránba. Ezután, Shoghi Effendi szavaival élve:

“Amint küldetése a végéhez közeledett, Törvénykorszaka alapvető előírásainak Kitáb-i-Aqdas-beli megformálását követte bizonyos olyan szabályozások és alapelvek kinyilatkoztatása, melyek Hite középpontjában állnak, korábban kinyilvánított igazságok újbóli megerősítése, előzőleg már lefektetett törvények részletesebb kimunkálása és megvilágítása, további próféciák és figyelmeztetések kinyilatkoztatása, és egyéb rendelvények meghozatala, melyek kiegészítésként szolgáltak Legszentebb Könyvének előírásaihoz. Ezeket számtalan Táblában jegyezték fel, melyeket Ő élete legutolsó napjaiig folyamatosan nyilatkoztatott ki…”

Ezen munkák közé tartozik a “Kérdések és válaszok”, egy olyan összeállítás, melyet Zaynu’l-Muqarrabín, Bahá’u’lláh Írásainak legkiemelkedőbb átmásolója alkotott. A Bahá’u’lláh-hoz különféle hívők által intézett kérdésekre adott válaszokat tartalmazó mű felbecsülhetetlen függelékét alkotja a Kitáb-i-Aqdas-nak. A hasonló szellemben íródott Táblák közül a legfigyelemreméltóbbak 1978-ban láttak angolul napvilágot a Tablets of Bahá‘u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas (Bahá’u’lláh Kitáb-i-Aqdas-t követően kinyilatkoztatott Táblái) című összeállításban.

A Legszentebb Könyv kinyilatkoztatása után néhány esztendővel Bahá’u’lláh kézzel írott példányokat küldetett az iráni bahá’ioknak, és a mohamedán időszámítás szerinti 1308. évben (1890-1891), élete alkonyán gondoskodott a Könyv eredeti arab szövegének Bombay-ben való megjelentetéséről.

Szót kell ejteni arról a nyelvi stílusról is, mely a Kitáb-i-Aqdas angol kiadásában megjelenik. Bahá’u’lláh csodálatos mestere volt az arab nyelvnek, és olyan Táblákban és egyéb Írásokban, ahol az arabot jellemző jelentésbeli pontosság különösen illett az alapgondolat kibontásához, előszeretettel használta. A nyelv megválasztásán túl azonban az Aqdas stílusa maga is emelkedett, érzelemgazdag és lenyűgöző, főleg azoknak, akik számára ismerős az a nagyszerű irodalmi hagyomány, amelyből kinőtt. A fordítás feladatához nekikészülődvén a Shoghi Effendi előtt álló kihívás az volt, hogy olyan angol stílust találjon, mely nemcsak a szöveg pontos jelentését adja híven vissza, de az olvasóban a meditatív áhítat azon érzését is felkelti, ami az eredeti olvasásakor az embert elfogja. A választott, a 17. századi angol Biblia-fordítók stílusára emlékeztető kifejezési forma képes megragadni Bahá’u’lláh arabságának emelkedettségét, és érthető a kortárs olvasónak is. Shoghi Effendi fordításait ugyanakkor az eredeti szövegek utalásainak és értelmének egyedülállóan ihletett megértése hatja át.

Bár mind az arab, mind az angol gazdag szókinccsel és változatos kifejezési módokkal rendelkezik, nyelvi formáik mégis nagyon különböznek egymástól. A Kitáb-i-Aqdas arabságát nagyfokú tömörség és a kifejezésmód rövidsége jellemzi. A stílus jellemzője, hogy amennyiben egy fogalmi tartalom nyilvánvaló, nem kell külön kifejteni. Ez nehézséget okoz az olyan olvasónak, akinek kulturális, vallási és irodalmi háttere gyökeresen különbözik az arabétól. Egy bekezdés, melynek tartalma az arabban teljesen egyértelmű, szó szerinti angol fordításban sok esetben homályos lenne. Ezért szükséges volt, hogy az ilyen bekezdések fordításába beemeljék az arab mondat azon elemét, mely az eredetiben nem mondatik ki. Ugyanakkor nagyon fontos, nehogy indokolatlanul sokat tegyenek hozzá az eredetihez, vagy jelentését korlátozzák. A szépség és a kifejezés tisztasága, valamint az irodalmiság közötti egyensúly megtalálása volt a fordítókra váró egyik nagy feladat, mely miatt egyes bekezdések fordítását újra és újra végig kellett gondolni. További nehézséget jelentett bizonyos arab kifejezések jogi értelme, hiszen ezek jelentésmezőinek egyes elemei különböznek az angolban használt hasonló szavakéitól.

Egy Szent Szöveg fordítása nyilvánvalóan különleges gondosságot és szöveghűséget igényel. És ez méginkább így van egy Törvénykönyv fordításakor, ahol életbevágó, hogy az az olvasót ne vezesse félre, vagy ne bonyolódjék meddő vitákba. Miként előre látható volt, a Legszentebb Könyv lefordítása rendkívül nehéznek bizonyult, és sok ország szakértőivel folytatott tanácskozást igényelt. Minthogy a szöveg mintegy harmadát Shoghi Effendi már lefordította, a többi esetében három szempontnak kellett megfelelni: a jelentés pontossága, az angol fordítás nyelvi szépsége és hűség a Shoghi Effendi által használt stílushoz.

Kijelenthetjük, hogy a fordítás olyan fokra jutott, mely az eredeti elfogadható átültetését képviseli. A szöveg ugyanakkor kétségtelenül kérdéseket és javaslatokat fog ébreszteni, melyek további megvilágítást adhatnak a tartalomra nézve. Mélyen hálásak vagyunk az Aqdas fordítására és lektorálására, valamint a jegyzetállomány megalkotására kijelölt Bizottságok tagjainak lankadatlan és lelkiismeretes munkájukért. Bizonyosak vagyunk benne, hogy a Kitáb-i-Aqdas első hivatalos angol kiadása lehetővé fogja tenni olvasói számára, hogy a bahá’í Törvénykorszak Könyvek Könyvének nagyszerűségébe legalább egy aprócska bepillantást nyerhessenek.

Világunk eljutott egy olyan változásokkal terhes kor legsötétebb pontjára, melyhez hasonlót zaklatott történelme során még soha nem élt meg. Népei, bármely fajhoz, nemzethez vagy valláshoz tartozzanak is, arra szólíttatnak, hogy vessenek alá minden alacsonyabbrendű hűséget és korlátozó önazonosságot egységüknek, mint egyetlen bolygó-méretű haza polgárainak. Bahá’u’lláh szavaival: “Az emberiség jóléte, békéje és biztonsága meg nem teremtethetik, hacsak és mígnem egysége szilárdan meg nem alapíttatik. Adja Isten, hogy a Kitáb-i-Aqdas ezen fordítása új lendületet adjon ezen egyetemes látomás megvalósításához, és új távlatokat nyisson a világméretű gyógyulási folyamatban.

az Igazság Egyetemes Háza

A Kitáb-i-Aqdas leírása

RÉSZLET SHOGHI EFFENDI GOD PASSES BY (ISTEN KÖZTÜNK JÁRT) CÍMŰ, AZ ELSŐ BAHÁ’Í ÉVSZÁZAD TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ MŰVÉBŐL

Bármennyire egyedülálló és döbbenetes volt is e Bejelentés (a királyokhoz intézett levelek – a ford.), csupán bevezetőként szolgált Szerzője alkotó erejének egy még hatalmasabb megnyilvánulásához, és ahhoz, mit működése legjelentősebb cselekedeteként tekinthetünk – a Kitáb-i-Aqdas közzétételéhez. A Könyv, melyre már a Kitáb-i-Íqán-ban utalás történik, mely az elsődleges letéteményese azon törvénynek, melyet Ézsaiás próféta előrevetített, és melyet a Jelenések Könyvének írója az “új égnek” és az “új földnek“, “Isten sátorának“, a “Szent Városnak“, a “Menyasszonynak“, az “ új Jeruzsálemnek, amely az Istentől szálla alá a mennyből” nevezett, ezen “Legszentebb Könyv“, melynek szabályai nem kevesebb, mint ezer évig sérthetetlenek kell maradjanak, és melynek rendszere magába fogja ölelni az egész bolygót, olybá tekinthető, mint Bahá’u’lláh elméjének legragyogóbb kiáradása, mint Törvénykorszakának Könyvek Könyve, és új Világrendjének Alapokmánya.

Nem sokkal azután kinyilatkoztatván, mikor Bahá’u’lláh-t átszállították Údí Khammár házába (1873 körül), egy olyan időben, mikor még azon megpróbáltatások közepette élt, melyek ellenségei és Hitének meggyőződéses követői miatt Őt érték, e kincsesház, mely Kinyilatkoztatása felbecsülhetetlen értékű gyöngyszemeit rejti, a rajta keresztül szívünkbe vésett alapelvek, a benne elrendelt igazgatási intézmények és azon funkció okán, mellyel Szerzője kijelölt Utódját felruházza, e Könyv egyedülállóan és páratlanul emelkedik ki a világ Szent Iratai közül. Hiszen az Ószövetséggel és az azt megelőző Szent Könyvekkel szemben, aholis a maga a Próféta által kinyilatkoztatott tényleges tanítások ismeretlenek; az Evangéliumokkal szemben, melyben a Jézus Krisztusnak tulajdonított néhány tanítás nem ad világos útmutatást Hitének jövőbeni igazgatásáról; sőt még a Koránnal szemben is, mely, habár az Isten Apostola által kinyilatkoztatott törvények és rendeletek világosan ki is mondatnak, mégsem szól az öröklés óriási fontossággal bíró rendjéről, a Kitáb-i-Aqdas, melyet az első szótól az utolsóig maga a Törvénykorszak Kinyilatkoztatója alkotott meg, nemcsak hogy megőrzi az utókor számára azon alaptörvényeket és szabályokat, melyekre jövőbeni Világrendjének felépítménye kell, hogy emeltessék, hanem a kötelező érvényű magyarázat joga mellett, mellyel Utódját felruházza, elrendeli azon szükséges intézményeket is, melyeken keresztül Ügyének osztatlansága és egysége egyedül megőriztethetik.

A jövő világcivilizáció eme Alapokmányában Szerzője – Ki egy személyben az emberiség Bírája, Törvényhozója, Egyesítője és Megváltója -, bejelenti a föld királyainak a “Legnagyobb Törvény” eljövetelét; hűbéreseinek nevezi őket; magát a “Királyok Királyának” jelenti ki; elutasít magától minden olyan szándékot, hogy királyságaikra tenné kezét; fenntartja magának a jogot, hogy “az emberi szíveket hódítsuk meg s azokat birtokoljuk“; figyelmezteti a világ vallási vezetőit, hogy “Isten Könyvét” ne olyan mértékkel mérjék, mely közöttük szokásos, és megerősíti, hogy a Könyv maga az a “csalhatatlan Mérleg“, mely az emberek között felállíttatott. A műben formálisan is elrendeli az “Igazság Házának” intézményét, meghatározza feladatait, rögzíti bevételi forrásait és tagjait úgy nevezi meg, mint az “Igazság Embereit“, “Isten Képviselőit” és a “Mindenek Felett Irgalmas Megbízottait“; utal Szövetségének jövőbeni Középpontjára és felruházza Őt Szentírása értelmezésének jogával; burkoltan előrevetíti a Védnökség intézményét; bizonyságot tesz új Világrendjének forradalmasító hatásáról; kinyilatkoztatja Isten Megnyilvánulása “Legnagyobb Csalhatatlanságának” tanát; megerősíti, hogy ezen csalhatatlanság a Próféta elidegeníthetetlen és kizárólagos joga; és kizárja annak lehetőségét, hogy ezer év letelte előtt másik Megnyilvánulás jelenjék meg.

Továbbá, e Könyvben előírja a kötelező imákat; meghatározza a böjtölés idejét és időszakát; megtiltja a gyülekezeti imát* a holtakért mondandó kivételével; rögzíti az imairányt (Qiblih); bevezeti a Huqúqu’lláh-t (Isten Joga); megformálja az öröklés törvényét; elrendeli a Mashriqu’l-Adhkár (Áhítat Háza) intézményét; megalapítja a Tizenkilenc Napi Ünnepet, a bahá’í ünnepeket és a Szökőnapokat; eltörli a papság intézményét; megtiltja a rabszolgaságot, az önsanyargatást, a koldulást, a szerzetességet, a vezeklést, a szószék használatát és a kézcsókot; előírja az egynejűséget; elítéli az állatokkal való kegyetlenkedést, a tunyaságot és tespedést, mások megszólását és a hamis vádaskodást; elítéli a válást; megtiltja a szerencsejátékot, az ópium, a bor és egyéb részegítő italok használatát; meghatározza a gyilkosság, gyújtogatás, házasságtörés és lopás eseteiben kivetendő büntetést; hangsúlyozza a házasság fontosságát és meghatározza alapvető feltételeit; mindenki számára kötelezővé teszi valami szakma vagy foglalkozás űzését és az ilyen munkát az istentisztelet rangjára emeli; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a gyermekek oktatására teremtessenek meg a szükséges eszközök; és minden ember számára kötelezővé teszi végrendelet írását és azt, hogy szigorúan engedelmeskedjenek kormányuknak.

Ezen előírások mellett Bahá’u’lláh arra buzdítja híveit, hogy az összes vallás követőjével barátságban, egyetértésben és megkülönböztetés nélkül érintkezzenek­; figyelmezteti őket a vakbuzgóság, a zendülés, a gőg, a civódás és viszály veszélyeire; szívükbe vési a teljes testi tisztaságot, az igazsághoz való szigorú ragaszkodást, a makulátlan lelki tisztaságot, a megbízhatóságot, a vendégszeretetet, a hűséget, az udvariasságot, a türelmet, az igazságosságot és tisztességet; azt tanácsolja nekik, hogy legyenek olyanok, mint “egy kéznek az ujjai, egy testnek a tagjai“; felszólítja őket, hogy álljanak ki és szolgálják Ügyét; és biztosítja őket kétségtelenül alászálló segítségéről. Beszél továbbá az emberi viszonyok labilis voltáról; kijelenti, hogy az ember igazi szabadsága az Ő törvényeinek való alávetésben rejlik; figyelmezteti őket, ne legyenek elnézőek rendelvényei végrehajtásában; és előírja azon kettős elválaszthatatlan kötelmet, hogy az ember ismerje fel “Isten Kinyilatkoztatásának Hajnalát” és tartsa be az Általa kinyilatkoztatott összes törvényt, melyek közül, miként megerősíti, az egyik a másik nélkül nem elfogadható.

A jelentőségteljes felszólítás, melyet az amerikai kontinens köztársaságainak elnökeihez intézett azért, hogy ragadják meg a lehetőséget Isten Napján és legyenek bajnokai az igazság ügyének; a világ parlamentjeinek tagjaihoz intézett felhívása, hogy fogadjanak el egy egyetemes írást és nyelvet; az I. Vilmos császárhoz, III. Napóleon legyőzőjéhez címzett figyelmeztetések; Ferenc József osztrák császár megfeddése; a “Rajna partjairól” szóló részben a “Berlin jajszavára” tett utalás; a konstantinápolyi “zsarnokság trónusának” elítélése, és megjövendölése annak, hogy “külsődleges csillogása” elenyészik és lakóit sorsszerűen megpróbáltatások fogják sújtani; az öröm és vigasztalás szavai, melyeket szülővárosához intéz, megnyugtatván azt, hogy Isten az “öröm forrásává” választotta “az egész emberiség számára” választotta; jövendölése, miszerint “Khurásán hőseinek hangja” Uruk dicsőítésére fog az ég felé szárnyalni; a kijelentés, hogy “hatalmasan vitéz” emberek fognak előtámadni Kirmán-ban, kik Róla tesznek majd bizonyságot; végezetül pedig hitszegő öccséhez intézett nagylelkű szavai, ki oly sok szomorúságot okozott neki, miszerint egy “mindig megbocsátó, mindenekben bővelkedő” Isten meg fogja neki bocsátani gonoszságát, ha megbánja bűneit – mindezek tovább gazdagítják azon Könyv tartalmát, melyet Szerzője az “igazi boldogság forrásának“, a “Csalhatatlan Mérlegnek“, az “Egyenes Útnak” és az “emberiség megébresztőjének” nevezett.

A Könyv fő témáját képező törvényeket és rendelvényeket Bahá’u’lláh mindemellett úgy jellemezte, mint “az élet lehelete minden teremtett dolog számára“, “a leghatalmasabb erősség“, “Fája gyümölcsei“, “a legmagasabbrendű eszköz arra, hogy a világban a rend fenntartassék és népeinek biztonsága biztosíttassék“, “bölcsességének és szerető gondviselésének lámpása“, “öltözékem édes illata“, és teremtményei felé megnyilvánuló “irgalmának kulcsa“. “E Könyv“, mint Maga megerősíti, “olyan mennyország, melyet felékesítettünk parancsolataink és tiltásaink csillagaival“. “Áldott – jelenti ki továbbá -, ki elolvassa és megfontolja azon verseket, melyek benne Istentől, az Erő Urától, a Mindenhatótól aláküldettek. Mondd: ó, emberek! Ragadjátok meg azt a megnyugvás kezével… Életemre! Oly módon küldetett ez alá, mely csodálkozásra készteti az emberek elméjét. Bizony, legsúlyosabb tanúságtételem ez minden ember számára, és a Mindenek Felett Irgalmas bizonysága mindeneknek, kik a mennyben, és kik a földön vannak.” Továbbá: “Áldott az íny, mely megízleli édességét, és a látó szem, mely felismeri, mi kincsestárában rejtezik, és a megértő szív, mely felfogja utalásait és misztériumait. Istenre! Ami ebben kinyilatkoztatásra került, oly fenséges, és rejtett utalásainak kinyilatkoztatása oly hatalmas, hogy beleremeg a kijelentés bensője, mikor megkísérli leírni őket.” Végezetül: “Oly módon került kinyilatkoztatásra a Kitáb-i-Aqdas, hogy magához vonzza és magába foglalja az összes Isten által elrendelt Törvénykorszakot. Áldottak, kik tanulmányozzák! Áldottak, kik megértik! Áldottak, kik meditálnak rajta! Áldottak, kik jelentéséről gondolkoznak! Oly hatalmas a kiterjedése, hogy már akkor magában foglalt mindent embert, mielőtt azok felismerték volna. Lebíró ereje, átható befolyása és hatalmának nagysága nemsokára nyilvánvalóvá lesz a földön.”

A Kitáb-i-Aqdas

ANNAK NEVÉBEN, KI A LEGFŐBB URALKODÓ

MINDENEK FÖLÖTT, MI VOLT,

ÉS MINDENEK FÖLÖTT, MI LESZ

1. Az Isten által szolgáinak rendelt első kötelem annak felismerése, Ki Kinyilatkoztatásának Hajnala és törvényeinek Kútfeje, Ki az Istenséget képviseli mind Ügyének Királyságában, mind a teremtés világában. Ki ezen feladatát teljesíti, elnyert az minden jót; és ki megfosztatik tőle, eltévelyedett, mégha ő is szerzője minden igaz cselekedetnek. Mindenki számára, ki ezen legmagasztosabb állást, a mindent meghaladó dicsőség e csúcsait eléri, kötelesség, hogy betartsa Annak minden parancsolatát, Ki a világ Vágya. E kettős kötelem egymástól el nem választathatik. Egyik a másik nélkül el nem fogadtathatik. Emígyen rendelkezett az, Ki az isteni sugallat Forrása.

2. Kiket Isten éleslátással ruházott fel, készségesen elismerik, hogy az Általa lefektetett szabályok a legmagasabbrendű eszközök arra, hogy a világban a rend fenntartassék, és népeinek biztonsága biztosíttassék. Ki tőlük elfordul, a kitaszítottak és ostobák közé számíttatik. Mi, bizony, azt parancsoltuk néktek, hogy tagadjátok meg gonosz szenvedélyeitek és romlott vágyaitok sugalmait, és ne hágjátok át a korlátokat, melyeket a Legmagasabb Tolla szabott, mert ezek az élet lehelete minden teremtett dolgok számára. Az isteni bölcsesség és isteni megnyilatkozás tengereit a Mindenek Felett Irgalmas szellőjének lehelete dagasztja. Siessetek, hogy kedvetekre ihassatok, ó, értők! Kik Isten Szövetségét parancsolatai be nem tartásával megszegték, és sarkon fordultak, ezek Isten, a Mindenek Birtokosa, a Legmagasabb szemében vétkesen vétkeztek.

3. Ó, világ népei! Tudjátok bizonyosan, hogy parancsolataim szerető gondviselésem lámpásai szolgáim között, és irgalmam kulcsai teremtményeimnek. Emígyen küldetett ez le Uratok, a Kinyilatkoztatás Ura Akaratának mennyországából. Ha valaki megízlelné a szavak édességét, melyeket a Mindenek Felett Irgalmas ajka kiejteni kívánt, lenne bár a föld összes kincse is birtokában, odahagyná azt mind, hogy bizonyságot tehessen az Ő parancsolatai közül akárcsak egyetlen egy igazságáról is, melyek bőségesen áradó gondoskodásának és szerető kedvességének Hajnala felett ragyognak.

4. Mondd: törvényeimből öltözékem édes illata száll, és segítségükkel plántáltatnak majd a Győzelem lobogói a legmagasabb csúcsokra. Mindenható dicsőségem mennyországából hatalmam Nyelve ezen szavakkal szólt teremtésemhez: “Tartsátok meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért.” Boldog a szerető, ki belélegezte Legszeretettebbje isteni illatszerét e szavakból, melyekből az elmondhatatlan kegyelem illata árad. Életemre! Ki ivott a tökéletesség nemes borából bőséges kegyeim kezéből, parancsolataim körül fog keringeni, melyek teremtésem Hajnala felett ragyognak.

5. Ne gondoljátok, hogy csupán egy törvénykönyvet nyilatkoztattunk ki néktek. Ó, nem, hanem feltörtük Mi a hatalom és erő ujjaival a Nemes Bor pecsétjét. Erről tesz bizonyságot, mit a Kinyilatkoztatás Tolla felfedett. Gondolkozzatok el ezen, ó, bölcsek!

6. Elrendeltük számotokra a kötelező imát, kilenc rak’ah-val, melyet Istennek, a Versek Kinyilatkoztatójának kell ajánlani délben és reggel és este. Felmentettünk titeket egy magasabb szám alól, parancsolatként Isten Könyvében. Valóban, Ő az Elrendelő, a Mindenható, a Korlátozhatatlan. Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok Legszentebb Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé, melyet Isten azon Középponttá tett, mely körül kering a Magasságbéli Gyülekezet, és melyet az Imádás Pontjának rendelt az Örökkévalóság Városaiban lakozók számára, és a Parancsolás Forrásává mindeneknek, kik a mennyben és földön lakoznak; és mikor az Igazság és Megnyilatkozás Napja lenyugszik, forduljatok azon Hely felé, mit néktek kijelöltünk. Mert bizony Ő a Mindenható és a Mindentudó.

7. Minden, mi van, az Ő ellenállhatatlan parancsolatából született. Mikor törvényeim kinyilatkoztatásom mennyországában napként felragyognak, mindenkinek híven engedelmeskedni kell nékik, légyen bár rendelésem olyan, hogy meghasadjon bele minden vallás mennyországa. Azt cselekszi Ő, amit kíván. Ő választ, és mit választott, senki kétségbe nem vonhatja. Bármit is rendel el Ő, a Szeretett, bizony kedves az. Tanúskodik Mellettem erről, Ki az egész teremtés Ura. Ki belélegezte a Mindenek Felett Irgalmas édes illatát, és felismerte e kinyilatkoztatás Forrását, örömmel tekint az ellenség lándzsáira, hogy Isten törvényeinek igazságát az emberek között megalapozhassa. Jó annak, ki befogadta és felfogta határozott rendelete értelmét.

8. A kötelező ima részleteit egy másik Táblába foglaltuk. Áldott, ki betartja, mit néki Az rendelt el, Ki uralkodik az egész emberiség felett. A Holtak Imájában hat meghatározott rész küldetett le Isten, a Versek Kinyilatkoztatója által. Ki olvasni tud, mondja azt, mi e részek előtt került kinyilatkoztatásra; aki pedig nem tud, Isten felmenti őt e kívánalom alól. Bizony, Ő a Hatalmas, a Megbocsátó.

9. A szőr imátok érvényét nem veszi, sem pedig semmi más, melyből a lélek eltávozott, úgymint csontok és hasonlók. Viselhetitek szabadon a coboly prémjét, s csakúgy a hódét, mókusét és egyéb állatokét; használatuk tilalma nem a Koránból ered, hanem a pap-hittudósok tévképzeteiből. Valóban, Ő a Mindenek Felett Dicső, a Mindenek Tudója.

10. Megparancsoltuk néktek, hogy az érettség idejétől kezdve imádkozzatok és böjtöljetek; Isten rendeli ezt néktek, Uratok és ősatyáitok Ura. Felmentette Ő ezalól azokat, kik betegségtől vagy koruknál fogva gyengék, Jelenlétéből fakadó kegyként, és Ő a Megbocsátó, a Nagylelkű. Isten megengedte néktek, hogy bármilyen tiszta felületre leboruljatok, mert megszüntettük Mi az erre vonatkozó korlátozásokat, melyeket a Könyv előírt; Isten, bizony, tud mindenről, miről ti mit sem tudtok. Ki ima előtti mosakodásához vizet nem talál, ismételje ötször e szavakat: “Isten, a Legtisztább, a Legtisztább nevében”, majd fogjon hozzá az imádsághoz. Emígyen szól a minden világok Urának parancsa. Olyan helyeken, hol a nappalok és éjszakák hosszúra nyúlnak, az ima idejét órák és egyéb, az órák múlását mutató eszközök segítségével állapítsák meg. Valóban, Ő a Magyarázó, a Bölcs.

11. Felmentettünk titeket a Jelek Imája elmondásának kívánalma alól. Félelmes természeti jelenségek láttán idézzétek észbe Uratok hatalmát és fenségét, Ki hall és lát mindent, és mondjátok: “Istené az uralom, a látható és láthatatlan Uráé, a teremtés Fejedelméé.”

12. Elrendeltetett, hogy a kötelező imát mindenki egymagában végezze. A Holtak Imájának kivételével a gyülekezeti ima gyakorlata eltöröltetett. Valóban, Ő az Elrendelő, a Végtelenül Bölcs.

13. Felmentette Isten a nőket a havonkénti nehéz napokon a kötelező ima és böjtölés alól. Ehelyett, ima előtti mosakodásukat elvégezvén, dicsőítsék Istent oly módon, hogy dél és a következő nap dele között kilencvenötször elmondják: “Dicsőíttessék Isten, a Ragyogás és Szépség Ura.” Emígyen íratott elő a Könyvben, ha azok közül valók vagytok, kik értik.

14. Ha utaztok, és biztonságos helyen álltok meg és pihentek – férfiak és nők egyaránt -, ajánljatok minden elmondatlan Kötelező Ima helyett egy leborulást, és leborulván mondjátok: “Dicsőíttessék Isten, a Hatalom és Fenség, a Kegyelem és Bőkezűség Ura.” Ki ezt megtenni nem tudja, mondjon csupán ennyit: “Dicsőíttessék Isten”, és bizony elégséges lesz ez néki. Mert valóban, Ő a mindeneket megelégítő, az örökkönvaló, a megbocsátó, könyörületes Isten. A leborulások után üljetek törökülésbe – férfiak és nők egyaránt -, és ismételjétek tizennyolcszor: “Dicsőíttessék Isten, a földi és a mennyei királyság Ura.” Emígyen teszi nyilvánvalóvá az Úr az igazság és iránymutatás útjait, melyek mind egyfelé vezetnek, ezen Egyenes Úthoz. Adjatok hálát Istennek e legkegyesebb jótéteményért; dicsérjétek Őt e bőkezűségért, mely körülöleli az eget és a földet; magasztaljátok Őt e kegyelemért, mely áthatja az egész teremtést.

15. Mondd: Rejtett szeretetem Isten a Kincs kulcsává tette; ó, bár rádöbbennétek! A kulcs nélkül a Kincs az idők végezetéig rejtve maradt volna; ó, bár hinnétek! Mondd: Ím a Kinyilatkoztatás Forrása, a Ragyogás Hajnalpontja, Kinek fénye beragyogja a világ láthatárait. Ó, bár értenétek! Bizony, ez a szilárd Végzés, melyen keresztül minden visszavonhatatlan végzés megalapoztatott.

16. Ó, a Legmagasabb Tolla! Szólj: Ó, világ népei! Böjtölést rendeltünk néktek egy rövid időszakra, és ünnepként jelöltük ki néktek a Naw-Rúzt annak végezetén. Emígyen ragyogott fel a Megnyilatkozás Napcsillaga a Könyv láthatárán, annak rendelvényéből, Ki a kezdet és a vég Ura. A hónapok fölötti napok tétessenek a böjt hónapja elé. Elrendeltük, hogy minden éjszakák és nappalok közül ezek légyenek a Há betű testetöltései, s emígyen nem korlátozza őket az év és annak hónapjai. Örvendeztesse meg Bahá népe e napokon magát, rokonait, továbbá a szegényt és a szükséget szenvedőt, és örömmel és ujjongva köszöntse és dicsőítse Urát, zengje dicsőségét és magasztalja Nevét; és mikor e napok bevégeztettek – az ajándékozás ezen napjai, melyek a megtartóztatás hava előtt járnak – kezdje meg a Böjtöt. Emígyen rendelkezett az, Ki az egész emberiség Ura. Az utazókat, a betegeket, a gyermeket várókat és a szoptató anyákat a Böjt nem köti; kivétettek ezek Isten által, kegyelme záloga gyanánt. Valóban, Ő a Mindenható, a Legnagylelkűbb.

17. Ezek Isten rendelvényei, melyeket Legmagasztosabb Tolla a Könyvekben és Táblákban írásba foglalt. Ragaszkodjatok törvényeihez és parancsolataihoz, és ne légyetek azok közül valók, kik meddő ábrándjaikat és hiábavaló képzelgéseiket követve a saját maguk által meghatározott szabályokhoz igazodtak, és hátuk mögé vetették az Isten által megszabottakat. Tartózkodjatok az ételtől és italtól napkelte és napnyugta között, és vigyázzatok, nehogy a vágy megfosszon e kegyelemtől, mely a Könyvben meghatároztatott.

18. Elrendeltetett, hogy mindenki, ki hisz Istenben, az Ítélet Urában, minden nap, kezét majd arcát megmosván, üljön le, és Isten felé fordulva ismételje kilencvenötször: “Alláh-u-Abhá”. Emígyen rendelte ezt el a Mennyek Teremtője, mikor fenséggel és hatalommal helyet foglalt Neveinek trónusán. Végezzétek el a mosakodást hasonlóképp a Kötelező Ima előtt is; Isten parancsolata ez, az Összehasonlíthatatlané, a Korlátozhatatlané.

19. Megtiltatott néktek, hogy gyilkoljatok, vagy házasságon kívül szeretkezzetek, vagy egymást megszóljátok vagy hamisan vádoljátok; kerüljétek hát azt, mi megtiltatott a szent Könyvekben és Táblákban.

20. Hét csoportra osztottuk Mi az örökséget: a gyermekeknek kilenc részt rendeltünk, mely ötszáznegyven egység; a feleségnek nyolc részt, mely négyszáznyolcvan egység; az atyának hét részt, mely négyszázhúsz egység; az anyának hat részt, mely háromszázhatvan egység; a fivéreknek öt részt, avagy háromszáz egységet; a leánytestvéreknek négy részt, avagy kettőszáznegyven egységet; a nevelőknek és tanítóknak pedig három részt, avagy száznyolcvan egységet. Emígyen rendelkezett Előfutárom, Ki Nevem dicsőíti éjnek évadján és hajnal hasadtakor. Mikor pedig meghallottuk Mi a még meg nem született gyermekek feljajdulását, megkettőztük részüket, és csökkentettük a többiekét. Mert bizony hatalma van Néki arra, hogy azt rendelje, mit csak kíván, és korlátlan hatalmánál fogva úgy cselekszik, amint az Néki tetszik.

21. Ha az elhunyt leszármazottakat nem hagyott, szálljon azok része vissza az Igazság Házára, hogy a Mindenek Felett Irgalmas Megbízottai* az árvákra és megözvegyültekre fordítsák, és bármire, mi hasznára válik az emberek nagy többségének, hogy mindnyájan köszönetet mondhassanak Uruknak, a Mindenek Felett Kegyesnek, a Megbocsátónak.

22. Ha az elhunyt leszármazottakat hagyott, de a Könyvben meghatározott örökösök közül mást nem, kapják azok az örökség kétharmadát, a maradék egyharmad pedig szálljon vissza az Igazság Házára. Ím, a parancsolat, melyet fenségben és dicsőségben az küldött alá, Ki Mindenek Birtokosa, a Legmagasabb.

23. Ha az elhunyt fentebb meghatározott örökösöket nem hagyott, de rokonai között vannak unokaöccsök és unokahúgok, akár fivéri, akár leánytestvéri ágon, az örökség kétharmad része szálljon rájuk; vagy ha ilyenek nincsenek, [az elhunyt] nagybátyáira és nagynénjeire, mind apai mind anyai ágon, s utánuk azok fiaira és leányaira. Az örökség fennmaradó egyharmad része mindegyik esetben szálljon vissza az Igazság Székhelyére. Emígyen fektettetett ez le a Könyvben az által, Ki uralkodik minden ember felett.

24. Ha az elhunytat a Legmagasabb Tolla által lejegyzettek közül egy sem éli túl, vagyona szálljon vissza teljes egészében a fenti Székhelyre, hogy arra költhessék, mit Isten előírt. Bizony, Ő az Elrendelő, a Mindenható.

25. Az elhunyt lakhelyét és személyes ruházatát a férfi, és nem a női leszármazottaknak rendeltük, sem pedig a többi örökösnek. Valóban, Ő a Királyian Nagylelkű, a Mindenekben Bővelkedő.

26. Ha az elhunyt fia még atyja életében halt el, és gyermekeket hagyott hátra, azok öröklik atyjuk részét, amint ez Isten Könyvében előíratott. Osszátok fel közöttük részüket tökéletes igazságossággal. Emígyen tornyosulnak zúgva a Megnyilatkozás Óceánjának hullámai, partra vetvén az egész emberiség Ura által elrendelt törvények gyöngyszemeit.

27. Ha az elhunyt kiskorú gyermekeket hagyott hátra, azok örökrészét bízzák egy megbízható személyre, vagy egy társaságra, hogy nevükben befektethessék azt a kereskedelemben és üzleti életben, míg el nem érik a nagykorúságot. A gyám részére adassék illendő rész a vagyonon emígyen elért nyereségből.

28. A vagyon csak azután osztassék fel, hogy a Huqúqu’lláh-t lerótták, az összes adósságot rendezték, a búcsúztatást és a temetést kifizették, és intézkedtek, hogy az elhunytat méltósággal és tisztességgel kísérhessék nyughelyére. Emígyen rendelkezett az, Ki a kezdet és a vég Ura.

29. Mondd: Ímé azon rejtett tudás, mely sohsem változik, mert kezdete kilenc, a jel, mely az elrejtett és nyilvánvaló, a sérthetetlen és megközelíthetetlenül magasztos Nevet jelöli. Ami pedig azt illeti, mit a gyermekeknek juttattunk, Isten által rájuk ruházott kegyelem ez, hogy hálát adhassanak Uruknak, a Könyörületesnek, az Irgalmasnak. Valóban, Isten törvényei ezek; ne hágjátok át őket alantas és önző vágyaitok sugallatára. Tartsátok be a rendelkezéseket, miket a Megnyilatkozás Hajnalpontja rótt rátok. Kik őszinték szolgái közül, azok az Isten által előírt szabályokat az Élet Vizének fogják tartani minden hit követője számára, és a bölcsesség és szerető gondviselés Lámpásának a föld és a menny összes lakójának.

30. Elrendelte az Úr, hogy minden városban alapíttassék Igazság Háza, ahol gyűljenek össze Bahá számával megegyező számú tanácsnokok, és ha számuk meghaladná azt, nem baj az. Tekintsék magukat úgy, mintha Isten, a Magasztos, a Legmagasabb színe elé járulnának, és megpillantanák Őt, ki a Láthatatlan. Legyenek ők az Irgalmas bizalmasai az emberek között, és tekintsék magukat az Úr által parancsolt őrzőknek mindenek felett, mik a földön lakoznak. Kötelességük, hogy tanácsot tartsanak egymással, és tekintsék Isten szolgáinak a dolgait az Ő kedvéért mintha csak a sajátjuk lenne, s válasszák azt, mi illendő és helyes. Emígyen parancsol néktek az Úr, a ti Istenetek. Őrizkedjetek, nehogy félredobjátok azt, mit Táblájában tiszta szavakkal kinyilatkoztatásra került. Féljétek az Urat, ó, ti értők.

31. Ó, világ népei! Építsétek fel az áhítat házait mindenütt annak nevében, Ki minden vallás Ura. Tegyétek őket oly tökéletessé, mint a lét világában csak lehetséges, és díszítsétek őket azzal, mi odaillő, nem pedig faragott képekkel és képmásokkal. Majd pedig sugárzón és örömmel zengjétek ott Uratok, a Legkönyörületesebb dicséretét. Bizony, a Róla való megemlékezés felvidítja a szemet és betölti fénnyel a szívet.

32. Az Úr elrendelte, hogy aki köztetek erre képes, zarándokoljon el a szent Házhoz, és ezalól kegyelméből felmentette a nőket. Igazán, Ő a Mindenek Felett Bőkezű, a Legnagylelkűbb.

33. Ó, Bahá népe! Mindőtök kötelessége, hogy valami foglalkozást űzzön – úgymint kézművesség, mesterség és hasonlók. Az ilyen munkavégzésteket az egy igaz Isten tiszteletének rangjára emeltük. Gondolkozzatok el, ó, emberek, Uratok kegyelmén és áldásain, és adjatok Néki hálát estidőn és hajnal hasadtakor. Ne töltsétek időtök semmittevéssel és henyélésben, hanem foglalkozzatok azzal, mi hasznotokra és a többiek hasznára válik. Emígyen rendeltetett eme Táblában, melynek láthatáráról a bölcsesség és megnyilatkozás napja sugárzik. Isten szemében a legmegvetendőbb ember az, ki ül és koldul. Kapaszkodjatok erősen az anyagi eszközök kötelébe, és helyezzétek bizodalmatokat Istenbe, Ki ellát mindennel.

34. A Könyvben megtiltatott a kézcsók. E gyakorlatot Isten, a dicsőség és parancsolat Ura tiltja. Senkinek nem megengedett, hogy feloldozást másik lélektől keressen; a bűnbánás történjék közöttetek és az Úr között. Valóban, Ő a Megbocsátó, a Mindenekben Bővelkedő, a Kegyes, Ki feloldozza a megbánót.

35. Ó, az Irgalmas szolgái! Álljatok ki Isten Ügyét szolgálni oly módon, hogy az Isten Jeleinek Hajnalában kételkedők által okozott gond és szomorúság titeket meg ne rendítsen. Abban az időben, mikor az Ígéret beteljesült, és a Megígért testet öltött, nézeteltérés támadt a föld nemzetségei között, és mindegyik nép saját ábrándjait és üres képzelődéseit követte.

36. Van az emberek között olyan, ki a levetett szandálok között, az ajtónál kuporog, holott szívében a díszhely után vágyakozik. Mondd: milyen ember vagy te, ó, hiú és nemtörődöm, hogy másnak tünteted fel magad, mi vagy? S vannak az emberek között, kik belső tudással kérkednek, és még ezen a tudáson belül is további rejtett tudással. Mondd: Hamisan szólsz! Istenre! Mit bírsz, csupán pelyva, mit néked hagytunk, miként kutyáknak vetik a csontot. Az egy igaz Isten igazságára! Ha valaki megmosná az összes ember lábát, és Istent imádná az erdőkben, a völgyekben és a hegyekben, a hegytetőkön és az égbenyúló bércek ormain, míg egyetlen szikla vagy fa, sőt egyetlen hant sem maradna, mely tettéről nem tanúskodhatna – mégis, ha nem áradna belőle tetszésem illata, soha nem lenne kedves az ő munkálkodása Isten előtt. Ímé emígyen rendelkezett az, Ki mindenek Ura. Hány ember zárkózott el a világtól India messzi vidékein, tagadta meg magától azon dolgokat, melyeket Isten törvényesnek rendelt, kényszerített magára vezeklést és önsanyargatást, és mégsem emlékezett meg róla Isten, a Versek Kinyilatkoztatója. Ne tegyétek cselekedeteitek kelepcévé, mellyel befoghatjátok vágyaitok tárgyát, és ne fosszátok meg magatok e Végső Céltól, mely után mindig is vágyódtak azok, kik Isten közelségébe húzódtak . Mondd: tetszésem lehel éltet minden cselekedetekbe, és minden dolog attól függ, elfogadom-é azt. Olvassátok a Táblákat, hogy megtudhassátok, mi volt a szándéka Istennek, a Mindenek Felett Dicsőségesnek, a Mindenekben Bővelkedőnek az Ő Könyveiben. Ki elnyeri szeretetem, aranytrónus a része, hogy az egész világ felett üljön ott méltósággal; ki attól megfosztatik, mégha a porban is ül, még az a por is Istenhez, Minden Vallások Urához menekül előle.

37. Bárki is formáljon jogot mostantól számított teljes ezer esztendő letelte előtt egy, az Istentől Magától származó közvetlen kinyilatkoztatásra, ez az ember bizony hazug szélhámos. Könyörgünk Istenhez, segítse kegyesen abban, hogy vonja vissza és tagadja meg ezen állítását. Ha megbánja, Isten kétségkívül megbocsát néki. Ha azonban kitart tévelygésében, akkor Isten bizonyosan leküld majd valakit, ki könyörtelenül elbánik véle. Mert rettenetes Isten a büntetésben! Ki e verset nyilvánvaló jelentésén kívül máshogy értelmezi, megfosztatott az Isten Lelkétől és irgalmától, mely körülölel minden teremtett dolgot. Féljétek Istent, és ne kövessétek hiábavaló ábrándjaitokat. Ó, nem, hanem inkább kövessétek Uratok, a Mindenható, a Végtelenül Bölcs rendelkezéseit. Nemsokára zajongó hangok támadnak a legtöbb országban. Térjetek ki előlük, ó, népem, és ne kövessétek a romlottakat és gonosz szívűeket. Erre figyelmeztettünk Mi már titeket, mikor Irakban lakoztunk, majd később a Rejtelmek Földjéről, most pedig e Tündöklő Helyről.

38. Ne csüggedjetek, ó, földnek népei, mikor szépségem napja lenyugszik, és frigysátram mennyországa elrejtezik szemetek elől. Álljatok ki, hogy továbbvigyétek Ügyemet, és magasztaljátok Szavamat az emberek között. Mi veletek vagyunk mindenkor, és erőt adunk néktek az igazság hatalmával. Mi valóban mindenhatók vagyunk. Bárki, aki felismer Engem, az ki fog állni, és szolgálni fog Engem olyan elszántsággal, hogy a földnek és az égnek erői sem lesznek képesek céljában meggátolni.

39. A világ népei mélyen alszanak. Ha szendergésükből felserkennének, vágyakozva sietnének Istenhez, a Mindenek Tudójához, a Végtelenül Bölcshöz. Mindent, mit bírnak, elvetnének, lettlégyen az bár a földnek minden kincse, hogy Uruk, hacsak egyetlen szó erejéig is, de megemlékezzen róluk. Ezen utasítás adatik néktek azáltal, Ki a rejtett dolgok tudója, egy olyan Táblában, melyet a teremtés szeme nem látott még, és amely csakis Néki magának nyilatkoztatik ki, Ki minden világok mindenható Védelmezője. Oly zavarodottak is ők gonosz vágyaik részegségében, hogy erőtlenek felismerni minden lét Urát, Akinek hangja fennhangon szól mindenfelől: “Nincsen más Isten, csak Én, a Hatalmas, a Végtelenül Bölcs.”

40. Mondd: Ne teljék kedvetek dolgaitokban; ma éjjel még tiéitek, ám holnap már más bírja azokat. Emígyen figyelmeztet titeket Ő, Aki a Mindenek Tudója, a Mindenről Értesült. Mondd: Állíthatjátok-é, hogy ami tiétek, az maradandó avagy biztos? Bizony nem! Magamra, Ki a Végtelenül Irgalmas vagyok, nem állíthatjátok azt, ha igazul ítéltek! Éltetek napjai fuvallatként suhannak tova, és minden pompátok és fényességtek úgy göngyölíttetik fel, mint azokéi, kik előttetek jártak. Gondolkozzatok, ó, emberek! Mi történt múltbéli napjaitokkal, elvesztett évszázadaitokkal? Boldogok a napok, melyek Isten emlékezetének szenteltettek, és áldottak az órák, melyek az Ő dicsőítésével teltek, ki is a Végtelenül Bölcs. Életemre! Sem a hatalmasok pompája, sem a gazdagok kincse, sőt még az istentelenek hatalma sem maradandó. Minden elenyészik, az Ő egyetlen szavára. Mert Ő a Mindeneknél Hatalmasabb, a Mindeneknek Parancsoló, a Mindenható. Mi haszna a földi javaknak, melyekkel az emberek bírnak? Ami javukat szolgálná, azt teljességgel elhanyagolták. Nemsoká felébrednek szendergésükből, és képtelenek lesznek arra, hogy megszerezzék, mit Uruk napjaiban elmulasztottak, Ki is a Mindenható, a Mindenek Felett Dicsőített. Ha tudnák ezt, bizony mindenüket elvetnék maguktól, csakhogy nevük trónusa előtt említtessék. Ezek valójában a holtak közé számíttatnak.

41. Van az emberek között olyan, kit tudása gőgössé tett, és ki ezáltal megakadályoztatott abban, hogy felismerje Nevemet, az Önmagától Valóét; ki, mikor hallja maga mögött a szandálok csattogását, jobban eltelik magával, mint Nimród. Mondd: ó, eltaszított! Hol van most lakhelye? Istenre, a legmélyebb tűz az. Mondd: ó, pap-hittudósok gyülekezete! Nem halljátok-é Legmagasztosabb Tollam éles hangját? Nem látjátok-é e Napot, mely túláradó ragyogásban lángol a Mindenek Felett Dicső Láthatáron? Meddig imádjátok még gonosz szenvedélyeitek bálványait? Vessétek félre hiábavaló képzelgéseiteket, és forduljatok Isten, Örökkévaló Uratok felé.

42. A jótékony célokat szolgáló adományok Istenre, a Jelek Kinyilatkoztatójára szállnak. Senkinek sincs joga vélük rendelkezni annak engedélye nélkül, Ki a Kinyilatkoztatás Hajnalpontja. Utána pedig e jog szálljon az Aghsánokra, és utánuk az Igazság Házára – ha ezen intézmény addigra már megalapíttatik a világban -, hogy ez adományokat azon Helyek javára fordítsák, melyek felmagasztaltattak ez Ügyben, és arra, mit Ő, Ki az erő és hatalom Istene, számukra előírt. Máskülönben az adományok szálljanak vissza Bahá népére, kik nem szólnak az Ő engedélye nélkül, és nem ítélkeznek, csak aszerint, mit Isten e Táblában elrendelt – ím, ők a győzelem bajnokai ég és föld között – hogy ezeket olymódon használhassák, mit a Könyvben Isten, a Hatalmas, a Bőkezű előírt.

43. Ne siránkozzatok a megpróbáltatás óráiban, és ne is örvendjetek akkor; a Középső Utat keressétek, mely a Rólam való megemlékezés a nehézségek közepette, és az arról való elmélkedés, hogy mi eshet véletek a jövőben. Emígyen szól hozzátok az, Ki a Mindentudó, Ki az Odafigyelő.

44. Fejetek ne borotváljátok; Isten hajjal ékesítette azt, és azok számára, kik a természet követelményein elmélkednek, jelek vannak ebben a teremtés Urától. Bizony, Ő az erő és bölcsesség Istene. Mindazonáltal, nem illendő, hogy a haj a fül vonala alá nőjön. Emígyen rendeltetett az által, Ki minden világok Ura.

45. Számkivetés és börtön a tolvaj része, és a harmadik alkalommal tegyetek jelet homlokára, hogy emígyen megjelölve Isten városai és országai őt be ne fogadják. Vigyázzatok, nehogy könyörület okán Isten vallásának rendeléseit elhanyagoljátok; cselekedjétek azt, mit számotokra előírt Ő, Ki a könyörületes és irgalmas. A bölcsesség és törvények vesszejével iskolázunk titeket, miként az atya, mikor fiát tanítja, s mindezt semmi egyébért, hanem önnön magatok megóvásáért, és állapototok felmagasztalásáért. Életemre, ha felfedeznétek, mit kívántunk néktek szent törvényeink kinyilatkoztatásával, önnön lelketeket ajánlanátok e szent, e hatalmas és legmagasztosabb Hitért.

46. Ki ezüst és arany edényeket kíván használni, szabadon megteheti. Ügyeljetek, nehogy étkezéskor kezeteket az edények vagy tálak tartalmába merítsétek. Olyan szokásokat kövessetek, melyek leginkább összhangban vannak a kifinomultsággal. Bizony, azt szeretné Ő, hogy viselkedéstek a hatalmas és fennkölt Királyságának Paradicsomában lakozóékkal légyen egy. Ragaszkodjatok a kifinomultsághoz minden körülmények között, hogy szemetek megóvathasson annak látványától, mi visszataszító mind önnön magatoknak, mind a Paradicsom lakóinak. Ha valaki ettől eltér, cselekedete azonnal hiábavalóvá válik; ha azonban jó okkal teszi, Isten megbocsát néki. Mert bizony Ő a Kegyes, a Legbőkezűbb.

47. Annak, Ki Isten Ügyének Hajnalpontja, nincsen társa a Legnagyobb Csalhatatlanságban. Ő az, Ki a teremtés királyságában az “Azt teszi Ő, amit csak kíván” Megnyilvánulása. Isten e kiváltságot Önnön Magának tartotta fenn, és senkinek nem rendelt részt egy ilyen fennkölt és magas állásból. Ez Isten Rendelete, mely eleddig az áthatolhatatlan misztérium fátyla mögött rejtezett. Feltártuk ezt most Mi e Kinyilatkoztatásban, és ezáltal leszaggattuk a fátylakat, mely azokat takarta, kik az Isten Könyvében foglaltakat fel nem ismerték, és kik a nemtörődömök közé számíttattak.

48. Minden atyának előíratott, hogy fiát és leányát tanítsa az olvasás és írás művészetére, és mindarra, mit a Szent Tábla előír. Ki e kötelességét nem teljesíti, a Megbízottak vegyék el tőle, mi a gyermekek taníttatásához szükséges, ha az illető gazdag, ha pedig nem, az ügy az Igazság Házára háramlik. Mert bizony a szegények és szükséget szenvedők menedékévé tettük Mi azt. Ki fiat nevel, vagy egy másik fiát, olyan az, mintha az Én fiamat nevelné; véle dicsőségem, szerető kedvességem és irgalmam, mely áthatotta a világot.

49. Isten az Igazság Házának fizetendő büntetéspénzt szabott a házasságon kívül nemi életet élő férfiakra és nőkre: kilenc mithqál aranyat, melyet a vétek megismétlésekor kettőzzenek meg. Ím, a büntetés, melyet az, Ki a Nevek Ura rájuk e világban kiszabott; és az eljövendő világban megalázó kínzatást rendelt nékik. Ha valaki bűnbe esik, kötelme, hogy megbánja azt, és visszatérjen Urához. Bizony, megbocsát Ő annak, kinek kíván, és mit elrendelni van kedve, azt senki kétségbe nem vonhatja. Mert valóban Ő a Mindig Megbocsátó, a Mindenható, a Mindenek Által Dicsőített.

50. Óvakodjatok, nehogy a dicsőség fátylai távol tartsanak titeket attól, hogy kortyoljatok ez élő Forrás kristályvizéből. Ragadjátok meg a megváltás kelyhét e virradaton annak Nevében, ki a hajnalt a világba rendeli, és igyatok kedvetekre Annak dicséretére, Ki a Mindenek Felett Dicső, az Összehasonlíthatatlan.

51. Törvényessé tettük számotokra, hogy zenét és éneket hallgassatok. Óvakodjatok azonban, nehogy hallgatásuk okán túllépjétek az illendőség és méltóság határát. Örömötök Legnagyobb Nevemből szülessen, abból a Névből, mely elragadja a szívet, és örömmámorral tölti el az Istenhez közel húzódottak elméjét. Mi bizony a zenét lelketek grádicsává tettük, eszközzé, melynek segítségével a magasságbéli birodalomba emeltethet; ne tegyétek ezért azt az én és a szenvedély szárnyaivá. Valóban, irtózunk Mi attól, hogy az ostobák közé számíttassatok.

52. Úgy rendeltük, hogy minden büntetéspénz harmadrésze illesse az Igazság Székhelyét, és arra figyelmeztetjük tagjait, hogy a tiszta igazságosságot kövessék, hogy az emígyen összegyűlt pénzt azon célokra költsék, melyeket számukra az írt elő, Ki Mindenek Tudója, a Végtelenül Bölcs. Ó, ti, Igazság Férfiai! Légyetek Isten birodalmában juhainak pásztorai, és óvjátok őket az álruhában megjelenő ragadozó farkasoktól, miként önnön fiaitok óvnátok. Emígyen int titeket a Tanácsok Adója, a Hív.

53. Ha nézeteltérés támadna köztetek bármivel kapcsolatban, utaljátok azt Isten elé, míg a Nap még ragyog e Mennyország láthatárán, s miután lenyugodott, forduljatok ahhoz, mi leküldetett Általa. Valóban, elegendő ez a világ népei számára. Mondd: Szívetek ne legyen feldúlt, ó, emberek, mikor jelenlétem dicsősége visszavonul, és szavaim óceánja elcsitul. Bölcsesség rejtezik abban, hogy köztetek lakozom, és egy másik abban is, ha nem, de ez a bölcsesség csak Isten, az Összehasonlíthatatlan, a Mindenek Tudója számára nem titok. Bizony, Mi tirátok tekintünk dicsőségünk birodalmából, és bárki is álljon ki Ügyünk diadaláért, megsegítjük Mi őt a magasságbéli Gyülekezet seregeivel és kedvelt angyalaink csapatával.

54. Ó, föld népei! Isten, az Örök Igazság a tanúm, hogy a sziklákból friss és lágy folyású vizek patakzottak elő Uratok szavának édességére, ki a Korlátozatlan, és ti mégis szunnyadtok. Vessétek el, mit birtokoltok, és a múlandótól való elfordulás szárnyain emelkedjetek minden teremtett dolgok fölé. Emígyen parancsol néktek a teremtés Ura, kinek tollvonása forradalmasította az emberiség lelkét.

55. Tudjátok-é, hogy Uratok, a Mindenek Felett Dicsőséges mily magaslatokból szólít titeket? Gondoljátok-é, hogy felismertétek a Tollat, amellyel Uratok, minden nevek Ura néktek parancsol? Életemre mondom, nem! Ha tudnátok, lemondanátok a világról, és teljes szívetekkel sietnétek az Imádottnak színe elé. Lelketeket úgy magával ragadná az Ő Szava, hogy felforgatná az a Nagyobb Világot – hát még mennyire e kicsinyt és jelentéktelent! Emígyen záporoztak alá bőkezűségem esői szerető kedvességem mennyéből, kegyelmem jeleként, hogy a háládatosak közül valók legyetek.

56. Az egy ember megsebzéséért vagy megütéséért járó büntetés az okozott sebesülés komolyságától függ; az Ítélet Ura mindegyik fokozatért külön jóvátételt írt elő. Mert valóban, Ő az Elrendelő, a Hatalmas, a Legmagasztosabb. Ha azt kívánjuk, e jóvátételeket igazságos mértékükben külön fejtjük majd ki – ígéret ez részünkről, és valóban, Ő az Ígéretét Megtartó, Mindenek Tudója.

57. Bizony, elrendeltetett néktek, hogy minden hónapban egyszer vendégszeretetet ajánljatok, mégha vízzel is csupán; mert Isten célja a szívek összekötése, jóllehet mind földi, mind égi eszközökkel.

58. Vigyázzatok, nehogy a testi és a romlott vágyak megosszanak benneteket. Olyanok legyetek, mint egy kéznek az ujjai, egy testnek a tagjai. Ezt tanácsolja néktek a Kinyilatkoztatás Tolla, ha azok közül valók vagytok, kik hisznek.

59. Vegyétek észbe Istennek irgalmát és az Ő adományait. Ő azt írja elő néktek, mi hasznotokra lészen, bár Ő magának nincsen bizony szüksége egyetlen teremtményre sem. Gonoszkodástok Nékünk sohasem árthat, jócselekedeteitek pedig nem szolgálhatják hasznunkat. Mi csakis Isten kedvéért szólítunk benneteket. Ezt minden értelmes és értő ember tanúsítja.

60. Ha állattal vagy ragadozó madárral vadásztok, hívjátok segítségül Isten Nevét, mikor zsákmányra külditek őket; mert akkor bármit is ejtenek, törvényes lesz az számotokra, mégha holtan hozzák is elétek. Mert bizony, Ő a Mindentudó, a Mindenről Értesült. Vigyázzatok azonban, a vadászatot túlzásba ne vigyétek. Járjátok minden dologban az igazságosság és méltányosság útját. Emígyen rendeli ezt néktek az, Ki a Kinyilatkoztatás Hajnalpontja, ó, bár értenétek.

61. Megparancsolta néktek Isten, hogy mutassatok kedvességet rokonaim iránt, de nem rendelt nékik semmi jogot mások tulajdonához. Mert bizony nem függ Ő senkitől, fölötte áll teremtményei szükségeinek.

62. Ha valaki szántszándékkal tűz martalékává tesz egy házat, őt is égessétek meg; ha valaki szántszándékkal kioltja egy másik életét, őt is végezzétek ki. Ragaszkodjatok teljes erőtökből és hatalmatokból Isten előírásaihoz, és ne kövessétek a tudatlanok szokásait. Ha a gyújtogatót vagy gyilkost életfogytiglani fogságra ítélitek, megengedik azt néktek a Könyv szabályai. Mert valóban, hatalma van Néki azt cselekedni, amit csak kíván.

63. Előírta néktek Isten, hogy házasodjatok. Vigyázzatok, két feleségnél többet ne vegyetek. Ki megelégszik Isten szolgálóleányai közül egyetlen társsal, mind ő, mind hitvese nyugalomban fog élni. És az, ki szolgálót kíván fogadni, megteheti azt tisztességgel. Íme a rendelet, melyet, valóban és igazság szerint, lejegyzett a Kinyilatkoztatás Tolla. Házasodjatok, ó, emberek, hogy megszülethessen tőletek az, ki Engem említ majd szolgáim között. Ez az Én parancsolatom számotokra; ragaszkodjatok ehhez, mert segít ez titeket.

64. Ó, világ népei! Ne kövessétek énetek sugallatait, mert az követelően romlottságra és paráznaságra bujtogat; hanem kövessétek ehelyett minden teremtett dolgok Birtokosát, Ki azt rendeli néktek, hogy mutassatok jámborságot és tanúsítsatok istenfélelmet. Mert bizony független Ő teremtményeitől. Vigyázzatok, nehogy zavart keltsetek az országban, miután az lecsillapíttatott. Ki így cselekszik, nem Tőlünk való az, s megtagadjuk Mi őt. Ímé, a parancsolat, mely az igazság erejéből megnyilvánult a Kinyilatkoztatás mennyországából.

65. Lefektettetett a Bayánban, hogy a házasság feltétele mindkét fél beleegyezése. Szeretetet, egységet és harmóniát kívánván szolgáink között, miután a pár kívánságát előterjeszti, a házasságot szüleik beleegyezésétől tettük függővé, nehogy ellenségeskedés és gyűlölség támadjon közöttük. És ebben még egyéb céljaink is rejteznek. Így rendeltetett parancsolatunk.

66. Házasság jegyajándék nélkül nem köthető, melynek mértéke városlakóknál tizenkilenc mithqál tiszta aranyban, falusiaknál ugyanennyi ezüstben határoztatott meg. Ki ezen összeget emelni kívánja, tilalmas számára, hogy az a kilencvenöt mithqál határát meghaladja. Emígyen íratott meg a parancsolat fenséggel és hatalommal. Ha azonban megelégszik a legalacsonyabb összeggel, jobb lesz az néki a Könyv szerint. Bizony, Isten meggazdagít mindenkit, akit kíván, égi és földi módon egyaránt, és Néki, valóban, hatalma van minden dolgok fölött.

67. Megparancsolta Isten, hogy ha bármelyik szolgája utazni kíván, határozza meg feleségének, mikor lészen hazatérendő. Ha a megígért időre otthonába tér, megtartotta ő Urának rendeletét, és őt Parancsolatának Tolla az igazak közé sorolja; máskülönben, ha jó oka van a késedelemre, értesítenie kell feleségét, és mindent meg kell tennie azért, hogy asszonyához térjen. Ha ezen esetek egyike sem következik be, illendő [az asszony] számára, hogy várjon kilenc hónapot, mely letelte után semmi akadálya sincs, hogy újra férjhez menjen; ha azonban hosszabb ideig vár, Isten, bizony, szereti azon nőket és férfiakat, kik türelmet tanúsítanak. Engedelmeskedjetek parancsolataimnak, és ne kövessétek az istenteleneket, kik Isten Szent Táblájában bűnösöknek nyilváníttattak. Ha [az asszony] a várakozás idején hírt kap férjéről, válassza azon utat, mi dicséretre méltó. Valóban, azt kívánja Ő, hogy szolgái és szolgálóleányai éljenek békében egymással; vigyázzatok, nehogy olyat tegyetek, mi hajthatatlan békétlenséget teremt köztetek. Emígyen rögzíttetett a végzés, és teljesíttetett be az ígéret. Ha azonban [az asszony] hírt kap férje haláláról, vagy megöléséről, és ezt egybehangzó beszámolók megerősítik, vagy két szavahihető tanú tanúsítja, illendő számára, hogy férj nélkül maradjon; majd az elrendelt hónapok letelte után szabadon dönthet, mit tesz. Íme annak rendelése, Ki hatalmas és erős a parancsolásban.

68. Ha férj és feleség között neheztelés vagy ellenszenv támad, a férj ne váljék el, hanem maradjon türelmes egy kerek esztendőig, hogy a vonzódás illata tán megújulhasson közöttük. Ha ez idő leteltével szerelmük vissza nem tért, megengedett a válás. Isten bölcsessége, bizony, átfog mindeneket. Az Úr egy Táblában, mit Parancsolata Tolla lejegyzett, megtiltotta, mit korábban gyakoroltatok, mikor háromszor váltatok el egy asszonytól. Kegyként cselekedte ezt, hogy a háládatosak közé tartozzatok. Ki feleségétől elvált, minden egyes hónap elteltével úgy választhat, hogy kölcsönös vonzódás és beleegyezés esetén őt újra nőül veszi, amíg az férjhez nem megy. Ha azonban ez megtörtént, az egyesüléssel véglegesíttetett a válás, és a dolog bevégeztetett, hacsak [az asszony] körülményei nyilvánvalóan meg nem változnak. Íme a döntés, mely fenséggel jegyeztetett le e dicső Táblában az által, Ki a Szépség Hajnalpontja.

69. Ha az asszony férjét elkíséri egy útra, és nézeteltérés támad ott közöttük, lássa el a férj az asszonyt a szükséges költségekkel egy teljes esztendőre, és vagy küldje oda vissza, honnan jött, vagy, az utazásához szükségesekkel egyetemben, bízza egy megbízható személyre, ki kísérje haza. Urad, valóban, úgy rendelkezik, miként kíván, egy olyan hatalom erejével, mely kiterjeszti szárnyát a föld népei fölé.

70. Ha egy nőtől azért váltak el, mert hűtlensége bizonyságot nyert, ne részesüljön semmiféle ellátásban a várakozás idején. Emígyen sugárzott elő parancsolatunk Nap-csillaga ragyogón az igazságosság mennyboltozatáról. Bizony, szereti az Úr az egységet és harmóniát, és irtózik a különéléstől és válástól. Éljetek egymással ragyogón és örömben, ó, emberek. Életemre! Mindenek, mik a földön vannak, elmúlnak, csak a jócselekedetek maradnak fenn; szavaim igazságáról maga Isten tesz bizonyságot. Rendezzétek ellentéteiteket, ó, szolgáim; majd pedig figyelmezzetek Dicsőségünk Tollának intésére, és ne kövessétek az öntelteket és önfejűeket.

71. Vigyázzatok, máskülönben elcsábít a világ, miként az előttetek járókkal tette! Kövessétek Uratok törvényeit és előírásait, s járjatok ezen az Úton, mely igazsággal és valójában táratott elétek. Kik kerülik a méltánytalanságot s tévelygést, kik az erény útját követik, azok az egy igaz Isten szemében legnemesb teremtményei közé számíttatnak; nevüket magasztalja a magasságbéli birodalmakban lakozók Gyülekezete, és azok, kik az Isten nevében emelt ezen Frigysátorban lakoznak.

72. Megtiltatott néktek a rabszolgákkal való kereskedés, lettlégyenek bár azok férfiak vagy nők. Ki maga is szolga, ne vásárolja meg Isten egy másik szolgáját, és megtiltatott ez e Szent Táblában. Így jegyeztetett le a parancsolat, az Ő irgalmából, az Igazság Tollával. Egyik ember se magasztalja magát a másik fölé; az Úr előtt mindegyik csupán jobbágy, és mind azt az igazságot példázza, hogy nincsen más Isten Rajta kívül. Ő, valóban, a Mindeneknél Bölcsebb, Kinek bölcsessége átfog mindeneket.

73. Ékesítsétek magatokat a jócselekedetek öltözetével. Kinek cselekedetei elnyerik Isten tetszését, az biztosan Bahá népéből való, és megemlékeznek róla Trónusa előtt. Segítsétek a teremtés Urát igaz tettekkel, s csakúgy bölcsességgel és szavaitokkal. Mert bizony emígyen parancsoltatott néktek annak legtöbb Táblájában, Ki a Mindeneknél Irgalmasabb. Bizony, tudja Ő, miket szólok. Egyik a másikkal ne civódjék, s egyik lélek a másik éltét ki ne oltsa; valóban, ez az, mi megtiltatott néktek egy Könyvben, mely a dicsőség Frigysátrában rejtezett. Hogyan? Megölnétek azt, kit Isten megébresztett, kibe lelket lehelt? Iszonyú lenne a vétketek akkor trónusa előtt! Féljétek Istent, és ne emeljétek az igazságtalanság és elnyomás kezét, hogy leromboljátok, mit Ő maga épített; hanem járjatok Isten, az Igaz Úr útján. Mikoron megjelentek az igaz tudás seregei az Isteni szó lobogóit hordozván, azonnal megfutamíttattak a vallások törzsei, azok kivételével, kik inni kívántak az örök élet patakjából egy, a Mindenek Felett Dicsőséges lehelete által teremtett Paradicsomkertben.

74. Isten, teremtményei iránt mutatott irgalma zálogául elrendelte, hogy a férfiak magja tisztátalannak ne tartassék. Adjatok Néki hálát örömmel és ragyogón, s ne kövessétek azokat, kik messze vannak közelsége Hajnalpontjától. Álljatok ki minden körülményben az Ügyet szolgálandó, mert Isten bizton megsegít majd hatalmának erejével, mely kiterjeszti szárnyát a világok fölé. Oly állhatatossággal kapaszkodjatok a kifinomultság kötelébe, hogy ruházatotokon a piszoknak nyoma se lássék. Ezt hagyja meg számotokra az, Ki szentebb minden kifinomultságnál. Ki e kívánalomnak jó okkal meg nem felelhet, feddés ne légyen része. Valóban, Isten a Megbocsátó, az Irgalmas. Mossatok minden szennyes dolgot olyan vízzel, mely a három vonatkozás egyikében sem változott meg; ügyeljetek, ne használjatok olyan vizet, mely a levegő vagy más anyag hatására megváltozott. Légyetek a tisztaság leglényege az emberek között. Valóban, ez az, mit Uratok, az Összehasonlíthatatlan, a Mindeneknél Bölcsebb néktek kíván.

75. Isten hasonlóképpen, Tőle származó kegyként eltörölte a ‘tisztátalanság’ fogalmát, mely által különféle dolgok és emberek tisztátalannal tartattak. Mert bizony Ő a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb. Valóban, minden teremtett dolog megmártatott a megtisztulás tengerében, mikor Ridván azon első napján az egész teremtésre szórtuk legnagyszerűbb Neveink és legmagasztosabb Tulajdonságaink ragyogását. Bizony, szerető gondviselésem záloga ez, mely átfog minden világot. Érintkezzetek hát minden vallás követőjével, és hirdessétek Uratok, a Legkönyörületesebb Ügyét; ez minden cselekedetek koronája, ha azok közül valók vagytok, kik értitek ezt.

76. Isten kötelmetekül rótta, hogy a legteljesebb tisztaságban éljetek, olyannyira, hogy mossátok ki azt is, mit por szennyez, hát még azt, mit megszáradt sár vagy hasonló mocsok. Féljétek az Urat, és tartozzatok a tiszták közé. Ha valaki ruházata látható módon szennyes, imái Istenhez fel nem érhetnek, és a Magasságbéli Gyülekezet elfordul tőle. Használjatok rózsavizet és tiszta illatszert; ez az, mit Isten kedvelt a kezdettől, melynek nincs kezdete, hogy az áradhasson belőletek, mit Uratok, az Összehasonlíthatatlan, a Mindeneknél Bölcsebb kíván.

77. Isten felmentett titeket a Bayánban lefektetett parancsolat alól a könyvek megsemmisítésével kapcsolatban. Megengedjük Mi néktek, hogy olyan tudományokat olvassatok, melyek hasznotokra válnak, de ne olyanokat, melyek meddő vitában végződnek; jobb ez néktek, ha azok közül valók vagytok, kik felfogják.

78. Ó, föld királyai! Ím, eljött, Ki mindenek korlátlan Ura. Istené a Királyság, a mindenható Védelmezőé, az Önmagától Valóé. Ne imádjatok mást, csak Istent, és sugárzó szívvel emeljétek arcotok Uratok, minden nevek Ura felé. Oly Kinyilatkoztatás ez, melyhez mit bírtok, nem mérhető, ó, bárcsak tudnátok.

79. Látjuk, miként lelitek örömötök abban, mit másoknak felhalmoztatok, és zárjátok el magatokat azon világoktól, melyeket óvott Táblámon kívül más számba nem vehet. A kincsek, miket felhalmoztatok, távolra csábítottak titeket végső célotoktól. Nem illendő ez hozzátok, ó, bár megértenétek. Mossatok le szívetekről minden földi szennyet, és siessetek belépni Uratok, a föld és menny teremtőjének Királyságába, Ki megremegtette a földet és jajongásra késztette annak minden népét, azokon kívül, kik elfordultak minden dolgoktól és ahhoz ragaszkodtak, mit a Rejtett Tábla elrendelt.

80. Íme, a Nap, mikor Az, Ki Istennel társalgott, elérkezett az Örök Úr fényéhez, és az újraegyesülés tiszta vizét kortyolta e Kupából, mely megárasztotta a tengereket. Mondd: Az egy igaz Istenre! A Sínai-hegy a Kinyilatkoztatás Hajnala körül kering, míg a Királyság magaslatairól Isten Lelkének Hangja hallatszik emígyen hirdetni: “Rázzátok meg magatok, ó, föld gőgösei, és siessetek Hozzá.” A Kármel e Napon vágyakozó hódolattal siet udvara felé, míg Sion szívéből e kiáltás szakad fel: “Beteljesíttetett az ígéret. Mit Isten, a Legmagasztosabb, a Mindenható, a Legszeretettebb szent Írásában bejelentett, ím, testet öltött.”

81. Ó, föld királyai! A Legnagyobb Törvény került kinyilatkoztatásra e Helyen, a földöntúli ragyogás e helyszínén. Minden rejtett dolog feltárult a Legfőbb Elrendelő Akaratából, Ki elhozta az Utolsó Órát, Ki által meghasadt a Hold, és minden visszavonhatatlan végzés kifejtetett.

82. Csupán hűbéresek vagytok, ó, föld királyai! Az, Ki a Királyok Királya, ím, megjelent, legcsodálatosabb dicsőségébe öltözvén, és Magához, a Veszélyben Oltalmazóhoz, az Önmagától Valóhoz szólít titeket. Vigyázzatok, nehogy a dölyf megakadályozzon a Kinyilatkoztatás Forrásának felismerésében, máskülönben e világ dolgai fátyolként zárnak el attól, Ki a menny Teremtője. Emelkedjetek fel, és szolgáljátok Őt, Ki minden nemzetek Vágya, Ki egyetlen szavával teremtett benneteket, és úgy rendelte, hogy uralmának jelei légyetek minden időkre.

83. Isten igazságosságára! Nem kívánjuk Mi Magunknak királyságaitokat. Küldetésünk az, hogy az emberi szíveket hódítsuk meg, s azokat bírjuk. Feléjük fordul Bahá szeme. Erről tesz bizonyságot a Nevek Királysága, bár megértenétek. Ki követi Urát, elfordul az a világtól, és mindentől, mi benne van; akkor hát mennyivel nagyobbnak kell legyen a múlandótól való elfordulása annak, Ki ily magasztos állással bír! Hagyjátok oda palotáitokat, és siessetek, hogy bebocsáttatást nyerjetek Királyságába. Bizony, ez válik majd javatokra mind ebben, mind a következő világban. Erről tesz bizonyságot a magasságbéli birodalom Ura, bár tudnátok.

84. Mily nagy áldás várja a királyt, ki kiáll, hogy segítse Ügyemet királyságomban, ki mindentől elfordul Rajtam kívül! Ez a király a Karmazsin Bárka utasai közé számíttatik – mely Bárkát Isten Bahá népének készített. Mindenkinek dicsőítenie kell e király nevét, nagy becsben tartani állását, és segíteni néki, hogy Nevem kulcsaival megnyithassa a városok kapuit, Nevemmel, mely mindenható Védelmezője mindeneknek, mik a látható és láthatatlan királyságokat benépesítik. E király az emberiség szemefénye, a sugárzó dísz a teremtés homlokán, az áldások kútfeje az egész világnak. Ajánljátok, ó, Bahá népe, javaitokat, sőt élteteket azért, hogy segíthessetek néki.

85. Ó, Ausztria Császára! Mikor az Aqsá mecsetet meglátogatni indultál, Az, Aki Isten Fényének Hajnala, az akkói börtönben lakozott. Elhaladtál Mellette, és felőle, Ki által felmagasztaltatik minden ház és felnyittatik minden nagyszerű kapu, nem kérdeztél. Mert bizony olyan hellyé tettük Mi ezt, hová a világ forduljon, hogy emlékezzen Rám, s te mégis visszautasítottad Őt, Ki ezen emlékezés Tárgya, mikor megjelent Ő Isten, Urad és a világok Urának Királyságával. Mi véled voltunk minden időben, és úgy találtunk, hogy az Ághoz ragaszkodsz és nem törődsz a Gyökérrel. Valóban, Urad a tanú arra, mit mondok. Szomorúan láttunk Nevünk körül keringeni s mégsem tudni Rólunk, bár ott voltunk arcod előtt. Nyisd ki szemed, hogy megláthasd e dicsőséges Látványt, és felismerhesd Őt, kit nappal és éjnek évadján hívsz, és gyönyörködhess a Fényben, mely e sugárzó Láthatár felett ragyog.

86. Mondd: Ó, Berlin királya! Fordítsd füled a Hang felé, mely e testet öltött Templomból szólít: “Bizony, nincsen más Isten, csak Én, az Örökkévaló, a Páratlan, az Örök Úr.” Vigyázz, nehogy a gőg megakadályozzon abban, hogy felismerd az Isteni Kinyilatkoztatás Hajnalát, máskülönben a földi vágyak fátyolként zárnak el a mennyei és földi Trónus Urától. Emígyen tanácsolja néked a Legmagasabb Tolla. Valóban, Ő a Legkegyesebb, a Legbőkezűbb. Emlékszel-é arra*, kinek hatalma meghaladta tiédet, és magasabban volt, mint te? Hol van most? Hová lettek a javak, miket birtokolt? Figyelj a figyelmeztetésre, és ne aludj mélyen, mint mások. Ő volt az, ki Isten Tábláját háta mögé vetette, mikor tudattuk véle, mily kínokat okoztak Nékünk a zsarnokság seregei. Miért is gyalázat zúdult rá minden oldalról, és nagyot vesztve hanyatlott a porba. Gondolkozz el mélyen róla, ó király, és azokról is, akik, akárcsak te, városokat foglaltak el és emberek fölött uralkodtak. A Mindenek Felett Irgalmas palotáikból a sírba döntötte őket. Figyelmezz, és gondolkozz el.

87. Nem kértünk tőletek semmit. Bizony, Isten kedvéért intünk Mi titeket, és türelmesek leszünk, miként türelmesek voltunk abban, mi kezetek által Reánk méretett, ó, királyok gyülekezete.

88. Figyelmezzetek, ó, Amerika Uralkodói, és az ottani Köztársaságok Elnökei arra, miről a Galamb búg az Öröklét Ágán: “Nincsen más Isten, csak Én, az Örökkönvaló, a Megbocsátó, a Mindenekben Bővelkedő.” Ékesítsétek az uralom templomát az igazság és istenfélelem ékével, és homlokát az Uratokról, a mennyek Teremtőjéről való megemlékezés koronájával. Emígyen tanácsolja néktek az, Ki a Nevek Hajnala, Annak parancsolatából, Ki Mindenek Tudója, a Végtelenül Bölcs. A Megígért e magasztos Állapotban jelent meg, minek okán az összes lény, látható és láthatatlan egyaránt örvendezett. Használjátok javatokra Isten Napját. Bizony, Véle találkozni jobb néktek, mint minden más, mire a Nap süt, ó, bár tudnátok! Ó, uralkodók gyülekezete! Figyelmezzetek arra, mi a Nagyság Hajnalából hangzik: “Bizony, nincsen más Isten, csak Én, a Megnyilatkozás Ura, a Mindenek Tudója.” Az igazság kezével gyógyítsátok össze, mi eltörött, és Uratok, az Elrendelő, a Végtelenül Bölcs parancsolatainak vaspálcájával zúzzátok össze a pöffeszkedő zsarnokot.

89. Ó, Konstantinápoly népe! Íme, a bagoly baljós huhogását halljuk közületek. Vajh a szenvedély részegsége ragadott-é el, avagy tán nemtörődömségbe süppedtetek? Ó, a két tenger partján elterülő Hely! Valóban, a zsarnokság trónusa emeltetett rajtad, és kebeledben a gyűlölség lángja szíttatott fel, olyannyira, hogy a magasságbéli Gyülekezet és azok, kik a Magasztos Trónus körül keringenek, jajongtak és siránkoztak. Látjuk, hogy benned az ostoba uralkodik a bölcs felett, és a sötétség kérkedik a fény előtt. Valóban, elteltél leplezetlen gőggel. Elbizakodottá tett külsődleges csillogásod? Arra, Ki az emberiség Ura! Hamarosan elenyészik az, és leányaid és özvegyeid és összes ott lakozó nemzetséged jajveszékelni fog. Emígyen szól hozzád a Mindenek Tudója, a Végtelenül Bölcs.

90. Ó, Rajna partjai! Láttuk, miként borít titeket alvadt vér, mert a megtorlás kardja emeltetett ellenetek; és mégegyszer lecsap az majd rátok. És halljuk Mi Berlin jajszavát, bár ma még tündöklő dicsőség a része.

91. Ne bánkódj semmi miatt, ó, Tá földje*, mert Isten arra választott, hogy az öröm forrása légy az egész emberiség számára. Ha Akarata úgy hajlik, megáldja majd trónusod egy olyannal , ki igazul fog uralkodni, ki összegyűjti Isten farkasok által szétszórt nyáját. Ezen uralkodó örömmel és boldogan fogja arcát Bahá népe felé fordítani, és elhalmozza őket kegyeivel. Valóban, Isten szemében az emberek között ragyogó drágakőnek tekintetik ő. Örök időkre övé lesz Isten dicsősége, és mindeneké, kik az Ő kinyilatkoztatásának királyságában lakoznak.

92. Örvendezz nagy örömmel, mert Isten “fényének Hajnalává” tett, minthogy benned született Dicsőségének Megnyilvánulása. Örvendezz e névnek, mi reád ruháztatott – egy olyan névnek, melyen keresztül a kegyelem Napcsillaga szórja fényét, egy olyan névnek, mely beragyogja mind a földet, mind az eget.

93. A dolgok menete benned hamarosan megváltozik, és a hatalom gyeplője a nép kezébe kerül. Valóban, Urad a Mindenek Tudója. Hatalma átfog mindeneket. Légy biztos Urad bőkezű pártfogásában. Szerető kedvességének pillantása örökkön reád szegeződik. Közelg a nap, mikoron felindultságod békébe és nyugodt csendességbe oldódik. Emígyen rendeltetett ez a csodás Könyvben.

94. Ó, Khá földje*! Hősök hangját halljuk felőled, mely Uradat, Mindenek Birtokosát, a Legmagasztosabbat dicsőíti. Áldott a nap, mikor a teremtés királyságában Nevemben, a Mindenek Felett Dicsőében kibontatnak majd az isteni Nevek lobogói. Azon a napon a hűségesek örvendeznek majd Isten győzelmének, és keservesen jajonganak a hitetlenek.

95. Senki ne ellenkezzék azokkal, kik az emberek felett hatalommal bírnak; hagyjátok rájuk azt, mi övék, és fordítsátok figyelmetek az emberek szíve felé.

96. Ó, Leghatalmasabb Óceán! Szórd a nemzetekre, mivel megbízott Téged az, Ki az Öröklét Fejedelme, és a föld összes lakójának templomát díszítsd törvényeinek öltözékével, melyek megörvendeztetnek majd minden szívet, és melyek által minden szem felragyog.

97. Ha bárki száz mithqál aranyra szert tesz, tizenkilenc abból Istené, és Néki, a föld és menny Alkotójának adandó. Vigyázzatok, ó, emberek, nehogy megfosszátok magatok egy ilyen nagy kegyelemtől. Megparancsoltuk Mi ezt néktek, bár könnyedén megvagyunk Mi nélkületek, és mindenek nélkül, kik a mennyekben s a földön lakoznak; jótétemények s bölcsességek rejteznek ebben, melyek Istenen, a Mindentudón, a Mindenről Értesültön kívül másnak fel nem tárathatnak. Mondd: Ezen eszközzel kívánta Ő megtisztítani javaitokat, és képessé tenni titeket arra, hogy olyan állapothoz közeledhessetek, mit azokon kívül, kiket Isten akart, más meg nem érthet. Mert valóban Ő a Jóakaró, a Kegyes, a Bőkezű. Ó, emberek! Ne bánjatok hitetlenül Isten Jogával, sem engedélye nélkül ne vegyétek félvállról a róla való rendelkezést. Emígyen rendeltetett parancsolata a szent Táblákban, és e magasztos Könyvben. Ki Istennel hitetlenül bánik, viszonzásul maga is hitetlenséggel fog találkozni; ki azonban Isten rendelése szerint cselekszik, áldás száll arra Ura, a Kegyes, az Elhalmozó, a Nagylelkű, az Örök Úr bőkezűségének mennyországából. Valóban, azt kívánja Ő néktek, mit most még nem érthettek, de mi tudottá válik előttetek, mikor e röpke lét után lelketek a mennyek felé szárnyal, és földi örömeitek díszei felgöngyölíttetnek. Emígyen figyelmeztet titeket, Kinek birtokában van az Óvott Tábla.

98. Különféle kérelmek érkeztek trónusunkhoz a hívőktől Istennek, a látható és láthatatlan Urának, a minden világok Urának törvényeivel kapcsolatban. Ezért hát kinyilatkoztattuk e Szent Táblát, és felékesítettük Törvényének köpönyegével, hogy az emberek tán betarthassák Uruk parancsolatait. Hasonló kérések az előző sok év folyamán is érkeztek Hozzánk, de bölcsességünkből visszatartottuk Tollunkat, míg nemrégiben több baráttól érkezett levél, miért is az igazság erejéből azzal válaszoltunk, mi meg kell ébressze az emberek szívét.

99. Mondd: Ó, vallások vezetői! Ne mérjétek Isten Könyvét oly mércével és tudománnyal, mi körötökben honos, mert a Könyv önmaga az emberek között felállított csalhatatlan Mérleg. E legtökéletesebb Mérlegen mérendő meg minden, mit a föld népei s nemzetségei bírnak, míg az ő súlyának mértéke a saját mércéjével mérendő, ó, bárcsak tudnátok.

100. Szerető kedvességem szeme keservesen sirat titeket, minthogy fel nem ismertétek Azt, Kit nappal és éjnek évadján, estidőben és reggelente hívogattok. Hófehér arccal és sugárzó szívvel járuljatok az áldott és karmazsinszín Helyhez, ó, emberek, ahonnan a Sadratu’l-Muntahá szólít: “Valóban, nincsen Isten Rajtam kívül, a Mindenható Védelmezőn, az Önmagától Valón kívül. “

101. Ó, vallások vezetői! Ki az közületek, ki vetekedhetne Vélem éleslátásban vagy belső látásban? Hol található az, ki magát Vélem egyenlőnek merné tartani szóban vagy bölcsességben? Ó, nem, Uramra, a Mindenek Felett Irgalmasra! Mindenek, kik a földön vannak, elmúlnak; és ez Uratok, a Mindenható, a Szeretett arca.

102. Elrendeltük, ó, emberek, hogy minden tudás legmagasabb és végső célja légyen annak felismerése, Ki minden tudás Tárgya; és mégis, nézzétek, miként engedtétek, hogy tudástok fátyolként zárjon el attól, Ki e Fény Hajnala, Kin keresztül feltárult minden rejtett dolog. Ha felfedeznétek a forrást, ahonnan e kinyilatkoztatás előragyog, elvetnétek magatoktól a föld népeit, s mindent, mit bírnak, és a dicsőség e legáldottabb Székhelyéhez húzódnátok.

103. Mondd: Valóban, ez az a mennyország, ahol a Minden Könyvek Anyja őriztetik, bárcsak megértenétek. Ő az, Kinek okán a Szentföld fölé magasodó Hegyen felkiáltott a Szikla, s az Égő Csipkebokor felemelte hangját, és emígyen szólottak: “Istené a Királyság, mindenek korlátlan Uráé, a Mindeneknél Hatalmasabbé, a Szeretőé! “

104. Iskolába Mi nem jártunk, sem nem olvastuk dolgozataitok. Fordítsátok fületek e Tanulatlan szavai felé, melyekkel Istenhez, az Örökkönvalóhoz szólít titeket. Jobb ez néktek, mint a föld minden kincse, bárcsak megértenétek.

105. Ki azt, mi a Kinyilatkoztatás mennyországából aláküldetett, értelmezi, és nyilvánvaló jelentését megváltoztatja, bizony, azok közül való, kik Isten Magasztos Szavát kiforgatták, s a Ragyogó Könyvben az elveszettek közé számíttatik.

106. Elrendeltetett néktek, hogy vágjátok körmötöket, hogy hetente egyszer fürödjetek testetek ellepő vízben, és hogy magatok mindazzal tisztogassátok, amivel azt korábban tettétek. Vigyázzatok, nehogy hanyagságból be ne tartsátok, mit számotokra előírt az, Ki az Összehasonlíthatatlan, a Kegyes. Tiszta vízbe merítkezzetek; nem megengedett néktek, hogy használt vízben fürdőzzetek. Figyeljetek, hogy a perzsa fürdők közös medencéihez ne közelítsetek; ki azon fürdők felé veszi útját, bűzös kipárolgásukat már azelőtt megérzi, hogy oda belépne. Kerüljétek őket, ó, emberek, s ne légyetek azok közül valók, kik ilyen romlottságot szégyentelenül elfogadnak. Valóban, a mocsok és fertőzés melegágyai azok, ha értitek. Hasonlóképp kerüljétek a perzsa házak udvarán lévő rossz szagú medencéket, és légyetek a szeplőtelenül tiszták és megszenteltek közül valók. Mert bizony azt kívánjuk, hogy titeket a Paradicsom földi testet öltésének lássunk, hogy belőletek olyan illat szálljon, mely megörvendezteti Isten kegyeltjeinek szívét. Ha a fürdőző, ahelyett, hogy megmerítkezne a vízben, magára öntve tisztálkodik benne, jobb az néki, és felmenti a testi alámerülés szükségétől. Kegyként Önnön Magától, az Úr, valóban, könnyebbé kívánta tenni néktek az életet, hogy a szívből háládatosak közé számíthassatok.

107. Megtiltatott, hogy atyáitok feleségeit magatokéul vegyétek. Minthogy olyan szégyenteljesnek tartjuk, visszariadunk Mi attól, hogy a fiúkról szót ejtsünk. Féljétek az Irgalmast, ó, világ népei! Ne cselekedjétek azt, mi megtiltatott néktek Szent Táblánkban, és ne légyetek azok közül valók, kik háborodottan bolyonganak vágyaik vadonában.

108. Senkinek nem megengedett, hogy amint az utcán vagy a piactéren sétál, nyilvánosan szent verseket mormogjon maga elé; hanem inkább, ha az Urat kívánja dicsérni, azt olyan helyen tegye, mely e célból emeltetett, vagy saját otthonában. Jobban összhangban van ez az őszinteséggel és jámborsággal. Emígyen ragyogott elő parancsolatunk Napja kinyilatkoztatásunk láthatára fölött. Áldottak hát azok, kik rendelkezésünket követik.

109. Előíratott mindenkinek, hogy végrendeletet készítsen. Az örökhagyó címezze ez iratot a Legnagyobb Név díszével, tegyen bizonyságot benne Isten egyedüliségéről Kinyilatkoztatása Hajnalában, és kívánsága szerint foglalja bele, mi dicséretreméltó, hogy tanúságként szolgálhasson az számára a Kinyilatkoztatás és Teremtés királyságaiban, és kincsként Uránál, a Legfőbb Védelmezőnél, a Hívnél.

110. Minden Ünnepek a két Legnagyobb Ünnepben nyerték el beteljesedésüket, és a másik két Ünnepben, melyek az ikernapokra esnek – és a Legnagyobb Ünnepek közül az első azon napok, mikoron a Mindenek Felett Irgalmas az egész teremtésre szórta legnagyszerűbb Neveinek és legmagasztosabb Tulajdonságainak áradó ragyogását, a második pedig azon nap, mikoron felemeltük Mi azt, Ki az emberiségnek e Név örömhírét hirdette, melyen keresztül feltámasztattak a holtak és összegyűjtettek mindenek, kik a mennyekben s a földön lakoznak. Emígyen rendeltetett azáltal, Ki a Parancsoló, a Mindentudó.

111. Boldog, ki Bahá hónapjának első napjába lép, mely napot Isten e Nagy Névnek szentelt. És áldassék, ki e napon tanújelét adja az Istentől reáruházott jótéteményeknek; bizony, azok közé számíttatik ő, kik köszönetüket Isten felé az Úr túláradó bőkezűségéről valló cselekedetekkel fejezik ki, mely bőkezűség átfog minden világokat. Mondd: bizony, e nap minden hónapok koronája és azok forrása, a nap, melyen az élet lehelete száll minden teremtett dolog felett. Sokszorosan áldott, ki ragyogón és örömmel köszönti. Bizonyságot teszünk, hogy ő, valóban, az áldottak közé számíttatik.

112. Mondd: A Legnagyobb Ünnep valóban az Ünnepek Királya. Idézzétek észbe, ó, emberek, a bőkezűséget, miben Isten részeltetett. Álomban szunnyadoztatok, és ím, megébresztett titeket Kinyilatkoztatása életrekeltő szellőivel, és megismertette véletek nyilvánvaló és egyenes Útját.

113. Betegség idején forduljatok hozzáértő orvosokhoz; nem mellőzzük Mi az anyagi eszközök használatát, hanem megerősítjük azt e Tollal, mit Isten ragyogó és dicső Ügye Hajnalpontjává tett.

114. Isten korábban minden egyes hívőre azt a kötelmet rótta, hogy javaikból a felbecsülhetetlen értékűeket ajándékként ajánlják trónusunk előtt. Most, kegyes jótéteményünk jeléül, feloldjuk őket e kötelezettség alól. Bizony, Ő a Legnagylelkűbb, a Mindenekben Bővelkedő.

115. Áldott, ki a hajnal óráján, gondolatait Isten felé fordítván, a Róla való megemlékezésbe merülvén és megbocsátásáért esedezvén lépteit a Mashriqu’l-Adhkár felé irányozza, s oda belépvén csendben helyet foglal, hogy Isten, a Korlátlan Hatalmú, a Hatalmas, a Mindenek Által Dicsőített verseit hallgassa. Mondd: Mashriqu’l-Adhkár minden egyes olyan épület, melyet a városokban s falvakban azért emeltek, hogy dicséretem zengjék. Íme, a név, mellyel a dicsőség trónusa előtt felruháztatott, ó, bár értenétek.

116. Kik a Mindenek Felett Irgalmas verseit a legdallamosabb hangon zengik, megérzik majd bennük azt, mihez a föld és menny királysága nem mérhető soha. Belélegzik majd az igékből Világaim isteni illatát – a világokét, melyeket ma senki meg nem láthat azokon kívül, kik e magasztos, e szépséges Kinyilatkoztatás által látást nyertek. Mondd: E versek a szíveket, melyek tiszták, olyan szellemi világokba emelik, melyeket szó ki nem fejezhet, hasonlat nem sejtethet. Áldottak, kik figyelmeznek.

117. Segítsd, ó, népem, választott szolgáimat, kik kiálltak, hogy Rólam szóljanak teremtményeim között, és magasztalják Szavam szerte királyságomban. Valóban, szerető gondviselésem mennyországának csillagai ők, s vezérletem lámpásai az egész emberiségnek. De az, kinek szavai ellentmondanak a Szent Tábláimban foglaltaknak, nem Tőlem való ő. Óvakodjatok, nehogy bármiféle szentségtörő bitorlót kövessetek. Ezen Táblákat annak pecsétje ékesíti, Ki előhívja a hajnalt, Ki a mennyek és föld között emeli fel hangját. Ragadjátok meg e Biztos Fogódzót, és hatalmas és megtámadhatatlan Ügyem Fonalát.

118. Megengedte az Úr mindenkinek, ki kívánja, hogy a világ különféle nyelveit tanítsák néki, hogy Isten Ügyének Üzenetét szerte keleten és szerte nyugaton hirdethesse, és a világ nemzetségei s népei között úgy dicsérhesse Őt, hogy a szívek megújuljanak és a porladó csontok új életet nyerjenek.

119. Megengedhetetlen, hogy az ember, ki értelemmel ruháztatott fel, oly dolgot fogyasszon, mi megfosztja őt tőle. Hanem inkább az a kötelessége, hogy az emberi állapothoz illő módon viselje magát, s ne a nemtörődöm és ingadozó lelkek helytelen cselekedeteit kövesse.

120. Ékesítsétek fejetek a megbízhatóság és hűség virágfüzérével, szívetek az istenfélelem díszével, nyelvetek a tökéletes igazmondással, testetek az udvariasság ruházatával. Mert bizony illendő díszei ezek az emberi templomnak, ha azok közül valók vagytok, kik elgondolkodnak ezen. Fogódzatok, ó, Bahá népe, Isten, az Igaz Úr szolgálatának kötelébe, mert ezáltal az Óvott Táblában nyilvánvalóvá lészen állástok, lejegyeztetik és megőriztetik nevetek, felemeltettek, és magasztaltathatik emléketek. Óvakodjatok, nehogy a föld lakói visszatartsanak benneteket ezen dicső és magasztos állapottól. Emígyen buzdítottunk Mi benneteket legtöbb Levelünkben, és tesszük ezt most ezen Szent Táblánkban, mely felett az Úr, Istenetek, a Hatalmas, a Végtelenül Bölcs Törvényeinek Napcsillaga ragyog.

121. Mikor visszavonul Jelenlétem óceánja és lezárul Kinyilatkoztatásom Könyve, fordítsátok arcotok Feléje, Kit Isten erre szánt, Ki ez Örök Gyökérből sarjadt.

122. Nézzétek, mily kicsinyes az emberek elméje. Azt kérik, mi bántalmukra van, és eldobják maguktól, mi javukat szolgálhatná. Bizony, a messze tévelygők közül valók ők. Látunk embereket, kik szabadságra vágynak, és abban gőgösködnek. Az ilyenek a tudatlanság mélységeiben hányódnak.

123. A szabadság végezetül szakadáshoz kell vezessen, melynek tüzét senki el nem fojthatja. Emígyen figyelmeztet benneteket az, Ki az Elszámoltató, a Mindenek Tudója. Tudjátok hát, hogy a szabadság megtestesülése és jelképe az állat. Az, mi méltó az emberhez, az olyan korlátoknak való alávetés, melyek megóvják őt önnön tudatlanságától, és megvédik a bajkeverők károkozásától. A szabadság arra indítja az embert, hogy túllépjen az illendőség határain, és megsértse rangja méltóságát. A legmélyebb romlottságba és gonoszságba aljasítja le.

124. Tekintsétek az embereket, mint juhnyájat, melynek pásztorra van szüksége, hogy megvédje. Valóban, ez az igazság, a biztos igazság. Helyeseljük a szabadságot bizonyos esetekben, és visszautasítjuk, hogy szentesítsük másokban. Valóban, Mi vagyunk a Mindenek Tudója.

125. Mondd: Az igazi szabadság abban áll, hogy az ember aláveti magát törvényeimnek, bármily kevéssé is tudjátok ezt. Ha az emberek betartanák, mit nékik a Kinyilatkoztatás Mennyországából aláküldtünk, bizonyosan tökéletes szabadságra jutnának. Boldog, ki meglátja Isten Célját mindenben, mit Akaratának Mennyországából kinyilatkoztatott, mely Akarat áthat minden teremtett dolgot. Mondd: Azon szabadság, mely néktek javatokra válik, sehol máshol nem található fel, mint az Istennek, az Örök Igazságnak való tökéletes szolgaságban. Ki ennek édességét megízlelte, nem lesz hajlandó azt elcserélni a föld és menny minden hatalmáért sem.

126. Megtiltatott néktek a Bayánban, hogy Hozzánk kérdéseket intézzetek. Az Úr ezennel feloldott titeket eme tiltás alól, hogy megkérdezhessétek, mit meg kell kérdeznetek, de nem afféle meddő dolgokat, melyeken a korábbi idők emberei oly szívesen elmélkedtek. Féljétek Istent, s légyetek igazak! Arról kérdezzetek, mi néktek előnyötökre lészen Isten Ügyében és királyságában, mert gyengéd könyörületének kapui megnyittattak mindenek előtt, kik a mennyben s földön lakoznak.

127. A hónapok száma az évben, Isten Könyvének rendelése szerint, tizenkilenc. Ezek közül az első ezen Névvel ékesíttetett, mely szárnyaival beborítja az egész teremtést.

128. Elrendelte az Úr, hogy a holtakat kristályból, vagy kemény, ellenálló kőből, vagy nemes és tartós fából készült koporsóban temessétek el, és hogy ujjukra vésetes gyűrűt helyezzetek. Mert bizony Ő a Legfőbb Elrendelő, Ki mindenről tud.

129. E gyűrűk férfiak kezén a következő feliratot viseljék: “Istené minden, mi a mennyekben s a földön, s minden, mi a kettő között van, és valóban, Ő tud minden dolgokról.” Nőkén pedig: “Istené a mennyek és a föld királysága, s minden, mi a kettő között van, és valóban, hatalmas Ő minden dolgok felett.” Ímé, a versek, melyek előzőleg kinyilatkoztattak, de a Bayán Pontja, ím, most emígyen kiált: “Ó, Világok Szerette! Nyilatkoztass ki helyükben oly szavakat, melyek kegyes jótéteményeid illatával árasztják el az emberiséget. Kijelentettük Mi mindenkinek, hogy egyetlen szavad felülmúl mindent, mi a Bayánban leküldetett. Valóban, hatalmadban áll, hogy azt cselekedd, miben örömöd leled. Ne foszd meg szolgáidat irgalmad óceánjának túláradó bőségétől! Bizony, Te vagy, Kinek kegyelme végtelen.” Ím, lásd, meghallottuk Mi az Ő hívását, és beteljesítjük most vágyát. Mert bizony Ő a Legszeretettebb, az imák Meghallgatója. Ha a következő verset, mely ezen pillanatban küldetett alá Istentől, vésik a férfiak és nők temetési gyűrűjére, jobb lészen az nékik; valóban, Mi vagyunk a Legfőbb Elrendelő: “Istentől fakadtam, s Hozzá térek vissza, elfordulván mindentől Rajta kívül, Nevéhez, az Irgalmashoz, a Könyörületeshez ragaszkodván.” Emígyen választja ki az Úr, akit csak kíván, ajándéka befogadójaként. Mert valóban Ő a hatalom és erő Istene.

130. Elrendelte az Úr továbbá, hogy az elhunytat csavarják öt selyemből vagy gyapotból készült lepelbe. Kiknek tehetsége korlátozott, azoknak a két anyag egyikéből lévő egyetlen lepel is elegendő. Emígyen rendelte az, Ki Mindenek Tudója, a Mindenről Értesült. Tilos számotokra, hogy az elhunyt testét a várostól egy óránál nagyobb távolságra szállítsátok; hanem inkább sugárzón és emelkedett nyugalommal egy közeli helyen helyezzétek végső nyugalomra.

131. Isten megszüntette azon utazásbéli korlátozásokat, melyek a Bayánban elrendeltettek. Bizony, Ő a Korlátozatlan; azt teszi, mi Néki tetszik, s azt rendel el, mit csak kíván.

132. Ó, világ népei! Figyelmezzetek Annak hívására, Ki a Nevek Ura, Ki a Legnagyobb Börtönben lévő lakhelyéről hirdeti néktek: “Valóban, nincsen Isten Rajtam kívül, Ki a Hatalmas, az Erős, a Mindeneket Lebíró, a Legmagasztosabb, a Mindentudó, a Végtelenül Bölcs.” Valóban, nincsen más Isten, csak Ő, a világok Mindenható Uralkodója. Ha azt akarná, egyetlen Színe elől származó szóval megragadhatná az egész emberiséget. Óvakodjatok, nehogy habozzatok elfogadni ez Ügyet – az Ügyet, mely előtt meghajol a magasságbéli Gyülekezet, s kik a Nevek Városaiban lakoznak. Féljétek Istent, és ne légyetek azok közül valók, kik akárha fátyollal zárattak el Tőle. Égessétek fel a fátylakat szeretetem tüzével, és oszlassátok el a hiábavaló képzelgések borongó ködét e Név erejével, melyen keresztül lebírtuk Mi az egész teremtést.

133. Emeljétek fel romjaiból, és magasztaljátok a két Házat a Kettős Szent Helyen, és a többi helyet is, ahol Uratok, a Mindenek Felett Irgalmas trónusa felállíttatott. Emígyen parancsolja néktek minden értő szív Ura.

134. Legyetek éberek, nehogy e világ gondjai és az annak dolgaival való kizárólagos foglalatosság megakadályozzanak abban, hogy betartsátok, mit néktek elrendelt az, Ki a Hatalmas, a Hív. Légyetek oly állhatatosság megtestesítői az emberek között, hogy ne tartathassatok vissza Istentől azok kételyei által, kik visszautasították, hogy higgyenek Benne, mikor kinyilvánította Magát, a hatalmak hatalmával felruházván. Óvakodjatok, nehogy bármi, mi a Könyvben feljegyeztetett, megakadályozzon abban, hogy figyelmezzetek ezen Élő Könyvre, Ki az igazságot hirdeti: “Bizony, nincsen más Isten, csak Én, a Legkitűnőbb, a Mindenek Felett Dicsőített.” Tekintsetek az igazságosság szemével arra, Ki az isteni akarat és erő mennyországából alászállott, és ne légyetek azok közül valók, kik igaztalanul cselekszenek.

135. Majd idézzétek észbe ezen szavakat, melyek e Kinyilatkoztatás előtti hódolatként áradtak Annak Tollából, Ki Hírnököm volt, és gondoljátok végig, mit cselekedett az elnyomók keze napjaim mindegyikén. Valóban, az elveszettek közé soroltatnak ők. Emígyen szólott: “Ha Annak színe elé járulhattok, Kit ki fogunk Mi nyilvánítani, könyörögjetek Istenhez, kegyelméből adja meg néktek, hogy kegyeskedjék kerevetetekre telepedni, mert e cselekedet magában is összehasonlíthatatlan és túláradó megtiszteltetést ruház rátok. Ha egy kupa vizet iszik otthonotokban, nagyobb jelentőséggel bír az számotokra, mintha minden léleknek, sőt minden teremtett dolognak magát az élet vizét kínálnátok is. Tudjátok ezt, ó, szolgáim!”

136. Íme, a szavak, melyekkel Előfutárom magasztalta Lényemet, bár megértenétek. Ki ezen verseken elgondolkozik, és felismeri, mily rejtett gyöngyszemek őriztetnek benne, Isten igazságosságából meg fogja érezni a Mindenek Felett Irgalmas illatát, mely e Börtön irányából száll feléje, és teljes szívéből Hozzá fog sietni, olyan odaadással, hogy a föld és menny seregei sem tartóztathatják. Mondd: olyan Kinyilatkoztatás ez, mely körül kering minden bizonyíték és bizonyságtétel. Emígyen küldetett ez le Uratok, az Irgalom Istene által, ha azok közül vagytok, kik igazul ítélnek. Mondd: ez az összes Szent Könyv legbensőbb lelke, mely beléleheltetett a Legmagasabb Tollába, döbbenetet hozván minden teremtett lényre, azokon kívül, kiket elragadtatással tölt el szerető kedvességem gyengéd szellője, és jótéteményeim édes íze, mely áthatja az egész teremtést.

137. Ó, Bayán népe! Féljétek a Legirgalmasabbat, és fontoljátok meg, mit Ő egy másik helyen kinyilatkoztatott. Emígyen szólott: “A Qiblih valójában az, Kit Isten ki fog nyilvánítani; mikor Ő megy, az is vándorol, míg Ő meg nem pihen.” Emígyen fektettetett ez le a Legfőbb Elrendelő által, mikor e Legnagyobb Szépséget említeni kívánta. Gondolkozzatok el ezen, ó, emberek, s ne légyetek olyanok, mint azok, kik a tévelygés vadonában barangolnak zaklatottan. Ha meddő képzelgéstek sugallatára Őt visszautasítjátok, hol lészen a Qiblih, mihez fordulhatnátok, ó, nemtörődömök gyülekezete? Elmélkedjetek e versen, és ítéljetek igazságosan Isten előtt, hogy a Nevemben, a Mindenek Felett Dicsőben, a Legmagasabban zúgó óceánból tán kiszemelgethessétek a rejtelmek gyöngyeit.

138. E Napon senki ne ragaszkodjék máshoz, mint mi e Kinyilatkoztatásban kinyilváníttatott. Ez Isten rendelése kezdettől és ezentúl – a rendelés, mellyel a régi idők Hírnökeinek Szent Iratai ékesíttettek. Ez az Úr figyelmeztető szava kezdettől és ezentúl – a figyelmeztető szó, mellyel az Élet Könyvének első lapja díszíttetett, bár megéreznétek. Ez Isten parancsolata kezdettől és ezentúl; óvakodjatok, nehogy e helyett a szégyent és megaláztatást válasszátok. E napon semmi nem válik hasznotokra Istenen kívül, sem más menedéket nem lelhettek Rajta kívül, a Mindentudón, a Végtelenül Bölcsön kívül. Ki megismert Engem, megismerte az minden vágy Célját, s ki Felém fordult, minden magasztalás Tárgyához fordult az. Emígyen fektettetett le ez a Könyvben, s emígyen parancsoltatott meg Isten, minden világok Ura által. Kinyilatkoztatásom egyetlen sorát elolvasni jobb, mint végigtanulmányozni az elmúlt s eljövendő nemzedékek Szent Iratait. Emígyen szól a Mindenek Felett Irgalmas Szava, bár lenne fületek a hallásra! Mondd: ez a tudás leglényege, bár megértenétek.

139. S most, gondoljátok végig, mi egy további bekezdésben kinyilatkoztatásra került, hogy saját elképzeléseitek tán félredobhassátok, s arcotok tán Isten, a lét Ura felé fordíthassátok. [A Báb] emígyen szólott: “Törvénytelen néktek, hogy házassági kötelékre lépjetek mással, mint ki a Bayánban hisz. Ha csak az egyik házas fél fogadja be ez Ügyet, az ő javai törvénytelenné válnak a másik számára, mígnem a másik is meg nem tér. E törvény azonban csak akkor lép életbe, mikor felmagasztaltatott már annak Ügye, Kit Mi igazából ki fogunk nyilvánítani, vagy azon Ügy, mi már valójában testet öltött. Addig szabadon léphettek házasságra kívánságtok szerint, hogy Isten Ügyét ezáltal tán felmagasztalhassátok.” Emígyen szőtte az édes dallamot a Csalogány a mennyei ágon Ura, a Mindenek Felett Irgalmas dicséretére. Szerencsés, ki figyelmez rá.

140. Ó, Bayán népe! Uratokra, az irgalom Istenére parancsolom néktek, tekintsetek e kijelentésre, mely az igazság erejéből leküldetett, a pártatlanság szemével, s ne légyetek azok közül valók, kik látják Isten bizonyságtételét, és mégis elutasítják és megtagadják azt. Valóban, a bizton elveszők közé tartoznak ők. A Bayán Pontja e versben világosan Ügyemnek az Ő Ügye előtt való felmagasztalásáról szólt; tanúskodik majd erről minden igaz és értő elme. Mint e napon azonnal láthatjátok, magasztossága olyan, hogy azt senki meg nem tagadhatja azokon kívül, kiknek szemei megrészegedtek e halandó létben s kikre az eljövendő életben megalázó fenyítés vár.

141. Mondd: Isten igazságosságára! Valóban, Én vagyok, Kit Ő [a Báb] legjobban szeret; s most is e verseket hallgatja, melyek a Kinyilatkoztatás Mennyországából alászállanak, és siratja a gonoszságot, mit ezen napokban műveltetek. Féljétek Istent, s ne csatlakozzatok a támadókhoz. Mondd: ha úgy választotok, ó, emberek, hogy megtagadjátok, hogy higgyetek Benne [Bahá’u’lláh-ban], legalább ne lázadjatok Ellene. Istenre! Elegen vannak a zsarnokság seregei, kik szövetkeztek Ellene!

142. Bizony, azért nyilatkoztatott ki Ő [a Báb] bizonyos törvényeket, hogy e jelen Törvénykorszakban a Legmagasabb Tollának csak önnön magasztos Állása és legsugárzóbb Szépsége dicsőítésére kelljen mozdulnia. Minthogy azonban ki kívántuk nyilvánítani irántatok mutatott bőkezűségünket, az igazság erején keresztül világosan lefektettük ezen törvényeket, és csökkentettük, mit általatok betartatni kívánunk. Valóban, Ő a Királyian Nagylelkű, a Bőkezű.

143. [A Báb] korábban tudatta véletek, miként szól majd az Isteni bölcsesség e Hajnala. Szólott, s igaz az: “Ő [Bahá’u’lláh] az, Ki minden körülmények között hirdeti majd: Bizony, nincsen más Isten Rajtam kívül, az Egyetlenen, az Összehasonlíthatatlanon, a Mindentudón, a Mindenről Értesültön kívül“. Oly rang ez, melyet Isten kizárólagosan e magasztos, különleges és csodálatos Kinyilatkoztatásnak jelölt ki. Bőven áradó kegyének záloga ez, ha felfogjátok, és ellenállhatatlan rendelésének jele. Ez Legnagyobb Neve, Legmagasztosabb Szava és Legkitűnőbb Címeinek Hajnala, ha értitek. Sőt, mi több, Rajta keresztül ölt testet minden Kútfő, az Isteni vezérlet minden Hajnalpontja. Gondolkozzatok, ó, emberek, azon, mi valójában leküldetett néktek; mérlegeljétek, s ne hágjátok át azt.

144. Érintkezzetek minden vallással barátságban és egyetértésben, hogy belélegezhessék belőletek ők Isten édes illatát. Vigyázzatok, nehogy az emberek között úrrá legyen rajtatok az ostoba tudatlanság lángja. Minden dolog Istentől ered, s Hozzá is tér vissza. Ő minden dolgok forrása, s Benne érnek véget minden dolgok.

145. Óvakodjatok, nehogy a gazda távollétében egy házba is belépjetek, hacsak nem engedélyével. Viselkedjetek illendően minden körülmények között, s ne soroltassatok az önfejűek közé.

146. Meghagyatott néktek, hogy létfenntartási javaitokat s más ilyen jellegű dolgaitokat Zakát fizetésével tisztítsátok meg. Emígyen íratott ez elő e magasztos Táblában Az által, Ki a versek Kinyilatkoztatója. Ha Isten ezt úgy akarja s ez az Ő célja, nemsokára számításának módját is feltárjuk. Bizony, Önnön tudásán keresztül azt magyaráz el Ő, mit csak kíván, és valóban, Ő a Mindentudó, a Végtelenül Bölcs.

147. Törvénytelen dolog koldulni, és tilos adni annak, ki koldul. Mindenkinek előíratott, hogy kenyerét megkeresse, s ami azokat illeti, kik erre képtelenek, Isten Képviselőinek és a gazdagoknak kötelessége, hogy megfelelő módon gondoskodjanak róluk. Tartsátok meg Isten törvényeit és parancsolatait; sőt óvjátok azokat, mint önnön szemeteket, és ne légyetek azok közül valók, kik borzasztó veszteséget szenvednek.

148. Megtiltatott néktek Isten Könyvében, hogy pörlekedésbe és viszályba keveredjetek, hogy egymást megüssétek, vagy hasonlókat cselekedjetek, mely által megszomorodhatnak a szívek és lelkek. Korábban tizenkilenc mithqál arany kártérítést írt elő mindenkinek, ki egy másiknak szomorúságot okoz, Az, Ki az egész emberiség Ura; e Törvénykorszakban azonban feloldozott titeket ezalól, s arra buzdít benneteket, hogy mutassatok igazságosságot és jámborságot. Íme, a parancsolat, mely néktek elrendeltetett e tündöklő Táblában. Ne kívánjátok másoknak, mit magatoknak nem kívántok; féljétek Istent, és ne pöffeszkedjetek. Mind vízből teremtettetek, és a porba tértek majd vissza. Elmélkedjetek a végen, mely rátok vár, és ne járjatok az elnyomók útjain. Halljátok meg Isten igéit, melyeket a szent Lótuszfa zeng néktek dallamos hangon. Mert bizony, e versek a csalhatatlan mérleg, melyet Isten, ezen és a következő világ Ura állított fel. Általuk szárnyal fel az ember lelke a Kinyilatkoztatás Hajnala felé, és boríttatik fénybe minden igaz hívő szíve. Ilyenek Isten törvényei, melyeket néktek elrendelt, ilyenek parancsolatai, melyeket néktek Szent Táblájában előírt; engedelmeskedjetek nékik örömmel és boldogan, mert ez a legjobb néktek, bár tudnátok.

149. Szavaljátok Isten verseit minden reggel és estidőben. Ki őket nem szavalja, nem bizonyult hívnek Isten Szövetségéhez és Testámentumához, s aki e Napon elfordul e szent versektől, azok közül való, kik az örökkévalóság óta elfordultak Istentől. Féljétek Istent, ó, szolgáim, mind és egyenként is. Ne kérkedjetek a versek sok olvasásával és az éjjeli és nappali rengeteg ájtatoskodással; mert ha valaki a Szent Iratok akár egyetlen versét is örömmel, átszellemülten olvassa, többet nyer, mintha fásultan végigolvasná Isten, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való összes Szent Könyvét. Annyit olvassatok Isten verseiből, hogy ne fogjon el bágyadtság vagy levertség. Ne terheljétek meg lelketeket azzal, mi kimeríti és elnehezíti, inkább azzal [tápláljátok], mi könnyűvé teszi és felemeli, hogy az Isteni igék szárnyain suhanhasson az Ő testet öltött jeleinek Hajnalpontja felé; ez vonz titeket közelebb Istenhez, ó, bár megértenétek.

150. Tanítsátok gyermekeiteknek a fenség és hatalom mennyországából kinyilatkoztatott verseket, hogy a legdallamosabb hangon mondhassák a Mindenek Felett Irgalmas Tábláit a Mashriqu’l-Adhkár termeiben. Kit hatalmába kerít a Nevem, a Legkönyörületesebb dicsőítéséből születő elragadtatás, Isten verseit úgy szavalja majd, hogy rabul ejti az a még álomba merültek szívét. Szerencsés, ki az örökkön tartó élet Titokzatos Borát kortyolta könyörületes Urának igéiből az Én nevemben – mely Néven keresztül minden égbetörő és magasztos bérc porrá zúzatott.

151. Előíratott néktek, hogy otthonotok bútorzatát tizenkilenc évenként megújítsátok; emígyen rendelte ezt, Ki a Mindentudó és a Mindent Meglátó. Bizony, a kifinomultságot óhajtja Ő, mind a tiéteket, mind mindenét, mit bírtok; ne dobjátok félre Isten félelmét, s ne légyetek a hanyagok közül valók. Ki úgy találja, hogy anyagi tehetsége e célra elégtelen, felmentette azt ezalól Isten, a Mindig Megbocsátó, a Mindenekben Legbővelkedőbb.

152. Mossátok meg lábatok naponta egyszer nyáridőben, s minden három napban egyszer télidőben.

153. Ha valaki rátok megmérgelődik, válaszoljatok néki kedvesen, és ha valaki szid benneteket, tartózkodjatok, nehogy szidalommal válaszoljatok, hanem hagyjátok magára és helyezzétek bizodalmatok Istenbe, a mindenható Bosszulóba, a hatalom és igazságosság Urába.

154. Megtiltatott néktek, hogy szószéket használjatok. Ki néktek Isten igéit kívánja mondani, üljön az emelvényre helyezett székre, hogy beszélhessen Istenről, Uráról, és az egész emberiség Uráról. Kedves Isten előtt, hogy azon szeretet bizonyságának jeléül, mit Iránta s az Ő dicső és tündöklő Ügye Megnyilvánulása iránt éreztek, székre vagy padra üljetek.

155. Eltiltatott tőletek a szerencsejáték és az ópium használata. Kerüljétek mindkettőt, ó, emberek, s ne légyetek azok közül valók, kik [e tilalmat] áthágják. Óvakodjatok minden anyag használatától, mely az emberi templomot eltompultságba és kábulatba taszítja, s a testnek ártalmára van. Mert bizony, nem kívánunk Mi néktek mást, csak mi előnyötökre szolgál, s erről tesz bizonyságot minden teremtett dolog, bár lenne fületek, hogy meghallhassátok.

156. Mikor bankettre vagy ünnepségre hívnak, válaszoljatok a hívásra örömmel és boldogan, és ki ígéretét megtartja, mentes lesz az a feddés alól. Olyan Nap ez, melyen Isten minden bölcs rendelése megmagyaráztatik.

157. Lássátok, “a Nagy Átfordulás misztériuma az Uralkodó Jelében” ím most nyilvánvalóvá lett. Szerencsés, kit Isten megsegített abban, hogy felismerje a “Hatot”, mely ez “Egyenes Alif” által felemeltetett; bizony, azok közül való ő, kiknek hite igaz. Hányan vannak a külsőleg jámborak, kik elfordultak, és hányan az önfejűek, kik közel húzódtak, fennhangon emígyen szólván: “Légyen Tiéd minden dicsőség, ó, a Világok Vágya!” Mert valóban, Isten kezében vagyon, hogy adjon, mit akar, annak, kinek akar, és visszatartsa, mit kíván, attól, kitől kívánja. Ő ismeri a szívek rejtett titkait, és hogy mi rejlik a gúnyolódó kacsintása mögött. A nemtörődömség hány megtestesülését, kik tiszta szívvel jöttek Hozzánk, emeltük befogadásunk trónusára; és a bölcsesség hány mintaképét ítéltünk Mi igazságosan tűzre. Valóban, Mi vagyunk, Ki ítélkezik. Íme, Ő, az “Isten azt teszi, mi néki tetszik” megnyilvánulása, és Ki az “azt rendeli el Ő, mit csak választ” trónusán lakozik.

158. Áldott, ki felfedezi a benső jelentések illatát e Toll nyomaiból, mely mozdulatain keresztül Isten szellője suhan végig az egész teremtés fölött, s melynek megnyugvásával a nyugalom leglényege jelenik meg a lét birodalmában. Dicsőség a Mindenek Felett Irgalmasnak, egy ilyen felbecsülhetetlen bőkezűség Kinyilatkoztatójának. Mondd: az okán, hogy elviselte az igazságtalanságot, jelent meg az igazság a földön, és mert elfogadta a megaláztatást, ragyogott fel Isten fensége az emberek között.

159. Megtiltatott néktek, hogy fegyvert hordjatok, hacsak nem feltétlenül fontos, és megengedtetett néktek, hogy selyembe öltözzetek. Isten, bőkezűségének jeléül, felmentett titeket azon korlátozások alól, melyek korábban a ruházatra és szakállviseletre vonatkoztak. Bizony, Ő az Elrendelő, a Mindentudó. Ne légyen viselkedéstekben semmi, mit a józan és egyenes gondolkodásúak helytelenítenének, és ne tegyétek magatok a tudatlanok játékszerévé. Szerencsés, ki magát az illendő viselkedés és dicséretreméltó jellem köntösének díszébe öltözteti. Bizonyosan azok közé számíttatik az, kik Urukat világos és kiemelkedő tettek által segítik.

160. Segítsétek Isten városainak s országainak fejlődését, és dicsőítsétek Őt azokban szeretteinek örömteli hangján. Valóban, az emberek szíve a nyelvnek erejével építtetik, miként a házak és városok a kéz és egyéb eszközök segítségével. Minden célnak rendeltünk egy eszközt, mely által beteljesíttethetik; segítsétek magatok ezekhez, és helyezzétek bizakodástok és bizodalmatok Istenbe, a Mindentudóba, a Végtelenül Bölcsbe.

161. Áldott, ki megvallotta hitét Istenben s az Ő jeleiben, és felismerte, hogy “nem kérdeztethetik Ő cselekedetei felől”. E felismerést Isten minden hit díszévé és alapzatává tette. Ettől kell függjön minden jócselekedet elfogadása. Szegezzétek erre szemetek, hogy a lázadozók suttogása miatt meg ne tévedjetek.

162. Ha törvényesnek rendelné Ő azt, mi időtlen idők óta tiltatott, s megtiltaná, mi minden időkben törvényesnek tétetett, senkinek nem adatott jog, hogy tekintélyét megkérdőjelezze. Ki habozik, a pillanat töredékéig is tán csupán, törvényszegőnek találtatik az.

163. Ki e magasztos és alapvető igazságot fel nem ismerte, s e legemelkedettebb állapotba el nem jutott, a kétely szelei fogják azt felkavarni, és a hitetlenek szavai gyötrik majd annak lelkét. Ki elismerte ezen alapelvet, a legtökéletesebb állhatatossággal ékesíttetik. Minden tisztelet e legdicsőbb állapotnak, melynek dicsérete dísze minden magasztos Táblának. Íme, a tanítás, melyet Isten reátok ruház, a tanítás, mely megszabadít minden kételytől és zavarodottságtól, s lehetővé teszi, hogy megváltást nyerjetek mind ebben a világban, mind az elkövetkezendőben. Valóban, Ő a Mindig Megbocsátó, a Legbőkezűbb. Ő az, Ki elküldte a Hírnököket, s aláküldte a Könyveket, hogy hirdessék: “Nincsen más Isten, csak Én, a Mindenható, a Végtelenül Bölcs.”

164. Ó, Káf és Rá földje!* Bizony, látjuk, Istennek nem tetsző állapotban vagy, és látjuk, mint árad belőled, mi Rajta, a Mindentudón, a Mindenről Értesültön kívül másnak ki nem fürkészhető; és érezzük, mi terjed belőled titokban s lopva. Vélünk minden dolgok tudása, nyilvánvaló értelmű Táblára vésve. Ne szomorkodj amiatt, mi véled esett. Isten nemsokára hatalmasan vitéz embereket ébreszt meg benned, kik Nevem oly állhatatossággal fogják dicsőíteni, hogy őket a pap-hittudósok gonosz sugalmazása el nem térítheti, s a kétely magvetőinek célozgatása sem tarthatja vissza. Saját szemeikkel látják majd ők Istent, és önnön életükkel teszik Őt győzedelmessé. Valóban, az állhatatosak közé számíttatnak ők.

165. Ó, pap-hittudósok gyülekezete! Mikor igéim leküldettek, és tiszta bizonyságaim kinyilatkoztattak, fátylak mögött találtunk benneteket. Bizony, különös dolog ez. Nevemben sütkéreztek, de mégsem ismertetek fel, mikor Uratok, a Mindenek Felett Irgalmas bizonyítékokkal és tanúságtételekkel megjelent köztetek. Letéptük Mi a fátylakat. Óvakodjatok, nehogy az embereket egy másik fátyollal rekesszétek ki. Tépjétek szét a hiábavaló képzelgés láncait a minden emberek Urának nevében, és ne legyetek kétszínűek. Ha Istenhez fordultok és befogadjátok Hitét, ne terjesszetek széthúzást benne, s Isten Könyvét ne önös vágyaitokkal mérjétek. Bizony, ez Isten tanácsa mind ezelőttre, mind ezutánra, és erről tesznek szent bizonyságot Isten tanúi és választottai, ó, igen, mindenki Közülünk.

166. Idézzétek észbe a sejket, kinek neve Muhammad-Hasan volt, ki a maga idejében a pap-hittudósok sorában is a legtanultabbak közé számított. Mikor megnyilváníttatott az Igaz, ez a sejk, más társaival egyetemben, elutasította, míg egy búza- és árparostáló elfogadta Őt, és az Úrhoz fordult. Bár éjszaka s nappal azzal foglalatoskodott, hogy papírra vesse, miről úgy vélte, hogy az Isten törvénye és rendelése, mégis, mikor megjelent a Korlátozatlan, egyetlen betű sem vált hasznára abból, máskülönben nem fordult volna el azon Orcától, mely beragyogta az Úr kegyeltjeinek arcát. Ha hittetek volna Istenben, mikor feltárta Ő magát, az emberek nem fordultak volna el Tőle, sem nem eshettek volna meg Vélünk a dolgok, miket ma tapasztaltok. Féljétek Istent, s ne légyetek nemtörődömök.

167. Vigyázzatok, nehogy bármely név megfosszon titeket attól, Ki minden Nevek Birtokosa, vagy bármely szó elzárjon Isten ezen Emlékezetétől, a Bölcsesség ezen közöttetek lévő Forrásától. Forduljatok Istenhez, s keressétek védelmét, ó, pap-hittudósok gyülekezete, és ne tegyétek magatok fátyollá Köztem és teremtményeim között. Emígyen figyelmeztet titeket Uratok, és parancsolja néktek, hogy légyetek igazak, máskülönben munkátok mit sem fog érni, és ti magatok sem tudtok majd siralmas állapototokról. Ki megtagadja ez Ügyet, vajh képes lesz-é arra, hogy a teremtésben bármi más ügy igazságát megvédje? Arra, Ki a világegyetem Alkotója, nem! Mégis, az emberek sűrű fátyolba burkolóznak. Mondd: ez Ügyön keresztül kelt fel a tanúságtétel Napja, és a bizonyság csillaga ezen keresztül árasztotta fényét mindenekre, kik a földön lakoznak. Féljétek Istent, ó, belső látással bírók, és ne légyetek azok közül valók, kik megtagadják, hogy higgyenek Bennem. Vigyázzatok, nehogy a “Próféta” szó visszatartson e Leghatalmasabb Hírtől, vagy hogy a “Helytartóságra” vonatkozó bármi kijelentés elrekesszen benneteket annak korlátlan hatalmától, Ki Isten Helytartója, mely [hatalom] kiterjeszti szárnyait az összes világok fölé. Minden név az Ő Szava által teremtetett, és minden ügy ellenállhatatlan, hatalmas és csodás Ügyétől függ. Mondd: Isten Napja ez, a Nap, mikor semmi sem említtethetik Önnön Magán kívül, minden világok mindenható Védelmezőjén kívül. Íme, az Ügy, mely megremegtette összes babonátokat és bálványotokat.

168. Bizony, látjuk Mi köztetek azt, ki megragadja Isten Könyvét, és bizonyítékokat és érveket citál belőle, melyekkel megtagadhatja Urát, miként minden más Hit követői is Szent Könyveikben kerestek megokolást arra, hogy megcáfolhassák azt, Ki a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való. Mondd: Isten, az Igaz a tanúm, hogy sem a világ Szent Iratai, sem az összes létező könyv és írás nem válik hasznotokra e Napon ezen Élő Könyv nélkül, Ki a teremtés szívének legmélyéből hirdeti: “Bizony, nincsen más Isten, csak Én, a Mindenek Tudója, a Végtelenül Bölcs. “

169. Ó, pap-hittudósok gyülekezete! Óvakodjatok, nehogy a viszály okozóivá váljatok az országban, miként ti voltatok az okai a Hit megtagadásának annak korai napjaiban. Gyűjtsétek az embereket e Szó köré, mely a kavicsokat e kiáltásra ragadtatta: “Istené a királyság, minden jelek Hajnalpontjáé!” Emígyen figyelmeztet titeket Uratok bőkezűsége jeleként; valóban, Ő a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

170. Idézzétek észbe Karímot, és azt, hogy mikor Istenhez szólítottuk, miként pöffeszkedett lenézően, önös vágyai által biztatván; Mi mégis azt küldtük el néki, mi a lét világában a bizonyság szemének vigasza volt, és Isten testámentumának beteljesedése a föld és menny minden lakójának. Annak kegyelme zálogául, Ki Mindenek Birtokosa, a Legmagasabb, hívtuk, fogadja be az Igazságot. De ő elfordult, mígnem Isten igazságosságából haragvó angyalok ragadták meg őt. Tanúja voltunk bizony Mi ennek.

171. Szakítsátok le a fátylakat, olymódon, hogy a Királyság lakói is hallják reccsenésüket. Ez Isten parancsolata, az elmúlt és az eljövendő napokra. Áldott, ki betartja, mit parancsolnak néki, és jaj a hanyagoknak.

172. Bizony, nem volt Nékünk más célunk e földi birodalomban azon kívül, hogy megnyilvánítsuk Istent, s kinyilatkoztassuk főhatalmát; elegendő tanú Nékem erre Isten. Bizony, nem volt Nékünk más szándékunk a mennyei Királyságban, mint hogy dicsőítsük Ügyét, és dicsőségét zengjük; elegendő védelmező Számomra Isten. Bizony, nem volt Nékünk más vágyunk a magasságbéli Birodalomban, mint hogy Istent magasztaljuk, s mi Általa leküldetett; elegendő segítő Számomra Isten.

173. Boldogok vagytok, ó, a Bahában tanultak. Az Úrra! Ti vagytok a Leghatalmasabb Óceán tornyosuló hullámai, a Dicsőség égboltozatának csillagai, a föld és menny között lengő győzelmi lobogók. Ti vagytok az állhatatosság megtestesülései az emberek között, és az Isteni Szó hajnala mindeneknek, kik a földön lakoznak. Szerencsés, ki hozzátok fordul, és jaj a megátalkodottaknak. Ma mindenkinek, ki az örök élet Titokzatos Borát kortyolta Úristene, az Irgalmas szerető kedvességének kezéből, kötelessége, hogy mint lüktető ér verjen az emberiség testében, úgy, hogy rajta keresztül megébresztethessék a világ és minden porladó csont.

174. Ó, világ népei! Ha a Titokzatos Galamb felszárnyal a Dicsőítés Szentélyéből és távoli célját, rejtett lakhelyét indul keresni, mit a Könyvben nem értetek, forduljatok azzal ahhoz, Ki e hatalmas Törzsből kiágazott.

175. Ó, a Legmagasabb Tolla! Suhanj a Táblán Uradnak, a Mennyek Teremtőjének parancsára, és szólj azon időről, mikor az, Ki az Isteni Egység Hajnala, lépteit az Anyagtól Független Egyedülvalóság Iskolája felé szándékozta irányozni; tán a tisztaszívűek ezáltal bepillanthatnak, ha csak annyira is, mit egy tű fokán át láthatnak, Uradnak, a Mindenhatónak, a Mindentudónak misztériumaiba, melyek a fátylak mögött rejteznek. Mondd: valóban, Mi akkor léptünk be a belső jelentések és magyarázatok Iskolájába, mikor minden teremtett dolog tudatlanságban élt még. Láttuk a szavakat, melyeket az küldött le, ki a Mindeneknél Irgalmasabb, és elfogadtuk Mi Isten, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való igéit, miket Ő [a Báb] terjesztett elénk, és figyelmeztünk arra, mit Ő ünnepélyesen megerősített a Táblában. Bizony mondjuk, láttuk Mi ezt. És beleegyeztünk Mi kívánságába rendelésünk által, mert valóban hatalmasak vagyunk Mi a parancsolásra.

176. Ó, Bayán népe! Bizony, akkor léptünk Mi be Isten Iskolájába, mikor ti szunnyadtatok; s gondosan átolvastuk Mi a Táblát, míg ti mélyen aludtatok. Az egy igaz Istenre! Olvastuk Mi a Táblát, mielőtt az kinyilatkoztattatott, mikor ti még tudatában sem voltatok, és tökéletesen ismertük Mi a Könyvet, mielőtt még meg sem születtetek. Ezen szavak a ti mértéketek szerint valók, nem Istené szerint. Erről tesz bizonyságot, mi tudásában rejtezik, ha felfogjátok; s erről tanúskodik a Mindenható nyelve, ha értitek. Istenre esküszöm, ha fellibbentenénk Mi a fátylat, bizony, elálmélkodnátok.

177. Őrizkedjetek, nehogy meddőn vitatkozgassatok a Mindenhatóról és Ügyéről, mert, ím, oly hatalmas Kinyilatkoztatással jelent meg Ő köztetek, mely magába fogad minden teremtett dolgot, mind a múltból, mind a jövőből. Ha a Királyság lakóinak nyelvén szólnánk tárgyunkról, emígyen beszélnénk: “Valóban, Isten azelőtt teremtette azon Iskolát, hogy megteremtette volna a mennyet és földet, és azelőtt léptünk Mi be oda, hogy az L, E, GY, E és N betűk összekapcsoltattak és összeköttettek.” Íme, királyságbéli szolgáink nyelve; akkor hát, gondoljátok meg, miként szólnának magasztos Birodalmunk lakói, mert megtanítottuk Mi nékik, mit tudunk, és felfedtük nékik, mi Isten bölcsességében rejtezett. S akkor képzeljétek el, miként szólna Mindenek Felett Dicső Lakában a Hatalom és Nagyság Nyelve!

178. Nem olyan Ügy ez, melyet hiábavaló képzelgéstek játékszerévé tehettek, sem nem az ostobák és gyengeszívűek mezeje. Istenre, a belső látás és a Rajta kívül mindentől való elfordulás, a látomás és emelkedettség küzdőtere ez, hol az Irgalmas vitéz lovasain kívül, kik elvágtak minden köteléket, mi őket a lét világához köti, más paripáját nem sarkantyúzhatja. Valóban, ők azok, kik győzedelmessé teszik Istent a földön, és ők korlátlan hatalmának hajnalpontjai az emberek között.

179. Óvakodjatok, nehogy bármi, mi a Bayánban kinyilatkozatásra került, távol tartson titeket Uratoktól, a Legkönyörületesebbtől. Isten a tanúm, hogy a Bayán semmi egyébért nem küldetett le, mint hogy dicséretem zengje, ó, bár tudnátok! Benne a tisztaszívű csak szeretetem illatát találja, csak Nevemet, mely beborít mindeneket, mik látnak, s miket látnak. Mondd: forduljatok, ó, emberek ahhoz, mi Legmagasztosabb Tollamból ered. Ha abból belélegzitek Isten illatát, ne forduljatok Ellene, sem ne tagadjátok meg magatoktól a részt nagylelkű kegyéből és ezerféle adományaiból. Emígyen figyelmeztet titeket Uratok; bizony, Ő a Tanácsadó, a Mindentudó.

180. Mit a Bayánban meg nem értetek, kérdjétek azt Istentől, Uratoktól s atyáitok Urától. Ha úgy kívánja, elmagyarázza Ő, mi benne kinyilatkoztatásra került, és felfedi néktek az Isteni tudás és bölcsesség gyöngyszemeit, melyek [a Bayán] szavainak óceánjában rejteznek. Bizony, minden nevek felett való Ő; nincsen más Isten, csak Ő, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

181. A világ egyensúlya kibillentetett e legnagyobb, ez új Világrend megremegtető befolyásától. Az emberiség rendezett életét forradalmasította e különleges, e csodás Rendszer – melyhez hasonlót halandó szem sohse látott.

182. Merüljetek bele szavaim óceánjába, hogy megfejthessétek titkait, és felfedezhessétek a bölcsesség összes drágakövét, mely mélyében rejtezik. Őrizkedjetek attól, hogy meginogjatok abban az elhatározástokban, hogy magatokévá teszitek ez Ügy igazságát – az Ügyét, melyen keresztül Isten hatalmának lehetőségei kinyilváníttattak, és uralma megalapíttatott. Örömtől ragyogó arccal siessetek Hozzá. Ez Isten változhatatlan Hite, örök a múltban, örök a jövőben. Aki keresi, hadd találja meg; és ami azt illeti, aki megtagadja, hogy keresse – bizony, Isten Önmagában Való, teremtményei bármilyen szüksége felett.

183. Mondd: ím, a csalhatatlan Mérleg, melyet Isten Keze tart, melyben megméretnek mindenek, kik a mennyben, és mindenek, kik a földön lakoznak, és sorsuk meghatároztatik, ha azok közül valók vagytok, kik hiszik s felismerik ez igazságot. Mondd: ím, a Legnagyobb Bizonyság, mellyel az összes korszakon át minden tanúságtétel érvényessége megállapíttatott, bár megbizonyosodnátok róla. Mondd: ezáltal tétetett gazdaggá a szegény, világosíttatott meg a tudós, és váltak képessé a keresők, hogy Isten színe elé emelkedhessenek. Vigyázzatok, nehogy a széthúzás okává tegyétek. Álljatok Uratok, a Hatalmas, a Szerető Ügyében oly szilárdan, mint a mozdíthatatlan hegy.

184. Mondd: ó, eltévelyedés forrása! Hagyd oda akaratlagos vakságodat és hirdesd az igazat az emberek között. Istenre esküszöm, sírtam éretted, mikor láttam, hogy önös szenvedélyeidet követed, és megtagadod azt, Ki téged formált és a létbe hozott. Idézd észbe Urad gyengéd kegyelmét, és emlékezz, miként neveltünk téged nappal és éjszaka az Ügy szolgálatára. Féld Istent, és bánd meg szívedből. Ha az emberek megzavarodtak rangod okán, feltételezhető-é, hogy jómagad is hasonlóan zavart vagy? Remegj Urad előtt, és idézd fel a napokat, mikoron trónusunk előtt állottál, és az igéket írtad, melyeket diktáltunk néked – igéket, melyeket Isten, a Mindenható Védelmező, a hatalom és erő Ura küldött alá. Vigyázz, nehogy önhittséged tüze elzárjon téged attól, hogy Isten Szent Udvarába juss. Fordulj Hozzá, és ne félj cselekedeteid miatt. Bizony, nagylelkűségéből megbocsát Ő annak, kinek kíván; nincsen más Isten, csak Ő, a Mindig Megbocsátó, a Mindeneknél Nagylelkűbb. Egyedül Isten kedvéért figyelmeztetünk Mi téged. Ha elfogadod e tanácsot, önnön előnyödre cselekszel; s ha elutasítod, Urad, bizony, megvan nélküled, és mindazok nélkül, kik nyilvánvaló tévedésből téged követnek. Nézd! Isten megragadta azt, ki téged félrevezetett. Térj vissza Istenhez, alázatosan, engedelmesen és szerényen; bizony, eltörli Ő bűneidet, mert valóban, Urad a Megbocsátó, a Hatalmas, a Mindenek Felett Irgalmas.

185. Ez Isten Tanácsa; bárcsak hallgatnál rá! Ez Isten Ajándéka; bárcsak részesülhetnél belőle! Ez Isten Szava; bárcsak félnéd! Ez Isten Kincse; bárcsak megértenéd!

186. Ím, egy Könyv, mely az Örökkévaló lámpásává lett a világ számára, és egyenes, el nem térülő Úttá a Föld népei között. Mondd: íme az Isteni tudás Hajnala, ha értitek, és Isten parancsolatainak Hajnalpontja, ha felfogjátok.

187. Ne terheljetek jobban meg egy állatot, mint bírja. Bizony, a legkeményebb tiltással tiltottuk Mi meg az ilyen viselkedést a Könyvben. Légyetek az igazságosság és becsületesség megtestesülései az egész teremtésben.

188. Ha valaki akaratán kívül más életét kioltja, kötelessége, hogy az elhunyt családjának száz mithqál arany kártérítést adjon. Tartsátok be, mi néktek e Táblában előíratott, és ne légyetek azok közül valók, kik átlépik annak határait.

189. Ó, a világ parlamentjeinek tagjai! Válasszatok ki egyetlen nyelvet, melyet az egész világon mindenki használjon, s fogadjatok el hasonlóképpen egy közös írást. Valóban, Isten nyilvánvalóvá teszi néktek, mi hasznotokra válik, és lehetővé teszi, hogy ne függjetek másoktól. Bizony, Ő a Legbőkezűbb, a Mindenek Tudója, a Mindenről Értesült. Ez lészen az egység oka, bár felfognátok, és a legnagyobb eszköz a harmónia és civilizáció elősegítésére, bár megértenétek! Két jelet rendeltünk Mi az emberi faj nagykorúvá érésére: az elsőt, mely a legszilárdabb alapzat, más Tábláinkban határoztuk meg, míg a másodikat e csodás Könyvben nyilatkoztattuk ki.

190. Megtiltatott néktek, hogy ópiumot szívjatok. Valóban, a legkötelezőbb tilalommal tiltottuk Mi el ezen gyakorlatot a Könyvben. Ha bárki ezt fogyasztja, bizony mondom, nem Tőlem való az. Féljétek Istent, ó, kik megértéssel ruháztattak fel!

Egyes, Bahá’u’lláh által a Kitáb-i-Aqdas kiegészítéseként kinyilatkoztatott szövegek

Számos, Bahá’u’lláh által a Kitáb-i-Aqdas után kinyilatkoztatott Tábla tartalmaz olyan bekezdéseket, melyek kiegészítik a Legszentebb Könyv rendeléseit. Ezek közül a legfigyelemreméltóbbak a Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas (Bahá’u’lláh Kitáb-i-Aqdas-t követően kinyilatkoztatott Táblái) című összeállításban kerültek kiadásra. A könyv ezen részében egy szemelvény található az Ishráqát Táblájából. A három Kötelező Ima szövege, amelyre utalás történik a Kérdések és válaszokban, valamint a Holtak Imájának szövege szintúgy helyt kapott itt.

 

Az ishráqát táblája

A NYOLCADIK ISHRÁQ

Ez a rész, melyet most a Dicsőség Tolla ír, a Legszentebb Könyv részének tekintendő: Az Igazság Házának emberei bízattak meg azzal, hogy a nép dolgaival törődjenek. Ők voltaképpen az Isten Megbízottai az Ő szolgái között, és a hatalom hajnalai az Ő országaiban.

Ó, Istennek népe! Az, mi a világot neveli, az igazságosság, mert két oszlopon nyugszik, a jutalmon és a büntetésen. E két oszlop az élet forrása a világ számára. Minthogy mindennap új gond keletkezik, és minden gondnak megvan az alkalmas megoldása, ezeket az ügyeket az Igazság Háza elé kell vinni, hogy annak tagjai az idők szükségletei és igényei szerint cselekedhessenek. Ők, kik az Isten kedvéért kiállnak az Ő Ügyének szolgálatára, befogadói azon isteni sugallatoknak, melyek a láthatatlan Királyságból erednek. Mindenek számára kötelező, hogy engedelmeskedjenek nékik. Minden ügyei az Államnak az Igazság Házához kell kerüljenek, de az istentisztelet aszerint történjék, ahogy azt Isten az Ő Könyvében felfedte.

Ó, Bahá népe! Ti Isten szeretetének hajnalpontjai vagytok és az Ő szerető kedvességének hajnalai. Ne fertőzzétek nyelveteket egy másik lélek szidalmazásával vagy bemocskolásával, és óvjátok szemetek attól, mi nem illendő dolog. Tárjátok elő, mi tiétek. Ha ez kedvezőn fogadtatik, célotok elértétek; ha nem, perelnetek hiába. Hagyjátok magára azt a lelket, és forduljatok az Úrhoz, a Védelmezőhöz, az Önmagában Valóhoz. Ne legyetek szomorúság oka, s még kevésbé egyenetlenségé vagy viszályé. Azt reménylem, hogy igaz tudást nyertek az Ő gyöngéd jótéteményeinek fája oltalmában, és úgy cselekedtek, ahogyan azt Isten kívánja. Ti mind egy fának levelei vagytok és egy óceánnak a cseppjei.

Hosszú kötelező ima

Elmondandó egyszer minden huszonnégy órában

Ki ezen imát kívánja mondani, emelkedjen fel és forduljon Istenhez, álltában nézzen jobb majd bal felé, mintha az Úr, a Legirgalmasabb, a Könyörületes kegyét várná. Majd pedig szóljon emígyen:

 

Ó, Te, Ki minden nevek Ura és a mennyek Teremtője vagy! Azok nevére könyörgök Hozzád, kik a Te láthatatlan Lényegednek, a Legmagasztosabbnak, a Mindenek Felett Dicsőnek Hajnalai, tedd imám tűzzé, mely porrá égeti azon fátylakat, melyek engem a Te szépségedtől elválasztanak, és tedd lámpássá, mely Jelenléted óceánjához vezet engem.

Majd emelje kezét esdőn Isten felé – áldassék Ő és magasztaltassék – és mondja:

 

Ó, Te, a világ Vágya és a népek Szerelme! Látod, Hozzád fordulok, megszabadulok minden kötődéstől, mely Rajtad kívül bárki máshoz fűz, és a Te kötelékedbe kapaszkodom, melynek moccanatai felkavarták az egész teremtést. Szolgád vagyok, ó, Uram, és fia a Te szolgádnak. Lásd, készen állok én akaratodnak és vágyadnak engedelmeskedni, és semmi mást nem óhajtok, csak kedvedet. Irgalmad tengerére és kegyelmed Napcsillagára kérlek, cselekedj a Te szolgáddal, mint tetszik és kedved tartja. Hatalmadra, mely messze fölötte áll minden említésnek és dicsőítésnek! Amit Te kinyilatkoztatsz, az az én szívem vágya, és azt szereti lelkem. Ó, Isten, én Istenem! Ne reményeimet és cselekedeteimet nézd, hanem akaratodat, mely körülöleli az eget és a földet. Legnagyobb Nevedre, ó, minden népek Ura! Csak arra vágyódtam, mit Te kívántál, és csak azt szeretem, amit Te is szeretsz.

Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva mondja:

 

Magasztosabb vagy Te bármely Rólad alkotott képnél, a Sajátodon kívül, és bárki más megértésénél Rajtad kívül.

 

Majd álljon fel és szóljon emígyen:

Tedd imám, ó, Uram, élő vizû forrássá, mely által élhetek, mígcsak uralmad tart és szólíthatlak világaid mindenikében.

Majd emelje fel ismét esdőn kezét, és mondja:

Ó, Te, Kitől távol semmivé lesznek a szívek és a lelkek és Ki szeretetének tüze lángba borította az egész világot! Nevedre könyörgöm Hozzád, mely által lebírtad Te az egész teremtést, ne tartóztasd meg tőlem, mi Véled vagyon, ó, Te, Ki uralkodsz minden ember felett! Lásd, ó, Uram, miként siet ez idegen legmagasztosabb hona felé, mely méltóságod boltozata alatt és irgalmad udvarában emelkedik, miként keresi e tévelygő megbocsátásod óceánját, ez alantas szerzet dicsőséged kastélyát, és e szegény lény gazdagságod ragyogását. Tiéd a hatalom, hogy azt parancsold, ami Néked tetszik. Tanúságot teszek, hogy dicsőítendõ vagy Te cselekedeteidben, a Te parancsolataidnak kell engedelmeskedni, és hogy soha senki nem korlátozhat Téged a parancsolásban.

Majd emelje karját az ég felé és ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet. Minekutána kezét térdén nyugtatva hajoljon meg Isten előtt – áldassék és magasztaltassék -, és szóljon emígyen:

 

Látod, ó, Istenem, miként mozdult meg az én lelkem tagjaimban az imádásod utáni vágyódásban, és a sóvárgásban, hogy megemlékezhessek Rólad és dicsőíthesselek Téged; miként tesz ezennel hitvallást arról, amirõl megnyilatkozásod királyságában és tudásod mennyországában Parancsod Nyelve tett tanúbizonyságot. Szeretek, ó, Uram, ezen állapotban azért könyörögni, hogy részeltess mindenbõl, mi Tiéd, hogy emígyen nyilvánvalóvá tehessem szegénységemet és magasztalhassam a Te gazdagságodat és bőségedet, világgá kiálthassam erõtlenségemet és tanúskodhassama Te erőd és a Te hatalmad mellett.

Majd emelkedjen fel, kétszer emelje fel kezét esdőn, és mondja:

 

Nincsen más Isten csak Te, a Mindenható, a Mindeneknél Bőkezűbb. Nincsen más Isten csak Te, az Elrendelő, mind kezdetben, mind mindenkor. Ó, Isten, én Istenem! Megbocsátásod bátorrá tett engem, irgalmad megerõsített engem, hívásod megébresztett engem, s kegyelmed felemelt és Hozzád vezetett engem. Hisz ki vagyok én, hogy máskülönben közelséged városának kapuja elé merjek állni, vagy a fények felé fordítsam arcom, melyek akaratod mennyországából sugárzanak? Látod, ó, Uram, e nyomorult lényt kegyelmed kapuján kopogtatni és e tünékeny lelket az örök élet folyóját keresni nagylelkűséged kezéből. Tiéd a parancsolás mindenkor, ó, Te, Ki minden nevek Ura vagy, enyém a megnyugvás és magam készséges alávetése a Te akaratodnak, ó, mennyek Teremtője!

Majd emelje fel kezét háromszor, és mondja:

 

Nagyobb Isten az összes nagyoknál!

Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva és szóljon emígyen:

 

Túl magasan vagy Te, hogy a közeledben lévõk dicsőítése felhatoljon közelséged mennyországába, vagy hogy hű híveid szívének madara elérhessen kapudnak ajtajához. Bizonyságot teszek, hogy magasztosabb vagy Te minden belső jegynél és szentebb minden névnél. Nincsen más Isten, csak Te, a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicső.

Majd üljön fel, és mondja:

Vallom, miről bizonyságot tett minden teremtett dolog, és a magasságbéli Gyülekezet, és a legmagasabb Paradicsomkertben lakozók és felettük a mindenek felett dicsőséges Láthatárról maga a Nagyság Nyelve is, hogy Te vagy az Isten, hogy nincsen más Isten Rajtad kívül és hogy Az, Ki testet öltött, a Rejtett Misztérium, a Féltőn Óvott Jel, Kin keresztül az L, E, Gy, E és N hangok összeköttettek és egybeolvadtak. Bizonyságot teszek, hogy Ő az, Kinek nevét a Legmagasabb Tolla lejegyezte, és Ki említtetett Isten, a magasságbéli Trónus és a föld Ura Könyveiben.

Majd álljon fel, és mondja:

Ó, minden lét Ura és a látható és láthatatlan dolgok Gazdája! Bizony, látod könnyeimet és sóhajaimat, mik elhagyják ajkamat, hallod nyögésemet és siránkozásomat és szívem jajgatását. Hatalmadra! Tévelygéseim visszatartottak attól, hogy közel kerülhessek Hozzád, és bűneim távol tartottak Szentséged udvarától. Szereteted, ó, Uram, gazdaggá tett engem, a Tőled való elválasztottság pedig megnyomorított és a távollét Tőled elemésztett engem. Lábnyomaidra kérlek ebben a vadonban, és a szavakra “Ím, itt vagyok. Ím, itt vagyok”, melyekkel a Te kiválasztottaid szólottak e mérhetetlenségben, és Kinyilatkoztatásod lélegzetére és Megnyilvánulásod Pirkadatának lágy fuvallataira könyörgöm Hozzád, rendeld el, hogy pillantásomat szépségedre vethessem és betarthassam mindazt, mi Könyvedben foglaltatott.

Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, hajoljon előre kezével térdén, és mondja:

Dicsőség Néked, ó, Istenem, hogy segítesz, hogy megemlékezhessem Rólad és dicsőíthesselek Téged, hogy megismertetted vélem Őt, Ki jeleid Hajnala, meghajtottál engem Felsőbbséged, és alázatra tanítottál Istenséged előtt, és elismertetted vélem, mit Nagyságod Nyelve kijelentett.

Majd emelkedjen fel, és mondja:

Ó, Isten, én Istenem! Hátam meggörbíti bűneim súlya és nemtörődömségem megnyomorított engem. Valahányszor gonosz tetteimen és a Te jóakaratodon elmélkedem, megrendül szívem és felzúg vérem ereimben. Szépségedre, ó, Te, a világ Vágya! Pirulok arcom Feléd fordítani és vágyódó kezeim szégyenlenek nagylelkűséged mennyországa felé emelkedni. Látod, ó, Istenem, könnyeim nem engednek Rád emlékeznem és erényeidet magasztalnom, ó, Te, a magasságbéli Trónus és a föld Ura! Királyságod jeleire és Uralmad misztériumaira könyörgök, cselekedd azt szeretteiddel, mi méltó nagylelkűségedhez, ó, minden lét Ura, és kegyelmedhez, ó, a látható és láthatatlan Királya!

Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, térdeljen le, és homlokát a földre hajtva mondja:

Dicsőség Néked, ó, Istenünk, hogy leküldted hozzánk azt, mi közel vonz minket Hozzád, és ellátsz minket a Könyveidben és Írásaidban lakozó minden jóval. Könyörgünk, ó, Uram, őrizz meg minket az üres ábrándok és hiábavaló képzelődések sokaságától. Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a Mindenek Tudója.

Majd emelje fel fejét, üljön fel, és mondja:

Hitvallást teszek, ó, Istenem, arról, mire a Te választottaid esküdtek és elismerem azt, mit a legmagasabb Paradicsomban lakozók és a Te hatalmas Trónusod körül állók elismertek. Tiéd a föld és a menny királysága, ó, világok Ura!

Középső kötelező ima

Elmondandó naponta reggel, délben és este

Ki imádkozni kíván, mossa meg kezeit, és miközben mossa, mondja:

Erősítsd meg kezem, ó, Istenem, hogy oly elhatározottsággal ragadhassa az meg Könyvedet, hogy a világ seregei se vehessenek erőt rajta. És óvd meg kezem attól, hogy olyan dologgal foglalkozzék, mi nem az övé. Te vagy, valóban, a Mindenható, a Leghatalmasabb.

Majd, míg arcát mossa, mondja:

Feléd fordítottam arcom, ó, Uram! Ragyogd be azt a Te orcád fényével. És védd meg attól, hogy Rajtad kívül bármerre is forduljon.

Majd álljon fel, és a Qiblih (az Imádás Pontja, vagyis Bahjí, Akkó) felé fordulva mondja:

Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen Isten Rajta kívül. Övé a Kinyilatkoztatás és a teremtés királysága. Ő öltöztette testbe azt, Ki a Kinyilatkoztatás Hajnala, Ki a Sínai-hegyen társalgott, Kin keresztül felragyogott a Legmagasb Láthatár, és megszólalt a Lótuszfa, melyen túlra nem vezet út, s Kin keresztül felhangzott a hívás mindenekhez, kik a mennyben és a földön lakoznak: “Ím, a Mindenek Birtokosa, eljött. Menny és föld, dicsőség és királyság Istené, minden ember Uráé, és a magasságbéli Trónus és a föld Gazdájáé!”

Majd hajoljon meg, kezeit térdére helyezve, és mondja:

Magasztosabb vagy Te, mint az én dicsőítésem és mindenki más dicsőítése, mint az én képem, mit Rólad festek, és mindenek képe, kik a mennyben és kik a földön lakoznak!

Majd állva, kitárt, arca felé néző tenyérrel mondja:

Ne ábrándítsd ki, ó, én Istenem, azt, ki esengő ujjakkal kapaszkodik irgalmad és kegyelmed köpönyegének szélébe, ó, Te, Ki az irgalmat mutatók közül a Legirgalmasabb vagy!

Majd pedig üljön le, és mondja:

Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Te, bizony, kinyilatkoztattad Ügyedet, beteljesítetted Szövetségedet, és szélesre tártad kegyelmed ajtaját mindenek előtt, kik a mennyben és a földön lakoznak. Áldás és béke, üdv és dicsőség szeretteidnek, kiket a világ változásai és esetlegességei el nem rettenthettek attól, hogy Feléd forduljanak, és kik mindenüket odaadták reménységükben, hogy elnyerhetik azt, mi Tiéd. Te vagy, valóban, a Mindig Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

(Ha bárki a hosszú rész helyett az alábbi szavakat kívánja mondani, az is elegendő lesz néki: “Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen más Isten, csak Ő, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.” És hasonlóképpen elegendő, ha, miközben ül, következő szavakat mondja: “Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül.”)

Rövid kötelező ima

Elmondandó minden nap dél és napnyugta között

Tanúságot teszek, ó, Istenem, hogy azért teremtettél, hogy megismerjelek és imádjalak Téged. Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én szegénységemről és a Te bőségedről. Nincs más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Holtak imája

Ó, Istenem! Ímé szolgád, és szolgád fia, ki hitt Benned és a Te jeleidben, és Feléd fordította arcát, mindentől teljességgel elfordulván Rajtad kívül. Valóban, Te vagy a Legirgalmasabb az irgalmasok között.

Bánj véle, ó, Te, Ki megbocsátja az emberek bűneit és elrejti az ő hibáikat, miként ezt nagylelkűséged mennyországa és kegyelmed óceánja kívánja. Fogadd be őt mindent meghaladó irgalmad udvarába, mely előbb létezett, minthogy a föld és a menny megteremtetett volna. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Majd ismételje meg hatszor az Alláh-u-Abhá köszöntést, és azután tizenkilencszer az alábbi versek mindegyikét:

Bizony, mi mindnyájan imádjuk Istent.

Bizony, mi mindnyájan meghajlunk Isten elõtt.

Bizony, mi mindnyájan ragaszkodunk Istenhez.

Bizony, mi mindnyájan dicsérjük Istent.

Bizony, mi mindnyájan hálát adunk Istennek.

Bizony, mi mindnyájan megnyugszunk Istenben.

/Ha az elhunyt nő, mondják a következőt: Ímé szolgálód, és szolgálód leánya, stb./

Kérdések és válaszok

1. KÉRDÉS: A Legnagyobb Ünnepről.

VÁLASZ: A Legnagyobb Ünnep a Bayán szerinti év második hónapja tizenharmadik napjának késő délutánján kezdődik. Ezen Ünnep első, kilencedik és tizenkettedik napján tilos a munka.

2. KÉRDÉS: Az Iker-Születésnapok Ünnepéről.

VÁLASZ: Az Abhá Szépség[3] születése Muharram[4] hónap második napján a hajnal órájára esett, mely hónap első napja Hírnökének születését jelöli. Ezen két napok Isten szemében egynek számíttatnak.

3. KÉRDÉS: A házasságkötéskor elmondandó versekről.[5]

VÁLASZ: Férfiaknak: “Bizony, mi mindnyájan hűek leszünk Isten akaratához.” Nőknek: “Bizony, mi mindnyájan hűek leszünk Isten akaratához.”

4. KÉRDÉS: Ha egy férfi anélkül utazik el, hogy visszatérte idejét meghatározná – más szavakkal, anélkül, hogy megjelölné, körülbelül mennyi ideig lesz távol -, és utána nem hallhatni róla és nyomát sem találják, miként járjon el a felesége?

VÁLASZ: Ha a férj annak ellenére nem jelölte meg visszatérte időpontját, hogy tudott a Kitáb-i-Aqdas erre vonatkozó rendeléséről, akkor a felesége várjon egy teljes évet, mely után szabadon választhat, hogy vajon azon utat kívánja-é járni, mi dicséretre méltó, avagy új férjet választ magának. Ha azonban a férj ezen rendelésről nem tudott, akkor várjon az asszony türelemmel, mígnem Isten hírt nem ad néki sorsáról. Az útnak, mi dicséretre méltó, ezen esetben a türelem gyakorlása neveztetik.

5. KÉRDÉS: A szent versről: Mikor pedig meghallottuk Mi a még meg nem született gyermekek feljajdulását, megkettőztük részüket, és csökkentettük a többiekét.

 

VÁLASZ: Isten Könyve szerint az elhunyt vagyona 2520 egységre osztatott, mely egytől kilencig az összes egész szám legkisebb közös többszöröse, ezen egységek osztatnak azután hétfelé, és ezek mindegyike, miként a Könyv említi, egy bizonyos örökösi csoportnak rendeltetik. A gyermekeknek például kilenc hatvan egységes rész jut, mely összesen 540 egység. A “megkettőztük részüket” kifejezés jelentése tehát az, hogy a gyermekek további kilenc hatvan egységes részt kapnak, s emígyen összesen 18 részre van joguk. E további részek a többi örökösi csoport részeiből vonatnak le, vagyis például, bár az nyilatkoztattatott ki, hogy a házastársnak “nyolc részre, mely négyszáznyolcvan egység” van joga, és ez nyolc hatvan egységes rész megfelelője, ezen új szabályozás szerint a feleség örökségéből másfél rész, vagyis kilencven egység levonatik és a gyermekeknek rendeltetik, és hasonlóképpen a többiek esetében is. A végeredmény az, hogy az összes levont rész egyenlő a gyermekeknek juttatott további kilenc résszel.

 

6. KÉRDÉS: Szükséges-é, hogy a fivér, ahhoz, hogy az örökségből részesüljön, az elhunyt atyjától és anyjától származzék, avagy elegendő-é, ha az egyik szülő közös?

VÁLASZ: Ha a fivér az atyától származik, a Könyvben előírt mértékben kapja meg részét, de ha az anyától, csak részének kétharmadát kapja, a maradék egyharmad pedig szálljon vissza az Igazság Házára. Ez a szabály a leánytestvérre is vonatkozik.

7. KÉRDÉS: Az öröklést szabályozó előírások között lefektettetett, hogy amennyiben az elhunyt leszármazottakat nem hagyott, azok része a vagyonból szálljon az Igazság Házára. Egyéb örökösi kategóriák, úgymint atya, anya, fivér, leánytestvér, valamint nevelő és tanító hiánya esetében az ő örökrészük is az Igazság Házára száll-é, avagy valamilyen más módon kezeltessék?

 

VÁLASZ: Elegendő a szent vers. Miként mondta, magasztaltassék az Ő Szava: “Ha az elhunyt leszármazottakat nem hagyott, szálljon azok része vissza az Igazság Házára”, stb., és “Ha az elhunyt leszármazottakat hagyott, de a Könyvben meghatározott örökösök közül mást nem, kapják azok az örökség kétharmadát, a maradék egyharmad pedig szálljon vissza az Igazság Házára”, stb. Más szavakkal, ahol nincs leszármazott, az örökség reájuk jutó része visszaháramlik az Igazság Házára; és ahol leszármazottak vannak, de a többi örökösi csoport hiányzik, az örökség kétharmada legyen a leszármazottaké, a maradék egyharmad pedig szálljon vissza az Igazság Házára. Ezen szabályozás általános és egyedi is, vagyis valahányszor hiányzik az örökösök ezen utóbbi csoportja közül bármelyik kategória, a reájuk eső örökség kétharmada szálljon a leszármazottra, a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára.

8. KÉRDÉS: A legkisebb összegről, mely után Huqúqu’lláh fizetendő.

VÁLASZ: Azon legkisebb összeg, mely után Huqúqu’lláh fizetendő, tizenkilenc mithqál arany. Más szavakkal, ha valaki ezen értéknek megfelelő összegű pénzhez jut, akkor válik esedékessé a Huqúq. Hasonlóképpen, Isten Joga más vagyontárgyak esetében is akkor fizetendő, ha azok értéke – és nem a száma – elérte a megszabott összeget. A Huqúqu’lláh-t csak egyszer kell megfizetni. Annak például, ki ezer mithqál aranyhoz jut, és lerója a Huqúq-ot, nem kell ezen összeg után többet fizetnie, csak az után, ami ehhez hozzátevődik kereskedésből, üzleti tevékenységből vagy hasonlóból. Ha ezen növekmény, vagyis a nyereség eléri az előírt mértéket, az embernek meg kell cselekednie, mit Isten elrendelt. A tőke után csak akkor kell ismét Huqúq-ot fizetni, ha az gazdát cserél, miként először. A Legelső Pont úgy rendelkezett, hogy Huqúqu’lláh-t kell fizetni minden után, mivel az ember csak bír; Mi, ezen Legnagyobb Törvénykorszakban, felmentettük ezalól a ház berendezését, vagyis a szükséges berendezési tárgyakat és magát a lakhelyet.

9. KÉRDÉS: Mi a fontossági sorrend a Huqúqu’lláh, az elhunyt adósságai és a búcsúztatás és temetés költsége között?

VÁLASZ: Az első a búcsúztatás és temetés, utána a tartozások visszafizetése, majd a Huqúqu’lláh. Ha az elhunyt javai nem fedezik tartozásait, vagyonának maradék része osztassék szét a tartozások között azok nagyságának aránya szerint.

10. KÉRDÉS: A Kitáb-i-Aqdas megtiltja a fej borotválását, de a Súriy-i-Hajj előírja azt.

VÁLASZ: Mindenki a Kitáb-i-Aqdas-nak köteles engedelmeskedni; mi ott kinyilatkoztatásra került, az Isten Törvénye szolgái számára. A rendelkezés, miszerint a szent Otthonhoz zarándoklók borotválják le fejüket, eltöröltetett.

11. KÉRDÉS: Ha a türelem éve alatt nemi érintkezés történik a házas felek között, és ezután újra elidegenednek egymástól, újra kell-é kezdeniük a türelmi időszakot, avagy a testi kapcsolat előtti időszak beleszámoltatik-é ebbe? Továbbá, ha a válás bekövetkezett, szükséges-é további várakozási időszak?

VÁLASZ: Ha a türelem éve alatt megújul a vonzalom a két fél között, a házassági kötelék érvényes, és be kell tartani, mi Isten Könyvében megparancsoltatott; ha azonban a türelem éve lejárt és bekövetkezik, mit Isten elrendelt, nem szükségeltetik további várakozási időszak. A türelem éve alatt tilos a nemi érintkezés férj és feleség között, s aki elköveti, annak Isten bocsánatáért kell esedeznie, és büntetésként tizenkilenc mithqál aranyat köteles fizetni az Igazság Házának.

12. KÉRDÉS: Ha ellenérzés keletkezik a két házas fél között, miután a házasságkötési verset elmondták és a jegyajándékot kifizették, el lehet-é válni a türelem évének kivárta nélkül?

 

VÁLASZ: Jogszerűen lehet válást kérni a házasságkötési vers elmondása és a jegyajándék kifizetése után, de még a házasság elhálása előtt. Ilyen esetekben nem kell kivárni a türelem évének végét, de a jegyajándék visszakövetelése nem engedélyeztetik.

13. KÉRDÉS: A házasság előfeltétele-é mind a két fél szülőinek beleegyezése, avagy elegendő-é az egyiké? E törvény csak szűzek esetében alkalmazandó-é, vagy másoknál is?

VÁLASZ: A házasság előfeltétele mind a két fél szülőinek beleegyezése, és ilyen szempontból nem számít, hogy a menyasszony szűz-é avagy sem.

14. KÉRDÉS: A hívőknek megparancsoltatott, hogy mikor elmondják a Kötelező Imákat, a Qiblih felé forduljanak; merre forduljanak más ima és áhítat elmondásakor?

VÁLASZ: A kötelező ima elmondásának megszabott előírása a Qiblih felé fordulás, a de egyéb ima és áhítat esetében követhetik azt, mit az irgalmas Úr a Koránban kinyilatkoztatott: “…ahová csak fordultok, Isten orcája ott van”.

15. KÉRDÉS: Az Istenről való megemlékezésről a Mashriqu’l-Adhkár-ban a hajnal óráján.

VÁLASZ: Bár Isten Könyvében a “hajnal óráján” szavak használtatnak, elfogadtatik az Isten előtt pirkadatkor, hajnal és napfelkelte között, sőt két óráig még napfelkelte után is.

16. KÉRDÉS: Az előírás, miszerint az elhunyt teste ne szállíttassék messzebbre, mint egy órai távolság, vonatkozik-é mind a szárazföldi, mind a vízi szállításra?

 

VÁLASZ: Ezen parancs mind szárazföldi, mind vízi úton mért távolságra vonatkozik, lettlégyen az bár egy óra gőzhajón vagy vasúton; a szándék az egy órai idő, bármilyen szállítóeszköz használtassék is. Mindazonáltal, minél előbb zajlik le a temetés, annál illendőbb és elfogadhatóbb az.

17. KÉRDÉS: Milyen eljárást kell követni elvesztett vagyontárgy megtalálásakor?

VÁLASZ: Ha a vagyontárgyat városban találják, megtalálását egyszer ki kell kiáltatni a városi kikiáltóval. Ha a tárgy tulajdonosa ezután előtaláltatik, át kell azt adni néki. Máskülönben a tárgy megtalálójának egy évet kell várnia, és ha ezen idő alatt a tulajdonos megkerül, az a megtalálónak a kikiáltó díját fizesse meg, a megtaláló pedig juttassa vissza néki vagyontárgyát; csak ha egy kerek esztendő eltelt a tulajdonos előtalálása nélkül, léphet a megtaláló a tárgy birtokába. Ha annak értéke kisebb vagy egyenlő, mint a kikiáltó díja, a megtaláló várjon egyetlen napot a megtalálás után, mely napnak végén, ha a tulajdonos nem került meg, magának tekintheti a tárgyat; és ha lakatlan vidéken találták, a megtaláló várjon három napot, melynek leteltekor, ha a tulajdonos személye továbbra is homályban marad, szabadon birtokba veheti azt.

18. KÉRDÉS: Az ima előtti mosakodásról: ha valaki például éppen előzőleg vett fürdőt, akkor is el kell-é végeznie az ima előtti mosakodást?

 

VÁLASZ: Az ima előtti mosakodásra vonatkozó parancsolatot minden esetben be kell tartani.

19. KÉRDÉS: Ha valaki azt tervezi, hogy elköltözik országából, a felesége ellenzi ezt, és az ellentét végül váláshoz vezet, és ha a férj úti előkészületei több, mint egy évig tartottak, lehet-é ezt a időt türelmi időszakként felfogni, avagy a pár különválásának napját kell-é kezdőnapnak tekinteni?

 

VÁLASZ: A számolás kezdőpontja az a nap, amikortól a pár különváltan él, és ha emígyen egy évvel a férj elutazása előttől élnek külön, s a vonzódás illata közöttük meg nem újíttatott, elválhatnak. Máskülönben az évet a férj elutazásától kell számítani, és be kell tartani a Kitáb-i-Aqdas-ban meghatározott feltételeket.

20. KÉRDÉS: Az érettség idejéről, a vallási kötelmek betartása szempontjából.

VÁLASZ: Az érettség ideje tizenöt esztendő mind férfiaknál, mind nőknél.

21. KÉRDÉS: A szent versről: Ha utaztok, és biztonságos helyen álltok meg és pihentek, … ajánljatok minden elmondatlan Kötelező Ima helyett egy leborulást…

VÁLASZ: A leborulást azért kell ajánlani, hogy így pótolja az ember az utazás során, valamint veszélyes körülmények miatt elmaradt kötelező imát. Ha az ima idején az utazó biztonságos helyen talál megpihenni, mondja el az imát. Ez az előírás, mely a pótlólagos leborulásra vonatkozik, érvényes mind otthonra, mind utazásra.

22. KÉRDÉS: Az utazás meghatározása.[6]

VÁLASZ: Az utazás meghatározása kilenc órányi út. Ha az utazó megáll egy helyen és úgy számítja, hogy legalább egy, a Bayán előírásai szerinti hónapig fog azon a helyen tartózkodni, kötelező számára a Böjt megtartása, de ha kevesebb ideig, úgy mentes alóla. Ha a Böjt ideje alatt érkezik egy olyan helyre, ahol egy, a Bayán szerinti hónapot kell eltöltsön, nem kell megtartania a Böjtöt három napig, de utána a hátralévő időben igen; ha azonban otthonába ér, ahol eleddig tartósan lakozott, az érkezése utáni első napon el kell kezdenie böjtölni.

23. KÉRDÉS: A házasságtörő férfiak és nők büntetéséről.

VÁLASZ: Az első elkövetés esetében kilenc mithqál fizetendő, tizennyolc a másodikban, harminchat a harmadikban, és így tovább, és mindegyik soronkövetkező büntetés kétszer annyi legyen, mint az előző. Egy mithqál súlya egyenlő tizenkilenc nakhúddal, a Bayán előírásai szerint.

24. KÉRDÉS: A vadászatról.

VÁLASZ: Emígyen szól, áldott légyen: “Ha állattal vagy ragadozó madárral vadásztok”, stb. Más eszközök, úgymint íj és nyíl, puska és hasonló vadászeszköz szintúgy belefoglaltatnak. Ha azonban csapdával vagy hálóval vadásztok, és az állat elpusztul, mielőtt odaérnétek, törvénytelen annak elfogyasztása.

25. KÉRDÉS: A zarándoklatról.

VÁLASZ: Elzarándokolni a két szent Otthon egyikéhez kötelező; de hogy melyikhez, arról maga a zarándok határoz.

26. KÉRDÉS: A jegyajándékról.

VÁLASZ: A jegyajándékot illetően a legalacsonyabb összeggel való megelégedés a szándék szerint tizenkilenc mithqál ezüst.

27. KÉRDÉS: A szent versről: Ha azonban [az asszony] hírt kap férje haláláról, stb.

 

VÁLASZ: Az “elrendelt hónapok” alatt kilenc hónap értendő.

28. KÉRDÉS: Egy újabb kérdés érkezett a nevelő és tanító örökrészéről.

VÁLASZ: Ha a nevelő és tanító elhunyt, örökségének egyharmad része az Igazság Házára száll vissza, a maradék kétharmad pedig az elhunyt, és nem a nevelő és tanító leszármazottait illeti.

29. KÉRDÉS: Újabb kérdés a zarándoklatról.

VÁLASZ: A szent Házhoz való zarándoklat alatt, mely a férfiak számára elrendeltetett, a Legnagyobb Ház értetik Bagdadban, valamint a Legelső Pont Háza Shíráz-ban; ezen Házak közül elegendő az egyikhez elzarándokolni. A zarándokok emígyen azt a célt választhatják, mely lakóhelyükhöz közelebb van.

30. KÉRDÉS: A következő szent versről: az, ki szolgálót kíván fogadni, megteheti azt tisztességgel.

VÁLASZ: Kizárólag szolgálat céljából fogadtathatik, miként más szolgák esetében, lettlégyenek bár fiatalok vagy öregek, fizetség ellenében; az ilyen leány szabadon választhat magának férjet bármikor csak kívánja, mert tilalmas a nők megvásárlása, vagy hogy egy férjnek két feleségnél több legyen.

31. KÉRDÉS: A szent versről: Az Úr … megtiltotta, mit korábban gyakoroltatok, mikor háromszor váltatok el egy asszonytól.

VÁLASZ: Azon törvény értetik ezalatt, mely korábban kötelezővé tette, hogy egy másik férfi kössön az asszonnyal házasságot, mielőtt az volt férjéhez újra hozzámehetne; ezen gyakorlat megtiltatott a Kitáb-i-Aqdas-ban.

32. KÉRDÉS: A Kettős Helyen álló két Ház helyreállításáról és megóvásáról, és az egyéb helyekéről, hol a trónus felállíttatott.

VÁLASZ: A két Ház alatt a Legnagyobb Ház és a Legelső Pont Háza értendő. Ami a többi helyet illeti, a vidék lakói választhatnak, hogy mindegyiket megőrzik-é, ahol a trónus felállíttatott, avagy egyet közülük.

33. KÉRDÉS: További kérdés a nevelő és tanító örökrészéről.

VÁLASZ: Ha a nevelő és tanító nem Bahá népéből való, nem örököl. Ha több nevelő és tanító van, az örökrész egyenlően osztassék szét közöttük. Ha a nevelő és tanító elhunyt, leszármazottai nem öröklik részét, hanem annak kétharmada a vagyon tulajdonosának gyermekeire száll vissza, a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára.

34. KÉRDÉS: A lakhellyel kapcsolatban, mely kizárólagosan a férfi leszármazottaknak rendeltetett.

VÁLASZ: Ha számos lakhely van, a törvény szándék szerint a legszebbre és legnemesebbre vonatkozik, míg a többi osztassék szét az összes örökös között, miként bármely más vagyontárgy. Azon örökös, bármely kategóriába is essék, ki kívül áll Isten Hitén, olybá tekintendő, mint aki nem létezik, és nem örökölhet.

35. KÉRDÉS: A Naw-Rúzról.

VÁLASZ: A Naw-Rúz ünnepe azon napra esik, mikoron a Nap belép az Aries[7] csillagképbe[8], még akkor is, ha ez nem többel, mint egy perccel naplemente előtt következik be.

36. KÉRDÉS: Mi a teendő, ha akár az Iker-születésnapok egyike, akár a Báb kinyilatkoztatásának napja a Böjt idejére esik?

VÁLASZ: Ha az Iker-születésnapok ünnepe avagy a Báb kinyilatkoztatásának napja a böjti hónap idejére esik, a böjtölés parancsolata azon napra nem vonatkozik.

37. KÉRDÉS: Az öröklés rendjéről szóló szent szabályok az elhunyt lakhelyét és személyes ruházatát a férfi leszármazottaknak rendelték. Csupán az atya javaira vonatkozik-é ez, avagy az anyáéira is?

 

VÁLASZ: Az anya használt ruháit osszák szét egyenlően leánygyermekei között, de vagyonának többi része, beleértve a birtokot, ékszert és még nem használt ruházatot, osztassék ki a Kitáb-i-Aqdas-ban meghatározottak szerint [az anya] összes örököse között. Ha azonban az elhunyt leánygyermeket nem hagyott, az anya összes jószága azon mód szerint osztassék el, mit a szent Szöveg a férfiaknak rendel.

38. KÉRDÉS: Az elválást illetően, melyet egy türelmi év kell megelőzze: mi a teendő, ha csak az egyik fél hajlik a kibékülésre?

VÁLASZ: A Kitáb-i-Aqdas-ban kinyilatkoztatott parancsolat szerint mindkét félnek bele kell egyeznie; amíg mind a ketten nem hajlandóak erre, az újraegyesülés nem következhet be.

39. KÉRDÉS: A jegyajándékkal kapcsolatban, mi a teendő, ha a vőlegény az összeget egészében nem tudja megfizetni, de ehelyett kötelezvényt állít ki menyasszonyának a házasságkötéskor, megígérvén, hogy kifizeti azt, mikor teheti?

VÁLASZ: A Hatalom Forrása engedélyezte ezen gyakorlatot.

40. KÉRDÉS: Ha a türelem éve alatt megújul a vonzalom, majd az újra ellenérzésbe fordul, a pár a vonzalom és ellenérzések között hányódik a teljes év folyamán, és az év ellenérzésekkel végződik, megtörténhet-é a válás?

VÁLASZ: Minden egyes esetben, mikor az ellenérzés újra elhatalmasodik, a türelem éve azon a napon kezdődik, és a teljes évnek el kell telnie.

41. KÉRDÉS. Az elhunyt lakhelye és személyes ruházata a férfi, és nem a női leszármazottaknak rendeltetett, sem nem a többi örökösnek; ha az elhunyt férfi leszármazottat nem hagyott, mi a teendő?

VÁLASZ: Emígyen szól, áldassék: “Ha az elhunyt leszármazottakat nem hagyott, szálljon azok része vissza az Igazság Házára…”. Ezen szent versnek megfelelően az elhunyt lakhelye és személyes ruházata az Igazság Házára száll vissza.

42. KÉRDÉS: A Kitáb-i-Aqdas-ban kinyilatkoztatik a Huqúqu’lláh törvénye. Vajon a lakhely, annak felszerelésével és szükséges berendezési tárgyaival beleértendő-é azon javakba, melyek után Huqúq fizetendő, avagy nem?

VÁLASZ: A perzsául kinyilatkoztatásra került törvényekben elrendeltük, hogy ezen Legnagyobb Törvénykorszakban a lakhely és a berendezési tárgyak mentesüljenek – vagyis, azon berendezési tárgyak, melyek szükségesek.

43. KÉRDÉS: Leány eljegyzéséről az érettség ideje előtt.

VÁLASZ: Ezen gyakorlatot a Hatalom Forrása törvénytelennek nyilvánította, és törvény ellen való, hogy egy házasságot korábban jelentsenek be, mint kilencvenöt nappal az esküvő előtt.

44. KÉRDÉS: Ha egy személy például száz túmánnal rendelkezik, megfizeti ezután a Huqúq-ot, később szerencsétlen ügyletek miatt elveszti ennek felét, majd kereskedésen keresztül az összeg ismét azon szintre emelkedik, mi után Huqúq fizetendő, kell-é ennek a személynek Huqúq-ot fizetnie?

 

VÁLASZ: Ilyen esetben Huqúq nem fizetendő.

45. KÉRDÉS: Ha a Huqúq megfizetése után ugyanezen száz tumánnyi összeget a személy teljességgel elveszti, majd kereskedésen és üzleten keresztül visszanyeri, kell-é Huqúq-ot fizetni másodszor is?

VÁLASZ: Huqúq fizetése ebben az esetben sem kívántatik meg.

46. KÉRDÉS: A szent versről Előírta néktek Isten, hogy házasodjatok. Kötelező-é ezen előírás, vagy nem?

VÁLASZ: Nem kötelező.

47. KÉRDÉS: Ha egy férfi abban a tudatban vesz el egy nőt, hogy az szűz, és megfizeti a jegyajándékot, de a házasság elhálásakor nyilvánvalóvá válik, hogy a nő nem szűz, visszafizetendők-é a költségek, valamint a jegyajándék, vagy nem? És ha a házasság feltételéül szabatott a szüzesség, a be nem teljesített feltétel érvényteleníti-é azt, minek feltétele volt?

VÁLASZ: Ilyen esetben a költségek és a jegyajándék visszafizethető. A nem teljesített feltétel érvényteleníti azt, minek feltétele volt. Mindazonáltal, a dolog titokban tartása és megbocsátása Isten szemében bőséges jutalmat fog érdemelni.

48. KÉRDÉS: “Elrendeltetett néktek, hogy vendégszeretetet ajánljatok… Kötelező-é ez, vagy nem?

VÁLASZ: Nem kötelező.

49. KÉRDÉS: A házasságtörésre, emberekkel és állatokkal való fajtalankodásra és tolvajlásra kirótt büntetés, és azok mértéke.

VÁLASZ: Ezen büntetések mértékének meghatározása az Igazság Házára hagyatik.

50. KÉRDÉS: A rokonok közötti házasság törvényes avagy törvénytelen mivoltáról.

VÁLASZ: Hasonlóképpen, ezen dolgok eldöntése is az Igazság Háza Megbízottaira[9] hagyatik.

51. KÉRDÉS: Az ima előtti mosakodással kapcsolatban kinyilatkoztatásra került: Ki ima előtti mosakodásához vizet nem talál, ismételje ötször e szavakat: Isten, a Legtisztább, a Legtisztább nevében. Szabad-é ezt a verset használni nagy hideg idején, avagy ha a kéz vagy az arc sérült?

VÁLASZ: Nagy hideg idején meleg víz használható. Ha az arc vagy a kéz sebes, illetve egyéb indok merül fel, például tartós vagy nyilallásszerű fájdalom, melyre a víz használata káros lenne, az ima előtti mosakodás helyett megengedett az elrendelt vers elmondása.

52. KÉRDÉS: Kötelező-é elmondani a verset, mely a Jelek Imájának helyében kinyilatkoztatásra került?

VÁLASZ: Nem kötelező.

53. KÉRDÉS: Öröklés esetén, ha vannak vér szerinti testvérek, vajon az anyai ágon született féltestvérek is kapnak-é részt?

VÁLASZ: Nem kapnak részt.

54. KÉRDÉS: Emígyen szól, magasztaltassék: Ha az elhunyt fia még atyja életében halt el, és gyermekeket hagyott hátra, azok öröklik atyjuk részét… Mi a teendő, ha a leánygyermek hunyt el atyja életében?

 

VÁLASZ: A leánygyermek örökrésze osztassék szét a Könyv rendelése által megszabott hét örökösi kategória között.

55. KÉRDÉS: Ha az elhunyt nő, kire száll az örökségből a feleség része?

VÁLASZ: Az örökségből a “feleség” része a férjre száll.

56. KÉRDÉS: Az elhunyt testének öt lepelbe való csavarásáról rendelkező szabályról: az öt lepel vajon olyan kelmékre utal-é, melyeket mostanáig is szokásos volt használni, avagy öt teljes nagyságú [temetési] lepelre, melyeket egymás fölé csavarnak?

VÁLASZ: A szándék az öt kelme.

57. KÉRDÉS: Bizonyos kinyilatkoztatott versek között lévő eltérésekről.

VÁLASZ: Számos Tábla került kinyilatkoztatásra majd küldetett el eredeti formájában anélkül, hogy azokat átolvasták és felülvizsgálták volna. Következésképpen, miként ez megparancsoltatott, azokat a Szent Szín előtt újra felolvasták, és nyelvük összhangba hozatott az emberek nyelvtani szokásaival, hogy az Ügy ellenfeleinek gáncsoskodása megelőztethessék. Ezen gyakorlat egy másik oka, hogy a Hírnök által bevezetett új stílust – légyen mindenek lelke Rajta kívül áldozat Érte – olybá tekintették, mint amely a nyelvtani szabályokat nagy szabadsággal kezeli; ezért, a megértést megkönnyítendő és a kifejezés tömörsége érdekében olyan stílusban nyilatkoztattak ki később a szent versek, mely legnagyobbrészt összhangban van a jelen nyelvhasználattal.

58. KÉRDÉS: Az áldott versről: “Ha utaztok, és biztonságos helyen álltok meg és pihentek, … ajánljatok minden elmondatlan Kötelező Ima helyett egy leborulást…: vajon ez váltság-é a Kötelező Imáért, melyet veszélyes körülmények miatt nem lehetett elmondani, avagy a kötelező ima teljességgel felfüggesztetik-é utazás alatt, és a leborulás lép-é helyébe?

VÁLASZ: Ha a kötelező ima elérkeztekor biztonságos hely nem találtathatik, végezzen el a hívő biztonságos helyre érkezvén egy leborulást minden elmondatlan Kötelező Ima helyett, és az utolsó leborulás után üljön törökülésbe és olvassa el a kijelölt verset. Ha biztonságos helyet talál, a kötelező ima nem függesztetik fel az utazás alatt.

59. KÉRDÉS: Ha az utazó megállt és pihent és elérkezik a kötelező ima ideje, mondja-é el azt, avagy végezzen leborulást ehelyett?

VÁLASZ: Ha a körülmények nem veszélyesek, a Kötelező Ima elhagyása nem megengedhető.

60. KÉRDÉS: Ha elmaradt Kötelező Imák miatt több leborulást kell végezni, meg kell-é ismételni a verset minden egyes pótlólagos leborulás után, avagy nem?

VÁLASZ: Elegendő a kijelölt verset az utolsó leborulás után elmondani. Több leborulás nem kívánja a vers többszöri ismétlését.

61. KÉRDÉS: Ha a Kötelező Imát otthon hagyják el, azt is leborulással kell-é pótolni, avagy nem?

VÁLASZ: Korábbi kérdésekre válaszul azt írtuk: “Ez az előírás, mely a pótlólagos leborulásra vonatkozik, érvényes mind otthonra, mind utazásra.”

62. KÉRDÉS: Ha valaki más célból ima előtti mosakodást végzett és eljő a kötelező ima ideje, elegendő-é ez, avagy meg kell-é ismételni?

VÁLASZ: Ezen mosakodás elegendő, nincs szükség a megismétlésére.

63. KÉRDÉS: A Kitáb-i-Aqdas-ban egy kilenc rak’ah-ból álló kötelező ima rendeltetett el, melyet délben, reggel és este kell elmondani, de a Kötelező Imák Táblája[10] különbözni látszik ettől.

VÁLASZ: Mi a Kitáb-i-Aqdas-ban kinyilatkoztatásra került, egy másik kötelező imára vonatkozik. Néhány évvel ezelőtt a Kitáb-i-Aqdas rendeléseinek egynémelyike, azon kötelező imát is beleértve, a bölcsesség okán külön feljegyeztetett, és más szent iratokkal egyetemben elküldetett, hogy megóvassanak és megvédessenek. Később ezen három Kötelező Ima került kinyilatkoztatásra.

64. KÉRDÉS: Az idő meghatározásakor megengedett-é fali- vagy karóra használata?

VÁLASZ: A fali- és karóra használata megengedett.

65. KÉRDÉS: A Kötelező Ima Táblájában három ima került kinyilatkozatásra. Mind a hármat el kell-é mondani, avagy nem?

 

VÁLASZ: Ezek közül egy rendeltetett elmondani; bármelyik is mondatik el, elegendő az.

66. KÉRDÉS: A reggeli imához elvégzett mosakodás érvényes-é a déli imához is? Hasonlóképpen, érvényes-é a délben végzett ima előtti mosakodás este is?

VÁLASZ: A mosakodás azon Kötelező Imához kötődik, melynek céljából elvégzik, és megújítandó minden imához.

67. KÉRDÉS: A hosszú Kötelező Ima esetében az kívántatik, hogy az ember álljon fel és ‘forduljon Istenhez’. Olybá tűnik, mintha nem kéne a Qiblih felé fordulni. Vajon így van-é ez?

VÁLASZ: A szándék az, hogy a Qiblih felé kell fordulni.

68. KÉRDÉS: A szent versről: Szavaljátok Isten verseit minden reggel és estidőben.

VÁLASZ: Az Isteni Megnyilatkozás Mennyországából csak a szándék küldetett le. Az elsődleges feltétel a megszentelt lelkek buzgósága és szeretete, hogy Isten Szavát olvassák. Egy verset, vagy akár egy szót is elolvasni az öröm és lelki sugárzás szellemében jobb, mint számos Könyvet figyelmesen végigtanulmányozni.

69. KÉRDÉS: Mikor végakaratát írja, hagyhatja-é valaki vagyonának egy részét – afelett, mi a Huqúqu’lláh-ra és tartozásainak visszafizetésére használtatik – jótékony célokra, avagy csak a búcsúztatási és temetési költségekre tehet félre egy bizonyos összeget, hogy javainak maradéka az Isten által meghatározott módon az örökösök elrendelt kategóriái között osztassék szét?

VÁLASZ: Az egyénnek teljes rendelkezési joga van vagyontárgyai felett. Ha le tudja róni a Huqúqu’lláh-t, és tartozása sincs, akkor minden, mi végakaratában foglaltatik, és az összes kijelentés vagy akaratnyilvánítás, mi benne találtatik, elfogadható lészen. Bizony, Isten megengedte néki, hogy azzal, mit Ő reáruházott, a saját kívánsága szerinti módon járjon el.

70. KÉRDÉS: A temetési gyűrű kizárólag csak a felnőtteknek rendeltetett-é el, avagy kiskorúaknak is?

VÁLASZ: Csak a felnőtteknek. A Holtak Imája hasonlóképpen csak a felnőtteknek.

71. KÉRDÉS: Megengedett-é, hogy valaki ‘Alá’ haván kívül böjtöljön; s ha esküvést tett avagy elkötelezte magát egy ilyen böjt mellett, érvényes és elfogadható-é ez?

VÁLASZ: A böjtölés törvénye az, mi már kinyilatkoztatásra került. Ha azonban valaki elkötelezi magát, hogy Istennek böjtöt ajánl, akár azért, hogy egy kívánsága teljesüljön, vagy azért, hogy valami egyéb célt elérjen, megengedett ez, miként a múltban is volt. Mindazonáltal, az Isten akarata, magasztaltassék az Ő dicsősége, hogy az eskü avagy elkötelezés oly cél érdekében történjék, mi az emberiségnek hasznára válik.

72. KÉRDÉS: Egy újabb kérdés a lakhellyel és személyes ruházattal kapcsolatban: férfi leszármazott hiányában vajon ezek az Igazság Házára háramlanak-é vissza, avagy szét kell-é őket osztani, miként a hagyaték többi részét?

VÁLASZ: A lakhely és a személyes ruházat kétharmada szálljon a női leszármazottakra, és egyharmada az Igazság Házára, melyet Isten az emberek kincsestárává tett.

73. KÉRDÉS: Ha a türelem éve leteltével a férj nem hajlandó válni, mit tegyen a feleség?

VÁLASZ: Ha az időszak letelik, a válás megtörtént. Kezdetét és végét azonban tanúk erősítsék meg, hogy szükség esetén tanúskodni hívathassanak.

74. KÉRDÉS: Az idős kor meghatározása.

VÁLASZ: Az araboknál ez az agg kort jelenti, de Bahá népének a hetven esztendő fölötti kort.

75. KÉRDÉS: A gyalogosan utazó böjtölésének időhatáráról.

VÁLASZ: Az időhatár két órában határoztatott meg. Ha az út ennél hosszabb ideig tart, megengedett a Böjt megtörése.

76. KÉRDÉS: A böjti hónap alatt nehéz munkát végzők böjtöléséről.

VÁLASZ: Felmentetnek ők a böjtölés alól; azonban, azért, hogy tiszteletet mutassanak Isten törvénye és a Böjt magasztos mivolta iránt, igencsak dicséretes és illendő, hogy szerényen és magukban táplálkozzanak.

77. KÉRDÉS: A Kötelező Ima előtt elvégzett mosakodás vajon megfelel-é a Legnagyobb Név kilencvenötször való elmondásához is?

VÁLASZ: Szükségtelen a mosakodást újból elvégezni.

78. KÉRDÉS: Ami az olyan ruhákat és ékszert illeti, mit a férj esetleg feleségének vásárolt: a férj halála után szét kell-é ezeket osztani az örökösök között, avagy csak a feleséget illetik?

VÁLASZ: A használt ruhán kívül minden, ékszer, vagy egyéb a férjé, azon dolgok kivételével, mik bizonyíthatóan a feleségnek adott ajándékok.

79. KÉRDÉS: Az igazságosság ismérvéről oly esetekben, mikor egy dolog bizonyítása két igaz tanú vallomásán alapul.

VÁLASZ: Az igazságosság ismérve az emberek között élvezett jó hír. Isten bármelyik, bármilyen hitű szolgájának tanúvallomása elfogadtatik Trónusa előtt.

80. KÉRDÉS: Ha az elhalálozott nem teljesítette a Huqúqu’lláh-val kapcsolatos kötelességét, és egyéb tartozásait sem fizette meg, ezeket arányosan kell-é levonni lakhelyéből, személyes ruházatából és többi hagyatékából, avagy a lakhely és személyes ruházat a férfi leszármazottakat illeti, és ezeket következésképpen a többiből kell-é rendezni? És ha vagyonának maradéka erre elégtelen, miként kell a tartozások tekintetében eljárni?

VÁLASZ: A hátrahagyott tartozásokat és a Huqúq-ot a vagyon többi részéből kell rendezni, de ha ez erre a célra elégtelen, a különbséget a lakhelyből és a személyes ruházatból kell fedezni.

81. KÉRDÉS: A harmadik Kötelező Imát ülve, avagy állva kell-é elmondani?

VÁLASZ: Jobb és illendőbb alázatos áhítattal állni.

82. KÉRDÉS: Az első Kötelező Imával kapcsolatban elrendeltetett, hogy akkor végezze el ezt az ember, mikoron az alázat és vágyódó imádat állapotában van: egyszer kell-é elvégezni minden huszonnégy órában, avagy többször?

 

VÁLASZ: Huszonnégy órában elegendő egyszer; ez az, mit az Isteni Parancs Nyelve kijelentett.

 

83. KÉRDÉS: A reggel, délben és este szavak meghatározásáról.

VÁLASZ: Napfelkelte, dél és naplemente [értendő alattuk]. A Kötelező Imák számára megengedett idő reggeltől délig, déltől naplementéig, és naplementétől két órával azutánig terjed. Isten kezében vagyon a hatalom, Ki a Két Név Viselője.

84. KÉRDÉS: Megengedett-é hívőnek, hogy nem hívővel házasodjék?

VÁLASZ: Megengedett mind feleségül venni, mind feleségül adni; emígyen rendelkezett az Úr, mikoron fellépett a nagylelkűség és kegyelem trónusára.

85. KÉRDÉS: A Holtak Imájáról: a sírba való leengedés előtt vagy után kell-é elmondani, és a Qiblih felé kell-é fordulni?

VÁLASZ: Ezen imát a sírba való leeresztés előtt kell elmondani, és ami a Qiblih-t illeti: “…ahová csak fordultok, Isten orcája ott van”.

86. KÉRDÉS: Délidőben, mely két Kötelező Ima ideje is – a rövid délié és a reggel, délben és este ajánlandóé -, két ima előtti mosakodást kell-é végezni, avagy egy is elegendő?

VÁLASZ: A mosakodás megismétlése szükségtelen.

87. KÉRDÉS: A faluban lakók jegyajándékáról, mely ezüstben határoztatik meg: a menyasszonyra avagy a vőlegényre vonatkozik-é, vagy mindkettőjükre? Mi a teendő, ha egyikük városlakó és a másikuk falusi?

VÁLASZ: A jegyajándékot a vőlegény lakhelye határozza meg; ha városlakó, a jegyajándék arany, ha falusi, ezüst.

88. KÉRDÉS: Miként kell meghatározni, hogy valaki városi vagy falusi? Ha egy városlakó falura költözik, avagy egy falusi városba, azzal a szándékkal, hogy végleg ott telepedik le, mely szabály alkalmazandó? Esetleg a születési hely a meghatározó?

VÁLASZ: Az ismérv az állandó lakhely, és annak a függvényében, hogy ez hol található, a Könyv rendelkezését aszerint kell betartani.

89. KÉRDÉS: A szent Táblákban kinyilatkoztatásra került, hogy ha valaki tizenkilenc mithqál aranynak megfelelő összegre tesz szert, azon összeg után fizesse meg Isten Jogát. Meg lehetne világítani, ennek a tizenkilencnek mekkora részét kell megfizetni?

VÁLASZ: Isten rendelése százból tizenkilencet határoz meg. A számítás ennek alapján végzendő. Így számolható ki, mekkora összeg fizetendő tizenkilenc után.

90. KÉRDÉS: Ha valaki vagyona meghaladja a tizenkilencet, további tizenkilenccel kell-é annak nőnie ahhoz, hogy a Huqúq újra fizetendő legyen, avagy bármekkora növekmény után fizetendő?

VÁLASZ: A tizenkilenchez hozzátett bármekkora összeg mentes a Huqúq-tól, míg el nem éri újra a tizenkilencet.

91. KÉRDÉS: A tiszta vízről, és arról, hogy mikortól kell használtnak tekinteni.

VÁLASZ: Kis mennyiségű víz, például egy csészényi, de akár kettő vagy három is már egy arc- és kézmosás után is használtnak tekintendő. Azonban egy kurr-nyi[11] mennyiségű víz, vagy több, nem változik meg egy vagy két arcmosás után, és használata ellen semmiféle kifogás nem emeltetik, hacsak a három vonatkozás[12] egyikében meg nem változik, például, ha elszíneződik, mely esetben használtnak kell tekinteni.

92. KÉRDÉS: Egy perzsa nyelvű, különféle tárgyakról szóló értekezésben az érettség ideje tizenöt évben állapíttatott meg; vajon a házasság is az érettség elérésétől függ-é, avagy megengedett-é ezen életkor előtt is?

 

VÁLASZ: Minthogy Isten Könyvében mindkét fél belegyezése megkívántatik és minthogy az érettség ideje előtt beleegyezésükről, avagy annak hiányáról megbizonyosodni nem lehet, ezért a házasság előfeltétele az érettség korának elérése, és nem megengedhető azon idő előtt.

93. KÉRDÉS: Betegek böjtöléséről és kötelező imájáról.

VÁLASZ: Bizony mondom, a kötelező ima és a böjtölés magasztos állást foglal el Isten szemében. Mindazonáltal, hatásuk csak az egészség állapotában érvényesíthető. Megromlott egészség idején ezen kötelezettségeket betartani nem megengedett; emígyen parancsolta ezt az Úr, magasztaltassék az Ő dicsősége, minden időkben. Áldottak légyenek azon férfiak és nők, kik figyelmeznek, és betartják az Ő parancsolatait. Minden dicsőség Istennek, Ki aláküldte a verseket, és Ki a kétségtelen bizonyítékok Kinyilatkoztatója!

94. KÉRDÉS: A mecsetekről, kápolnákról és templomokról.

VÁLASZ: Mi az egy igaz Isten imádására emeltetett, úgymint mecsetek, kápolnák és templomok más célra, mint az Ő Nevéről való megemlékezés nem használhatók. Isten rendelése ez, és ki megszegi, bizony a vétkesek közül való. Az építőt sérelem nem érheti, mert ő Isten kedvéért végezte munkáját, és megkapta, és továbbra is megkapja illő jutalmát.

95. KÉRDÉS: A munkához vagy foglalkozáshoz szükséges üzlethelyiség, illetve műhely berendezéséről: kell-é ezek után Huqúqu’lláh-t fizetni, avagy a lakhely berendezési tárgyaira vonatkozó szabály alá esnek-é?

VÁLASZ: Ugyanazon szabály vonatkozik rájuk, mint a lakhely berendezési tárgyaira.

96. KÉRDÉS: Letétbe helyezett vagyon készpénzre vagy más vagyontárgyakra való cseréléséről, az értékvesztést vagy elveszést megelőzendő.

VÁLASZ: Ami a letétbe helyezett vagyon értékvesztést vagy elveszést megelőző elcseréléséről szóló írott kérdést illeti, az ilyen csere megengedett, feltéve, ha az, mire cserélték, egyenértékű véle. Urad, bizony, a Magyarázó, a Mindentudó, és valóban, Ő a Parancsoló, az Örök Úr.

97. KÉRDÉS: A láb megmosásáról, télen és nyáron.

VÁLASZ: Ugyanaz mindkét esetben; a meleg víz kívánatosabb, de nem lehet ellenvetés a hideggel szemben sem.

98. KÉRDÉS: További kérdés a válásról.

VÁLASZ: Minthogy Isten, magasztaltassék az Ő dicsősége, nem kedveli a válást, semmi sem került kinyilatkoztatásra erről. Mindazonáltal, a különválás kezdőnapjától az egy év lejártáig két vagy több ember kell tanúként értesülve legyen; ha annak lejártáig nem történik meg a kibékülés, a válás bekövetkezett. Ezt a vallási ügyekkel megbízott városi bírósági tisztviselő, akit az Igazság Házának Megbízottai neveznek ki, be kell jegyezze az anyakönyvbe. Ezen eljárás betartása alapvető fontosságú, nehogy megszomorodjanak az értő szívűek.

99. KÉRDÉS: A tanácskozásról.

VÁLASZ: Ha az első összegyűlt csoport tanácskozása egyet nem értésben végződik, adjanak hozzájuk újakat, mely után sorshúzással válasszanak ki annyit, mint a Legnagyobb Név száma, avagy kevesebbet, vagy többet. Ezután kezdjék újra a tanácskozást, és annak eredményének, bármi is légyen az, engedelmeskedjenek. Ha azonban még mindig különbözés marad, ismételtessék meg ugyanazon eljárás, és fogadtassék el a többségi döntés. Bizony, rávezeti Ő azokat a helyes útra, kiket csak kíván.

100. KÉRDÉS: Az öröklésről.

VÁLASZ: Ami az öröklést illeti, mit a Legelső Pont kinyilatkoztatott – légyen mindenek lelke Rajta kívül áldozat Érette-, kedvünkre való. A meglévő örökösök kapják meg kijelölt részüket, és a maradék részről adassék kimutatás a Legmagasabb Udvarának. Az Ő kezében van a hatalom forrása; azt parancsolja Ő, mit csak kíván. E tekintetben olyan törvény került kinyilatkoztatásra a Rejtelmek Földjén[13], mely a hiányzó örökösök részét átmenetileg a meglévőkre hagyta, addig az ideig, míg az Igazság Háza meg nem alapíttatik, mikoron kihirdettetik majd az erről szóló végzés. Azok hagyatéka azonban, kik ugyanazon évben hagyták el az országot, mint az Örök Szépség, az ő örököseiknek rendeltetett, és Isten nagylelkűsége ez számukra.

101. KÉRDÉS: A kincslelet sorsát szabályozó törvényről.

VÁLASZ: Ha kincslelet találtatik, annak egyharmada légyen a megtaláló joga, és a másik kétharmadot az Igazság Házának emberei fordítsák az összes ember jólétére. Ez akkor következzék majd be, mikoron az Igazság Háza megalapíttatik, addig pedig bízzák minden helységben és területen megbízható személyekre. Valóban, ő az Uralkodó, a Parancsoló, a Mindentudó, a Mindenről Értesült.

102. KÉRDÉS: Huqúqu’lláh fizetése olyan ingatlan után, mely nem hoz hasznot.

VÁLASZ: Isten rendelése az, hogy az olyan ingatlan, mely megszűnt jövedelmet termelni, vagyis nyereséget nem hoz, nem esik Huqúq fizetése alá. Bizony, Ő az Uralkodó, a Királyian Nagylelkű.

103. KÉRDÉS: A szent versről: Olyan helyeken, hol a nappalok és éjszakák hosszúra nyúlnak, az ima idejét órák … segítségével állapítsák meg.

VÁLASZ: A szándék a nagyon távoli területekre vonatkozik. A közelebbi országokban azonban a hosszbéli különbség csupán néhány óra, így ez a szabály ezekben nem érvényes.

104. Az Abá Badí’-hoz intézett Táblában ezen szent vers került kinyilatkoztatásra: “Bizony, meghagytuk Mi minden fiúnak, hogy szolgálja atyját.” Íme, a rendelet, melyet a Könyvben előírtunk.

105. Egy másik Táblában ezen magasztos szavak kerültek kinyilatkoztatásra: Ó, Mohamed! Az Örök Úr feléd fordította orcáját, említést tévén rólad, és Isten népét arra buzdítván, hogy tanítsák gyermekeiket. Ha egy atya ezen legsúlyosabb parancsolatot, melyet az Örökkévaló Király Tolla a Kitáb-i-Aqdas-ban lefektetett, elhanyagolja, veszítse el atyai jogait, és tekintessék bűnösnek Isten előtt. Jó annak, ki szívébe vési Isten figyelmeztetéseit, és szilárdan ragaszkodik azokhoz. Bizony, Isten azt parancsolja meg szolgáinak, mi segítségükre és hasznukra lesz, és mi lehetővé teszi számukra, hogy közelebb kerülhessenek Hozzá. Ő a Parancsoló, az Örökkévaló.

106. Ő az Isten, magasztaltassék Ő, a fenség és erő Ura! Az egy igaz Isten, magasztaltassék az Ő dicsősége, a Prófétákat és Választottakat mind azzal bízta meg, hogy az emberi lét fáit a becsületesség és megértés élővizével gondozzák, hogy megjelenhessen belőlük az, mit Isten legbensőbb lényükbe helyezett. Miként ez könnyen megfigyelhető, minden fa egy bizonyos gyümölcsöt terem, és a meddő fa csak a tűzre jó. Ezen Nevelők célja mindenben, mit mondtak és tanítottak, az volt, hogy az ember magasztos állását megőrizzék. Jó annak, ki Isten Napján szorosan ragaszkodott rendelvényeihez, és ezen igaz és alapvető Törvénytől el nem tért. A gyümölcsök, mik leginkább illendők az emberi élet fájához a megbízhatóság és istenesség, a szavahihetőség és őszinteség; de mindeneknél nagyobb, Isten – magasztaltassék és dicsőíttessék – egységének felismerése után az ember szüleit megillető jogok tiszteletben tartása. E tanítás megemlíttetett Isten összes Könyvében, és megerősíttetett a Legmagasztosabb Toll által is. Vedd észbe, mit az Irgalmas Úr a Koránban kinyilatkoztatott, magasztaltassanak szavai: “Imádjátok Istent, társat vagy Hozzá hasonlót mellé ne tegyetek; és mutassatok kedvességet és jóakaratot szüleitek iránt…”. Nézd, a szülők iránti szerető kedvesség miként kapcsoltatott össze az egy igaz Isten felismerésével! Boldogok, kik valódi bölcsességgel és megértéssel ruháztattak fel, kik látják és felfogják, olvassák és megértik, s kik betartják, mit Isten a régi Szent Könyvekben és ezen összehasonlíthatatlan és csodás Táblában kinyilatkoztatásra került.

107. Az egyik Táblában ez került kinyilatkoztatásra, magasztaltassanak szavai: És ami a Zakátot illeti, hasonlóképpen elrendeltük, hogy kövessétek azt, mi a Koránban kinyilatkoztatásra került.

A Kitáb-i-Aqdas törvényeinek és rendeléseinek összegzése és rendszerezése (szinopszis és kodifikáció)

TARTALMI ÖSSZEGZÉS

I. ‘ABDU’L-BAHÁ KIJELÖLÉSE, MINT BAHÁ’U’LLÁH UTÓDA ÉS TANÍTÁSAINAK ÉRTELMEZŐJE

A. Feléje kell fordulni

B. Tőle kell tanácsot kérni

II. A VÉDNÖKSÉG INTÉZMÉNYÉNEK ELŐREVETÍTÉSE

III. AZ IGAZSÁG HÁZÁNAK INTÉZMÉNYE

IV. TÖRVÉNYEK, RENDELÉSEK ÉS INTELMEK

A. Ima

B. Böjtölés

C. A személyek állásával kapcsolatos törvények

D. További törvények, rendelések és intelmek

V. EGYES ESETEKRE VONATKOZÓ INTÉSEK, FEDDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

VI. EGYÉB TÁRGYAK

ÖSSZEGZÉS ÉS RENDSZEREZÉS (SZINOPSZIS ÉS KODIFIKÁCIÓ)

I. ‘Abdu’l-Bahá kijelölése, mint Bahá’u’lláh utóda és tanításainak értelmezője

A. A hívek arra szólíttatnak, hogy fordítsák arcukat afelé, “Kit Isten erre szánt, Ki ez Örök Gyökérből sarjadt“.

B. A hívőknek megparancsoltatik, hogy amit a bahá’í írásokból nem értenek, azzal forduljanak ahhoz, “Ki e hatalmas Törzsből kiágazott.

II. A Védnökség intézményének előrevetítése

III. Az Igazság Házának intézménye

A. Az Igazság Háza formálisan elrendeltetik.

B. Feladatai meghatároztatnak.

C. Bevételei rögzíttetnek.

IV. Törvények, rendelések és intelmek

A. Ima

1. A Kötelező Imák magasztos állása a bahá’í kinyilatkoztatásban.

2. Az imairány (Qiblih):

a. A Báb azzal azonosítja, “Kit Isten ki fog nyilvánítani“.

b. Bahá’u’lláh megerősíti a Báb meghatározását.

c. Bahá’u’lláh saját sírhelyét rendeli, mint Qiblih-t az eltávozta utáni időre.

d. A Kötelező Imák elmondásakor a Qiblih felé kell fordulni.

3. A Kötelező Imák az érettség idejétől fogva, mely a 15. életév, kötelezőek mind férfiaknak, mind nőknek.

4. Felmentést kapnak a Kötelező Imák felajánlása alól:

a. A betegek.

b. A hetven év fölöttiek.

c. A nők a havonkénti nehéz napokon, feltéve, ha elvégzik az ima előtti mosakodást, és naponta kilencvenötször elismételnek egy külön e célra kinyilatkoztatott verset.

5. A Kötelező Imákat akkor kell felajánlani, mikor az ember egymagában van.

6. Megengedett, hogy a hívők egyet válasszanak ki a három Kötelező Ima közül.

7. A “reggel”, “délben” és “este” kifejezéseken, melyeket a Kötelező Imákkal kapcsolatban említ a szöveg, a napfelkelte és dél, a dél és naplemente, és a naplementétől két órával naplemente utánig terjedő időszak értendő.

8. Az első (hosszú) Kötelező Imát elegendő minden 24 órában egyszer elmondani.

9. Jobb, ha a hívők a harmadik (rövid) Kötelező Imát állva ajánlják fel.

10. Ima előtti mosakodás:

a. A Kötelező Imák elmondását mosakodásnak kell megelőznie.

b. Minden egyes Kötelező Imához újra mosakodni kell.

c. Ha délben két Kötelező Imát ajánl valaki, egy mosakodás is elegendő a kettőhöz.

d. Ha víz nem áll rendelkezésre, illetve ha használata káros az arcra vagy a kezekre, az előírás szerint ötször kell egy külön erre a célra kinyilatkoztatott verset elmondani.

e. Ha az idő túl hideg, meleg víz használata javallott.

f. Ha a hívő más célból végzett el ima előtti mosakodást, azt nem kell megismételnie a Kötelező Ima elmondása előtt.

g. Az ima előtti mosakodás kötelező, még akkor is, ha valaki előtte fürdőt vett.

11. Az Ima idejének meghatározása:

a. A Kötelező Imák idejének meghatározásához megengedett az óra használata.

b. Messze északon vagy délen lévő országokban, ahol a nappalok és éjszakák hossza jelentősen változik, órát és egyéb időmérő eszközt kell használni, a napfelkeltétől vagy naplementétől függetlenül.

12. Veszély esetén, utazás közben vagy sem, minden el nem mondott Kötelező Ima helyett egy leborulás és egy erre a célra kinyilatkoztatott vers elmondása a kötelező, melyet egy másik erre a célra kinyilatkoztatott vers tizennyolcszori elmondása kell kövessen.

13. Tilos a gyülekezeti ima, a Holtak Imájának kivételével.

14. A Holtak Imáját teljes egészében kell elmondani, kivéve azoknak, akik nem tudnak olvasni; nekik a parancsolat az, hogy az Ima hat meghatározott részét ismételjék el.

15. Azt a Kötelező Imát, melyet háromszor kellett volna naponta elmondani, reggel, délben és este, felváltotta a később kinyilatkoztatott három Kötelező Ima.

16. A Jelek Imája eltöröltetett, és egy külön erre a célra kinyilatkoztatott vers rendeltetett a helyébe. Ennek a versnek az elmondása azonban nem kötelező.

17. Szőrme, cobolyprém, csont és hasonlók az ima érvényét nem veszik.

B. Böjtölés

1. A böjtölés magasztos állása a bahá’í Kinyilatkoztatásban.

2. A böjti időszak a Szökőnapok végeztével kezdődik, és a Naw-Rúz ünnepével végződik.

3. Napfelkeltétől naplementéig kötelező a tartózkodás ételtől és italtól.

4. A böjtölés az érettség idejétől fogva, mely a 15. életév, kötelező mind férfiaknak, mind nőknek.

5. Felmentést kapnak a böjtölés alól:

a. Az utazók

i. ha utazásuk több, mint kilenc óra hosszat tart

ii. a gyalogosan utazók, feltéve, hogy útjuk több, mint két óráig tart

iii. azok, akik útjukat kevesebb, mint 19 napra megszakítják

iv. azok, akik a böjti időszak alatt olyan helyen szakítják meg útjukat, ahol 19 napig kell maradjanak, csak a megérkezésük utáni első három napra mentesülnek a böjt alól

v. azoknak, akik a Böjt ideje alatt érkeznek haza, megérkezésük napjától fogva el kell kezdeniük böjtölni.

b. A betegek.

c. A hetven év fölöttiek.

d. A várandós anyák.

e. A szoptatós anyák.

f. A nők a havonkénti nehéz napokon, feltéve, ha elvégzik az ima előtti mosakodást, és naponta kilencvenötször elmondanak egy e célra kinyilatkoztatott verset.

g. A nehéz munkát végzők, akiknek ugyanakkor azt tanácsolják, hogy a törvény iránti tiszteletüket kimutatandó legyenek mértékletesek és visszafogottak, mikor a felmentéssel élnek.

6. Megengedett böjti fogadalmat tenni (a böjti hónapon kívül),. Isten szemében azonban kedvesebb az a fogadalom, mely az emberiségnek javára válik.

C. A személyek állásával kapcsolatos törvények

1. Házasság:

a. A házasság nagyon ajánlott, de nem kötelező.

b. Tilos a többnejűség.

c. A házasság feltétele, hogy mind a két fél legyen érett korú, és ez a kor a 15. életév.

d. A házasság feltétele mindkét fél, valamint szüleik beleegyezése, függetlenül attól, hogy a menyasszony hajadon-e.

e. Mindkét fél számára kötelező egy külön ebből a célból kinyilatkoztatott vers elmondása, ezzel jelezvén, hogy hűek lesznek ők Isten akaratához.

f. Tilos, hogy valaki mostohaanyjával lépjen házasságra.

g. A rokonházassággal kapcsolatos összes kérdés az Igazság Háza hatáskörébe tartozik.

h. Megengedett a nem hívőkkel való házasságra lépés.

i. Jegyesség:

i. A jegyesség időszaka nem haladhatja meg a 95 napot.

ii. Törvény ellen való eljegyezni egy lányt, mielőtt az elérné az érettség idejét.

j. A jegyajándék:

i. A házasság előfeltétele jegyajándék fizetése.

ii. Városlakók esetében a jegyajándék 19 mithqál tiszta arany, falusiak esetében 19 mithqál ezüst, a férj, és nem a feleség állandó lakhelye szerint.

iii. Tilos, hogy valaki 95 mithqál-nál többet fizessen.

iv. Jobb, ha a férfi megelégszik 19 mithqál ezüst fizetésével.

v. Ha a jegyajándék egészének megfizetése egyszerre nem lehetséges, ígérvényt is el lehet fogadni.

k. Ha bármely fél a házassági vers elmondása és a jegyajándék megfizetése után megundorodik a másiktól, mielőtt a házasság elhálatott volna, a váláshoz nem szükséges a türelmi év kivárása. A jegyajándék visszavétele azonban nem megengedett.

l. Ha utazni kíván, a férj köteles hazatértének idejét feleségével előre tudatni. Ha nyomós indokból nem tud hazaérni a meghatározott időre, tudatnia kell őt erről, és sietnie kell haza. Ha a férj egyik feltételnek sem tesz eleget, a feleség várjon kilenc hónapot, ezután újra férjhez mehet, bár hosszabban várni kívánatosabb. Ha a feleség a férj haláláról vagy meggyilkolásáról kap hírt, és azt egybehangzó beszámolók vagy két szavahihető tanú megerősíti, kilenc hónap letelte után újra férjhez mehet.

m. Ha a férj anélkül indul útra, hogy feleségével tudatná visszatértének idejét, és ugyanakkor ismeri a Kitáb-i-Aqdas-ban lefektetett törvényt, a feleség egy egész év letelte után újra férjhez mehet. Ha a férj e törvénynek nincs tudatában, a feleségnek addig kell várnia, míg hírt nem kap róla.

n. Ha a férj a jegyajándék megfizetése után felfedezi, hogy a felesége nem szűz, követelheti a jegyajándék és a költségek visszatérítését.

o. Ha a nő szüzessége a házasság előfeltétele volt, meg lehet követelni a jegyajándék és a költségek visszatérítését, és a házasságot érvényteleníteni lehet. E tényt eltitkolni azonban Isten szemében igen dicséretes cselekedet.

2. Válás:

a. A válás erősen elítéltetik.

b. Ha akár a férj, akár a feleség részéről ellenszenv vagy neheztelés alakul ki, lehetséges a válás, de csak egy teljes év letelte után. A türelmi időszak elejét és végét két vagy több tanúval kell bizonyítani. A válás tényét az Igazság Házát képviselő bírósági tisztviselőnek kell bejegyeznie. A türelmi időszak ideje alatt tilos a nemi érintkezés, és ki ezen törvényt megszegi, meg kell azt bánnia, és 19 mithqál aranyat kell fizetnie az Igazság Házának.

c. Miután bekövetkezett a válás, további türelmi időszakra nincs szükség.

d. A feleség, kitől hűtlensége okán válnak el, elesik attól, hogy a türelmi időszak alatt ellátását a férj fedezze.

e. Az elvált feleséget megengedett ismét elvenni, feltéve, hogy az nem ment közben újra férjhez. Ha ez megtörtént, volt férje csak akkor veheti el ismét, ha a nő elválik a mostani házastársától.

f. Ha a türelmi időszak alatt bármikor megújul a vonzalom a két fél között, a házassági kötelék érvényes. Ha e kibékülést elidegenedés követi, és ismét válni kívánnak, új egyéves türelmi időszakot kell kezdeni.

g. Ha utazás alatt összekülönbözés támad férj és feleség között, a férjnek haza kell küldenie őt, vagy egy megbízható személyre kell bíznia, aki hazakísérje, és meg kell fizetnie a nő útiköltségét és egyévi teljes ellátását.

h. Ha a feleség ragaszkodik ahhoz, hogy inkább elválik férjétől, semmint más országba kövesse, a türelem évét onnan kell számolni, mikortól külön élnek, akár úgy, hogy a férj készül az útra, akár úgy, hogy ténylegesen útra is kelt.

i. Az az iszlám törvény, mely arra az esetre vonatkozik, mikor egy férfi újra elvesz egy nőt, akitől korábban elvált, eltöröltetett.

3. Öröklés:*

a. Az örökség az alábbi csoportok szerint oszlik meg:

1. gyermekek 2520 egységből 1080 egység

2. férj vagy feleség 2520 egységből 390 egység

3. atya 2520 egységből 330 egység

4. anya 2520 egységből 270 egység

5. fivér 2520 egységből 210 egység

6. leánytestvér 2520 egységből 150 egység

7. nevelő és tanító 2520 egységből 90 egység

b. A Báb által a gyermekeknek rendelt örökrészt Bahá’u’lláh megduplázta, és ennek megfelelő, egyenlő résszel csökkentette a többi kedvezményezett részét.

c. i. Olyan esetekben, amikor nincs leszármazott, a gyermekek örökrésze az Igazság Házára száll vissza, hogy azt az árvák és özvegyek javára fordítsák, valamint bármire, mi az emberiség javára válik.

ii. Ha az elhunyt fia halott, de leszármazottja van, atyja részét ő örökli. Ha az elhunyt leánya halott, de leszármazottat hagyott, annak részét fel kell osztani a Legszentebb Könyvben meghatározott hét csoport között.

d. Ha az elhunyt leszármazottat hagyott, de a hét örökösi csoport vagy azok egynémelyike nem létezik, azok örökrészének kétharmada a leszármazottakra száll, egyharmada pedig az Igazság Házára.

e. Ha a meghatározott kedvezményezettek közül egy sem létezik, az örökség kétharmada az elhunyt testvéreinek gyermekeire száll. Ha ezek sincsenek, ugyanazon rész a nagynénik és nagybácsik öröksége lesz; ezek hiányában azok fiaié és leányaié. A maradék egyharmad minden egyes esetben az Igazság Házára száll vissza.

f. Ha valaki után semelyik, a fentiekben meghatározott örökös nem marad, az egész örökség az Igazság Házára száll vissza.

g. Az elhunyt atya lakhelye és személyes ruházata férfi leszármazottaira, és nem a nőiekre száll. Ha több lakhely is van, a fő és legfontosabb a férfi leszármazottaké. A többit, akárcsak az elhunyt többi vagyontárgyát, fel kell osztani az örökösök között. Ha férfi leszármazott nem marad, a fő lakhelynek és az elhunyt atya személyes ruházatának kétharmad része a női leszármazottakra száll, egyharmada pedig az Igazság Házára. Ha az anya hunyt el, összes használt ruházatát egyenlően kell szétosztani leányai között. Még nem viselt ruhái, továbbá ékszerei és vagyontárgyai örökösei között kell szétosztassanak, akárcsak használt ruhái is, ha leánygyermeket nem hagyott.

h. Ha az elhunyt gyermekei kiskorúak, részüket bízzák egy megbízható személyre vagy társaságra, hogy az befektettessék, mígnem az érettség korát el nem érik. A kamat egy része legyen a gyámé.

i. Az örökséget ne osszák szét addig, míg a Huqúqu’lláh-t (Isten Jogát), az elhunyt összes tartozását, valamint az illendő búcsúztatás és temetés összes költségét ki nem fizették.

j. Ha az elhunyt fivére ugyanazon atyától származik, mint ő, egész megszabott örökrészét örökli. Ha egy másik atya gyermeke, csak részének kétharmadát örökli, és a maradék egyharmad az Igazság Házára háramlik vissza. Ugyanezen törvényt kell alkalmazni az elhunyt leánytestvérénél is.

k. Ha teljes vér szerinti testvérek vannak, az anyai ágon született féltestvérek nem örökölnek.

l. Nem-bahá’í nevelő és tanító nem örököl. Ha több, mint egy nevelő és tanító van, a nevelőnek és tanítónak megszabott örökrészt egyenlően osszák fel közöttük.

m. Nem-bahá’í örökösök nem örökölnek.

n. A feleség használt ruházatán és ajándékba kapott ékszerein vagy bármi egyében kívül, mit bizonyíthatóan a férj adott neki, bármi, amit a férj a feleségének vásárolt, a férj örökösök között felosztandó tulajdonának tekintendő.

o. Mindenkinek szabadságában áll vagyonáról úgy végrendelkezni, amint csak kívánja, feltéve, hogy rendelkezik a Huqúqu’lláh megfizetéséről, valamint adósságainak rendezéséről.

D. Egyéb törvények, rendelések és intelmek

1. Egyéb törvények és rendelések:

a. Zarándoklat

b. Huqúqu’lláh

c. Adományok

d. A Mashriqu’l-Adhkár

e. A bahá’í Törvénykorszak hossza

f. Bahá’í Ünnepek

g. A Tizenkilenc Napi Ünnep

h. A bahá’í év

i. A Szökőnapok

j. Az éretté válás kora

k. Temetés

l. Mindenkinek kötelező valami foglalkozást vagy hivatást űznie, és az ilyen az istentisztelet rangjára emeltetik

m. A kormánynak való engedelmesség

n. A gyermekek nevelése

o. Végrendelet írása

p. Egyházi tized (zakát)

q. A Legnagyobb Név naponta kilencvenötszöri elmondása

r. Vadászat

s. A szolgálókkal való bánásmód

t. Elveszett tárgyak megtalálása

u. Kincslelet feletti rendelkezés

v. A letétbe helyezett tárgyakkal való rendelkezés

w. (Gondatlanságból elkövetett) emberölés

x. Az igaz tanúk meghatározása

y. Tiltások:

i. A Szent Iratok kötelező érvényű értelmezése

ii. Rabszolgakereskedelem

iii. Önsanyargatás

iv. Szerzetesség

v. Koldulás

vi. Papság

vii. Szószék használata

viii. Kézcsók

ix. Gyónás

x. Többnejűség

xi. Részegítő italok

xii. Ópium

xiii. Szerencsejáték

xiv. Gyújtogatás

xv. Paráználkodás (nem házastárssal való nemi kapcsolat)

xvi. Gyilkosság

xvii. Lopás

xviii. Homoszexualitás

xix. Gyülekezeti ima, a holtakért elmondott kivételével

xx. Az állatokkal való kegyetlenkedés

xxi. Semmittevés és henyélés

xxii. Egymás megszólása

xxiii. Hamis vádaskodás

xxiv. Fegyverviselés, hacsak nem feltétlenül szükséges

xxv. A perzsa fürdők közös medencéinek használata

xxvi. Belépés egy házba a tulajdonos engedélye nélkül

xxvii. Egy másik személy megütése vagy megsebesítése

xxviii. Pörlekedés és viszály

xxix. Szent versek mormogása az utcán

xxx. Kéznek az ételbe való merítése

xxxi. A fej borotválása

xxxii. Férfiak hajának a fülcimpa alá növesztése

2. Korábbi Törvénykorszakok egyes törvényeinek és rendelvényeinek eltörlése, melyek előírták:

a. A könyvek megsemmisítését

b. A selyem viselésének tilalmát

c. Az arany és ezüst edények használatát

d. Hogy az utazás csak bizonyos korlátok között megengedett

e. A Hit Alapítójának felbecsülhetetlen értékű ajándékok adományozását

f. Annak tilalmát, hogy valaki a Hit Alapítójához kérdést intézzen

g. Az elvált feleség újra elvételének tilalmát

h. Annak megbüntetését, ki felebarátjának szomorúságot okoz

i. A zene tilalmát

j. A ruházattal és szakállviseléssel kapcsolatos korlátozásokat

k. Egyes tárgyak és népek tisztátalan mivoltát

l. A férfiak magjának tisztátalanságát

m. Egyes tárgyak tisztátalanságát a leborulással kapcsolatban

3. Egyéb intelmek:

a. Minden vallás követőjével barátságban érintkezni

b. A szülőket tisztelni

c. Nem kívánni azt másoknak, amit az ember magának nem kívánna

d. Tanítani és terjeszteni a Hitet Alapítójának mennybemenetele után

e. Segíteni azokat, akik kiállnak, hogy a Hitet előremozdítsák

f. Nem eltérni az Írásoktól, és nem vezettetni félre azok által, kik ezt megteszik

g. Véleménykülönbség megjelenésekor a Szent Iratokhoz fordulni

h. Elmerülni a Tanítások tanulmányozásában

i. Nem követni meddő ábrándokat és hiábavaló képzelgéseket

j. A szent verseket szavalni reggel és estidőben

k. A szent verseket dallamosan mondani

l. Arra tanítani a gyermekeket, hogy énekeljék a Mashriqu’l-Adhkár-ban a szent verseket

m. Olyan művészeteket és tudományokat tanulni, melyek az emberiség javát szolgálják

n. Együtt megtanácskozni ügyeket

o. Isten rendeléseinek végrehajtásában nem túlzónak lenni

p. A bűnöket Istennek megbánni

q. Jócselekedeteken keresztül kitűnni:

i. Legyen igazmondó

ii. Legyen megbízható

iii. Legyen hűséges

iv. Legyen becsületes és félje Istent

v. Legyen igazságos és tisztességes

vi. Legyen tapintatos és bölcs

vii. Legyen udvarias

viii. Legyen vendégszerető

ix. Legyen kitartó

x. Forduljon el a világi dolgoktól

xi. Vesse magát teljességgel alá Isten Akaratának

xii. Ne keltsen zavart

xiii. Ne legyen képmutató

xiv. Ne legyen gőgös

xv. Ne legyen fanatikus

xvi. Ne tartsa magát többre felebarátjánál

xvii. Ne bocsátkozzon vitába és ne versengjen felebarátjával

xviii. Ne vesse bele magát szenvedélyeibe

xix. Ne siránkozzon a megpróbáltatások óráiban

xx. Ne ellenkezzék az uralmon lévőkkel

xxi. Ne veszítse el a fejét

xxii. Ne mérgesítse meg felebarátját

r. Szoros egységben lenni egymással

s. Hozzáértő orvosokhoz fordulni betegség esetén

t. Meghívásokat elfogadni

u. Kedvességet mutatni a Hit Alapítójának rokonai iránt

v. Nyelveket tanulni a Hit ügyének előremozdítására

w. A Hit dicsőségére előremozdítani városok és országok fejlődését

x. Helyreállítani és megőrizni a Hit Alapítóival kapcsolatban álló helyeket

y. Legyen a tisztaság leglényege:

i. Mossa meg lábát

ii. Használjon illatszert

iii. Mosakodjék tiszta vízben

iv. Vágja körmeit

v. Az összepiszkolódott dolgokat mossa tiszta vízben

vi. Ruházata legyen makulátlan

vii. Újítsa meg házának berendezését

V. Egyes esetekre vonatkozó intések, feddések és figyelmeztetések

Címezve:

1. Az egész emberi fajhoz

2. A világ koronás főihez

3. A papok gyülekezetéhez

4. Amerika Uralkodóihoz és az ottani Köztársaságok Elnökeihez

5. I. Vilmos porosz királyhoz

6. Ferenc József osztrák császárhoz

7. A Bayán népéhez

8. A világ parlamentjeinek tagjaihoz

VI. Egyéb tárgyak

1. A bahá’í Kinyilatkoztatás mindent meghaladóan magasztos jellege

2. A Hit Szerzőjének magasztos állása

3. A Kitáb-i-Aqdas, a “Legszentebb Könyv” mindennél fontosabb volta

4. A “Legnagyobb Csalhatatlanság” tana

5. A Megnyilvánulás felismerésének és Törvényei betartásának kettős kötelme, és a kettő elválaszthatatlansága

6. Minden tudás legmagasabb és végső célja Annak felismerése, Ki minden tudás Tárgya

7. Azok áldott mivolta, kik felismerték az alapigazságot: “Nem kérdeztethetik Ő cselekedetei felől

8. A “Legnagyobb Rend” forradalmasító hatása

9. Egy egyetemes nyelv és egy közös írás elfogadása a föld minden lakója számára: az emberi faj felnőtté érésének két jele közül az egyik

10. A Báb jövendölése arról, “Kit Isten ki fog nyilvánítani

11. A Hittel szembeni ellenállás megjövendölése

12. Azon király dicsérete, ki a Hitet el fogja fogadni, és kiáll, hogy szolgálja

13. Az emberi viszonyok ingatag mivolta

14. Az igazi szabadság jelentése

15. Minden cselekedet értéke attól függ, vajon Isten elfogadja-e azt

16. Az istenszeretet fontossága, mint a Törvényeinek való engedelmesség indítéka

17. Az anyagi eszközök használatának fontossága

18. A Bahá népe közt lévő tanultak dicsérete

19. Mírzá Yahyá biztosítása arról, hogy bocsánatot nyer, ha megbánja cselekedeteit

20. A Teheránhoz intézett szavak

21. A Konstantinápolyhoz és népéhez intézett szavak

22. A “Rajna partjaihoz” intézett szavak

23. Azok elítélése, kik hamisan igényelnek maguknak ezoterikus [csak beavatottak számára érthető] tudást

24. Azok elítélése, kik engedik, hogy a tudásuk miatt érzett gőg elzárja őket Istentől

25. Khurásán-ról szóló jövendölések

26. Kirmán-ról szóló jövendölések

27. Utalás Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í-ra

28. Utalás a búzarostálóra

29. Hájí Muhammad-Karím Khán elítélése

30. Shaykh Muhammad-Hasan elítélése

31. Utalás III. Napóleonra

32. Utalás Siyyid-i-Muhammad-i-Isfáhání-ra

33. A Hitet szolgálni kiállók biztosítása arról, hogy segítséget fognak kapni

 

Jegyzetek

1. öltözékem édes illata 4.

 

Utalás József történetére a Koránban és az Ószövetségben, ahol József öltözéke, melyet fivérei hoztak atyjuk elé, tette lehetővé Jákobnak, hogy rég elveszett szeretett fiát, Józsefet felismerje. A bahá’í Iratok gyakran használják az illatos “öltözék” metaforáját arra, hogy valaki felismeri Isten Megnyilvánulását és az Ő Kinyilatkoztatását.

Bahá’u’lláh egyik Táblájában úgy azonosítja magát, mint az “Isteni Józsefet“, kit a nemtörődömök “a leghitványabb árért cseréltek el. A Qayyúmu’l-Asmá’-ban a Báb Bahá’u’lláh-t az “igazi Józsefnek” nevezi, és előre jelzi a megpróbáltatásokat, melyeket hitszegő öccse kezétől kell majd elszenvednie (lásd a 190. jegyzetet). Hasonlóképpen, Shoghi Effendi párhuzamot von az emésztő féltékenység között, melyet -‘Abdu’l-Bahá kiválósága szított féltestvérében, Mírzá Muhammad-‘Alí-ban, és azon halálos irigység között, “melyet József messze kimagaslása keltett testvérei szívében”.

2. feltörtük Mi a hatalom és erő ujjaival a nemes bor pecsétjét. 5.

A Kitáb-i-Aqdas megtiltja a bor és más részegítő italok fogyasztását (lásd a 144. és 170. jegyzetet).

A “bor” képletes értelemben való használata – mint olyan, mi a szellemi elragadtatás okozója – nemcsak Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásában található meg, hanem a Bibliában, a Koránban és ősi hindu hagyományokban is.

A Koránban például az igazaknak azt ígérik, hogy a “lepecsételt nemes borból” ihatnak majd. Bahá’u’lláh Tábláiban a “nemes Bort” Kinyilatkoztatásával azonosítja, melynek “mósuszillata” száll “minden teremtett dolgok fölött“. Kijelenti, hogy “feltörte e Bor” pecsétjét, ezáltal feltárván eleddig ismeretlen szellemi igazságokat, és képessé tévén azokat, kik kortyolnak belőle, hogy “felismerjék az isteni egység fényének ragyogását“, és “megragadják az Isten Szent Iratai alapjául szolgáló lényegi célt“.

Egyik meditációjában Bahá’u’lláh azért könyörög Istenhez, hogy részesítse a hívőket “irgalmad nemes Borából, hogy ez arra indítsa őket, hogy elfeledjenek mindenkit Rajtad kívül, kiálljanak Ügyedet szolgálandó, és légyenek szilárdak Irántad érzett szeretetükben“.

3. Elrendeltük számotokra a kötelező imát 6.

Az arabban számos szó létezik az ima jelölésére. Az eredetileg használt “salát” szó egy bizonyos ima-kategóriára utal, melynek elmondása a hívők számára a nap meghatározott szakaiban kötelező. Hogy e kategóriát meg lehessen különböztetni a más típusú imáktól, a szót “kötelező imának” fordították.

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy “a kötelező ima és a böjtölés magasztos állást foglal el Isten szemében” (KV 93). ‘Abdu’l-Bahá megerősíti, hogy az ilyen imák “elősegítik az alázatot és az engedelmességet, azt, hogy az ember arcát Isten felé fordítsa, és kifejezze Iránta érzett odaadását“, és hogy ezen imákon keresztül “tart az ember bensőséges kapcsolatot Istennel, keresi, hogy Hozzá közel húzódhasson, beszélget szíve igazi Szerelmesével, és ér el magasabb lelki állást“.

A Kötelező Imát (lásd a 9. jegyzetet), melyre ez a vers utal, a Bahá’u’lláh által később kinyilatkoztatott három Kötelező Ima váltotta fel (KV 63). A ma érvényben lévő három ima, valamint az elmondásukhoz tartozó előírások az Egyes kiegészítő szövegek c. részben találhatók.

A Kérdések és válaszokban több hely is foglalkozik a három új Kötelező Ima különféle vonatkozásaival. Bahá’u’lláh egyértelművé teszi, hogy a hívő szabadon választhat a három ima közül (KV 65). További rendelkezések kerülnek megvilágításra a Kérdések és válaszok 66., 67., 81. és 82. részében.

A kötelező ima törvényének részleteit az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.A.1-17. részei foglalják össze.

4. kilenc rak’ah 6.

A rak’ah külön erre a célra kinyilatkoztatott versek elmondása előírt térdhajtások, illetve egyéb mozdulatsorok kíséretében.

A Kötelező Ima, amit Bahá’u’lláh követőinek eredetileg elrendelt, kilenc rak’ah-ból állt. Hogy pontosan milyen sajátosságokkal rendelkezett, és milyen jellegű utasítások kísérték elmondását, nem ismert, minthogy az ima elveszett (lásd a 9. jegyzetet).

A jelenleg érvényben lévő Kötelező Imákkal kapcsolatban ‘‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában kifejti, hogy: “a Kötelező Ima minden szavában és mozdulatában olyan utalások, misztériumok és egy olyan bölcsesség rejtezik, melyet ember fel nem foghat, és betűk és tekercsek be nem fogadhatnak“.

Shoghi Effendi megmagyarázza, hogy annak a néhány egyszerű utasításnak, melyeket Bahá’u’lláh bizonyos imák elmondásához fűzött, nemcsak szellemi jelentősége van, hanem abban is segíti az embert, “hogy teljességgel összpontosítani tudjon ima és meditáció közben”.

5. délben és reggel és este 6.

A “reggel“, “délben” és “este” szavak meghatározásával kapcsolatban, amikor a középső Kötelező Imát el kell mondani, Bahá’u’lláh kijelentette, hogy ezek alatt a “napfelkelte, dél és naplemente” értendő (KV 83). Meghatározta továbbá, hogy “a Kötelező Imák számára megengedett idő reggeltől délig, déltől naplementéig, és naplementétől két órával azutánig” terjed. ‘Abdu’l-Bahá emellett kijelentette, hogy a reggeli Kötelező Ima akár hajnalban is elmondható.

A “dél” meghatározása, mint a “déltől naplementéig” terjedő időszak, vonatkozik mind a rövid, mind a középső kötelező imára.

6. Felmentettünk titeket egy magasabb szám alól 6.

Az iszlám és bábí Törvénykorszakban a kötelező ima keményebb követelményeket támasztott a hívőkkel szemben, mint a Bahá’u’lláh által a Kitáb-i-Aqdas-ban előírt, kilenc rak’ah-ból álló elmondása (lásd a 4. jegyzetet).

A Bayánban a Báb egy tizenkilenc rak’ah-ból álló Kötelező Imát írt elő, melyet minden – déltől délig terjedő – huszonnégy órában egyszer kellett elmondani.

A muszlim imát ötször mondják naponta: kora reggel, délben, délután, este és éjszaka. Míg a rak’ah-k száma az elmondás idejétől függően változik, egy nap alatt összesen tizenhét rak’ah-t kell elvégezni.

7. Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok Legszentebb Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé, melyet Isten … az Imádás Pontjának rendelt az Örökkévalóság Városaiban lakozók számára 6.

Az “Imádás Pontját“, vagyis azt a helyet, mely felé az imádkozó a kötelező ima elmondása közben kell forduljon, Qiblih-nek nevezik. A Qiblih gondolata már előző vallásokban is megjelent. A múltban ezt a célt Jeruzsálem töltötte be. Mohamed a Qiblih-t Mekkára változtatta. A Báb az arab Bayánban az alábbiak szerint rendelkezett:

A Qiblih valójában az, Kit Isten ki fog nyilvánítani; mikor Ő megy, az is vándorol, míg Ő meg nem pihen.

A verset Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas 137. bekezdésében idézi, és ugyanott meg is erősíti. Emellett jelzi, hogy a Qiblih felé fordulás “a kötelező ima elmondásának megszabott előírása” (KV 14 és 67). Más imák és áhítatok esetében a hívő azonban szabadon fordulhat bármely irányba.

8. és mikor az Igazság és Megnyilatkozás Napja lenyugszik, forduljatok azon Hely felé, mit néktek kijelöltünk. 6.

Bahá’u’lláh az eltávozta utáni időre a nyughelyét jelöli ki, mint Qiblih-t. A Legszentebb Sír Bahjí-ban, Akkó mellett található. ‘Abdu’l-Bahá azon Helyet úgy írja le, mint a “ragyogó Szentélyt“, mint “a helyet, melyet körülzarándokol a Magasságbéli Gyülekezet” .

Egy nevében írt levélben Shoghi Effendi egyszer úgy magyarázta a Qiblih felé fordulás lelki fontosságát, hogy a virágnak a Nap felé fordulását hozta hasonlatként:

“… miként a növény a napfény felé nyújtózik – ahonnan éltét és növekedését meríti -, hasonlóképpen fordítjuk mi is szívünket Isten Megnyilvánulása, Bahá’u’lláh felé, mikor imádkozunk; … arcunkat … a lelki folyamat jelképe gyanánt arra fordítjuk, ahol e Földön porai nyugszanak.”

9. A kötelező ima részleteit egy másik Táblába foglaltuk. 8.

Az eredeti kötelező imát Bahá’u’lláh “bölcsesség okán” egy külön Táblában nyilatkoztatta ki (KV 63). Életében nem adták ki a hívőknek, minthogy azt felváltotta a most használatban lévő három Kötelező Ima.

Az ima szövegét nem sokkal Bahá’u’lláh Mennybemenetele után más Táblákkal együtt ellopta Muhammad-‘Alí, Szövetségének Legfőbb Megtörője.

10. A Holtak Imája 8.

 

A Holtak Imája (lásd az Egyes kiegészítő szövegek című részt) az egyetlen bahá’í kötelező ima, melyet gyülekezetben együtt kell mondani; az egyik hívő mondja, míg a többiek csendben állnak (lásd a 19. jegyzetet). Bahá’u’lláh meghatározása szerint a Holtak Imáját csak akkor kell elmondani, ha az elhunyt felnőtt volt (KV 70), az ima elmondásának meg kell előznie a halott sírba való leeresztését, és az ima elmondása közben nem kell a Qiblih felé fordulni (KV 85).

A Holtak Imájával kapcsolatos további részleteket az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.A.13-14. része foglalja össze.

11. hat meghatározott rész küldetett le Isten, a Versek Kinyilatkoztatója által. 8.

A Holtak Imájában található részek az “Alláh-u-Abhá” (Isten a Mindenek Felett Dicső) üdvözlés hatszori elmondását foglalják magukban, melyek mindegyike után hat külön erre a célra kinyilatkoztatott vers egyikét kell tizenkilencszer elmondani. E versek ugyanazok, amiket a Báb a Bayánban található Holtak Imájában kinyilatkoztatott. Bahá’u’lláh e részek elé egy további könyörgést illesztett.

12. A szőr imátok érvényét nem veszi, sem pedig semmi más, melyből a lélek eltávozott, úgymint csontok és hasonlók. Viselhetitek szabadon a coboly prémjét, s csakúgy a hódét, mókusét és egyéb állatokét 9.

 

Egyes korábbi Törvénykorszakokban úgy tartották, hogy bizonyos állatok szőrének vagy bizonyos tárgyaknak ima közbeni viselése érvénytelenné teszi az imát. Bahá’u’lláh itt megerősíti a Bábnak az arab Bayánban tett rendelését, hogy ilyen dolgok nem teszik érvénytelenné az imát.

13. Megparancsoltuk néktek, hogy az érettség idejétől kezdve imádkozzatok és böjtöljetek 10.

Bahá’u’lláh meghatározza, hogy “az érettség ideje a vallási kötelmek betartása szempontjából” “tizenöt esztendő mind férfiaknál, mind nőknél” (KV 20). A böjti időszak részletezését lásd a 25. jegyzetben.

14. Felmentette Ő ezalól azokat, kik betegségtől vagy koruknál fogva gyengék 10.

Hogy miért vannak felmentve a Kötelező Imák és böjtölés alól a betegségüknél vagy idős koruknál fogva gyengék, azt Bahá’u’lláh a Kérdések és válaszokban magyarázza meg, ahol kifejti, hogy “megromlott egészség idején ezen kötelezettségeket betartani nem megengedett” (KV 93). Ugyanitt az idős kort hetven esztendőben határozza meg (KV 74). Egy kérdésre intézett válaszban Shoghi Effendi rávilágított, hogy a hetven esztendős kort elértek mentesülnek a kötelező ima alól, akár gyengék, akár nem.

Böjt alól az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.B.5. részében felsorolt más csoportok is felmentést kapnak. A téma további kifejtését lásd a 20., 30. és 31. jegyzetben.

15. Isten Megengedte néktek, hogy bármilyen tiszta felületre leboruljatok, mert megszüntettük Mi az erre vonatkozó korlátozásokat, melyeket a Könyv előírt 10.

Korábbi Törvénykorszakok imával kapcsolatos követelményei gyakran magukban foglalták a leborulást. Az arab Bayánban a Báb arra szólította a hívőket, hogy leboruláskor homlokukat kristályfelületre hajtsák. Hasonlóképpen, az iszlámban is vannak bizonyos megszorítások a felületre nézve, melyre a muszlimok leborulhatnak. Bahá’u’lláh eltörli ezeket a korlátozásokat, és csak annyit határoz meg, hogy “bármilyen tiszta felületre“.

16. Ki ima előtti mosakodásához vizet nem talál, ismételje ötször e szavakat: “Isten, a Legtisztább, a Legtisztább nevében”, majd fogjon hozzá az imádsághoz. 10.

A kötelező imához való előkészülésképpen a hívőknek ima előtti mosakodást kell végezniük. Ez a kezek és az arc megmosásából áll. Arra az esetre, ha víz nem áll rendelkezésre, Bahá’u’lláh egy külön erre a célra kinyilatkoztatott vers ötszöri elmondását írja elő. Az ima előtti mosakodás általános megvitatását lásd a 34. jegyzetben.

A víz hiányában követendő helyettesítő eljárás előzményeit a Koránban és az arab Bayánban találhatjuk.

17. Olyan helyeken, hol a nappalok és éjszakák hosszúra nyúlnak, az ima idejét órák és egyéb, az órák múlását mutató eszközök segítségével állapítsák meg. 10.

Ez az előírás nagyon messze északon vagy délen fekvő vidékekre vonatkozik, ahol a nappalok és éjszakák hossza jelentősen változik (KV 64 és 103). Az előírás a böjtre is vonatkozik.

18. Felmentettünk titeket a Jelek Imája elmondásának kívánalma alól. 11.

A Jelek Imája egy különleges muszlim kötelező ima, melyet a parancsolat szerint természeti jelenségek, például földrengések, nap- és holdfogyatkozások, és más olyan események esetén kell elmondani, melyek félelmet kelthetnek és isteni jelnek vagy csapásnak tekinthetők. Ezen ima elmondásának kötelme eltöröltetett. Egy bahá’í ehelyett a következőt mondhatja: “Istené az uralom, a látható és láthatatlan Uráé, a teremtés Fejedelméé“, de ez nem kötelező (KV 52).

19. A Holtak Imájának kivételével a gyülekezeti ima gyakorlata eltöröltetett. 12.

A gyülekezeti imát, olyan kötelező ima értelemben, melyet egy előre meghatározott vallási szertartás formájában kell elmondani, miként az például az iszlámban szokás, ahol a pénteki imát a mecsetben egy imám vezeti, a bahá’í Törvénykorszakban eltörölték. Az egyetlen, bahá’í törvény által előírt gyülekezeti ima a Holtak Imája (lásd a 10. jegyzetet). Az egyik jelenlévőnek kell elmondania, míg a többiek csendben állnak; az elmondónak nincsen külön rangja. A gyülekezetnek eközben nem kell a Qiblih felé fordulnia (KV 85).

A három napi Kötelező Imát egyedül, nem pedig gyülekezetben kell elmondani.

A számos egyéb bahá’í ima esetében nincsen semmiféle megszabott elmondási forma, és e nem kötelező imákat mindenki szabadon használhatja csoportban vagy egyedül, miként neki tetszik. Ezzel kapcsolatban Shoghi Effendi kijelenti:

“… bár a barátok emígyen szabadon követhetik saját elképzeléseiket, … a leggondosabban kell vigyázniuk arra, hogy az a mód, ahogy azt gyakorolják, ne kövesedjék meg, és így ne váljon intézménnyé. Olyan dolog ez, melyet a barátoknak mindig észben kell tartaniuk, máskülönben letévelyednek a Tanítások által előírt tiszta ösvényről.”

20. Felmentette Isten a nőket a havonkénti nehéz napokon a kötelező ima és böjtölés alól. 13.

A kötelező ima és böjt alól felmentést kapnak a menstruáló nők; ehelyett el kell végezzék az ima előtti mosakodást (lásd a 34. jegyzetet), és két, egymást követő dél között 95-ször el kell mondják a verset: “Dicsőíttessék Isten, a Ragyogás és Szépség Ura“. E rendelvény előzménye az arab Bayánban található, ahol hasonló felmentés fogalmazódik meg.

Egyes korábbi vallási Törvénykorszakokban a nőket havi vérzés idején rituális szempontból tisztátalannak tekintették, és megtiltották nekik, hogy betartsák az ima vagy böjt kötelmét. Bahá’u’lláh eltörölte a rituális tisztátalanság fogalmát (lásd a 106. jegyzetet).

Az Igazság Egyetemes Háza rávilágított, hogy a Kitáb-i-Aqdas-ban felsorolt bizonyos kötelmek és előírások alóli felmentések, miként ezt a szó is jelöli, felmentések, és nem tiltások. Tehát bármely hívő szabadon élhet az alkalmazható felmentéssel, miként kívánja. Az Igazság Egyetemes Háza ugyanakkor azt tanácsolja, hogy ennek eldöntésében az ember járjon el bölcsen, és ismerje fel, hogy Bahá’u’lláh a felmentéseket jó okkal adta.

A kötelező ima alóli felmentés, mely eredetileg a kilenc rak’ah-ból álló Kötelező Imára vonatkozott, az azt felváltó három Kötelező Ima esetében is alkalmazható.

21. Ha utaztok, és biztonságos helyen álltok meg és pihentek – férfiak és nők egyaránt -, ajánljatok minden elmondatlan Kötelező Ima helyett egy leborulást 14

A kötelező ima alól felmentést kapnak azok, akik olyan bizonytalan helyzetben találják magukat, hogy az adott körülmények között az Ima elmondása lehetetlen. A felmentés érvényes utazás közben és otthon egyaránt, és módot kínál arra, hogy az ilyen bizonytalan körülmények miatt el nem mondott Kötelező Imát az ember pótolni tudja.

Bahá’u’lláh világosan megfogalmazza, ha az ember talál magának egy “biztonságos helyet“, ahol elmondhatja, a kötelező ima “nem függesztetik fel az utazás alatt” (KV 58).

Az előírás részletes kibontását lásd a Kérdések és válaszok 21., 58., 59., 60. és 61. pontjában.

22. A leborulások után üljetek törökülésbe 14.

Az arab “haykalu’t-tawhíd” kifejezés, melyet itt ‘törökülésnek‘ fordítottak, szó szerint “egység-tartást” jelent, és hagyományosan keresztbe tett lábakkal való ülést jelöl.

23. Mondd: Rejtett szeretetem Isten a kincs kulcsává tette 15.

Van egy jól ismert, Istennel és az Ő teremtésével foglalkozó iszlám hagyomány†:

“Rejtett Kincs voltam. Azt kívántam, hogy megismerjenek, és ezért életre hívtam a teremtést, hogy megismerhessenek. “

A bahá’í Szent Iratokban számos hivatkozás és utalás található erre a hagyományra. Egyik imájában Bahá’u’lláh például kinyilatkoztatja:

Dicsőíttessék a Neved, ó, Uram, én Istenem! Bizonyságot teszek, hogy halhatatlan Lényedbe burkolózó rejtett Kincs voltál, és önnön Lényegedben őrzött áthatolhatatlan Misztérium. Felfedni kívánván Magad, életre hívtad a Nagyobb és Kisebb Világot, és minden teremtményeid fölött kiválasztottad az Embert, és ezen mindkét világ jelévé tetted Őt, ó, Te, Ki Urunk vagy, a Legkönyörületesebb!

Felemelted Őt, hogy Ő foglalja el trónusod teremtésed minden népe előtt. Képessé tetted arra, hogy misztériumaid felfedje, hogy ihleted és Kinyilatkoztatásod fényével ragyogjon, és hogy megmutatkozzanak Benne a Te neveid és jegyeid. Rajta keresztül ékesítetted fel teremtésed könyvének első lapját, ó, Te, Ki az Általad alkotott világegyetem Uralkodója vagy! (Prayers and Meditations of Bahá’u’lláh [Bahá’u’lláh imái és meditációi], XXXVIII.)

Hasonlóképpen, a Rejtett Szavakban is kijelenti:

Ó, ember fia! Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével.

A fentebb idézett hagyományról szóló magyarázatában ‘‘Abdu’l-Bahá a következőket írja:

Ó, a Szeretett ösvényén járó vándor! Tudd, hogy ezen szent hagyomány fő célja, hogy Isten elrejtezésének állomásairól beszéljen és arról, hogy milyen állapotokon keresztül nyilvánítja ki Magát az Igazság Megtestesüléseiben, azokban, Kik Mindenek Felett Dicső Lénye Hajnalpontjai. Például, mielőtt a halhatatlan Tűz lángja meggyújtatik és nyilvánvalóvá tétetik, az egyetemes Megnyilvánulások rejtett személyiségében létezik önnön magától önmagán belül, és ez a Rejtett Kincs’ állapota. És mikor az áldott Fa önnön magától önmagán belül lángra lobban, és azon Isteni Tűz lényegétől fogva lobog lényegén belül, ez az azt kívántam, hogy megismerjenek’ állapota. És mikor végtelen számú Isteni Nevekkel és Jegyekkel lesugárzik a világegyetem Láthatáráról az esetleges és hely nélküli világokra, ez egy új és csodás teremtés megjelenését jelenti, mely megfelel az ezért életre hívtam a teremtést’ állapotának. És mikor a megszentelt lelkek leszaggatják minden földi kötődés és világi körülmény fátylát és sietnek azon állapotba, mikor az Isteni Jelenlét szépségére rácsodálkozhatnak, és megtiszteltetnek azzal, hogy felismerhetik a Megnyilvánulást, és szívükben megláthatják Isten Legnagyobb Jelének ragyogását, akkor válik nyilvánvalóvá a teremtés célja, mely Annak megismerése, Ki az Örök Igazság.

24. Ó, a Legmagasabb Tolla! 16

A “Legmagasabb Tolla“, “Legfőbb Toll” és “Legmagasztosabb Toll” kifejezések Bahá’u’lláh-ra tett utalások, melyek úgy mutatják be Őt, mint Isten Szavának Kinyilatkoztatóját.

25. Böjtölést rendeltünk néktek egy rövid időszakra 16

Isten kinyilatkoztatott Törvényét két pillér tartja, a böjtölés és a kötelező ima. Bahá’u’lláh egyik Táblájában megerősíti, hogy azért nyilatkoztatta ki a kötelező ima és a böjtölés törvényét, hogy azokon keresztül a hívők közelebb húzódhassanak Istenhez.

Shoghi Effendi rámutat, hogy a böjti időszak, mely magában foglalja a napfelkeltétől naplementéig tartó időszakban az ételtől és italtól való teljes tartózkodást,

“… lényegét tekintve a meditáció és ima, a szellemi felépülés időszaka, mely alatt a hívőnek arra kell törekednie, hogy belső életében megtegye a szükséges kiigazításokat, és a lelkében lappangva létező szellemi erőket felfrissítse és új erőre keltse. Ezért hát jelentősége és célja alapjában véve szellemi. A böjtölés jelképes, és az önös és testi vágyaktól való megtartóztatásra emlékezteti az embert.”

A böjt mindenki számára kötelező, aki elérte a 15. életévét, mindaddig, míg be nem töltötte a hetvenet.

A böjt részletes előírásainak, valamint az egyes csoportokra vonatkozó felmentéseknek az összefoglalását lásd az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.B.1-6. részében. A böjt alóli felmentések tárgyalását lásd a 14., 20., 30., valamint 31. jegyzetben.

A tizenkilenc napos böjti időszak egybeesik ‘Alá’ hónapjával, vagyis általában a március 2-20. közötti időszakkal, közvetlenül a Szökőnapok végetérte után következik (lásd a 27. és 147. jegyzetet), és a Naw-Rúz ünnep követi (lásd a 26. jegyzetet).

26. és ünnepként jelöltük ki néktek a Naw-Rúzt annak végezetén. 16

A Báb új naptárt vezetett be, melyet Badí’ avagy bahá’í naptár néven ismerünk (lásd a 27. és a 147. jegyzetet). E naptár szerint a nap a napnyugtától a következő napnyugtáig terjedő időszak. A Bayánban a Báb elrendelte, hogy ‘Alá’ hónapja legyen a böjt hónapja, megparancsolta, hogy annak végét a Naw-Rúz jelölje, és a Naw-Rúzt Isten Napjának jelölte ki. Bahá’u’lláh megerősíti a Badí’ naptárt, ahol a Naw-Rúz ünnep.

A Naw-Rúz az újév első napja. Az északi féltekén egybeesik a tavaszi napéjegyenlőséggel, mely általában március 21-én következik be. Bahá’u’lláh elmagyarázza, hogy ezt az ünnepet azon a napon kell megülni, mikor a Nap az Aries (Kos) csillagképbe fordul (ez a tavaszi napéjegyenlőség napja), még akkor is, ha az esemény csupán egy perccel előzi meg a naplementét (KV 35). Így hát a napéjegyenlőség bekövetkeztének idejétől függően a Naw-Rúz eshet március 20-ára, 21-ére, vagy akár 22-ére is.

Bahá’u’lláh számos törvény részletes szabályozását az Igazság Egyetemes Házára hagyta. Ezek közé tartozik sok, a bahá’í naptárt érintő kérdés is. A Védnök kijelentette, hogy a Naw-Rúz idejének meghatározását kimondó törvény világméretű bevezetése azt fogja kívánni, hogy válasszanak ki egy pontot a Földön, mely a tavaszi napéjegyenlőség idejének meghatározására szolgál. Azt is jelezte, hogy a hely meghatározása az Igazság Egyetemes Házának döntésére vár.

27. A hónapok fölötti napok tétessenek a böjt hónapja elé. 16.

A Badí’ naptár a 365 napból, 5 órából és ötven valahány percből álló nap-éven alapul. Az év 19, egyenként 19 napos hónapból áll (vagyis 361 napból), és ehhez adnak hozzá 4 (szökőévben 5) napot. A Báb nem határozta meg közelebbről, hogy a szökőnapok az új naptárban hová essenek. A Kitáb-i-Aqdas a kérdést úgy rendezi, hogy a “hónapok fölötti napokat” közvetlenül ‘Alá’, a böjti hónap elé helyezi és ott rögzíti. További részleteket a The Bahá’í World (A bahá’í világ) XVIII. kötetének a bahá’í naptárról szóló része szolgáltat.

28. Elrendeltük, hogy … ezek légyenek a Há betű testetöltései 16.

Az Ayyám-i-Há-ként (Há napjaiként) ismert napok, a Szökőnapok kitüntetett állása abból adódik, hogy a “Há betűvel” vannak kapcsolatban. Az abjad rendszerben ennek az arab betűnek a számértéke öt, és ez egybeesik a szökőnapok lehetséges számával.

A Szent Iratokban a ‘Há’ betű számos különleges jelentéssel bír, például Isten Lényegének egyik jelképe.

29. az ajándékozás ezen napjai, melyek a megtartóztatás hava előtt járnak 16.

Bahá’u’lláh azt parancsolta követőinek, hogy e napokat szenteljék az ünneplésnek, örömnek és jótékonyságnak. Egy Shoghi Effendi nevében írt levélben elmagyarázzák, hogy a “szökőnapok kifejezetten a vendégszeretet, az ajándékozás, stb. céljából különíttettek el”.

30. Az utazókat … a Böjt nem köti 16.

A legrövidebb utazási időt, mely a hívőt már felmenti a böjt megtartása alól, Bahá’u’lláh pontosan meghatározta (KV 22 és 75). A szabály részleteinek összefoglalását lásd az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.B.5.a.i-v. részében.

Shoghi Effendi rávilágított, hogy míg az utazók felmentést kapnak a böjt alól, megtarthatják azt, ha kívánják. Arra is utalt, hogy a felmentés az út egész tartamára szól, és nemcsak azokra az órákra, melyeket az ember vonaton, autóban, stb. tölt.

31. Az utazókat, a betegeket, a gyermeket várókat és a szoptató anyákat a Böjt nem köti; kivétettek ezek Isten által, kegyelme záloga gyanánt. 16.

Felmentést kapnak a böjt alól a betegek és az idős korúak (lásd a 14. jegyzetet), a nők a havonkénti nehéz napokon (lásd a 20. jegyzetet), az utazók (lásd a 30. jegyzetet), valamint a várandós és szoptató anyák. A felmentés kiterjed a nehéz munkát végzőkre is, akiknek ugyanakkor azt tanácsolják, hogy “azért, hogy tiszteletet mutassanak Isten törvénye és a Böjt magasztos mivolta iránt, … szerényen és magukban táplálkozzanak” (KV 76). Shoghi Effendi utal rá, hogy a munkavégzési típusokat, melyek az embereket mentesítik a Böjt alól, az Igazság Egyetemes Háza fogja meghatározni.

32. Tartózkodjatok az ételtől és italtól napkelte és napnyugta között 17.

A böjt napi hosszára utal. ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában, miután kijelenti, hogy a böjt az ételtől és italtól való tartózkodást jelenti, jelzi, hogy a dohányzás is egyféle “ital”. Az arabban az ‘inni’ ige jelentése a dohányzást is magában foglalja.

33. Elrendeltetett, hogy mindenki, ki hisz Istenben … minden nap … ismételje kilencvenötször: “Alláh-u-Abhá”. 18.

Az ‘Alláh-u-Abhá’ arab kifejezés, melynek jelentése ‘Isten, a Mindenek Felett Dicső’. Isten Legnagyobb Nevének egyik formája (lásd a 137. jegyzetet). Az iszlámban létezik egy hagyomány, mely szerint Isten számos neve között van egy legnagyobb, de ez elrejtetett az emberek elől. Bahá’u’lláh megerősítette, hogy e Legnagyobb Név a ‘Bahá’.

A ‘Bahá’ szó különféle képzett formái is a Legnagyobb Névnek tekintendők. Shoghi Effendi titkára a Védnök nevében írva megmagyarázza, hogy:

“A Legnagyobb Név Bahá’u’lláh Neve. A ‘Yá Bahá’u’l-Abhá’ egy megszólítás, melynek jelentése ‘Ó, Te, a Dicsőségek Dicsősége!’. Az ‘Alláh-u-Abhá’ egy köszöntés, melynek jelentése ‘Isten, a Mindenek Felett Dicső’. Mind a kettő Bahá’u’lláh-ra utal. A Legnagyobb Név alatt azt kell érteni, hogy Bahá’u’lláh Isten Legnagyobb Nevében jelent meg, más szavakkal, hogy Ő Isten legfőbb Megnyilvánulása.”

Az ‘Alláh-u-Abhá’ köszöntés Bahá’u’lláh drinápolyi (edirnei) száműzetése idején terjedt el.

Az ‘Alláh-u-Abhá’ kilencvenötszöri elismétlését ima előtti mosakodásnak kell megelőznie (lásd a 34. jegyzetet).

34. Végezzétek el a mosakodást … a Kötelező Ima előtt … 18.

Az ima előtti mosakodás meghatározott imákhoz kötődik. Meg kell előzze a három Kötelező Ima, továbbá az ‘Alláh-u-Abhá’ napi kilencvenötszöri elmondását, valamint azon versét is, mit a havonkénti nehéz napokban lévő nőknek kell kötelező ima és böjt kiváltására elmondaniuk (lásd a 20. jegyzetet).

Az előírt mosakodás a kezek és arc imára való felkészülés céljából elvégzett megmosását jelenti. A középső Kötelező Ima esetében ezt bizonyos versek elmondása kíséri (lásd az Egyes kiegészítő szövegek c. részt).

Az, hogy az ima előtti mosakodásnak magán a tényen túlmutató fontossága van, abból is látható, hogy akkor is el kell végezni, ha valaki közvetlenül a Kötelező Ima előtt vett fürdőt (KV 18).

Ha víz nincsen, egy meghatározott verset kell elmondani ötször (lásd a 16. jegyzetet), és ez a szabály kiterjed azokra is, kiknél a víz használata valamilyen okból egészségre ártalmas lenne (KV 51).

Az ima előtti mosakodás részletes szabályait az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.A.10.a-g., valamint a Kérdések és válaszok 51., 62., 66., 77. és 86. részei fejtik ki.

35. Megtiltatott néktek, hogy gyilkoljatok 19.

A más életének kioltásáról szóló tilalmat Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas 73. bekezdésében megismétli. Szándékos emberölés esetére büntetést rendel (lásd a 86. jegyzetet), nem szándékos emberölés esetére pedig kártérítést ír elő, mely az elhunyt családjának fizetendő (lásd Kitáb-i-Aqdas, 188. bekezdés).

36. vagy házasságon kívül szeretkezzetek 19.

Az itt ‘házasságon kívüli szeretkezésnek’ fordított arab szó, ‘ziná’ egyszerre jelent paráználkodást, valamint házasságtörést. Nem csupán olyan nemi kapcsolatra utal, mely egy házas fél és egy olyan valaki között következik be, aki nem házastársa, hanem általánosságban minden házasságon kívüli nemi aktusra. A ‘ziná’ egyik formája a nemi erőszak. Bahá’u’lláh csak azok számára ír elő büntetést, akik paráználkodnak (lásd a 77. jegyzetet); a többi nemi jellegű kihágás büntetésének meghatározása az Igazság Egyetemes Házára hagyatott.

37. egymást megszóljátok vagy hamisan vádoljátok 19.

Bahá’u’lláh visszatérően elítéli a megszólást, gyalázkodást és a más hibáival való foglalatosságot. A Rejtett Szavakban világosan kimondja: “Ó, lét fia! Hogyan feledkezhetsz meg saját hibáidról, hogy a másokéval törődj? Átkozott Előttem az, aki így cselekszik.” Továbbá: “Ó, ember fia! Ne suttogj mások vétkeiről, amíg önmagad is bűnös vagy. Ha megszeged e parancsot, átkozott leszel, arról tanúskodom.” Ezt az erős figyelmeztetést utolsó munkájában, a Book of My Covenant (Szövetségem Könyvé)-ben is megerősíti: “Bizony mondom, a nyelv arra való, hogy azt említsék véle, mi jó, ne szennyezzétek be azt illetlen beszéddel. Isten megbocsátotta a múltat. Mostantól fogva szólja hát mindenki, mi illendő és helyes, és tartózkodjon a gyalázkodástól, az ócsárlástól és mindentől, mi az embereknek szomorúságot okoz.

38. Hét csoportra osztottuk Mi az örökséget 20.

A bahá’í öröklési törvények csak végrendelet hiányában lépnek életbe. A Kitáb-i-Aqdas-ban Bahá’u’lláh arra utasít minden hívőt, hogy írjon végrendeletet (109. bekezdés). Másutt világosan kifejti, hogy az egyén teljes illetékességgel rendelkezik vagyonával, szabadon meghatározhatja, miként kell azt felosztani, és végrendeletében szabadon jelölheti meg azokat a bahá’iokat és nem-bahá’iokat, akik örökölnek (KV 69). Ezzel kapcsolatban egy Shoghi Effendi nevében írt levél kifejti:

“… bár a bahá’iok végrendeletükben szabadon rendelkezhetnek javaikról, mégis, miközben végrendeletüket írják, erkölcsileg és lelkiismereti szempontból mindig szem előtt kell tartsák Bahá’u’lláh tanítását a vagyon társadalmi funkciójáról, s az ebből fakadó szükségességet, hogy elkerüljék annak néhány személy vagy csoport kezében való túlzott felhalmozódását.”

Az Aqdas ezen verse egy hosszú rész bevezetője, melyben Bahá’u’lláh részletesen kibontja a bahá’í öröklési szabályokat. Mikor e részt olvassuk, tartsuk észben, hogy a törvény abból a helyzetből indul ki, mikor az elhunyt férfi, de előírásai a szükséges változtatásokkal (mutatis mutandis) azokra az esetekre is vonatkoznak, mikor nő.

Az öröklési rendszer, mely az örökséget hét kategóriára rendeli osztani (gyermekek, házastárs, atya, anya, fivérek, leánytestvérek, valamint nevelők és tanítók), a Báb által a Bayánban kinyilatkoztatott előírásokon alapul. A bahá’í öröklés főbb szabályai, abban az esetben, ha az elhunyt végrendeletet nem hagyott, a következők:

1. Ha az elhunyt atya, és javai magukban foglalnak egy személyi lakhelyet is, az a legidősebb fiúra száll (KV 34).

2. Ha az elhunyt férfi leszármazottat nem hagy, a lakhely kétharmada a női leszármazottakra száll, a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára (KV 41, 72). Lásd még a 42. jegyzetet a különféle szintű Igazság Házairól, melyekre ez a törvény vonatkozik (továbbá a 44. jegyzetet is).

3. A vagyon többi része az örökösök hét kategóriája között oszlik meg. Az egyes csoportok között szétosztandó részek számáról lásd Kérdések és válaszok 5, valamint Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.C.3.a.

4. Ha bármely kategóriában egynél több örökös van, az ennek a csoportnak rendelt hányadot egyenlően kell közöttük felosztani, akár férfiak, akár nők az örökösök.

5. Ahol leszármazott nem marad, a gyermekek része az Igazság Házára száll vissza (KV 7, 41).

6. Ha valaki hagy leszármazottat, de az örökösök többi kategóriája részben vagy teljesen hiányzik, azok örökségének kétharmada a leszármazottakra száll, a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára (KV 7).

7. Ha egyetlen örökösi kategória sincsen, a vagyon kétharmad része az elhunyt testvére(i)nek gyermeke(i)re száll. Ha ezek sincsenek, a nagybátyákra és nagynénékre; ezek hiányában azok fiaira és leányaira. A maradék egyharmad minden esetben az Igazság Házára háramlik.

8. Ha valaki a fentebb említettek közül egyetlen örököst sem hagy, az egész vagyon az Igazság Házára száll vissza.

9. Bahá’u’lláh kijelenti: nem bahá’ioknak nincsen joguk arra, hogy bahá’í szüleiktől vagy rokonaiktól örököljenek (KV 34). Shoghi Effendi egy, a nevében írt levélben kifejti, hogy ez a korlátozás “csak azokra az esetekre vonatkozik, mikor egy bahá’í végrendelet nélkül hal el, és mikor emiatt vagyonát az Aqdas-ban lefektetett szabályok szerint kell felosztani. Máskülönben a bahá’iok szabadon hagyományozhatják javaikat bármely személyre, azok vallásától függetlenül, feltéve, hogy az elhunyt végrendeletet hagy, melyben rögzíti szándékát”. Ezért egy bahá’í számára mindig lehetséges, hogy nem-bahá’í társáról, gyermekeiről vagy rokonairól gondoskodjék, azáltal, hogy végrendeletet hagy.

Az öröklés egyéb szabályait az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.C.3.a-o. részei foglalják össze.

39. a fivéreknek öt részt … a leánytestvéreknek négy részt 20

Az elhunyt fivéreire és leánytestvéreire vonatkozó örökhányadok szabályait a Kérdések és válaszok bontja ki. Ha a fivér vagy leánytestvér ugyanattól az atyától származik, mint az elhunyt, az egész részt örökli. Ha azonban nem ugyanaz az atya, csak a kijelölt rész kétharmada lesz az övé, a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára háramlik vissza (KV 6). Továbbá, abban az esetben, ha az elhunytnak az örökösök között teljes vér szerinti fivérei vagy leánytestvérei vannak, anyai ágon született féltestvérei nem örökölnek (KV 53). Ezek a féltestvérek ugyanakkor természetesen örökölnek tulajdon atyjuk javaiból.

40. a nevelőknek és tanítóknak 20

‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában a gyermek lelki nevelésében résztvevő nevelőket és tanítókat a “szellemi atyához” hasonlítja, “ki örök élettel ruházza fel a gyermeket“. Ezért, magyarázza, “soroltatnak fel a nevelők és tanítók az örökösök között, Isten Törvénye szerint“.

Bahá’u’lláh külön is meghatározza azokat a feltételeket, melyek között a nevelő és tanító örököl, valamint örökrészét is (KV 33).

41. Mikor pedig meghallottuk Mi a még meg nem született gyermekek feljajdulását, megkettőztük részüket, és csökkentettük a többiekét. 20

 

A Báb öröklési törvényeiben az elhunyt gyermekei kilenc részt, vagyis 540 egységet kaptak. Ez a teljes vagyon kevesebb, mint egynegyede volt. Bahá’u’lláh 1080 egységre emelte, vagyis megduplázta a részüket, és lecsökkentette a többi hat örökösi kategóriának rendeltet. Bahá’u’lláh elmagyarázza, hogy a vers mögött mi a pontos szándék, és hogy ennek a változtatásnak milyen hatása van az örökség felosztására (KV 5).

42. az Igazság Háza 21.

Mikor a Kitáb-i-Aqdas-ban az Igazság Házára utal, Bahá’u’lláh nem mindig tesz kifejezetten különbséget az Igazság Egyetemes Háza, illetve az Igazság Helyi Háza között, mely két intézmény mindegyikét ezen Könyvben rendeli el. Általában egyszerűen az “Igazság Házára” utal, későbbi tisztázásra hagyván, vajon az egész intézmény melyik szintjére, illetve szintjeire utalnak az egyes szabályok.

Egy Táblában, melyben a helyi pénztár bevételeit sorolja fel, ‘Abdu’l-Bahá ezek között felsorolja azokat az örökségeket is, ahol nincsenek örökösök, emígyen jelölve, hogy az Aqdas ezen részeiben említett Igazság Háza az Igazság Helyi Háza.

43. Ha az elhunyt leszármazottakat hagyott, de a Könyvben meghatározott örökösök közül mást nem 22.

Bahá’u’lláh kifejti, hogy “Ezen szabályozás általános és egyedi is, vagyis valahányszor hiányzik az örökösök ezen utóbbi csoportja közül bármelyik kategória, a reájuk eső örökség kétharmada száll a leszármazottra, a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára“. (KV 7)

44. Az elhunyt lakhelyét és személyes ruházatát a férfi, és nem a női leszármazottaknak rendeltük, sem pedig a többi örökösnek. 25.

Egy Táblában ‘Abdu’l-Bahá jelzi, hogy az elhunyt férfi lakhelye és személyes ruházata a férfi leszármazotti ágban marad, az elsőszülött fiúé lesz, avagy ahol ilyen nincsen, a második legidősebbé, és így tovább. Elmagyarázza, hogy ez a szabály az elsőszülöttség törvényének kifejeződése, melyet Isten Törvénye mindig is érvényben tartott. Egy Perzsiában élő hívő számára egy Táblában a következőt írta: “A legidősebb fiú minden egyes Törvénykorszakban különleges kiváltságokat kapott. Még a prófétaság állása is születési jogai közé tartozott.” A legidősebb fiúnak adott jogokkal együtt azonban ezeknek megfelelő komolyságú felelősségi körök is járnak. Például az ő erkölcsi kötelessége, hogy Isten kedvéért gondoskodjon édesanyjáról, és figyeljen a többi örökös szükségleteire is.

Bahá’u’lláh elmagyarázza az öröklési törvény ezen részének különféle vonásait. Meghatározza, hogy ha több, mint egy lakhely létezik, az elsődleges és legfontosabb háramlik a férfi leszármazottakra. A többi lakhelyet az elhunyt más javaival egyetemben fel kell osztani az örökösök között (KV 34), és jelzi, hogy férfi leszármazott hiányában az elsődleges lakhely, valamint az elhunyt atya személyes ruházatának kétharmad része a női leszármazottakra száll, a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára (KV 72). Tovább, arra az esetre, ha az elhunyt nő, Bahá’u’lláh kijelenti, hogy összes használt ruházatát egyenlően fel kell osztani leányai között. Ha leánygyermeket nem hagyott, még nem használt ruháit, ékszereit és egyéb javait, valamint használt ruházatát szét kell osztani az örökösök között (KV 37).

45. Ha az elhunyt fia még atyja életében halt el, és gyermekeket hagyott hátra, azok öröklik atyjuk részét 26.

A törvény ezen része csak akkor alkalmazandó, ha a fiú az, aki előbb halt el, mint atyja vagy anyja. Ha az elhunyt leánya halt meg, és gyermeket hagyott hátra, az ő részét a Legszentebb Könyvben meghatározott hét örökösi kategóriának megfelelően kell felosztani (KV 54).

46. Ha az elhunyt kiskorú gyermekeket hagyott hátra, azok örökrészét bízzák egy megbízható személyre 27.

Az ‘amín’ szó, melyet itt “megbízható személynek“, illetve “gyámnak” fordítottak, az arabban számos jelentéssel bír, melyek elsődlegesen a megbízhatóság fogalmával vannak kapcsolatban, de olyan jellemzőket is jelöl, mint szavahihetőség, hűség, odaadás, egyenesség, őszinteség, stb. Jogi környezetben az ‘amín’ egyebek mellett gyámot, kezest, vagyonfelügyelőt, védnököt, gondnokot jelent.

47. A vagyon csak azután osztassék fel, hogy a Huqúqu’lláh-t lerótták, az összes adósságot rendezték, a búcsúztatást és a temetést kifizették 28.

Bahá’u’lláh meghatározza, hogy ezen költségek kifizetésének fontossági sorrendje a következő: először a búcsúztatás és a temetés költségei, ezt követik az elhunyt adósságai, és utána a Huqúqu’lláh (lásd 125. jegyzet, továbbá KV 9). Azt is megszabja, hogy amennyiben az elhunyt vagyonát használják e célra, a fizetéshez először az egyéb részeket használják, és csak ha ez elégtelennek bizonyul, akkor folyamodjanak az elhunyt lakhelyéhez és személyes ruházatához (KV 80).

48. Ímé, azon rejtett tudás, mely sohsem változik, mert kezdete kilenc 29.

Az arab Bayánban a Báb saját öröklési törvényét úgy írta le, mint olyat, “mely egy Isten Könyvében lévő rejtett tudással van összhangban – egy tudással, mely soha meg nem fog változni, vagy mással behelyettesíttetni“. Azt is kijelentette, hogy azok a számok, melyekkel az örökség felosztását kifejezte, olyan jelentőséggel ruháztattak fel, melynek célja segíteni Annak felismerésében, Kit Isten ki fog nyilvánítani.

Az itt említett “kilencet” az arab szövegben a ‘Tá’ betű jelöli, mely az abjad rendszerben a kilenc megfelelője (lásd a Szómagyarázatot). Ez a Báb örökség-felosztásának első eleme, ahol a gyermekek számára “kilenc részt” rendel. A kilenc jelentősége abban rejlik, hogy ez a Legnagyobb Név, a Bahá számbeli megfelelője, melyre ugyanezen vers további részében úgy utal, mint “az elrejtett és nyilvánvaló, a sérthetetlen és megközelíthetetlenül magasztos Név” (lásd még a 33. jegyzetet).

49. Elrendelte az Úr, hogy minden városban alapíttassék Igazság Háza 30.

Az Igazság Házának intézménye választott tanácsokból áll, melyek a társadalom helyi, országos és nemzetközi szintjén működnek. Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-ban elrendeli mind az Igazság Egyetemes Házát, mind az Igazság Helyi Házait. ‘Abdu’l-Bahá végrendeletében rendelkezik az Igazság Másodlagos (Országos vagy Regionális) Házairól, és körvonalazza azt a módot, ahogy az Igazság Egyetemes Házát választani kell.

A fenti versben az utalás az Igazság Helyi Házára vonatkozik, mely intézményt akkor kell egy helységben megválasztani, mikor ott kilenc vagy több felnőtt bahá’í él. Erre a célra a felnőttség korát a Védnök időlegesen 21 évben szabta meg, és jelezte, hogy az Igazság Egyetemes Háza azt a jövőben megváltoztathatja.

Az Igazság Helyi és Másodlagos Házait jelenleg Helyi és Országos Szellemi Tanácsok néven ismerjük. Shoghi Effendi utalt rá, hogy ez egy “időleges megjelölés”, amelyet

“… amint a bahá’í hit helyzete és céljai jobban megértetnek és teljesebben felismertetnek, fokozatosan fel fog váltani a végleges és megfelelőbb ‘Igazság Háza’ megnevezés. A mostani Szellemi Tanácsok a jövőben nemcsak hogy másféleképpen fognak megformáltatni, hanem arra is képessé lesznek, hogy jelenlegi feladataik mellé azokat a jogköröket, feladatokat és előjogokat is hozzátegyék, melyeket Bahá’u’lláh Hitének elismerése megkíván, nem pusztán olyanként, mint a világ egyik elismert vallási rendszere, hanem úgy is, mint egy független és önálló hatalom Államvallása.”

50. Bahá száma 30.

Az abjad rendszerben a ‘Bahá’ szó számbeli egyenértéke kilenc. Az Igazság Egyetemes Háza, valamint a Helyi és Országos Szellemi Tanácsok jelenleg mind kilenc tagból állnak, mely a Bahá’u’lláh által előírt minimum.

51. Legyenek ők az Irgalmas bizalmasai az emberek között 30.

Az Igazság Egyetemes Háza, az Országos Szellemi Tanácsok és a Helyi Szellemi Tanácsok általános jogköreit és feladatait, valamint a tagság kívánalmait Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá Írásai, Shoghi Effendi levelei és az Igazság Egyetemes Háza magyarázatai jelölik ki. Ezen intézmények főbb funkcióit az Igazság Egyetemes Házának, illetve az Országos és Helyi Szellemi Tanácsoknak az Alapszabályai rögzítik.

52. tanácsot tartsanak egymással 30.

Bahá’u’lláh a tanácskozást Hite egyik fő alapelvévé tette, és arra buzdította a hívőket, hogy “tanácskozzanak egymással minden dologban“. A tanácskozást úgy írja le, mint “az utat vezérlő lámpást“, és “a megértés kútfejét“. Shoghi Effendi kijelenti, hogy a “tanácskozás alapelve … alkotja” a bahá’í Igazgatási Rend “egyik alaptörvényét”.

A Kérdések és válaszok 99. részében Bahá’u’lláh körvonalazza a tanácskozás egyik megközelítését, és hangsúlyozza, milyen fontos egyhangúságra jutni a döntéshozatalban, és ha ez nem sikerül, a többségi véleménynek kell érvényre jutnia. Az Igazság Egyetemes Háza megmagyarázza, hogy ez a tanácskozásra vonatkozó útmutatás azelőtt került kinyilatkoztatásra, mielőtt Szellemi Tanácsok alakultak volna, válaszul egy kérdésre, mely a tanácskozás bahá’í tanítására vonatkozott. Az Igazság Háza megerősíti, hogy a Szellemi Tanácsok megjelenése, ahová a barátok mindig fordulhatnak segítségért, semmilyen módon nem tiltja meg nekik azt, hogy a Kérdések és válaszokban lefektetett módszert kövessék. Ezt a megközelítést a barátok kívánság szerint akkor használhatják, amikor személyes jellegű problémáikról tanácskoznak.

53. Építsétek fel az áhítat házait mindenütt 31.

A bahá’í Áhítat Háza Isten dicsőítésének szentelt épület. Az Áhítat Háza a központi épülete a Mashriqu’l-Adhkár-nak (Isten Dicsőítésének Hajnalpontja), annak az épületegyüttesnek, mely, amint a jövőben fokozatosan testet ölt, az Áhítat Háza mellett magában fog foglalni számos egyéb szociális, emberbaráti, oktatási és tudományos célú létesítményt is. ‘Abdu’l-Bahá a Mashriqu’l-Adhkár-t úgy írja le, mint “a világ egyik legfontosabb intézményét“, és Shoghi Effendi utal rá, hogy ez testesíti meg kézzelfogható formában a “bahá’í istentisztelet és szolgálat” összekapcsolódását. Az intézmény jövőbeni fejlődéséről szólva Shoghi Effendi előrevetíti, hogy az Áhítat Háza és kapcsolt részei “enyhülést adnak majd a szenvedőnek, táplálékot a szegénynek, oltalmat az utazónak, vigasztalást azoknak, akiket nagy veszteség ért, és képzést a tudatlannak”. A bahá’í Áhítat Házait a jövőben minden városban és faluban fel fogják építeni.

54. Az Úr elrendelte, hogy aki köztetek erre képes, zarándokoljon el a szent Házhoz 32.

A parancsolat alatt két szent Ház értendő, a Báb háza Shírázban, és Bahá’u’lláh háza Bagdadban. Bahá’u’lláh úgy rendelkezett, hogy ennek a versnek a kívánalmát kielégíti az, ha a hívők a kettőből az egyikhez elzarándokolnak (KV 25, 29). Két különálló Táblában, melyeket a Súriy-i-Hajj néven ismerünk (KV 10), Bahá’u’lláh mindkét zarándoklat számára külön szertartásokat írt elő. Ilyen értelemben a zarándoklat több, mint ezen két Ház egyszerű felkeresése.

Bahá’u’lláh elhunyta után ‘Abdu’l-Bahá Atyja Bahjí-ban lévő Szentélyét is zarándoklat színhelyéül jelölte ki. Egy Táblában kifejti, hogy “a Legszentebb Szentély, a Bagdadban lévő Áldott Ház, és a Báb shírázi nagy tiszteletnek örvendő Háza a zarándoklat céljaira szenteltettek“, és ha “valaki magának azt megengedheti, képes rá, és semmi nem akadályozza ebben, kötelező számára“, hogy ezen helyeket meglátogassa. A Legszentebb Szentélyhez való zarándoklat céljára semmilyen szertartás nem került előírásra.

55. és ezalól kegyelméből felmentette a nőket 32.

A Báb a Bayánban elrendelte az életben egyszer kötelező zarándoklatot azon hívők számára, akik azt anyagilag megengedhetik maguknak. Azt is kijelentette, hogy e kötelezettség nem érinti a nőket, mert meg kívánta őket kímélni az utazás fáradalmaitól.

Hasonlóképpen, Bahá’u’lláh is felmenti a nőket a zarándoklat alól. Az Igazság Egyetemes Háza rávilágított, hogy a felmentés nem tiltás, és hogy a nők is szabadon elvégezhetik a zarándoklatot.

56. valami foglalkozást űzzön 33

A férfiak és nők számára egyaránt kötelező, hogy valami mesterséget, illetve hivatást űzzenek. Bahá’u’lláh “az ilyen munkavégzést” Isten “tiszteletének rangjára” emeli. A törvény lelki és gyakorlati jelentőségét, és az egyén és társadalom kölcsönös felelősségét annak megvalósítására egy Shoghi Effendi nevében írt levél a következőképpen magyarázza:

“Ami Bahá’u’lláh abbéli parancsolatát illeti, hogy a hívők valamiféle hivatást űzzenek: a Tanítások igen hangsúlyozottan foglalkoznak ezzel, különösképpen az Aqdas-ban található kijelentés, mely világossá teszi, hogy a tunya embereknek, akikből hiányzik a munka utáni vágy, nem lehet helyük az új Világrendben. Ezen alapelv kiegészítéseként Bahá’u’lláh kijelenti, hogy a koldulást nemcsak hogy nem szabad bátorítani, hanem teljességgel ki kell törölni a társadalomból. A társadalom szervezéséért felelősök kötelessége, hogy minden egyénnek megadják a lehetőséget arra, hogy valamely foglalkozáshoz szükséges készséget elsajátíthasson, és az is, hogy az ezen készség kihasználásához szükséges eszközöket biztosítsák, magának a célnak az érdekében, és azért is, hogy megkereshesse betevőjét. Mindenki számára, attól függetlenül, hogy mennyire csökkentek képességei és korlátozottak lehetőségei, kötelező valamilyen munka végzése vagy hivatás űzése, mert a munka, főként ha azt a szolgálat szellemében végzik, Bahá’u’lláh szerint az istentisztelet egyik formája. Nem csupán célszerűségi oka van, hanem önnön magában is értékkel rendelkezik, mert közelebb vonz minket Istenhez, és lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megragadhassuk, mi a célja velünk ebben a világban. Ezért nyilvánvaló, hogy a gazdag örökség nem ment fel senkit a napi munkavégzés alól.”

‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában kijelenti, hogy “ha valaki kenyerét megkeresni nem tudja, nagy szegénység sújtja avagy képtelenné válik arra, hogy magán segítsen, kötelező a gazdagoknak vagy a Képviselőknek, hogy néki havi ellátmányt adjanak megélhetésre … Képviselők alatt pedig az emberek képviselőit kell érteni, vagyis az Igazság Házának tagjait” (lásd még a 162. jegyzetet a koldulásról).

Egy kérdésre adott válaszban, mely arra irányult, hogy vajon Bahá’u’lláh rendelvénye a feleséget és anyát is, ugyanúgy, mint a férjet, arra kötelezi-e, hogy a megélhetésük érdekében dolgozzon, az Igazság Egyetemes Háza elmagyarázta: Bahá’u’lláh parancsa arra vonatkozik, hogy a barátok olyan foglalkozást űzzenek, mely hasznára válik saját maguknak és másoknak is, és hogy a háztartás vezetése a társadalom szempontjából alapvetően fontos, igen tiszteletreméltó és kötelességteljes munka.

Ami a nyugalomba vonulást illeti azok esetében, akik egy bizonyos kort elértek, Shoghi Effendi egy nevében írt levélben kijelentette, hogy “olyan dolog ez, melyről majdan az Igazság Egyetemes Házának kell törvényt hoznia, minthogy az Aqdas erről nem rendelkezik”.

57. A Könyvben megtiltatott a kézcsók. 34.

A tisztelet és hódolat jeleként számos előző vallási Törvénykorszakban és bizonyos kultúrákban elvárták a vallási vezetők, illetve kiemelkedő személyiségek kezének megcsókolását, mely egyszersmind azt is jelentette, hogy a többiek alávetik magukat ezen személyek felsőbbségének. Bahá’u’lláh megtiltja a kézcsókot, és Tábláiban elítéli az olyan gyakorlatot is, mint a leborulás valaki előtt, valamint azon viselkedésformákat, melyek az egyik embert a másik előtt lealacsonyítják (lásd az 58. jegyzetet).

58. Senkinek nem megengedett, hogy feloldozást másik lélektől keressen 34.

Bahá’u’lláh megtiltja, hogy a hívők másik embernek gyónjanak, illetve hogy bűneikre tőle keressenek feloldozást. Megbocsátásért ehelyett Istenhez kell esedezniük. A Bishárát Táblájában kijelenti, hogy “az ilyen gyónás az emberek előtt csak lealacsonyodásra és megalázkodásra vezet“, és megerősíti, hogy Isten “nem kívánja az Ő szolgálóinak megalázkodását“.

A tiltást Shoghi Effendi helyezi szélesebb összefüggésbe. Titkára az ő nevében a következőket írta:

“… megtiltatott nekünk, hogy bűneinket és hibáinkat bármely embernek meggyónjuk, miként ezt a katolikusok teszik papjaiknak, vagy hogy ezt nyilvánosan tegyük, akárcsak ez egyes szektáknál szokás. Ha azonban belső indíttatástól vezérelve el kívánjuk ismerni, hogy valamiben nem volt igazunk, avagy valamilyen jellemhibánk van, és mások megbocsátását vagy elnézését kérjük, ezt szabadon megtehetjük.”

Az Igazság Egyetemes Háza kifejti továbbá, hogy Bahá’u’lláh gyónásra vonatkozó tilalma nem akadályoz senkit abban, hogy a bahá’í intézmények fennhatósága alatt folyó tanácskozás közben ne ismerje el, hogy kihágásokat követett el. Hasonlóképpen nem zárja ki azt, hogy valaki egy közeli baráttól avagy hivatásos tanácsadótól kérjen tanácsot az ilyen esetekre vonatkozóan.

59. Van az emberek között olyan, ki a levetett szandálok között, az ajtónál kuporog, holott szívében a díszhely után vágyakozik. 36.

Keleten az a szokás, hogy mielőtt valaki belép egy összejövetelre, leveszi a cipőjét, illetve szandálját. A szoba fő helye a bejárattól legtávolabb eső rész, a díszhely, ahová a jelenlévők közül a legrangosabbakat ültetik. A többiek csökkenő fontossági sorrendben következnek az ajtóhoz egyre közelebb, melynél a cipők és szandálok vannak, és ahol a legalacsonyabbrendűek foglalnak helyet.

60. S vannak az emberek között, kik belső tudással kérkednek 36.

Utalás azokra, akik azt állítják, hogy ezoterikus tudással bírnak, és kiket ehhez való ragaszkodásuk fátyolként zár el Isten Megnyilvánulásának Kinyilatkoztatásától. Bahá’u’lláh máshelyütt megerősíti: “Kik azon bálványt imádják, mit saját képzeletük faragott, és kik ezt Belső Valóságnak hívják, az ilyen emberek bizony a pogányok közé soroltatnak“.

61. Hány ember zárkózott el a világtól India messzi vidékein, tagadta meg magától azon dolgokat, melyeket Isten törvényesnek rendelt, kényszerített magára vezeklést és önsanyargatást 36.

E versek megtiltják a szerzetességet és az önsanyargatást. Lásd Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.D.I.y.iii-iv. A Paradicsom Verseiben Bahá’u’lláh részletesebben is kibontja ezeket a szabályokat. Kijelenti: “Az elvonultan élés és az önsanyargatás Isten előtt nem elfogadható“, és felszólítja az ezt gyakorlókat, hogy “figyelmezzenek arra, mi örömöt és szellemi sugárzást idéz elő“. Azokat, kik “lakhelyüket a hegyek barlangjaiban” lelték, vagy “éjjel temetőkbe vonultak vissza” utasítja, hogy adják fel ezt a gyakorlatot, és előírja nekik, hogy ne fosszák meg magukat e világ “jótéteményeitől“, mely világot Isten az emberiségnek teremtett. A Bishárát Táblájában, bár elismeri a szerzetesek és papok “kegyes cselekedeteit“, Bahá’u’lláh erre szólítja őket: “fel kell adniuk elzártságukat, és lépteiket a nagyvilág felé kell vegyék, és olyan dolgokban kell buzgólkodniuk, melyek miként maguknak, úgy másoknak is hasznára lesznek“. Emellett engedélyezi nekik “a házasság kötelékébe lépni, hogy olyan valakit nemzzenek, ki ajkával megnevezi Istent“.

62. Bárki is formáljon jogot mostantól számított teljes ezer esztendő letelte előtt egy, az Istentől Magától származó közvetlen Kinyilatkoztatásra 37.

Bahá’u’lláh Törvénykorszaka a következő Megnyilvánulás eljöveteléig fog tartani, Kinek megérkezése nem fog megtörténni, míg legalább “teljes ezer esztendő” le nem telik. Bahá’u’lláh óva int attól, nehogy “e verset nyilvánvaló jelentésén kívül” másként értelmezzék, és egyik Táblájában meghatározza, hogy az ezer esztendős időszak “minden egyes éve a Korán szerinti tizenkét hónapot, és a Bayán szerinti tizenkilenc, egyenként tizenkilenc napos hónapot” jelent.

Bahá’u’lláh prófétai küldetésének születését Kinyilatkoztatásának a Síyáh-Chál-ban, 1852 októberében Általa tapasztalt hírülvétele jelenti, és ettől számítva kell ezer esztendőnek vagy még többnek eltelnie, mielőtt Isten következő Megnyilvánulása megjelenik.

63. Erre figyelmeztettünk Mi már titeket, mikor Irakban lakoztunk, majd később a Rejtelmek Földjéről, most pedig e Tündöklő Helyről 37.

A “Rejtelmek Földje” Drinápolyra (Edirnére), “e Tündöklő Hely” Akkóra utal.

64. Van az emberek között olyan, kit tudása gőgössé tett … ki, mikor hallja maga mögött a szandálok csattogását, jobban eltelik magával … 41.

Keleten az a szokás, hogy a vallási vezetők követői tiszteletből egy-két lépéssel mögöttük mennek.

65. Nimród 41.

A Nimród, akire a vers utal, az a zsidó és arab hagyományokban megjelenő király, aki üldözte Ábrahámot, és akinek a neve a gőg jelképévé vált.

66. Aghsán 42.

Az arab ‘aghsán’ szó (a ‘ghusn’ többes száma) ‘ágak’-at jelent. Bahá’u’lláh ezzel a megnevezéssel illeti férfi leszármazottait. A kifejezésnek nem csupán az adományok szétosztásában van különleges jelentősége, hanem a Bahá’u’lláh (lásd a 145. jegyzetet) és ‘Abdu’l-Bahá halála utáni utódlási rendben is. Bahá’u’lláh Szövetsége Könyvében legidősebb Fiát, ‘Abdu’l-Bahá-t nevezte ki Szövetsége Középpontjának és a Hit Fejének. ‘Abdu’l-Bahá Végakaratában Shoghi Effendit, legidősebb unokáját jelölte ki, mint Védnököt és a Hit Fejét.

Az Aqdas ezen része tehát előrevetíti egyes kiemelkedő Aghsánok utódlását – és így a Védnökség intézményét, és előre látja annak lehetőségét, hogy a leszármazási ág megszakadhat. Shoghi Effendi elhunyta 1957-ben pontosan azt a helyzetet idézte elő, melyre e bekezdés vonatkozik, vagyis hogy az Aghsánok vonala azelőtt szakad meg, mielőtt az Igazság Egyetemes Háza megalapíttatott volna (lásd a 67. jegyzetet).

67. szálljanak vissza Bahá népére 42.

Bahá’u’lláh arról az esetről intézkedik, ha az Aghsánok leszármazási vonala még az Igazság Egyetemes Háza megalapítása előtt megszakad. Egy ilyen helyzetre úgy rendelkezik, hogy “az adományok szálljanak vissza Bahá népére“. A bahá’í Iratokban a “Bahá népe” kifejezés számos jelentésben használatos. Ebben az esetben úgy írják le őket, mint akik “nem szólnak az Ő engedélye nélkül, és nem ítélkeznek, csak aszerint, mit Isten e Táblában elrendelt“. Shoghi Effendi 1957-ben történt elhunytát követően a Hit dolgait Isten Ügyének Kezei irányították, az Igazság Egyetemes Háza 1963-ban történt megválasztásáig (lásd a 183. jegyzetet).

68. Fejetek ne borotváljátok 44.

A fej borotválását egyes vallási hagyományok kívánatosnak tekintik. Bahá’u’lláh megtiltja ezt a gyakorlatot, és rávilágít, hogy az Általa a Súriy-i-Hajj-ban kinyilatkoztatott, a shírázi Szent Házhoz való zarándoklatra előírt fejborotválást a Kitáb-i-Aqdas törvénye hatálytalanította (KV 10).

69. nem illendő, hogy a haj a fül vonala alá nőjön 44.

Shoghi Effendi tisztázza, hogy a fej borotválásának tilalmával ellentétben ez a szabály, mely megtiltja a hajnak a fülcimpa alá való növesztését, csak a férfiakra vonatkozik. A törvény pontos alkalmazásához az Igazság Egyetemes Házának útmutatása szükségeltetik majd.

70. Számkivetés és börtön a tolvaj része 45.

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy a büntetés mértékét, a vétek súlyosságával összhangban, az Igazság Háza fogja megszabni (KV 49). A tolvajlásra előírt büntetések egy jövőbeni társadalmi állapotra vonatkoznak, mikor ezeket a törvényeket az Igazság Egyetemes Háza fogja kiegészíteni és bevezetni.

71. a harmadik alkalommal tegyetek jelet homlokára, hogy emígyen megjelölve Isten városai és országai őt be ne fogadják 45.

A tolvaj homlokára teendő jel az illető hajlamaira figyelmezteti a többieket. A jel természetének, a megjelölés módjának, a viselési idő hosszának, az eltávolítás feltételeinek, valamint a tolvajlás fokozatai súlyosságának részleteiről való döntést Bahá’u’lláh az Igazság Egyetemes Házára hagyta, arra az időre, mikor a törvényt bevezetik.

72. Ki ezüst és arany edényeket kíván használni, szabadon megteheti. 46.

A Báb a Bayánban engedélyezte az arany és ezüst edények használatát, eltörölve ezzel azt az iszlám elítélő megközelítést, mely tiltotta a használatukat, és mely nem a Korán kifejezett tiltásából fakadt, hanem a muszlim hagyományokból. Bahá’u’lláh megerősíti a Báb törvényét.

73. Ügyeljetek, nehogy étkezéskor kezeteket az edények vagy tálak tartalmába merítsétek. 46.

A tiltást Shoghi Effendi úgy határozta meg, “mint a kéznek az ételbe való belemerítését”. A világ számos részén szokás, hogy kézzel esznek egy közös tálból.

74. Olyan szokásokat kövessetek, melyek leginkább összhangban vannak a kifinomultsággal. 46.

Ez az első a számos bekezdés közül, melyek a kifinomultság és tisztaság fontosságával foglalkoznak. Az eredeti arab szó, a ‘litáfat’, amelyet itt “kifinomultságnak” fordítottak, széles jelentésmezővel bír, fizikai és szellemi jellegű értelmekkel, például elegancia, kellem, tisztaság, előzékenység, udvariasság, kedvesség, finomság és kecsesség, valamint az emelkedettség, kifinomultság, megszenteltség és tisztaság állapota. A Kitáb-i-Aqdas különféle bekezdéseinek jelentés-összefüggései szerint a szót ‘kifinomultságnak’ vagy ‘tisztaságnak’ fordították.

75. Annak, Ki Isten Ügyének Hajnalpontja, nincsen társa a Legnagyobb Csalhatatlanságban. 47.

Az Ishráqát Táblájában Bahá’u’lláh megerősíti, hogy a Legnagyobb Csalhatatlanság Isten Megnyilvánulásaira korlátozódik.

A Megválaszolt kérdések 45. fejezete arról szól, hogy ‘Abdu’l-Bahá miként magyarázza az Aqdas ezen versét. Egyebek mellett hangsúlyozza, hogy a lényegi “csalhatatlanság” elválaszthatatlan Isten Megnyilvánulásaitól, és megerősíti, hogy “bármi, ami Tőlük ered, az igazsággal azonos és megegyezik a valósággal“, hogy “nem állnak Ők korábbi törvények árnyékában“, és hogy “bármit mondanak, az Isten Szava, és bármit tesznek, az a helyes cselekedet“.

76. Minden atyának előíratott, hogy fiát és leányát tanítsa az olvasás és írás művészetére 48.

‘Abdu’l-Bahá Tábláiban nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy a szülők kötelessége minden gyermekük taníttatása, hanem azt is tisztán meghatározza, hogy “a leánygyermekek taníttatása és kulturáltsága szükségesebb, mint a fiúké“, mert a leányokból egy nap anyák lesznek, és az anyák az új nemzedék első tanítói. Tehát, ha egy család számára nem lehetséges, hogy összes gyermekét taníttassa, a leányoknak kell elsőbbséget adni, mivel a tanult anyákon keresztül lehet a társadalomban leghatékonyabban és leggyorsabban elterjeszteni a tudás jótéteményeit.

77. Isten az Igazság Házának fizetendő büntetéspénzt szabott a házasságon kívül nemi életet élő férfiakra és nőkre 49.

Bár az itt “házasságon kívüli nemi életnek” fordított kifejezés legszélesebb értelmében a házasságban, illetve házasságon kívül élő személyekre egyaránt utal (a kifejezés meghatározását lásd a 36. jegyzetben), ‘Abdu’l-Bahá pontosítja, hogy az itt előírt büntetés a nem házasságban élők közötti nemi kapcsolatra vonatkozik. Utal rá, hogy a házasságban élők által elkövetett hűtlenség esetében a büntetés pontos meghatározása az Igazság Egyetemes Házára hagyatik (lásd még KV 49).

‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában utal az erkölcsi törvények megsértésének szellemi és társadalmi vonzataira és az itt leírt büntetéssel kapcsolatban kifejti, hogy a törvény célja mindenki számára nyilvánvalóvá tenni, hogy az ilyen cselekedet szégyenteles Isten szemében, és abban az esetben, ha a tett elkövetését meg lehet állapítani, és a büntetéspénzt ki lehet szabni, az elsődleges cél a vétkesek pellengérre állítása, vagyis hogy a társadalom szemében megszégyenüljenek. Megerősíti, hogy az ilyen pellengérre állítás önmagában a legnagyobb büntetés.

Az Igazság Háza, melyre a vers utal, valószínűleg az Igazság Helyi Háza, melyet mi most mint Helyi Szellemi Tanácsot ismerünk.

78. kilenc mithqál aranyat, melyet a vétek megismétlésekor kettőzzenek meg 49.

A mithqál súlymértékegység. A Közel- és Közép-Keleten hagyományosan használatos mithqál 24 nakhud-dal egyenlő. A bahá’iok által használt mithqál ugyanakkor 19 nakhud-ból áll, “a Bayán előírásai szerint” (KV 23). Kilenc ilyen mithqál súlya egyenlő 32,775 grammal, azaz 1,05374 unciával.

A büntetéspénz kiszabásával kapcsolatban Bahá’u’lláh világosan meghatározza, hogy mindegyik elkövetésért az előző büntetés dupláját kell kiszabni (KV 23); így az összeg mértani arányban nő. A büntetés kiszabása a társadalom egy jövőbeni állapotára vonatkozik, mikor a törvényt az Igazság Egyetemes Háza fogja kiegészíteni és bevezetni.

79. Törvényessé tettük számotokra, hogy zenét és éneket hallgassatok 51.

‘Abdu’l-Bahá azt írta, hogy “bizonyos keleti népek között a zenét elítélendőnek tartották“. Bár a Korán semmi kifejezett utasítást nem tartalmaz erre nézve, egyes muszlimok törvénytelennek tartják a zenehallgatást, míg mások bizonyos keretek között és feltételek mellett hajlandóak megtűrni.

A bahá’í Iratokban számos, a zenét dicsérő rész található. ‘Abdu’l-Bahá például megerősíti, hogy “a zene, akár éneklik, akár játsszák, lelki eledel a léleknek és a szívnek“.

80. Ó, ti, Igazság Férfiai! 52.

‘Abdu’l-Bahá és Shoghi Effendi írásaiban megvilágítást nyer, hogy míg az Igazság Egyetemes Házában való tagság a férfiakra korlátozódik, az Igazság Másodlagos és Helyi Házaiba (a jelenlegi Országos és Helyi Szellemi Tanácsokba) mindkét nem tagjai választhatók.

81. Az egy ember megsebzéséért vagy megütéséért járó büntetés az okozott sebesülés komolyságától függ; az Ítélet Ura mindegyik fokozatért külön jóvátételt írt elő. 56.

Bár Bahá’u’lláh meghatározta, hogy a büntetés nagysága az “okozott sebesülés komolyságától” függ, nem maradt fenn arra való utalás, hogy részletezte volna az egyes fokozatokért járó jóvátétel nagyságát. Ennek meghatározása az Igazság Egyetemes Házára hagyatott.

82. Bizony, elrendeltetett néktek, hogy minden hónapban egyszer vendégszeretetet ajánljatok 57.

Ez a parancsolat vált alapjává a havonta tartandó bahá’í ünnepeknek, és mint ilyen, a Tizenkilenc Napi Ünnep elrendelésének tekintendő. A Báb az arab Bayánban arra szólította követőit, hogy minden tizenkilenc napban gyűljenek össze egyszer azért, hogy vendégszeretetet és baráti érzületet mutassanak egymás iránt. Bahá’u’lláh ehelyütt megerősíti ezt, és utal az ilyen alkalmak egységteremtő szerepére.

Ezen parancsolat intézményi jelentőségét ‘Abdu’l-Bahá, majd a későbbiekben Shoghi Effendi fokozatosan bontotta ki. ‘Abdu’l-Bahá az összejövetelek szellemi és hitbéli jellegének fontosságát hangsúlyozta. Shoghi Effendi, amellett, hogy tovább részletezte az Ünnep hitbéli és társadalmi jellemzőit, kidolgozta az összejövetelek igazgatási részét, és az Ünnep rendszeressé tételével gondoskodott olyan tanácskozásra szentelt időről, ahol a bahá’í közösség ügyeivel lehet foglalkozni, beleértve ebbe a hírek és üzenetek egymással való megosztását is.

Egy arra irányuló kérdésre, hogy vajon ez a parancsolat kötelező-e, Bahá’u’lláh azt válaszolta, hogy nem az (KV 48). Shoghi Effendi egy nevében írt levélben további megjegyzéseket fűz ehhez:

“A Tizenkilenc Napi Ünnepen való részvétel nem kötelező, de nagyon fontos, és minden hívő kötelességnek és kiváltságnak kell tekintse, hogy ezeken az alkalmakon megjelenhet.”

83. Ha állattal vagy ragadozó madárral vadásztok, hívjátok segítségül Isten Nevét, mikor zsákmányra külditek őket; mert akkor bármit is ejtenek, törvényes lesz az számotokra, mégha holtan hozzák is elétek. 60.

Ezzel a törvénnyel Bahá’u’lláh nagyban egyszerűsíti a vadászatra vonatkozó múltbéli szokásokat és vallási szabályozást. Azt is kijelenti, hogy e szabály hatálya alá tartozik az íjjal és nyíllal, puskával és hasonló eszközökkel történő vadászat is, de a csapdában vagy hálóban holtan lelt állat elfogyasztása tilos (KV 24).

84. a vadászatot túlzásba ne vigyétek 60.

Bár Bahá’u’lláh nem tiltja meg a vadászatot, óv annak túlzásba vitelétől. A megfelelő idő elérkeztekor az Igazság Egyetemes Házának kell majd meghatároznia, miként értendő a vadászat túlzásba vitele.

85. nem rendelt nékik semmi jogot mások tulajdonához. 61.

A rendelvény, hogy a hívők mutassanak kedvességet Bahá’u’lláh rokonai iránt, nem ad nekik részt mások javaiból. Ez ellentétben áll azon síita muszlim gyakorlattal, miszerint Mohamed egyenes ági leszármazottai jogosultak arra, hogy egy bizonyos adóból részt kapjanak.

86. Ha valaki szántszándékkal tűz martalékává tesz egy házat, őt is égessétek meg; ha valaki szántszándékkal kioltja egy másik életét, őt is végezzétek ki. 62.

Bahá’u’lláh törvénye halálbüntetést, avagy alternatívaként életfogytiglani börtönbüntetést ír elő szándékos emberölés és gyújtogatás esetében (lásd a 87. jegyzetet).

‘Abdu’l-Bahá Tábláiban elmagyarázza a bosszú és büntetés közötti különbséget. Kifejti, hogy az egyénnek nincsen joga bosszút állni, hogy a bosszúállás elítélendő Isten szemében, és hogy a büntetés mozgatórugója nem a bosszúállás, hanem az, hogy az elkövetett tettre büntetést szabjanak ki. A Megválaszolt kérdésekben megerősíti, hogy a társadalomnak, azért, hogy tagjait megvédhesse és saját létét megoltalmazhassa, joga van büntetést kiróni a bűnözőkre.

E szabállyal kapcsolatban Shoghi Effendi egy nevében írt levélben a következő magyarázatot adja:

“Az Aqdas-ban Bahá’u’lláh a szándékos emberölés esetére halálbüntetést ír elő. Ugyanakkor választási lehetőségként megengedi az életfogytiglani börtönbüntetést. Mindkét gyakorlat összhangban van Törvényeivel. Vannak közöttünk olyanok, akik nem képesek megragadni az ebben rejlő bölcsességet, ha az nem esik egybe saját korlátolt elképzeléseinkkel; de el kell fogadjuk, tudván, hogy az Ő Bölcsessége, Irgalma és Igazságossága tökéletes, és az egész világ megváltását szolgálja. Ha egy embert hamisan ítélnek halálra, nem hihetjük-e, hogy a Mindenható Isten ezerszer kárpótolja őt a következő világban eme emberi igaztalanságért? Nem szabad elvetni egy üdvözlendő törvényt csak azért, mert ritka alkalmakkor esetleg ártatlanul büntetnek meg valakit.”

A szándékos emberölés és gyújtogatás büntetéséről szóló bahá’í törvény részleteit, mely törvény egy jövőbeli társadalmi állapotra terveztetett, Bahá’u’lláh nem határozta meg. A törvény részleteiről való döntés, úgymint az elkövetett törvénysértés mértéke, hogy vajon enyhítő körülményeket figyelembe kell-e venni, és a két lehetséges büntetés közül melyik lesz a követendő norma, az Igazság Egyetemes Házára hagyatott, hogy döntsön azoknak a körülmények fényében, melyek akkor fognak uralkodni, mikor a törvényt életbe kell léptetni. A büntetés végrehajtásának módozatáról való döntés szintúgy az Igazság Egyetemes Házának feladata.

A gyújtogatás esetében a kérdés az, hogy mit értünk “ház” alatt. Nyilvánvalóan óriási a különbség az elkövetés súlyosságában aszerint, hogy az elkövető egy üres raktárépületet égetett le, vagy pedig egy gyermekekkel teli iskolát gyújtott fel.

87. Ha a gyújtogatót vagy gyilkost életfogytiglani fogságra ítélitek, megengedik azt néktek a Könyv szabályai. 62.

Válaszul egy kérdésre, mely az Aqdas ezen versére irányult, Shoghi Effendi megerősítette, hogy míg a halálbüntetés megengedett, megadatott egy másik lehetőség, az “életfogytiglani börtönbüntetés” is, “mely által egy ilyen ítélet szigorúsága komolyan enyhíthető”. Kijelenti, hogy “Bahá’u’lláh választási lehetőséget adott nekünk, és ezért a törvénye által szabott bizonyos korlátokon belül saját belátásunk szerint cselekedhetünk”. Minthogy nincsen kifejezett útmutatás a bahá’í törvénykezés ezen részének alkalmazására vonatkozóan, az Igazság Egyetemes Házára marad, hogy a jövőben erről határozzon.

88. Előírta néktek Isten, hogy házasodjatok. 63.

Bahá’u’lláh egyik Táblájában kijelenti, hogy Isten e törvény megalkotásakor a házasságot a “jólét és megváltás erősségévé” tette.

Az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis is kodifikáció) IV.C.I.a-o. része összefoglalja és rendszerezi a Kitáb-i-Aqdas és a Kérdések és válaszok házasságról szóló rendelvényeit, azon körülményeket, amelyek fennforgása esetén megengedett (KV 3, 13, 46, 50, 84 és 92), az eljegyzés törvényét (KV 43), a jegyajándék megfizetését (KV 12, 26, 39, 47, 87 és 88), azt az eljárást, amelyet a házastárs hosszabb távolléte alkalmával kell követni (KV 4 és 27), és egyéb körülményeket is (KV 12 és 47). (Lásd továbbá a 89- 99. jegyzeteket).

89. Vigyázzatok, két feleségnél többet ne vegyetek. Ki megelégszik Isten szolgálóleányai közül egyetlen társsal, mind ő, mind hitvese nyugalomban fog élni. 63.

Bár a Kitáb-i-Aqdas szövege látszólag megengedi a kétnejűséget, Bahá’u’lláh azt tanácsolja, hogy a nyugalom és megelégedettség az egynejűségből fakad. Egy másik Táblában aláhúzza annak fontosságát, hogy az egyén viselkedjen úgy, “hogy jóérzést teremthessen magának és házastársának is“. ‘Abdu’l-Bahá, a bahá’í Iratok felhatalmazott Értelmezője kijelenti, hogy az Aqdas szövege tulajdonképpen egynejűséget ír elő. Ezt több Táblájában is kifejti, többek között így:

Tudd, hogy a többnejűség Isten törvénye szerint nem engedélyezett, mert tisztán rendelkezik az az egy feleséggel való megelégedettségről. Második feleség vétele attól függ, hogy vajon a két feleség között minden körülmények között fenntartható-é a méltányosság és igazságosság. Ugyanakkor két feleség között fenntartani az igazságosságot és méltányosságot teljességgel lehetetlen. A tény, hogy a kétnejűség egy lehetetlen feltételtől tétetett függővé, tiszta bizonyítéka teljes tilalmának. Ezért nem megengedett, hogy egy férfinak egynél több felesége legyen.

A többnejűség az emberiség többségének körében ősi gyakorlat. Az egynejűség bevezetését Isten Megnyilvánulásai csak fokozatosan érték el. Jézus például nem tiltotta a többnejűséget, de eltörölte a válást a paráználkodás esetét kivéve; Mohamed a feleségek számát négyre korlátozta, de a többnejűség feltételéül szabta az igazságosságot, és újra bevezette a válást; Bahá’u’lláh, Aki tanításait muszlim társadalmi közegben nyilatkoztatta ki, a bölcsesség alapelvét, valamint céljának folyamatos kibontását követve, fokozatosan vezette be az egynejűséget. A tény, hogy követőire hagyta Írásainak csalhatatlan Értelmezőjét, lehetővé tette Neki, hogy a Kitáb-i-Aqdas-ban látszólag engedélyezze két feleség vételét, de egy olyan feltétel függvényében, mely segítségével ‘Abdu’l-Bahá később megvilágíthatta, hogy a törvény valódi célja az egynejűség bevezetése volt.

90. ki szolgálót kíván fogadni, megteheti azt tisztességgel. 63.

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy egy férfi szolgálót fogadhat ház körüli szolgálatra. Ezt a síita muszlim gyakorlat nem engedte, hacsak a gazda házassági szerződést nem kötött vele. Bahá’u’lláh hangsúlyozza, hogy a “szolgálat“, amire a vers utal, kizárólag olyan, “miként más szolgák esetében, lettlégyenek bár fiatalok vagy öregek, fizetség ellenében” (KV 30). A gazdának nincsenek szexuális jogai szolgálója felett. Az ilyen szolgáló “szabadon választhat magának férjet bármikor csak kívánja“, mert a nők megvásárlása tilos (KV 30).

91. Ez az Én parancsolatom számotokra; ragaszkodjatok ehhez, mert segít ez titeket. 63.

Bár a Kitáb-i-Aqdas előírja a házasságot, Bahá’u’lláh tisztázza, hogy ez nem kötelező (KV 46). Shoghi Effendi egy nevében írt levélben szintúgy kijelenti, hogy a “házasság semmi esetre sem kötelesség”, és megerősíti, hogy “végső fokon az egyénnek kell eldöntenie, vajon családi életet kíván-e élni, avagy önmegtartóztató életmódot folytat”. Ha valakinek hosszú ideig kell várnia, mielőtt házastársat találna, vagy végül társ nélkül kell maradjon, ez nem jelenti azt, hogy képtelen lenne beteljesíteni élete célját, mely alapvetően szellemi jellegű.

92. szüleik beleegyezésétől tettük függővé 65.

Egy nevében írt levélben Shoghi Effendi a törvény előírásához a következő megjegyzést tette:

“Bahá’u’lláh világosan kijelentette, hogy a bahá’í házassághoz mindegyik élő szülő beleegyezése szükséges. Ez pedig minden esetre érvényes, legyenek a szülők bahá’iok vagy nem, évek óta elváltak, avagy sem. Ezen nagy törvényt azért fektette le, hogy a társadalom szövedékét megerősítse, hogy az otthon kötelékeit szorosabbra fűzze, hogy a gyermekek szívébe bizonyos hála és tisztelet költözzék azok iránt, kik nekik életet adtak és elindították lelküket a Teremtőjük felé vezető örök utazásra.”

93. Házasság jegyajándék nélkül nem köthető. 66.

A jegyajándékra vonatkozó főbb szabályokat az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.C.I.j.i-v. része foglalja össze. A szabályok előzménye a Bayánban található.

A jegyajándékot a vőlegény kell fizesse a menyasszonynak. Városlakók esetében összege 19 mithqál tiszta arany, falusiaknál ugyanennyi ezüst (lásd a 94. jegyzetet). Bahá’u’lláh jelzi, hogy amennyiben házasságkötéskor a vőlegény az összeget nem tudja egészében kifizetni, kötelezvényt is kiállíthat a menyasszonynak (KV 39).

Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásával számos ismerős gondolat, szokás és intézmény értelmeződik át és nyer új jelentést. Ezek egyike a jegyajándék. A jegyajándék sok kultúrában ősi szokás, és számos formája létezik. Egyes országokban a menyasszony szülei fizetik a vőlegénynek, máshol a vőlegény fizeti a menyasszony szüleinek, ilyenkor “menyasszony-váltság” a neve. Az összeg mindkét forma esetén gyakran eléggé jelentős. Bahá’u’lláh törvénye eltörli ezeket a változatokat, és a jegyajándékot jelképes aktussá lényegíti át, melynek keretében a vőlegény korlátozott értékű ajándékot ad a menyasszonynak.

94. városlakóknál tizenkilenc mithqál tiszta aranyban, falusiaknál ugyanennyi ezüstben 66.

Bahá’u’lláh meghatározása szerint a jegyajándék mértéke a vőlegény, és nem a menyasszony állandó lakhelyétől függ (KV 87, 88).

95. Ki ezen összeget emelni kívánja, tilalmas számára, hogy az a kilencvenöt mithqál határát meghaladja… Ha azonban megelégszik a legalacsonyabb összeggel, jobb lesz az néki a Könyv szerint. 66.

Egy, a jegyajándékra irányuló kérdésre adott válaszban Bahá’u’lláh kijelentette:

Minden, mi a Bayánban kinyilatkoztatásra került azok vonatkozásában, kik városban, illetve falun laknak, jóváhagyatik és betartandó. A Kitáb-i-Aqdas-ban azonban szó esik a legalacsonyabb szintről. A szándék tizenkilenc mithqál ezüst, mely a Bayánban rendeltetett el a falusiaknak. Kedvesebb ez Isten előtt, feltéve, ha a két fél beleegyezik. A cél az, hogy mindenki jóérzése előmozdíttasson, és hogy az emberek között egyetértés és egység teremtessék. Ezért minél nagyobb körültekintés mutatkozik ezen dolgokban, annál jobb lesz… Bahá népének a legnagyobb szeretettel és őszinteséggel kell érintkeznie és bánnia egymással. Mindenki érdekeit szem előtt kell tartsák, Isten barátaiét elsősorban.

‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában összefoglal bizonyos szabályokat, melyek a jegyajándék nagyságának meghatározására vonatkoznak. Az egység, mely a következő részben szerepel, a ‘váhid’. Egy váhid tizenkilenc mithqállal egyenlő. ‘Abdu’l-Bahá így ír:

A városlakók aranyban, a falusiak ezüstben kell fizessenek. [Az összeg] a vőlegény anyagi tehetségétől függ. Ha szegény, egy váhidot fizet; ha szerény körülmények között él, kettőt; ha tehetős, hármat; ha gazdag, négyet; ha nagyon gazdag, ötöt. Az összeg valójában a vőlegény, a menyasszony és szüleiknek az egyetértésétől függ. Bármilyen megállapodásra is jutnak, azt kell végrehajtani.

Ugyanebben a Táblában ‘Abdu’l-Bahá bátorította a hívőket, hogy az e törvény alkalmazásával kapcsolatos kérdéseiket címezzék az Igazság Egyetemes Házához, mely “fel van hatalmazva arra, hogy törvényt alkosson“. Hangsúlyozta, hogy “ez azon testület, mely a Szent Szövegben ki nem bontott másodlagos dolgokban törvényeket fog alkotni és döntéseket fog hozni“.

96. ha bármelyik szolgája utazni kíván, határozza meg feleségének, mikor lészen hazatérendő. 67.

Arra az esetre, ha a férj anélkül utazik el, hogy feleségét értesítené visszatértének időpontjáról, az asszony nem értesül hollétéről, és férjének nyoma vész, Bahá’u’lláh kijelenti, hogy amennyiben a férj tudott a Kitáb-i-Aqdas-ban elrendelt törvényről, a feleség egy teljes év várakozás után újra férjhez mehet. Ha azonban a férj a törvényről nem tudott, a feleségnek addig kell várnia, míg férje sorsáról hírt nem kap (KV 4).

97. illendő [az asszony] számára, hogy várjon kilenc hónapot, mely letelte után semmi akadálya sincs, hogy újra férjhez menjen 67.

Ha a férj vagy nem tért haza a megszabott időre, vagy pedig nem értesítette feleségét a bekövetkező késedelemről, a feleségnek kilenc hónapot kell várnia, minek letelte után szabadon újra férjhez mehet, bár jobb, ha tovább vár (lásd a 147. jegyzetet a bahá’í naptárról).

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy ilyen körülmények között, ha a feleség hírt kap “férje haláláról vagy megöléséről“, akkor is várnia kell kilenc hónapot, mielőtt újra férjhez menne (KV 27). ‘Abdu’l-Bahá egy Táblában tovább pontosítja, hogy a férj halálhírétől számított kilenc hónapos várakozási időszak csak arra az esetre vonatkozik, mikor a férj távol halt meg, és nem arra, mikor otthon hunyt el.

98. válassza azon utat, mi dicséretre méltó 67.

Bahá’u’lláh a “dicséretre méltó út” kifejezést “türelem gyakorlásaként” jelöli meg (KV 4).

99. két szavahihető tanú 67.

Bahá’u’lláh a tanúk esetében alkalmazandó “igazságossági ismérvet” úgy határozza meg, mint “az emberek között élvezett jó hírt“. Kijelenti, nem fontos, hogy a tanúk bahá’iok legyenek, mivel “Isten bármelyik, bármilyen hitű szolgájának tanúvallomása elfogadtatik Trónusa előtt” (KV 79).

100. Ha férj és feleség között neheztelés vagy ellenszenv támad, a férj ne váljék el, hanem maradjon türelmes egy kerek esztendőig 68.

A bahá’í Tanítások erősen elítélik a válást. Ha azonban ellenszenv vagy neheztelés támad a házas felek között, megengedett a válás, egy kerek esztendő eltelte után. A türelem ezen esztendeje alatt a férjnek kell gondoskodnia felesége és gyermekei anyagi szükségleteiről, és a párt arra buzdítják, hogy tegyenek erőfeszítést a kibékülésre. Shoghi Effendi megerősíti, hogy a férj és feleség “egyenlő jogon kérhet válást”, ha bármelyik partner úgy érzi, hogy ez “elengedhetetlenül szükséges”.

A Kérdések és válaszokban Bahá’u’lláh részletez egy sor, a türelem évével kapcsolatos szabályt, amely annak megtartására (KV 12), kezdetének meghatározására (KV 19, 40), a kibékülés feltételeire (KV 38) és a tanúk és az Igazság Helyi Házának szerepére vonatkozik (KV 73, 98). A tanúkkal kapcsolatban az Igazság Egyetemes Háza megvilágította, hogy a tanúk válással kapcsolatos feladatait jelenleg a Szellemi Tanácsok látják el.

A válást szabályozó bahá’í törvényeket az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.C.2.a-i. része foglalja össze.

101. Az Úr … megtiltotta, mit korábban gyakoroltatok, mikor háromszor váltatok el egy asszonytól. 68.

A vers az iszlám egyik, a Koránban kinyilatkoztatott törvényére utal, mely úgy rendelkezett, hogy bizonyos körülmények fennforgása esetén a férj nem veheti el újra a tőle elvált feleséget, csak ha az hozzáment valaki máshoz, és aztán az új férje elvált tőle. Bahá’u’lláh megerősíti, hogy ez az a gyakorlat, amit a Kitáb-i-Aqdas megtiltott (KV 31).

102. Ki feleségétől elvált, minden egyes hónap elteltével úgy választhat, hogy kölcsönös vonzódás és beleegyezés esetén őt újra nőül veszi, amíg az férjhez nem megy … hacsak [az asszony] körülményei nyilvánvalóan meg nem változnak. 68.

Egy nevében írt levélben Shoghi Effendi kijelenti, hogy a “minden egyes hónap elteltével” kifejezés mögött meghúzódó szándék nem a korlátozás, és hogy az elvált felek válásuk után bármikor újra összeházasodhatnak, feltéve, hogy egyik fél sem él házassági kötelékben valaki mással.

103. a férfiak magja tisztátalannak ne tartassék 74.

A férfiak magját számos vallási hagyományban, valamint a síita muszlim gyakorlatban is rituálisan tisztátalannak nyilvánították. Bahá’u’lláh eltörölte e fogalmat. Lásd még a 106. jegyzetet.

104. kapaszkodjatok a kifinomultság kötelékébe 74.

A “szellemi tisztaság és szentség, a testi tisztaság és kifinomultság” “emberi állapotra gyakorolt“, és “az ember belső valóságának fejlődését” felmagasztosító hatásáról ‘Abdu’l-Bahá beszél. Kijelenti: “a tiszta és makulátlan test hatást gyakorol az ember lelkére is” (lásd még a 74. jegyzetet).

105. Mossatok minden szennyes dolgot olyan vízzel, mely a három vonatkozás egyikében sem változott meg 74.

A “három vonatkozás“, melyre a vers utal, a víz színében, ízében vagy szagában végbemenő változást jelenti. Bahá’u’lláh további útmutatást ad a víz tisztaságával, illetve azzal a ponttal kapcsolatban, mikor már nem tekinthető használhatónak (KV 91).

106. Isten … eltörölte a ‘tisztátalanság’ fogalmát, mely által különféle dolgok és emberek tisztátalannak tartattak. 75.

Bahá’u’lláh eltörli a rituális “tisztátalanság” fogalmát, miként azt egyes törzsi társadalmakban és bizonyos korábbi Törvénykorszakok vallási közösségeiben értették és gyakorolták. Kijelenti, hogy Kinyilatkoztatásán keresztül “minden teremtett dolog megmártatott a megtisztulás tengerében” (lásd még a 12., 20. és 103. jegyzetet).

107. Ridván … első napján 75.

Utalás Bahá’u’lláh és társainak megérkezésére a Bagdadon kívül fekvő Najíbíyyih-kertbe, melyet a bahá’iok később Ridván-kertnek neveztek el. Az esemény, mely 1863. áprilisában, harmincegy nappal Naw-Rúz után következett be, jelöli azon időszak kezdetét, mikor Bahá’u’lláh bejelentette Küldetését társainak. Egy Táblában úgy utal ezen Bejelentésére, mint “a legnagyobb öröm napjára“, és a Ridván-kertet úgy írja le, mint “azon Helyet, melyről az egész teremtésre szórta Ő Nevének, a Mindenek Felett Irgalmasnak ragyogását“. Bahá’u’lláh tizenkét napot töltött a Kertben Isztambulba való elindulása előtt, ahová száműzték.

Küldetésének bejelentését hívei évente a tizenkét napos Ridván-ünnep formájában ünneplik meg, melyet Shoghi Effendi “az összes bahá’í ünnep közül a legszentebbnek és legjelentősebbnek” nevezett (lásd még a 138. és 140. jegyzetet).

108. a Bayán 77.

A Bayán, a bábí Törvénykorszak Könyvek Könyve a Báb által a saját Törvénykönyvének adott név, és emellett Írásainak összességét is jelenti. A Báb által elrendelt törvények elsődleges gyűjteménye a perzsa Bayán, amely egyszersmind nagy hitelvi mű is. Az arab Bayán tartalmában párhuzamos, de rövidebb és nem olyan súlyos. Mikor a God Passes By (Isten köztünk járt)-ban Shoghi Effendi a perzsa Bayánt írja le, jelzi, hogy azt “elsősorban a Megígért magasztalásának kell tekinteni, semmint olyan törvény- és szabálygyűjteménynek, mely jövő nemzedékek számára ad állandó útmutatást”.

‘Abdu’l-Bahá így írt: “A Bayánt meghaladta a Kitáb-i-Aqdas, azon törvények kivételével, melyeket a Kitáb-i-Aqdas megerősített és megemlített“.

109. a könyvek megsemmisítése 77.

Az Ishráqát Táblájában Bahá’u’lláh, utalván arra, hogy a Báb a Bayán törvényeit attól tette függővé, hogy Ő szentesíti-e azokat, kijelenti, hogy a Báb egyes törvényeit jóváhagyta, oly módon, hogy “a Kitáb-i-Aqdas-ba más szavakkal belefoglalta őket“, míg másokat eltörölt.

Ami a könyvek megsemmisítését illeti, a Bayán megparancsolta a Báb követőinek, hogy semmisítsenek meg minden könyvet azok kivételével, melyek az Ügy és Isten Vallása védelmében íródtak. Bahá’u’lláh eltörli ezt a törvényt.

A Bayán törvényeinek természetével és szigorúságával kapcsolatban Shoghi Effendi egy nevében írt levélben a következő magyarázatot adja:

“A Báb által kinyilatkoztatott szigorú törvényeket és rendelkezéseket csak akkor tudjuk igazán értékelni és megérteni, ha azon kijelentések fényében vizsgáljuk őket, melyeket Ő maga tett saját Törvénykorszaka természetére, céljára és jellegére vonatkozóan. Miként e kijelentések világosan mutatják, a bábí Törvénykorszak alapjában véve egy vallási, sőt társadalmi forradalom jellegét öltötte, ezért rövid kellett legyen, de tele tragikus eseményekkel, elsöprő erejű és drasztikus reformokkal. A Báb és követői által érvényesített kemény intézkedések azért tétettek, hogy azokon keresztül aláássák a síita ortodoxia alapzatát, és így előkészítsék az utat Bahá’u’lláh eljöveteléhez. Az új Törvénykorszak függetlenségét biztosítandó, és azért, hogy előkészítse a talajt Bahá’u’lláh közelgő Kinyilatkoztatása számára, a Bábnak nagyon kemény törvényeket kellett kinyilatkoztatnia, még akkor is, ha azok legtöbbjét soha nem vezették be. De a tény, hogy ezeket kinyilatkoztatta, már maga is bizonyította Törvénykorszaka független mivoltát, és elegendő volt ahhoz, hogy olyan széleskörű izgalmat keltsen, és olyan ellenkezést szítson a papság körében, mely arra indította őket, hogy végezetül mártírhalálra ítéljék.”

110. Megengedjük Mi néktek, hogy olyan tudományokat olvassatok, melyek hasznotokra válnak, de ne olyanokat, melyek meddő vitában végződnek 77.

A bahá’í Írások előírják a tudás elsajátítását, a művészetek és tudományok tanulmányozását. A bahá’iokat arra buzdítják, hogy becsüljék meg a tanult és eredményeket elért embereket, és arra figyelmeztetik őket, hogy ne folytassanak olyan tanulmányokat, melyek csak meddő vitatkozáshoz vezetnek.

Bahá’u’lláh Tábláiban azt tanácsolja a hívőknek, hogy olyan tudományágakat és művészeteket tanuljanak és tanulmányozzanak, amelyek “hasznosak” és elősegítik a társadalom “fejlődését és haladását“, s óvja őket az olyan tudományoktól, melyek “szavakkal kezdődnek és szavakkal végződnek“, és melyek űzése “meddő vitatkozáshoz” vezet. Shoghi Effendi egy nevében írt levélben a “szavakkal kezdődő és szavakkal végződő” tudományokat “a metafizikai szőrszálhasogatásba tett terméketlen kalandozásokhoz” hasonlítja, és egy másik levélben megmagyarázza, hogy amit Bahá’u’lláh az ilyen “tudományokon” elsősorban értett, “azon teológiai értekezések és magyarázatok, melyek koloncként nehezednek az emberi elmére, ahelyett, hogy segítenék abban, hogy eljusson az igazsághoz”.

111. Az, Ki Istennel társalgott 80.

Mózes egyik hagyományos címe a zsidó és muszlim vallásban. Bahá’u’lláh kijelenti, hogy Kinyilatkoztatása eljövetelével “az emberi fülek abban a kegyben részesültek, hogy meghallhatják, mit Az, Ki Istennel társalgott, a Sínai-hegyen hallott“.

112. Sínai-hegy 80.

 

A hegy, ahol Isten kinyilatkoztatta Törvényét Mózesnek.

113. Isten Lelke 80.

Jézus Krisztus egyik címe, melyet a muszlim és bahá’í Írásokban használnak.

114. Kármel … Sion 80.

A Kármel, “Isten Szőlőskertje”, az a hegy a Szentföldön, ahol a Báb Szentélye és a Hit igazgatási világközpontja áll.

A Sion-hegy Jeruzsálemben emelkedik, a hagyomány szerint itt található Dávid király sírja; egyben Jeruzsálem, mint Szent Város jelképes megjelenítése.

115. a Karmazsin Bárka 84.

A “Karmazsin Bárka” Bahá’u’lláh Ügyére utal. Követőit a “Karmazsin Bárka utasainak” nevezik, akiket a Báb a Qayyúmu’l-Asmá’-ban dicsért.

116. Ó, Ausztria Császára! Mikor az Aqsá mecsetet meglátogatni indultál, Az, Aki Isten Fényének Hajnala, az akkói börtönben lakozott. 85.

Ferenc József (1830-1916) osztrák császár és magyar király 1869-ben zarándokolt el Jeruzsálembe. Mikor a Szentföldön tartózkodott, elmulasztotta, hogy érdeklődjön Bahá’u’lláh felől, Aki akkor az akkói börtönben raboskodott.

Az Aqsá mecsetre (szó szerint a ‘Legtávolabbi’ Mecset) a Korán tesz utalást, és az idők folyamán a jeruzsálemi Templom-heggyel azonosították.

117. Ó, Berlin királya! 86.

I. Vilmos (1797-1888) császár, a hetedik porosz király, akit 1871 januárjában Versailles-ban, Franciaországban kiáltottak ki első német császárnak, miután a francia-porosz háborúban Németország legyőzte Franciaországot.

118. kinek hatalma meghaladta a tiédet, és magasabban volt, mint te 86.

Utalás III. Napóleonra (1808-1873), a franciák császárára, akit számos történész kora legkiemelkedőbb nyugati uralkodójának tartott.

Bahá’u’lláh két Táblát intézett III. Napóleonhoz, és a másodikban világosan megjövendölte, hogy III. Napóleon királysága “fejetlenségbe taszíttatik“, hogy “birodalma kiesik kezéből“, és hogy népe nagy “zűrzavarokat” fog megélni.

Egy éven belül, 1870-ben, III. Napóleon hatalmas vereséget szenvedett I. Vilmos császártól Sedannál, és Angliába vonult száműzetésbe, aholis három év múlva meghalt.

119. Ó, Konstantinápoly népe! 89.

Az itt “Konstantinápolynak” fordított szó eredetije ‘ar-Rúm’, azaz ‘Róma’. A Közel- és Közép-Keleten a kifejezést először Konstantinápoly és a Kelet-Római Birodalom, majd Bizánc és a Bizánci Birodalom, végül pedig a Török Birodalom megjelölésére használták.

120. Ó, a két tenger partján elterülő Hely! 89.

Utalás Konstantinápolyra, melynek mai neve Isztambul. A város, amely a Boszporusz, egy hozzávetőleg 31 km hosszú, a Fekete-tengert a Márvány-tengerrel összekötő szoros két partján terül el, Törökország legnagyobb települése és kikötője.

1453-tól 1922-ig Konstantinápoly volt a Török Birodalom fővárosa. Bahá’u’lláh itt-tartózkodása idején a trónon a zsarnok ‘Abdu’l-Azíz szultán ült. A török szultánok voltak egyben a kalifák, a szunnita iszlám vezetői is. Bahá’u’lláh előre látta a kalifátus bukását, melyet 1924-ben töröltek el.

121. Ó, Rajna partjai! 90.

Az egyik I. világháború (1914-1918) előtt írt Táblájában ‘Abdu’l-Bahá megmagyarázza: Bahá’u’lláh utalása arra, hogy látta, amint a Rajna partjait “alvadt vér” borítja, a francia-porosz háborúra (1870-1871) vonatkozik, és még több szenvedés várható.

A God Passes By (Isten köztünk járt)-ban Shoghi Effendi kijelenti, hogy a Németországra az I. világháború elvesztése után ráerőszakolt “kegyetlenül kemény békeszerződés” “váltotta ki ‘Berlin jajszavát‘, mely fél évszázaddal előtte oly vészjóslóan megjövendöltetett”.

122. ó, Tá földje! 91.

A ‘Tá’ az iráni főváros, Teherán kezdőbetűje. Bahá’u’lláh gyakran választotta egyes helységnevek megjelölésére azok kezdőbetűit . Az abjad rendszerben a ‘tá’ számértéke kilenc, mely megfelel a Bahá szó számértékének.

123. benned született Dicsőségének Megnyilvánulása. 92.

Utalás arra, hogy Bahá’u’lláh Teheránban született, 1817. november 12-én.

124. Ó, Khá földje! 94.

Utalás az iráni Khurásán tartományra, és az azzal határos területekre, melyek magukban foglalják Ashabád városát is.

125. Ha bárki száz mithqál aranyra szert tesz, tizenkilenc abból Istené, és Néki … adandó. 97.

Ez a vers határozza meg a Huqúqu’lláh-t, Isten Jogát, vagyis azt, hogy a hívő javai értékének egy rögzített részét fel kell ajánlja Istennek. Ezt a felajánlást Bahá’u’lláh-nak, mint Isten Megnyilvánulásának tették, majd Mennybemenetele után ‘Abdu’l-Bahá-nak, mint Szövetsége Középpontjának. Végakaratában és végrendeletében ‘Abdu’l-Bahá úgy rendelte, hogy a Huqúqu’lláh-t “Isten Ügyének Védnökén keresztül” kell felajánlani. Minthogy Védnök most nincs, Isten Jogát az Igazság Egyetemes Házán, mint a Hit Fején keresztül kell felajánlani. Az így befolyt összegeket Isten Hitének, illetve annak érdekeinek előremozdítására, valamint különféle emberbaráti célokra fordítják. A Huqúqu’lláh felajánlása szellemi kötelesség, melynek teljesítése a hívők lelkiismeretére bízatott. Míg a közösséget emlékeztetik a Huqúq törvényére, egy hívőt sem szabad egyénileg megkeresni, hogy fizesse.

A Kérdések és válaszok több része is foglalkozik ezen törvény további kibontásával. A Huqúqu’lláh fizetése az egyén javainak értékén alapul. Ha valakinek legalább tizenkilenc mithqál-lal egyenlő értékű vagyona van (KV 8), szellemi kötelesség számára az összeg tizenkilenc százalékát egyszer megfizetni Huqúqu’lláh gyanánt (KV 89). A későbbiekben, mikor valakinek a jövedelme a költségek levonása után vagyonát legalább tizenkilenc mithqál-nyi arany értékével megemeli, ennek a növekménynek a tizenkilenc százalékát kell megfizetni, és így tovább, minden egyes további növekmény után (KV 8, 90).

Bizonyos vagyoni kategóriák, például a lakhely mentesül a Huqúqu’lláh alól (KV 8, 42, 95), és külön szabályok kerültek ismertetésre a pénzügyi veszteségek esetére (KV 44, 45), ha a befektetések nyereséget nem hoznak (KV 102), és az egyén halálára vonatkozóan is (KV 9, 69, 80). (Ez utóbbi esetre lásd még a 47. jegyzetet).

A Huqúqu’lláh szellemi jelentőségét és a törvény alkalmazásának részleteit a Huqúqu’lláh című összeállításban tették közzé, mely számos Tábla-részletet, a Kérdések és válaszok egyes részeit, valamint sok egyéb Írást is tartalmaz.

126. Különféle kérelmek érkeztek trónusunkhoz a hívőktől Istennek … törvényeivel kapcsolatban. Ezért hát kinyilatkoztattuk e Szent Táblát, és felékesítettük Törvényének köpönyegével, hogy az emberek tán betarthassák Uruk parancsolatait. 98.

Bahá’u’lláh egyik Táblájában kijelenti, hogy “különböző vidékekről már néhány éve érkeznek kérelmek a Legszentebb Jelenléthez Isten törvényeiért esengve, de visszatartottuk Mi a tollat, míg az elrendelt idő el nem érkezett“. Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-t, Törvénykorszaka törvényeinek Kincsesházát csak húsz esztendővel azután nyilatkoztatta ki, hogy prófétai küldetése a Siyáh-Chál-ban megkezdődött. Még ezután is visszatartotta azt bizonyos ideig, mielőtt elküldte volna a barátoknak Perzsiába. Az e korra rendelt isteni alaptörvények Istentől rendelt visszatartása és előírásaiknak későbbi fokozatos bevezetése jól mutatja a folyamatosan fejlődő kinyilatkoztatás alapelvét, mely még az egyes Próféták működésének ideje alatt is érvényes.

127. karmazsinszín Hely 100.

 

Utalás Akkó börtönvárosára. A bahá’í Szent Iratokban a ‘karmazsin’ szó számos allegorikus és szimbolikus értelemben használatos (lásd még a 115. jegyzetet).

128. a Sadratu’l-Muntahá 100.

Szó szerint “a legtávolabbi Lótuszfa”, melyet Shoghi Effendi úgy fordított, mint “a Fa, melyen túl haladni nem lehet“. Az iszlámban, például a Mohamed éjszakai utazásáról szóló beszámolókban jelképként használják, annak a mennybéli pontnak a meghatározására, aminél közelebb Istenhez sem ember sem angyal nem kerülhet, olyanként, mely az emberiségnek kinyilatkoztatott isteni tudás határát jelöli. Ebből fakad, hogy a bahá’í Szent Iratokban gyakran használatos magának Isten Megnyilvánulásának a jelölésére. (Lásd még a 164. jegyzetet.)

129. Minden Könyvek Anyja 103.

A ‘Minden Könyvek Anyja’ kifejezést általában arra használják, hogy egy vallási Törvénykorszak központi Könyvét jelöljék vele. A Koránban és az iszlám hadíth-ban a kifejezés a Koránt jelenti. A bábí Törvénykorszakban a Minden Könyvek Anyja a Bayán, Bahá’u’lláh Törvénykorszakában a Kitáb-i-Aqdas. A Védnök egy nevében írt levélben kijelenti, hogy “gyűjtőfogalomként is lehet használni, a Bahá’u’lláh által kinyilatkoztatott Tanítások teljességére”. Szélesebb értelemben is használatos, a Kinyilatkoztatás Isteni Kincsestárának jelölésére.

130. Ki azt, mi a Kinyilatkoztatás mennyországából aláküldetett, értelmezi, és nyilvánvaló jelentését megváltoztatja 105.

Bahá’u’lláh számos Táblájában hangsúlyozza a különbséget az allegorikus, több értelmezést is megengedő versek, és az olyanok között, melyek törvényekre és rendelvényekre, [Isten] imádatára és vallási előírásokra vonatkoznak, melyeknek jelentése nyilvánvaló és a hívők részéről engedelmes betartást igényelnek.

Mint a 145. és 184. jegyzet kifejti, Bahá’u’lláh legidősebb Fiát, ‘Abdu’l-Bahá-t jelölte ki Utódjának és Tanításai Értelmezőjének. ‘Abdu’l-Bahá a Maga részéről legidősebb unokáját, Shoghi Effendit nevezte ki utódjának a Szent Iratok értelmezésében, és az Ügy Védnökének. A bahá’iok ‘Abdu’l-Bahá és Shoghi Effendi értelmezéseit Istentől vezéreltnek, és a maguk számára kötelezőnek tartják.

A kötelező értelmezések léte nem tiltja meg az egyénnek, hogy a Tanításokat tanulmányozza, és ezáltal személyes értelmezésre vagy megértésre jusson. A bahá’í Iratok azonban tiszta határvonalat húznak a kötelező érvényű értelmezés és az ember által a Tanítások tanulmányozása útján szerzett egyéni megértés között. A Tanítások megértéséből származó egyéni értelmezés a racionális gondolkodás gyümölcse, és hozzájárulhat a Hit jobb megértéséhez. Az ilyen vélemények azonban nem bírnak kötelező jelleggel. Az egyéneket arra figyelmeztetik, hogy személyes elképzeléseik előadásakor nehogy elvessék a kinyilatkoztatott szavak fensőbbségét, ne tagadják és ne vonják kétségbe a kötelező érvényű értelmezést, és ne keveredjenek vitába; hanem inkább olymódon ajánlják gondolataikat, mint a megértéshez való hozzájárulást, és tegyék nyilvánvalóvá, hogy elképzeléseik csupán a sajátjaik.

131. a perzsa fürdők közös medencéihez ne közelítsetek 106.

Bahá’u’lláh megtiltja a hagyományos perzsa fürdőházakban található medencék használatát. Ezekben a fürdőkben az volt a szokás, hogy sokan mosakodtak ugyanabban a medencében, és a vizet csak rendszertelenül cserélték. Ezért a víz elszíneződött, mocskos, egészségtelen és bántóan büdös volt.

132. Hasonlóképp kerüljétek a perzsa házak udvarán lévő rossz szagú medencéket 106.

A legtöbb perzsa ház udvarán vízgyűjtőként használt medence volt, ahonnan mosakodáshoz, mosáshoz és egyéb háztartási célra használták a vizet. Minthogy a víz megposhadt és sokszor hetekig sem cserélték, igen kellemetlen szagot árasztott.

133. Megtiltatott, hogy atyáitok feleségeit magatokéul vegyétek. 107.

A mostohaanya feleségül vétele szigorúan megtiltatik. A tiltás a mostohaapához való hozzámenetelre is vonatkozik. Ahol Bahá’u’lláh úgy fejez ki egy törvényt, hogy az a férfitől a nő felé érvényesül, az mutatis mutandis (a szükséges változtatásokkal) vonatkozik a nőtől a férfi felé is, hacsak a szövegkörnyezet ki nem zárja.

‘Abdu’l-Bahá és Shoghi Effendi megerősítették, hogy bár a szöveg a rokonok közül csak a mostohaanyákat említi, ez nem jelenti, hogy egyéb, családon belüli házasság megengedett lenne. Bahá’u’lláh kijelenti, hogy az Igazság Házának feladata lesz az arról való törvényalkotás, hogy “a rokonok közötti házasság törvényes avagy törvénytelen” (KV 50). ‘Abdu’l-Bahá azt írta, hogy minél távolabbi a vérségi kötelék a két házasulandó fél között, annál jobb, minthogy az ilyen házasságok adják az emberiség fizikai jólétének alapzatát, és járulnak hozzá az emberek közötti baráti érzület kialakulásához.

134. fiúkról szót ejtsünk 107.

Az itt “fiúk“-nak fordított szó arab eredetije ebben az összefüggésben pederasztiára utaló jelentéssel bír. Shoghi Effendi a verset az összes homoszexuális kapcsolat tiltásaként értelmezte.

A nemi erkölcsre vonatkozó bahá’í tanítások középpontja a házasság és a család, mint az emberi társadalom szerkezetének alapköve. Céljuk ezen isteni intézmény védelme és megerősítése. A bahá’í törvény a megengedhető nemi kapcsolatot így a férj és felesége közötti nemi érintkezésre korlátozza.

Egy Shoghi Effendi nevében írt levél kijelenti:

“Bármennyire is odaadó és kifinomult lehet a szeretet két ugyanazon nemhez tartozó személy között, helytelen, ha hagyják, hogy az nemi cselekményben kapjon kifejeződést. Azt állítani, hogy ez az eszményi, nem kifogás. Bahá’u’lláh nyomatékosan tiltja az erkölcstelenség minden formáját, és a homoszexuális kapcsolatokra ilyen szemszögből tekint, amellett, hogy természet ellen valók. Ebben a bajban szenvedni nagy csapás egy lelkiismeretes lélek számára. De orvosok segítségével és tanácsával, erős és határozott erőfeszítéssel, valamint imán keresztül legyőzheti ezt a fogyatékosságot.”

Bahá’u’lláh rendelkezik arról, hogy a házasságtörés és az emberekkel és állatokkal való fajtalankodás (szodómia) esetére az Igazság Egyetemes Háza rendeljen büntetést, a tett súlyának arányában (KV 49).

135. Senkinek nem megengedett, hogy amint az utcán vagy a piactéren sétál, nyilvánosan szent verseket mormogjon maga elé 108.

Utalás korábbi vallási Törvénykorszakok bizonyos papjainak és vallási vezetőinek szokására, kik képmutatásból és tettetésből, és azért is, hogy elnyerjék követőik tiszteletét, hitbuzgalmukat bizonyítandó nyilvános helyeken kérkedőn imákat mormolnak. Bahá’u’lláh megtiltja az ilyen viselkedést, és hangsúlyozza az alázat és az Isten iránti valós odaadás fontosságát.

136. Előíratott mindenkinek, hogy végrendeletet készítsen. 109.

Bahá’u’lláh Tanításai szerint az egyén kötelessége, hogy végakaratot és végrendeletet írjon, és ebben szabadon rendelkezhet javai felett, miként csak kíván (lásd a 38. jegyzetet).

Bahá’u’lláh megerősíti, hogy a végrendelet írásakor “az egyénnek teljes rendelkezési joga van vagyontárgyai felett“, minthogy Isten megengedte neki, “hogy azzal, mit Ő reáruházott, a saját kívánsága szerinti módon járjon el” (KV 69). Arra, hogy végrendelet nélküli elhalálozáskor az örökséget miként kell szétosztani, a Kitáb-i-Aqdas külön szabályokat ír elő (lásd a 38-48. jegyzeteket).

137. a Legnagyobb Név 109.

Mint a 33. jegyzet megmagyarázza, Isten Legnagyobb Neve különféle formákat ölthet, ezek mindegyikének alapja a ‘Bahá’ szó. A keleten élő bahá’iok az Aqdas ezen rendelvényét úgy ültették át a gyakorlatba, hogy végrendeletüket olyan kifejezésekkel kezdik, mint ‘Ó, Te, a Legdicsőbb Dicsősége’, ‘Isten, a Mindenek Felett Dicső nevében’, ‘Ő a Mindenek Felett Dicső’, és hasonlók.

138. Minden Ünnepek a két Legnagyobb Ünnepben nyerték el beteljesedésüket, és a másik két Ünnepben, melyek az ikernapokra esnek 110.

E bekezdés alapít meg négy nagy ünnepet a bahá’í évben. A kettő közül, melyet Bahá’u’lláh a “két Legnagyobb Ünnepnek” nevez, az egyik a Ridván-ünnep, mely arról emlékezik meg, hogy Bahá’u’lláh egy tizenkét napos időszakban jelentette be Prófétai Küldetését a bagdadi Ridván-kertben 1863 április-májusában, és melyre Ő úgy utal, mint “az Ünnepek Királyára“, a másik a Báb Megnyilatkozása, mely 1844 májusában Shíráz városában történt. A Ridván-ünnep első, kilencedik és tizenkettedik napja Szent Nap (KV 1), a Báb Megnyilatkozásának napja úgyszintén.

A “másik két Ünnep” Bahá’u’lláh és a Báb születésnapja. A muszlim holdnaptárban egymást követő napokra esnek, Bahá’u’lláh-é az 1233. esztendő Muharram havának második napjára (1817. november 12.), a Bábé ugyanazon hónap első napjára, az 1235. esztendőben (1819. október 20.). Ezeket ezért “Iker-Születésnapoknak” nevezik, és Bahá’u’lláh kijelenti, hogy e napok Isten szemében egynek számíttatnak (KV 2), továbbá, amennyiben ezek a böjti hónapba esnek, azokon a napokon nem érvényes a böjt parancsa (KV 36). Minthogy a bahá’í naptár nap-naptár (lásd a 26. és 147. jegyzetet), az Igazság Egyetemes Háza fogja meghatározni, hogy a Szent Iker-Születésnapokat hold- vagy nap-alapon kell-e megülni.

139. Bahá hónapjának első napja 111.

A bahá’í naptárban az első hónap, és minden hónap első napja a ‘Bahá’ nevet viseli. A Bahá hónap Bahá napja így a bahá’í Újév, a Naw-Rúz, melyet a Báb ünnepnek rendelt, és Bahá’u’lláh ezt erősítette meg (lásd a 26. és 147. jegyzetet).

A Kitáb-i-Aqdas fenti verseiben elrendelt hét Szent Nap mellett már Bahá’u’lláh idejében ünnepként ülték meg a Báb Vértanúhalálának évfordulóját, ehhez ‘Abdu’l-Bahá még hozzátette Bahá’u’lláh Mennybemenetelének évfordulóját, így lett a Szent Napok száma összesen kilenc. Van két további megünnepelt évforduló, mely azonban nem munkaszüneti nap, ez a kettő a Szövetség Napja és ‘Abdu’l-Bahá Elhunytának napja. Lásd a bahá’í naptárról szóló részt a The Bahá’í World (A bahá’í világ) XVIII. kötetében.

140. A Legnagyobb Ünnep valóban az Ünnepek Királya. 112.

Utalás a Ridván-ünnepre (lásd a 107. és 138. jegyzetet).

141. Isten korábban minden egyes hívőre azt a kötelmet rótta, hogy javaikból a felbecsülhetetlen értékűeket ajándékként ajánlják trónusunk előtt. Most … feloldjuk őket e kötelezettség alól. 114.

A bekezdés eltörli a Bayán egyik előírását, amely meghagyta, hogy minden tárgyat, mi egyedülálló a maga nemében, Annak kell ajánlani, mikor megjelenik, Kit Isten ki fog nyilvánítani. A Báb elmagyarázta, hogy minthogy Isten Megnyilvánulása összehasonlíthatatlan, mindent, mi a maga nemében egyedülálló, joggal kell számára megőrizni, hacsak Ő erről másképp nem rendelkezik.

142. a hajnal óráján 115.

A Mashriqu’l-Adhkár-ban, a bahá’í Áhítat Házában hajnali imán való részvétellel kapcsolatban Bahá’u’lláh megmagyarázza, hogy bár az Isten Könyvében meghatározott idő “a hajnal órája“, elfogadtatik az “pirkadatkor, hajnal és napfelkelte között, sőt két óráig még napfelkelte után is” (KV 15).

143. Ezen Táblákat annak pecsétje ékesíti, Ki előhívja a hajnalt, Ki a mennyek és föld között emeli fel hangját. 117.

Bahá’u’lláh ismételten megerősíti Írásai, mint Isten Szava tökéletes hitelességét. Egyes Táblái pecsétjei egyikét is viselik. A The Bahá’í World (A bahá’í világ) V. kötetének 4. oldalán található fénykép Bahá’u’lláh pecsétjeinek némelyikéről.

144. Megengedhetetlen, hogy az ember, ki értelemmel ruháztatott fel, oly dolgot fogyasszon, mi megfosztja őt tőle. 119.

A bahá’í Iratokban számos utalás található, mely megtiltja a bor és más részegítő italok fogyasztását, és leírja az ilyen szeszes italok egyénre gyakorolt ártalmas hatását. Bahá’u’lláh egyik Táblájában kijelenti:

Vigyázzatok, nehogy Isten Borát felcseréljétek saját borotokra, mert elbutítja az az elméteket, és elfordítja arcotok Isten Orcájától, Ki a Mindenek Felett Dicső, a Páratlan, a Megközelíthetetlen. Ne közeledjetek ahhoz, mert megtiltatott az néktek Isten, a Magasztos, a Mindenható parancsolatából.

‘Abdu’l-Bahá elmagyarázza, hogy az Aqdas tiltja “mind a gyenge, mind a tömény italokat“, és kijelenti, hogy az alkoholos italok használatának tilalma azért szükséges, mert “az alkohol tévútra viszi az elmét és a test meggyengülését okozza“.

Shoghi Effendi egy nevében írt levélben kijelenti, hogy ez a tiltás nem csak a borra, hanem “minden, az elmét megzavaró” szer fogyasztására is vonatkozik, és tisztázza, hogy az alkohol használata csak akkor megengedett, ha az gyógykezelés részét alkotja, és “hozzáértő és lelkiismeretes orvos tanácsára történik, aki ezt egy különleges betegség kezelésére előírhatja”.

145. Fordítsátok arcotok Feléje, Kit Isten erre szánt, Ki ez Örök Gyökérből sarjadt. 121.

Bahá’u’lláh itt ‘Abdu’l-Bahá-ra utal, mint Utódjára, és felszólítja a hívőket, hogy forduljanak Feléje. A Szövetség Könyvében, Végakaratában és végrendeletében Bahá’u’lláh felfedi e vers szándékát. Így ír: “e szent vers tárgya senki egyéb, mint a Leghatalmasabb Ág“. A “Leghatalmasabb Ág” a Bahá’u’lláh által ‘Abdu’l-Bahá-ra ruházott címek egyike (lásd még a 66. és 184. jegyzetet).

146. Megtiltatott néktek a Bayánban, hogy Hozzánk kérdéseket intézzetek. 126.

A Báb megtiltotta, hogy a hívők kérdéseket intézzenek Ahhoz, Kit Isten ki fog nyilvánítani (Bahá’u’lláh), hacsak azokat nem írásban teszik fel, és nem olyan a tárgyuk, ami méltó az Ő magas állásához. Lásd a Selections from the Writings of the Báb (Válogatás a Báb írásaiból) c. kötetben.

Bahá’u’lláh feloldja a Báb ezen tiltását. Arra szólítja a hívőket, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyeket “meg kell kérdezniük“, és óvja őket, hogy afféle “meddő dolgokról” kérdezzenek, “melyeken a korábbi idők emberei” elmélkedtek.

147. A hónapok száma az évben, Isten Könyvének rendelése szerint, tizenkilenc. 127.

A bahá’í év a Badí’ naptár szerint tizenkilenc, egyenként tizenkilenc napos hónapból áll, és ehhez bizonyos szökőnapok adódnak hozzá a tizennyolcadik és tizenkilencedik hónap között (négy a “sima” és öt a szökőévben), hogy a naptárt hozzá lehessen igazítani a Nap-évhez. A Báb a hónapokat Isten egyes tulajdonságairól nevezte el. A bahá’í Újév, a Naw-Rúz csillagászatilag rögzített, és a márciusi napéjegyenlőséggel esik egybe (lásd a 26. jegyzetet). A további részleteket, beleértve a hónapok és napok nevét, lásd a The Bahá’í World (A bahá’í világ) XVIII. kötetének bahá’í naptárral foglalkozó fejezetében.

148. az első ezen Névvel ékesíttetett, mely szárnyaival beborítja az egész teremtést. 127.

A perzsa Bayánban a Báb az év első hónapjának a ‘Bahá’ nevet adta (lásd a 139. jegyzetet).

149. Elrendelte az Úr, hogy a holtakat … koporsóban temessétek el 128.

A Bayánban a Báb azt írta elő, hogy az elhunytakat kristály- vagy csiszolt kőkoporsóban temessék el. Shoghi Effendi egy nevében írt levélben megvilágítja, hogy e szabály fontossága abban rejlett, hogy tiszteletet adjunk az emberi testnek, “melyet valamikor az ember halhatatlan lelke magasztalt fel”.

Röviden, a bahá’í temetkezési törvény előírja, hogy a halottat halála színhelyétől nem szabad egy óránál nagyobb távolságra szállítani; hogy a testet csavarják selyem- vagy gyapotlepelbe, és ujjára húzzanak gyűrűt a következő felirattal: “Istentől fakadtam, s Hozzá térek vissza, elfordulván mindentől Rajta kívül, Nevéhez, az Irgalmashoz, a Könyörületeshez ragaszkodván“, és hogy a koporsó készüljön kristályból, kőből, vagy nemes és tartós fából. Külön Holtak Imája rendeltetett el (lásd a 10. jegyzetet), amit a sírba való leeresztés előtt kell elmondani. Miként ezt ‘Abdu’l-Bahá és a Védnök megerősíti, a törvény kizárja az elhunyt elhamvasztását. A Holtak Imája és a gyűrű azok esetében használandó, akik már elérték az érettség korát, vagyis a 15. esztendőt (KV 70).

Ami a koporsó anyagát illeti, a törvény szelleme szerint készüljön olyan tartós anyagból, amilyenből csak lehet. Ezért az Igazság Egyetemes Háza rávilágított, nincs akadálya annak, hogy az Aqdas-ban meghatározott anyagok mellett a rendelkezésre álló legkeményebb fát vagy betont használjanak. A bahá’iok jelenleg szabadon dönthetnek ebben a kérdésben.

150. a Bayán Pontja 129.

A “Bayán Pontja” a Báb egyik címe, mellyel Önmagára utal.

151. az elhunytat csavarják öt selyemből vagy gyapotból készült lepelbe 130.

A Bayánban a Báb úgy rendelkezett, hogy a holttestet csavarják öt selyem- vagy gyapotlepelbe. Bahá’u’lláh megerősítette ezt az előírást, és hozzátette, hogy “Kiknek tehetsége korlátozott, azoknak a két anyag egyikéből lévő egyetlen lepel is elegendő“.

Mikor megkérdezték, hogy a törvényben említett “öt lepel” vajon “öt teljes nagyságú [temetési] lepelre” utal-e, avagy olyan kelmékre, melyeket mostanáig is szokásos volt használni”, Bahá’u’lláh azt válaszolta, hogy “öt kelmét” kell használni (KV 56).

Ami a módot illeti, ahogy a testet be kell csavarni, a bahá’í Írásokban nem található erre vonatkozó utalás, sem arra az esetre, mikor “öt kelmét“, sem arra, mikor “egyetlen leplet” használnak. A bahá’iok jelenleg szabad belátásuk szerint cselekedhetnek.

152. Tilos számotokra, hogy az elhunyt testét a várostól egy óránál nagyobb távolságra szállítsátok 130.

E parancsolat szándéka az, hogy az utazást egy óra időtartamra korlátozza, azon utazási eszköztől függetlenül, melyet kiválasztanak arra, hogy a testet a temetés helyszínére szállítsák. Bahá’u’lláh megerősíti, hogy minél előbb zajlik le a temetés, “annál illendőbb és elfogadhatóbb az” (KV 16).

A halál színhelyeként az a város vagy falu értendő, ahol az egyén elhunyt, tehát az egy órai utazást a város határától lehet számolni. Bahá’u’lláh törvényének szelleme az, hogy az elhunytat halála színhelyéhez közel temessék el.

153. Isten megszüntette azon utazásbéli korlátozásokat, melyek a Bayánban elrendeltettek. 131.

A Báb bizonyos utazásbeli korlátozásokat rendelt el, melyeknek addig kellett érvényben lenniük, míg a Bayánban Megígért el nem jön. Eljövetelének bekövetkeztére a hívőknek azt parancsolta, hogy keljenek útra, mégha gyalog is, hogy találkozhassanak Vele, mert az Ő színe elé járulás létük gyümölcse és célja.

154. Emeljétek fel romjaiból, és magasztaljátok a két Házat a Kettős Szent Helyen, és a többi helyet is, ahol Uratok … trónusa felállítatott. ¶ 133.

Bahá’u’lláh a “két Házat” saját bagdadi házával azonosítja, melynek Ő a “Legnagyobb Ház” nevet adta, valamint a Báb shírázi házával, és mindkettőt zarándoklat színhelyéül jelöli meg (lásd KV 29, 32, és az 54. jegyzetet).

Shoghi Effendi elmagyarázza, hogy “a többi hely, ahol Uratok … trónusa felállítatott“, azokra a helyekre vonatkozik, ahol Isten Megnyilvánulása lakozott. Bahá’u’lláh kijelenti: “a vidék lakói választhatnak, hogy mindegyiket megőrzik-é“, ahol lakozott, “avagy egyet közülük” (KV 32). A bahá’í intézmények azonosították, dokumentálták, és ahol ez lehetséges volt, megvásárolták és helyreállították a Két Iker-Megnyilvánulással kapcsolatos történelmi helyeket.

 

155. Óvakodjatok, nehogy bármi, mi a Könyvben feljegyeztetett, megakadályozzon abban, hogy figyelmezzetek ezen Élő Könyvre 134.

A “Könyv” az Isten Megnyilvánulásai által kinyilatkoztatott Szavak gyűjteménye. Az “Élő Könyv” utalás a Megnyilvánulás Személyére.

Ezek a szavak a Báb egyik, a perzsa Bayánban az “Élő Könyv“-re tett kijelentésére utalnak, melyet Ő Azzal azonosít, Kit Isten ki fog nyilvánítani. Bahá’u’lláh egyik Táblájában Maga jelenti ki: “Isten könyve ez Ifjú formájában küldetett le“.

Az Aqdas ezen versében és a és 168. részben Bahá’u’lláh úgy utal Magára, mint az “Élő Könyv“-re. Figyelmezteti “minden más hit követőjét“, nehogy “megokolást keressenek Szent Könyveikben” arra, hogy cáfolják az “Élő Könyv” kijelentéseit. Inti az embereket, ne engedjék, hogy mi a “Könyvben” feljegyeztetett, megakadályozza őket abban, hogy felismerjék az Ő Állását, és erős kézzel ragaszkodjanak ahhoz, ami ezen új Kinyilatkoztatásban található.

156. e Kinyilatkoztatás előtti hódolatként áradtak Annak Tollából, Ki Hírnököm volt 135.

A “hódolat“, melyet Bahá’u’lláh ehelyütt idéz, az arab Bayánból való.

157. “A Qiblih valójában az, Kit Isten ki fog nyilvánítani; mikor Ő megy, az is vándorol, míg Ő meg nem pihen.” 137.

A vers részletesebb tárgyalását lásd a 7. és 8. jegyzetben.

158. “Törvénytelen néktek, hogy házassági kötelékre lépjetek mással, mint ki a Bayánban hisz. Ha csak az egyik házas fél fogadja be ez Ügyet, az ő javai törvénytelenné válnak a másik számára…” 139.

A Bayán azon része, melyet Bahá’u’lláh itt idéz, felhívja a hívők figyelmét arra, hogy Annak az eljövetele, “Kit Isten ki fog nyilvánítani”, küszöbön áll. A nem-bábí hívővel történő házasság tilalmát, és az előírást, hogy a hívő férj avagy feleség javai nem szállhatnak át törvényesen a nem-bábí házastársra, a Báb kifejezetten felfüggesztette, és ezeket Bahá’u’lláh eltörölte, még mielőtt hatályba léptek volna. A törvény idézésével Bahá’u’lláh rámutat a tényre, hogy kinyilatkoztatásával a Báb világosan előre látta annak lehetőségét, hogy Bahá’u’lláh Ügye előbb emelkedik fel, mint magáé a Bábé.

A God Passes By (Isten köztünk járt)-ban Shoghi Effendi rámutat, hogy a Bayánt “elsősorban a Megígért magasztalásának kell tekinteni, semmint olyan törvény- és szabálygyűjteménynek, mely jövő nemzedékek számára ad állandó útmutatást”. “Szabályaiban és rendeléseiben tudatosan szigorúnak terveztetvén – folytatja -, az általa tanított alapelvekben pedig forradalminak, azt célozván, hogy a papságot és az embereket felrázza évszázados aléltságukból, és hogy hirtelen és végzetes csapást mérjen elavult és korrupt intézményekre, drasztikus rendelésein keresztül az előre látott Nap eljövetelét hirdette, a Napét, amikor ‘a Hívó rettenetes dologra szólít’, mikoron ‘lerombol Ő mindent, mi Előtte volt, miként Isten Apostola lerombolta azok szokásait, kik előtte jártak'” (lásd még a 109. jegyzetet).

159. A Bayán Pontja 140.

A Báb címeinek egyike.

160. Bizony, nincsen más Isten Rajtam kívül 143.

A bahá’í Iratok számos részt tartalmaznak, melyek megvilágítják a Megnyilvánulás, és Istennel való kapcsolatának természetét. Bahá’u’lláh az Istenség egyedülálló és mindent meghaladó természetét hangsúlyozza. Kifejti, hogy “minthogy nem lehet semmiféle közvetlen kötelék, mely az egy igaz Istent teremtéséhez kapcsolná“, Isten elrendelte, hogy “minden korban és törvénykorszakban öltsön testet a föld és menny királyságaiban egy tiszta és makulátlan Lélek“. Ez a “titokzatos és földöntúli Lény“, Isten Megnyilvánulása rendelkezik emberi természettel, mely “az anyagi világra” vonatkozik, és szellemi természettel is, mely “Magának Istennek a lényegéből született“. Emellett “kettős állással” is bír:

Az első állás, mely legbensőbb valóságával kapcsolatos, úgy mutatja Őt, mint Azt, Kinek hangja Magának Istennek a Hangja… A második állás az emberi állapot, melyet a következő versek példáznak: ‘Ember vagyok, mint ti.’ ‘Mondd, dicsőség Uramnak! Több vagyok-é, mint egy ember, egy apostol?’

Bahá’u’lláh megerősíti továbbá, hogy a szellemi birodalomban “lényegi egység” van Isten összes Megnyilvánulása között. Mindnyájan “Isten Szépségét” mutatják fel, az Ő neveit és tulajdonságait jelenítik meg, és az Ő Kinyilatkoztatását hirdetik. E tekintetben, jelenti ki:

Ha Isten bármely egyetemes Megnyilvánulása kijelentené: ‘Én vagyok Isten’, bizony igazat mond, és semmi kétség nem fér hozzá. Mert újra és újra bebizonyíttatott, hogy Kinyilatkoztatásukon, tulajdonságaikon és neveiken keresztül ölt testet a világban Isten Kinyilatkoztatása, az Ő nevei és tulajdonságai…

Bár a Megnyilvánulások Isten neveit és tulajdonságait mutatják fel, és Ők azok az eszközök, melyeken keresztül az emberek eljuthatnak Isten és az Ő Kinyilatkoztatásának megismeréséhez, Shoghi Effendi kijelenti, hogy a Megnyilvánulásokat “… sohasem szabad azonosítani azon láthatatlan Valósággal, magának az Istenségnek a Lényegével”. Bahá’u’lláh-val kapcsolatban a Védnök azt írja, hogy “az emberi templomot, mely egy oly ellenállhatatlan Kinyilatkoztatás eszköze volt”, nem szabad azonosítani Isten “Valóságával”.

Bahá’u’lláh állásának kivételes mivoltát és Kinyilatkoztatásának nagyságát illetően Shoghi Effendi megerősíti, hogy az “Isten Napjára” vonatkozó prófétai kijelentéseket, melyeket az elmúlt Törvénykorszakok Szent Irataiban találunk, beteljesítette Bahá’u’lláh eljövetele:

“Izráel számára nem volt Ő se több, se kevesebb, mint az ‘Örökkévalóság Atyjának’ testetöltése, a ‘Seregek Ura’, ki ‘tízezer szenttel’ szállt alá; a kereszténységnek az ‘Atya dicsőségében’ visszatért Jézus Krisztus; a síita iszlámnak Husszein imám visszatérése; a szunnita iszlámnak ‘Isten Lelke’ (Jézus Krisztus) alászállása; a zoroasztriánusoknak a megígért Sháh-Bahrám; a hinduknak Krisna reinkarnációja; a buddhistáknak az ötödik Buddha. “

Bahá’u’lláh az “Istenség” állását, melyen minden Megnyilvánulással egyetemben osztozik, úgy írja le, mint

az az állás, mikor az ember meghal önnön magának, és Istenben él. Az Istenség, mikoron csak említem, az Én teljes és tökéletes önmegtagadásomat jelenti. Ez azon állapot, mikoris nincs hatalmam önnön jólétem vagy keserveim fölött, sem nem életem, avagy feltámadásom fölött.

Ami pedig az Őt az Istenhez fűző kapcsolatot illeti, bizonyságot tesz:

Ha a kapcsolatról elmélkedem, ó, Istenem, mely Hozzád fűz, arra indíttatok, hogy minden teremtett dolognak világgá kiáltsam: ‘Bizony, Én vagyok Isten!’, és ha önnön énemre tekintek, lám, durvábbnak találom azt, mint az agyag!

161. Zakát fizetésével 146.

A Zakátot a Korán úgy említi, mint a muszlimok számára kötelező jótékony célú rendszeres adakozást. Az idő múltával az alapgondolat egyféle egyházi adóvá fejlődött, aholis egy bizonyos határ fölött a jövedelem adott kategóriáinak egy részét a szegények megsegítésére, különféle jótékonysági célokra, és Isten Hitének segítésére kellett adományozni. A mentes rész határa a különféle árucikkek függvényében változott, miként a Zakát alá eső rész után fizetendő százalék is.

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy a bahá’í Zakát-törvény azt követi, “mi a Koránban kinyilatkoztatásra került” (KV 107). Minthogy olyan kérdések, mint a mentes rész határa és a szóbajövő jövedelmi kategóriák, a fizetés gyakorisága és a Zakát különféle kategóriáinak nagysága a Koránban nem említtetnek, ezekről a jövőben az Igazság Egyetemes Házának kell majd döntenie. Shoghi Effendi kifejtette, hogy míg ez nem történik meg, a hívők anyagi tehetségük és lehetőségeik függvényében adományozzanak rendszeresen a bahá’í Alapnak.

162. Törvénytelen dolog koldulni, és tilos adni annak, ki koldul. 147.

‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában megvilágítja a vers jelentését. Kijelenti, hogy “a koldulás megtiltatott, és hogy azoknak alamizsnát adni, kik a koldulást hivatásszerűen űzik, szintúgy tilos“. Ugyanazon Táblában kifejti továbbá, hogy “A cél a koldulás teljes megszüntetése. Ha azonban valaki kenyerét megkeresni nem tudja, nagy szegénység sújtja avagy képtelenné válik arra, hogy magán segítsen, kötelező a gazdagoknak vagy a Képviselőknek, hogy néki havi ellátmányt adjanak megélhetésre … ‘Képviselők’ alatt pedig az emberek képviselőit kell érteni, vagyis az Igazság Házának tagjait“.

A koldusoknak való alamizsnaadás tilalma azonban nem akadályozza meg az egyéneket és a Szellemi Tanácsokat abban, hogy a szegényeknek és rászorulóknak anyagi segítséget adjanak, vagy olyan lehetőséget biztosítsanak számukra, mely által olyan készségeket sajátíthatnak el, melyekkel kenyerüket megkereshetik (lásd még az 56. jegyzetet).

163. Korábban … kártérítést írt elő mindenkinek, ki egy másiknak szomorúságot okoz 148.

Bahá’u’lláh eltörli a perzsa Bayán törvényét, mely szerint az embertársnak okozott szomorúságért kártérítést kell fizetni.

164. A szent Lótuszfa 148.

A “szent Lótuszfa” utalás a Sadratu’l-Muntahá-ra, a “Fára, melyen túl haladni nem lehet” (lásd a 128. jegyzetet). A szó itt jelképes értelmű, és Bahá’u’lláh-t jelöli.

165. Szavaljátok Isten verseit minden reggel és estidőben. 149.

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy az alapvető “feltétel” “Isten verseinek” szavalásakor a hívők “buzgósága és szeretete, hogy Isten Szavát olvassák” (KV 68).

Ami az “Isten versei” meghatározást illeti, Bahá’u’lláh kifejti, hogy ez utal “mindazokra, mik az Isteni Megnyilatkozás Mennyországából leküldetettek“. Shoghi Effendi egy keleten élő hívőhöz intézett levélben rámutat, hogy az “Isten versei” kifejezés nem foglalja magában ‘Abdu’l-Bahá írásait, és hasonlóképpen jelezte, hogy az ő írásait sem.

166. Előíratott néktek, hogy otthonotok bútorzatát tizenkilenc évenként megújítsátok 151.

Bahá’u’lláh megerősíti az arab Bayán parancsolatát, ami a bútorzat tizenkilenc évenkénti megújítására vonatkozik, feltéve, hogy az egyénnek lehetősége van erre. ‘Abdu’l-Bahá e szabályt a kifinomultság és tisztaság elősegítésével hozza kapcsolatba. Elmagyarázza, hogy a törvény célja az, hogy az ember lecserélje azon bútordarabokat, melyek elöregedtek, elvesztették fényüket, és visszatetszést keltenek. Nem vonatkozik ugyanakkor a ritka vagy becses tárgyakra, a régiségekre és ékszerekre.

167. Mossátok meg lábatok 152.

A Kitáb-i-Aqdas a hívőket arra buzdítja, hogy rendszeresen fürödjenek, viseljenek tiszta ruhát, és legyenek általában is a tisztaság és kifinomultság megtestesülései. Az idevonatkozó előírásokat az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.D.3.y.i-vii. része összegzi. A láb megmosásával kapcsolatban Bahá’u’lláh kijelenti, hogy jobb meleg vizet használni, azonban a hideg víz használata szintúgy megengedett (KV 97).

168. Megtiltatott néktek, hogy szószéket használjatok. Ki néktek Isten igéit kívánja mondani, üljön az emelvényre helyezett székre 154.

A szabály előzménye a perzsa Bayánban található. A Báb megtiltotta, hogy szentbeszéd céljára és a Szöveg felolvasásához szószéket használjanak. Ehelyett azt hagyta meg, hogy annak érdekében, hogy Isten Szava mindenki számára világosan hallható legyen, helyezzenek a beszélő számára széket egy emelvényre.

E törvény magyarázatakor ‘Abdu’l-Bahá és Shoghi Effendi megvilágította, hogy a Mashriqu’l-Adhkár-ban (ahol tiltott a szentbeszéd és csak a Szent Iratok szavait szabad olvasni), az olvasó állhat vagy ülhet, és ha szükséges, hogy jobban hallják, alacsony hordozható emelvényt is használhat, de szószék használata nem megengedett. A Mashriqu’l-Adhkár-on kívül tartott összejövetelek esetében is megengedett, hogy a beszélő üljön vagy álljon, és hogy emelvényt használjon. Egyik Táblájában, mikor újra megismételte, hogy sehol sem használható szószék, ‘Abdu’l-Bahá hangsúlyozta, hogy mikor bahá’iok beszédet tartanak egy összejövetelen, azt a legnagyobb alázat és önmegtagadás szellemében tegyék.

169. Szerencsejáték 155.

Bahá’u’lláh nem részletezi Írásaiban, hogy a tiltás pontosan milyen cselekményeket takar. Miként ezt mind ‘Abdu’l-Bahá, mind Shoghi Effendi kifejtette, ennek részletezése az Igazság Egyetemes Házának a hatáskörébe tartozik. Arra irányuló kérdésekre, hogy a lottó, lóversenyen és futballmérkőzésen való fogadás, a bingó és hasonlók a szerencsejáték tilalma alá tartoznak-e, az Igazság Egyetemes Háza jelezte, hogy ez olyan kérdés, melyet részleteiben a jövőben fog majd megfontolni. A Tanácsoknak és egyéneknek addig is azt javallotta, hogy ne csináljanak ebből ügyet, és hagyják azt a hívők lelkiismeretére.

Az Igazság Háza úgy döntött, hogy nem illendő, hogy a Hit Alapjainak javára lottó, tombola vagy szerencsejáték segítségével gyűjtsenek.

170. és ópium … és minden anyag … mely az emberi templomot eltompultságba és kábulatba taszítja 155.

Az ópium használatának ezen tilalmát Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas utolsó bekezdésében megismétli. Ezzel kapcsolatban Shoghi Effendi kijelentette, hogy a “tiszta és szent élet” egyik kívánalma “a tökéletes tartózkodás … az ópiumtól és hasonló szokásformáló kábítószerektől”. A heroint, hasist és más kenderszármazékokat, úgymint marihuána, valamint a hallucinogén anyagokat, mint az LSD, a peyote és hasonlókat e tilalom alá esőknek kell tekinteni.

‘Abdu’l-Bahá így ír:

Ami az ópiumot illeti, romlott és átkozott az. Isten óvjon bennünket a büntetéstől, mellyel használójára lesújt. A Legszentebb Könyv egyértelmű Szövege szerint betiltatott, és használata teljességgel elítéltetik. A józan ész azt mutatja, hogy az ópiumszívás egyféle elmebaj, és a tapasztalat megerősíti, hogy a használó teljességgel kizáratik az emberi királyságból. Isten óvjon mindenkit egy ilyen borzasztó cselekedet elkövetésétől, mely cselekedet magát az emberi mivolt alapzatát rombolja le, és mely a használót örökkön örökre kitaszítottá teszi. Mert az ópium rátelepszik a lélekre, oly módon, hogy a használó lelkiismerete elhal, elméje elborul, és érzékei elsorvadnak. Az élőt élőhalottá teszi. Elfojtja a természetes melegséget. Nagyobb ártalom, mint mit az ópium okoz, el nem képzelhető. Szerencsések, kik még a nevét sem ejtik ki soha; akkor hát gondoljátok meg, mily nyomorult a használója.

Ó, ti, az Istent szeretők! A Mindenható Isten ezen Korszakában az erőszak és az erő használata, a kényszerítés és elnyomás egyként elítéltetik. Kötelező azonban, hogy az ópium használata bármi eszközzel megelőztessék, hogy az emberi faj tán megszabadíthassék a járványok e leghatalmasabbjától. És máskülönben, jaj és nyomorúság mindenkire, ki ezen Ura iránti kötelességét meg nem cselekszi.

Az ópiummal kapcsolatban ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában kijelenti: “a használó, a vásárló és az eladó egyaránt megfosztatnak Isten bőkezűségétől és kegyétől“.

Egy további Táblában ‘Abdu’l-Bahá ezt írja:

Ami a hasist illeti, rámutattál, hogy használata egyes perzsák szokásává lett. Kegyelmes Isten! Ez minden mámorító szer legrosszabbika, és tilalma világosan kinyilatkoztatásra került. Használata a gondolatok leépülését és a lélek teljes kábulatát idézi elő. Miként keresheti bárki a pokoli fa gyümölcsét, és abból részesedvén miként vezettethet arra, hogy egy szörny jellemvonásait testesítse meg? Miként használhatja valaki e tiltott kábítószert és foszthatja meg magát emígyen a Mindenek Felett Irgalmas áldásaitól?

Az alkohol elemészti az elmét, és az embert esztelen dolgok elkövetésére indítja, de az ópium, a pokoli fa e romlott gyümölcse, és a gonosz hasis kioltja az elmét, megdermeszti a szellemet, megkövesíti a lelket, elemészti a testet és az embert csalódottságban és elveszettségben hagyja.

Megjegyzendő, hogy a kábítószerek bizonyos osztályaira vonatkozó tilalom nem tiltja azok használatát, ha azt képesített orvos rendeli gyógykezelés részeként.

171. “a Nagy Átfordulás misztériuma az Uralkodó Jelében” 157.

Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í (1753-1831), a shaykhí teológiai iskola alapítója és “a Báb Hitének eljövetelét megjövendölő két vezérlő fény” közül az első azt jövendölte, hogy a Megígért megjelenésekor minden dolog visszájára fordul, az utolsókból lesznek az elsők, és az elsőkből az utolsók. Bahá’u’lláh egyik Táblájában utal “az Uralkodó Jelében megjelenő Nagy Átfordulás misztériumának” “jelképére és a rá való célzásra“. Kinyilatkoztatja: “Ezen átforduláson keresztül lealacsonyította Ő a felmagasztaltakat és felmagasztalta Ő a lealacsonyítottakat“, és visszaidézi, hogy “Jézus napjaiban a tudásuk okán kiemelkedők, az írástudók és a vallás letéteményesei voltak azok, akik Őt megtagadták, míg az egyszerű halászok siettek, hogy bebocsáttatást nyerjenek a Királyságba” (lásd a 172. jegyzetet is). Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í-ról további adatok találhatók a The Dawn-Breakers (A hajnalhozók) 1. és 10. fejezetében.

172. a “Hatot”, mely ez “Egyenes Alif” által felemeltetett 157.

Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í írásaiban nagy hangsúlyt helyezett az arab ‘Váv’ betűre. A The Dawn-Breakers (A hajnalhozók)-ban Nabíl kijelenti, hogy ez a betű “a Báb számára az Isteni Kinyilatkoztatás egy új ciklusának eljövetelét jelképezte, és Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-ban erre később olyan kifejezésekkel utalt, mint ‘a Nagy Átfordulás misztériuma‘ és ‘az Uralkodó Jele‘”.

A ‘Váv’ betű neve három betűből áll: Váv, Alif, Váv. Az abjad rendszer szerint ezek számértéke 6, 1 és 6. Shoghi Effendi egy nevében, egy keleten élő hívőhöz intézett levélben magyarázattal szolgál az Aqdas ezen versére. Kijelenti, hogy “az Egyenes Alif” a Báb eljövetelére utal. Az első betű, melynek számértéke hat, és az Alif előtt áll, a Báb előtti Törvénykorszakok és Megnyilvánulások jelképe, míg a harmadik betű, melynek számértéke szintúgy hat, Bahá’u’lláh legfőbb Kinyilatkoztatását jelenti, mely az Alif után öltött testet.

173. Megtiltatott néktek, hogy fegyvert hordjatok, hacsak nem feltétlenül fontos 159.

Bahá’u’lláh ehelyütt megerősíti a Bayán egyik parancsolatát, mely megtiltja a fegyverviselést, hacsak nem szükséges az. Ami azt illeti, hogy valakinek milyen körülmények között lehet “feltétlenül fontos“, ‘Abdu’l-Bahá akkor engedélyezi a hívőknek, ha veszélyes környezetben, önvédelemből van rá szükségük. Shoghi Effendi egy nevében írt levélben úgyszintén rámutat, hogy veszélyhelyzetben, mikor nincs jelen törvényes hatóság képviselője, akihez fordulni lehetne, a bahá’ioknak joguk van az életük megvédésére. Számos egyéb helyzet is van, mikor a fegyverre szükség van és jogszerűen lehet használni, például azon országokban, ahol az emberek élelmezési és ruházkodási célból vadásznak, és olyan sportok esetében is, mint az íjászat, céllövészet és vívás.

Társadalmi szinten a kollektív biztonság elve, melyet Bahá’u’lláh hirdetett meg (lásd Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh [Gyöngyszemek Bahá’u’lláh Írásaiból], CXVII) és Shoghi Effendi bontott ki (lásd a Védnök leveleit a The World Order of Bahá’u’lláh [Bahá’u’lláh Világrendje] c. kötetben), nem tételezi fel eleve az erő használatának eltörlését, de egy olyan rendszert ír elő, “ahol az Erő az Igazság szolgájává lesz”, és mely gondoskodik egy nemzetközi békefenntartó erő meglétéről, “amely meg fogja védeni az egész szövetség szerves egységét”. A Bishárát Táblájában Bahá’u’lláh kifejezi abbéli reményét, hogy “a háború fegyverei az egész világon az újjáépítés eszközeivé alakíttathatnak át, és a viszály és összekülönbözés az emberek között elmúlik végre“.

Egy másik Táblában Bahá’u’lláh hangsúlyozza a többi vallás követőivel való testvériséget, és azt is kijelenti, hogy “a szent háború törvénye kitöröltetett a Könyvből“.

174. és megengedtetett néktek, hogy selyembe öltözzetek 159.

Az iszlám gyakorlatban a férfiak selyembe való öltözését általában tiltották, a szent háború idejének kivételével. A tiltást, mely nem a Korán szövegén alapul, a Báb eltörölte.

175. Isten … felmentett titeket azon korlátozások alól, melyek korábban a ruházatra és szakállviseletre vonatkoztak. 159.

A ruházattal kapcsolatos szabályok közül sok a világ vallásainak törvényeiben és hagyományaiban gyökerezik. A síita papság például egy megkülönböztető fejfedőt és köpenyt vezetett be magának, és egy időben megtiltotta, hogy az emberek európai ruhát viseljenek. A muszlim gyakorlat abbéli vágyában, hogy utánozza a Próféta viseletét, szintúgy egy sor korlátozást vezetett be a bajusz vágásával és a szakáll hosszával kapcsolatban.

Bahá’u’lláh a ruházatra és szakállviseletre vonatkozó ilyetén korlátozásokat eltörölte. Ezeket a hívők “jóérzésére” hagyta, de ugyanakkor felszólította őket, hogy ne lépjék túl az illendőség határait, és hogy minden, ruházattal kapcsolatos dologban tanúsítsanak mérsékletet.

176. Ó, Káf és Rá földje! 164.

A Káf és Rá a Kirmán szó első két mássalhangzója, mely Irán egyik városának és tartományának a neve.

177. érezzük, mi terjed belőled titokban s lopva 164.

A vers utalás egy csoport azalí (Mírzá Yahyá követői – lásd a 190. jegyzetet) tevékenységére, mely Kirmán városával volt kapcsolatos. A csoport tagja volt Mullá Jaf’ar, a fia, Shaykh Ahmad-i-Rúhí, továbbá Mírzá Áqá Khán-i-Kirmání (az utóbbi kettő Mírzá Yahyá vejei), valamint Mírzá Ahmad-i-Kirmání. Nemcsak hogy alá kívánták ásni a Hitet, hanem politikai intrikákba is belefolytak, melyek Násiri’d-Dín sah meggyilkolásában csúcsosodtak ki.

178. Idézzétek észbe a sejket, kinek neve Muhammad-Hasan volt 166.

Shaykh Muhammad-Hasan, a síita iszlám egyik vezető képviselője elutasította a Bábot. Számos, a síita jogtudományról szóló könyv szerzője volt, a hírek szerint 1850 körül halt meg.

Nabíl a The Dawn-Breakers (A hajnalhozók)-ban leír egy találkozást, mely Najaf-ban esett meg Mulláh Alíy-i-Bastámí, az Élő egyik Betűje, és Shaykh Muhammad-Hasan között. A találkozó folyamán Mulláh Alí bejelentette a Báb testet öltését, és magasztalta Kinyilatkoztatásának nagyságát. A sejk bujtogatására Mullá Alít azonnal hitehagyottnak nyilvánították és eltávolították a teremből. Bíróság elé állították, Isztambulba hurcolták, és nehéz munkára ítélték.

179. egy búza-és árparostáló 166.

Utalás Mulláh Muhammad Jaf’ar Gandum-Pák-Kun-ra, aki az első volt Isfahánban, aki befogadta a Báb Hitét. A perzsa Bayán is megemlíti, és úgy dicséri, mint azt, “ki magára öltötte a tanítványság köpönyegét“. A The Dawn-Breakers (A hajnalhozók)ban Nabíl leírja, hogy milyen feltétel nélküli módon fogadta el a “búzarostáló” az Üzenetet, és milyen hévvel hirdette az új Kinyilatkoztatást. Csatlakozott a Shaykh Tabarsí erőd védőihez, és az ostrom alatt esett el.

180. Vigyázzatok, nehogy a “Próféta” szó visszatartson benneteket e Leghatalmasabb Hírtől 167.

Bahá’u’lláh inti a “belső látással bírókat“, ne engedjék, hogy a Szent Írások általuk való magyarázata megakadályozza őket abban, hogy Isten Megnyilvánulását felismerjék. Mindegyik vallás követői hajlottak arra, hogy a vallás Alapítója iránti buzgó odaadásuk okán az Ő Kinyilatkoztatását Isten Utolsó Szavának tekintsék, és tagadják annak lehetőségét, hogy megjelenhet bármilyen következő Próféta. Ez volt a helyzet a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám esetében is. Bahá’u’lláh tagadja a befejezettség ezen elképzelését mind a múltbeli, mind saját Törvénykorszaka vonatkozásában. A muszlimokkal kapcsolatban a Kitáb-i-Íqán-ban azt írja, hogy “a Korán népe …engedte, hogy a ‘Próféták Pecsétje’ szavak elfátyolozzák szemüket, hogy azok elkendőzzék megértésüket, és megfosszák őket az Ő ezerszeres kegyeinek malasztjától“. Megerősíti, hogy “e téma kemény próba volt … az egész emberiségnek“, és siratja azok sorsát, “kik ezen szavakhoz ragaszkodván visszautasították, hogy higgyenek abban, Ki igazi Kinyilatkoztatójuk“. A Báb ugyanerre utal, mikor figyelmeztet: “Ne engedjétek, hogy nevek fátyolként zárjanak el benneteket Attól, Ki azok Ura, még a Próféta név sem, mert ez a név csupán az Ő Szavának teremtménye“.

181. hogy a “Helytartóságra” vonatkozó bármi kijelentés elrekesszen bennetek annak korlátlan hatalmától, Ki Isten Helytartója 167.

Az itt “Helytartóság“-nak fordított szó arab eredetije ‘viláyat’, mely számos jelentéssel bír, pl. ‘helytartóság’, ‘védnökség’, ‘védelmezőség’, ‘utódlás’. Magával Istennel, Megnyilvánulásával, vagy azokkal kapcsolatban használják, akik egy Megnyilvánulás Általa kijelölt Utódjai.

Az Aqdas ezen versében Bahá’u’lláh óva int attól, hogy az emberek hagyják, hogy ilyen elképzelések elvakítsák őket az új Isteni Megnyilvánulás “főhatalmával” szemben, Aki “Isten” igazi “Helytartója“.

182. Idézzétek észbe Karímot 170.

Hájí Mírzá Muhammad Karím Khán-i-Kirmání (1810 – kb. 1873) a shaykhí közösség önjelölt vezetője volt Siyyid Kázim, Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í kijelölt utódjának a halála után (lásd a 171. és 172. jegyzetet). Karím Shaykh Ahmad tanainak hirdetése mellett kötelezte el magát. Az általa kifejtett nézetek ellentéteket szültek mind támogatói, mind ellenfelei körében.

Kora egyik vezető bölcsének és termékeny szerzőjének tartották, számos könyvet és levelet írt a tudás különféle területeiről, melyeket akkortájt műveltek. Cselekvően kiállt a Báb és Bahá’u’lláh ellen, és írásait a Báb és Tanításai elleni támadásra használta. A Kitáb-i-Íqán-ban Bahá’u’lláh elítéli írásainak hangnemét és tartalmát, és külön kritikával illeti egyik művét, mely rosszalló utalásokat tartalmaz a Bábra nézve. Shoghi Effendi “féktelenül ambiciózus és képmutató” személyként írja le, és elmeséli, “a sah külön felkérésére egy tanulmányban miként támadta meg vadul az új Hitet és annak tanításait”.

183. ó, a Bahában tanultak 173.

Bahá’u’lláh magasztalja a tanultakat követői között. Szövetsége Könyvében így írt: “áldottak az uralkodók és a tanultak Bahá népe között“. Erre a kijelentésre utalva Shoghi Effendi a következőképpen fogalmaz:

“E szent ciklusban a ‘tanultak‘ egyfelől Isten Ügyének Kezei, másfelől tanításainak tanítói és terjesztői, akik nem rendelkeznek a fenti ranggal, de kik a tanító munkában kimagasló állást értek el. Ami az ‘uralkodókat‘ illeti, a Helyi, Országos és Nemzetközi Igazság Házainak tagjaira utal az. Mindezen lelkek feladatai a jövőben fognak meghatároztatni.”

Isten Ügyének Kezei olyan személyek voltak, akiket Bahá’u’lláh nevezett ki, és kikre különféle feladatokat bízott, elsősorban a Hit védelmével és terjesztésével kapcsolatban. A Memorials of the Faithful (Megemlékezés igaz hívőkről) c. kötetben ‘Abdu’l-Bahá egyéb kiemelkedő hívőkre is Ügy Kezeiként utalt, és Végakaratába és végrendeletébe belefoglalta azt az utasítást, hogy a Hit Védnöke nevezzen ki Ügy Kezeit saját belátása szerint. Shoghi Effendi először poszthumusz emelt egyeseket az Ügy Keze rangjára, majd élete későbbi éveiben összesen 32 hívőt nevezett ki, az összes kontinensről. A Shoghi Effendi 1957-ben bekövetkezett elhunyta és az Igazság Egyetemes Háza 1963-ban történt megválasztása közötti időszakban az Ügy Kezei irányították a Hit ügyeit, mint Bahá’u’lláh magzati állapotban lévő Világszövetségének Fő Tiszttartói (lásd a 67. jegyzetet). 1964. novemberében az Igazság Egyetemes Háza úgy döntött, hogy nem áll jogában olyan szabályokat hozni, melyek segítségével további Ügy Kezeit lehessen kinevezni. Ehelyett 1968-ban egy döntésével az Ügy Kezeinek a Hit védelmével és terjesztésével kapcsolatos feladatait kiterjesztette a jövőbe is azáltal, hogy megteremtette a Tanácsosok Kontinentális Testületeit, 1973-ban pedig kinevezte a Nemzetközi Tanítási Központot, melynek székhelye a Szentföldön van.

A Nemzetközi Tanítási Központ Tanácsos tagjait és a Kontinentális Tanácsosokat az Igazság Egyetemes Háza nevezi ki. A Segédtestület tagjait a Kontinentális Tanácsosok nevezik ki. Mindezen személyek beletartoznak a “tanultak” meghatározásba, melyet Shoghi Effendi ad meg a fenti idézetben.

184. mit a Könyvben nem értetek, forduljatok azzal ahhoz, Ki e hatalmas Törzsből kiágazott. 174.

Bahá’u’lláh ‘Abdu’l-Bahá-t ruházza fel szent Iratai értelmezésének jogával (lásd még a 145. jegyzetet).

185. az Anyagtól Független Egyedülvalóság Iskolája 175.

Ebben a versben és a soronkövetkezőkben Bahá’u’lláh szembeszáll azon okok egyikével, melyek miatt egyes bábik elutasították Őt, mint a Bayánban Megígértet. Elutasításuk a Báb egyik Tábláján alapult, melyet Ő Ahhoz intézett, “Ki majd kinyilváníttatik”, és melynek hátoldalára a Báb a következőket írta: “Annak, Kit Isten ki fog nyilvánítani, pillantása ragyogja be e levelet az elemi iskolában“. A Tábla a Selections from the Writings of the Báb (Válogatás a Báb Írásaiból) c. kötetben jelent meg.

Ezek a bábik azt tartották, hogy Bahá’u’lláh két évvel idősebb lévén, mint a Báb, nem kaphatta meg a levelet “az elemi iskolában“.

Bahá’u’lláh elmagyarázza, hogy az utalás olyan eseményekre vonatkozik, amelyek ezen földi lét határain túl, a szellemi világokban következtek be.

186. elfogadtuk Mi Isten … igéit … miket Ő [a Báb]terjesztett elénk 175.

Az Ahhoz intézett Táblában, “Ki majd kinyilváníttatik”, a Báb a Bayánt úgy jellemzi, mint az Ő felajánlását Bahá’u’lláh-nak. Lásd a Selections from the Writings of the Báb (Válogatás a Báb Írásaiból) c. kötetben.

187. Ó, Bayán népe! 176.

Utalás a Báb követőire.

188. az L, E, Gy, E és N betűk összekapcsoltattak és összeköttettek 177.

Az “L, E, Gy, E és N betűk” jelentését Shoghi Effendi magyarázta el több, nevében írt levélben. Ezek együttesen a “legyen” szót adják, mely “Isten teremtő Erejét jelenti, Ki parancsolatán keresztül a létbe hív minden dolgot”, valamint “Isten Megnyilvánulásának hatalmát, az Ő nagy szellemi teremtő erejét”.

Az eredeti felszólító módú arab szó a ‘kun’, és két betűvel, a ‘káf’-fal és a ‘nún’-nal írják le. Shoghi Effendi a szót a fenti módon fordította. Ezt használja a Korán annak a szónak a jelölésére, mellyel Isten parancsa létrehívta a teremtést.

189. ez új Világrend 181.

A perzsa Bayánban a Báb kijelentette: “Jó annak, ki pillantását Bahá’u’lláh Rendjére szegezi, és köszönetet mond Urának. Mert Ő bizonnyal testet fog ölteni. Isten, valóban, visszavonhatatlanul rendelte el ezt a Bayánban.” Shoghi Effendi ezt a “Rendet” a Bahá’u’lláh által az Aqdas-ban előre láttatott Rendszerrel azonosítja, ahol Bahá’u’lláh bizonyságot tesz annak az emberiség életét forradalmasító hatásáról, és kinyilatkoztatja a működését szabályozó törvényeket és alapelveket.

Az “új Világrend” jellemzőit Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá Írásai, valamint Shoghi Effendi és az Igazság Egyetemes Háza levelei körvonalazzák. A jelenlegi bahá’í Igazgatási Rend intézményei, melyek Bahá’u’lláh Világrendjének “szerkezeti alapját” alkotják, beérnek majd, és átnőnek a Bahá’í Világszövetségbe. Ezzel kapcsolatban Shoghi Effendi megerősíti, hogy az Igazgatási Rend, “amint részei és szerves intézményei hatékonyan és életerőtől duzzadóan elkezdenek működni, be fogja jelenteni arra való igényét, és be is fogja mutatni arra való képességét, hogy ne csupán az Új Világrend magjának, de mintájának is tekintsék, mely [Világrend] arra rendeltetett, hogy az idő teljességében az egész emberiséget magába ölelje”.

Az új Világrend kifejlődésével kapcsolatban további információk találhatók kaphatunk például Shoghi Effendi azon leveleiben, melyeket a The World Order of Bahá’u’lláh (Bahá’u’lláh Világrendje) című kötetben gyűjtöttek össze.

190. ó, eltévelyedés forrása! 184.

Utalás Mírzá Yahyára, akit Subh-i-Azal (az Örökkévalóság Reggele) néven is ismernek. Bahá’u’lláh egyik fiatalabb féltestvére volt, aki fellázadt Ellene és kiállt Ügye ellen. Mírzá Yahyát a Báb nevezte ki a bábí közösség névleges fejének, a Megígért hamarosan bekövetkező eljövetelének idejéig. Siyyid Muhammad-i-Isfahání (lásd a 192. jegyzetet) bujtogatására Mírzá Yahyá megtagadta a Báb beléje helyezett bizalmát, jogot formált arra, hogy ő legyen a Báb utóda, pártot ütött Bahá’u’lláh ellen, és még meggyilkoltatni is megpróbálta. Mikor Bahá’u’lláh formálisan is bejelentette neki Küldetését Drinápolyban (Edirnében), Mírzá Yahyá válaszul odáig ment, hogy kijelentette, hogy ő is egy független Kinyilatkoztatás hordozója. Ezen igényét néhány ember kivételével, akiket azaliknak neveztek, végül mindenki visszautasította (lásd a 177. jegyzetet). Mírzá Yahyát Shoghi Effendi “A Báb Szövetségének Legfőbb Megtörőjeként” említi (lásd God Passes By (Isten köztünk járt), X. fejezet).

191. emlékezz, miként neveltünk téged nappal és éjszaka az Ügy szolgálatára 184.

A God Passes By (Isten köztünk járt)-ban Shoghi Effendi utal a tényre, hogy Bahá’u’lláh, aki tizenhárom évvel idősebb volt Mírzá Yahyánál, volt az, aki tanácsokkal ellátta és vigyázta őt gyermekkora és korai felnőttkora idején.

192. Isten megragadta azt, ki téged félrevezetett. 184.

Utalás Siyyid Muhammad-i-Isfahánira, akit Shoghi Effendi “a bahá’í Kinyilatkoztatás Antikrisztusának” nevezett. Romlott jellemű és nagy személyes ambíciókkal rendelkező ember volt, aki arra bujtogatta Mírzá Yahyát, hogy álljon ki Bahá’u’lláh ellen, és igényelje magának a prófétaságot (lásd a 190. jegyzetet). Isfahánit, bár Mírzá Yahyá követője volt, Bahá’u’lláh-val együtt Akkóba száműzték. Ott is tovább lázított és szervezkedett Bahá’u’lláh ellen. Halálának körülményeiről Shoghi Effendi a God Passes By-ban így ír:

“Bahá’u’lláh életét most egy friss veszedelem fenyegette. Bár mind írásban, mind szóban több alkalommal is szigorúan megtiltotta követőinek, hogy bármi megtorló lépést tegyenek kínzóik ellen, és vissza is küldött Bejrútba egy felelőtlen arab megtértet, aki arról elmélkedett, miként torolhatná meg a szeretett Vezetője által elszenvedetteket, hét társa titokban kifigyelte és lemészárolta három üldözőjüket, közöttük Siyyid Muhammad-i-Isfahánit és Áqá Jánt.

A döbbenet, mely egy már amúgy is üldözött közösségen végigsöpört, leírhatatlan volt. Bahá’u’lláh felháborodása nem ismert határt. Egy, az eset után nem sokkal kinyilatkoztatásra került Táblában így ad hangot érzelmeinek: ‘Ha elmondanánk, mi esett Vélünk, meghasadna a mennyek boltozata, és porrá omlanának a hegyek.’ Egy másik alkalommal így ír: ‘Fogságom Nékem nem árthat. Mi ártalmamra lehet, az azok magaviselete, kik szeretnek Engem, kik azt állítják, hogy Hozzám tartoznak, és mégis elkövetik azt, minek okán jajong szívem és tollam.’

193. Válasszatok ki egyetlen nyelvet … s fogadjatok el … egy közös írást 189.

Bahá’u’lláh megparancsolja egy egyetemes nyelv és írás elfogadását. Írásai a folyamatot két lépcsőben láttatják. Az elsőben ki kell választani egy létező vagy egy ember által alkotott nyelvet, melyet a világ összes iskolájában az anyanyelv mellett másodikként tanítanának. E nagyfontosságú döntés meghozatalára a kormányokat szólítja fel, parlamentjeiken keresztül. A második lépcsőfok, a távoli jövőben már az lenne, hogy az egész Föld egyetlen közös nyelvet és írást fogadna el.

194. Két jelet rendeltünk Mi az emberi faj nagykorúvá érésére 189.

Bahá’u’lláh Írásaiban az emberi faj nagykorúvá érésének első jele egy olyan tudomány felemelkedése, melyet Ő “isteni filozófiának” nevez, s amely magában foglalja majd egy forradalmian újszerű megközelítés felfedezését is a kémiai elemek átalakítására. Utalás ez arra, hogy a jövőben a tudás mily csodálatosan fog fejlődni.

Ami a “második” jelet illeti, melyről Bahá’u’lláh úgy beszél, hogy azt a Kitáb-i-Aqdas-ban nyilatkoztatta ki, Shoghi Effendi kijelenti: “… Legszentebb Könyvében megparancsolta, hogy a Föld összes lakója számára válasszanak ki egyetlen közös nyelvet és egy közös írást, mit használhassanak, mely, mikor megvalósul, miként ezt Önnön Maga is megerősíti azon Könyvben, ‘az emberi faj nagykorúvá érésének‘ egyik jele lesz.”

Az emberiség nagykorúvá érésének folyamatába további bepillantást enged Bahá’u’lláh alábbi kijelentése:

A világ nagykorúságának egyik jele az lészen, hogy senki nem fogja elfogadni, hogy a királyi méltóság terhét viselje. A királyi méltóság úgy marad, hogy terhét senki nem kívánja majdan egyedül elhordozni. Azon nap lesz az, mikor testet ölt a bölcsesség az emberek között.

Az emberi faj nagykorúvá érését Shoghi Effendi az egész emberiség egyesítésével, egyféle világszövetség megalapításával, és az “egész emberi faj szellemi, erkölcsi és lelki életének” példa nélküli ösztönzésével hozza kapcsolatba.

 

Szómagyarázatok

‘Abdu’l-Bahá

“Bahá Szolgája”, ‘Abbás Effendi (1844-1921), Bahá’u’lláh legidősebb fia és kijelölt Utóda, Bahá’u’lláh Szövetségének Középpontja.

Abjad

Ősi arab rendszer, melynek segítségével az ábécé betűihez számértéket rendelnek, tehát a számokat betűk jelölhetik és viszont. Így minden szónak van egy klasszikus értelemben vett jelentése és egy számértéke.

A Báb

Szó szerint a “Kapu”, Mírzá ‘Alí-Muhammad (1819-1850) címe, melyet azután vett fel, hogy küldetését 1844 májusában Shíráz városában bejelentette. A Báb volt a bábí hit Alapítója és Bahá’u’lláh Hírnöke.

Bahá

A Bahá szó dicsőséget jelent. Ez Isten Legnagyobb Neve, és az egyik cím, mellyel Bahá’u’lláh-t illették. Emellett a bahá’í év első hónapjának, és minden hónap első napjának a neve.

Bahá’u’lláh

“Isten Dicsősége”, Mírzá Husayn-‘Alí (1817-1892), a bahá’í hit Alapítójának címe.

Bayán

A Bayán (‘Magyarázat’) a Báb által a saját Törvénykönyvének adott név, emellett Írásainak összességét is jelenti. A Báb által elrendelt törvények elsődleges gyűjteménye a perzsa Bayán, amely egyszersmind nagy hitelvi mű is. Az arab Bayán tartalmában párhuzamos, de rövidebb és nem olyan súlyos. A jegyzetállományban a perzsa és arab Bayánra tett utalásokat egyszerűen “Bayán” név alatt közöljük, további megjelölés nélkül.

Huqúqu’lláh

“Isten Joga”. A Kitáb-i-Aqdas-ban elrendelt felajánlás, melyet a bahá’iok a Hit Fején keresztül tesznek a bahá’í Iratokban meghatározott célokra.

Mashriqu’l-Adhkár

Szó szerint “Isten Dicsőítésének Hajnalpontja”, az Áhítat Háza és a körülötte lévő további épületek együttes elnevezése.

Mithqál

Súlymérték, kicsivel több, mint 3,5 gramm, melyet a Kitáb-i-Aqdas többször használ, általában kilences, tizenkilences vagy kilencvenötös egységekben, mikor arany- vagy ezüstmennyiségre történik utalás különféle célokból. Ezek metrikus és uncia-egyenértéke (az unciát a nemesfémek mérésére használják) a következő:

9 mithqál = 32,775 gramm = 1,05374 uncia

19 mithqál = 69,192 gramm = 2,22456 uncia

95 mithqál = 345,958 gramm = 11,12282 uncia

A számításmód Shoghi Effendi útmutatásán alapul, melyet egy nevében írt levél rögzít, ahol kijelenti, hogy “egy mithqál 19 nakhudból áll. 24 nakhud súlya négy egész háromötöd gramm. A számításokat ennek alapján lehet végezni.” A Közel- és Közép-Keleten hagyományosan használt mithqál 24 nakhudból állt, de a Bayánban a Báb ezt 19-re változtatta, és Bahá’u’lláh megerősítette, hogy a bahá’í törvényekben is ennyi a mithqál súlya (KV 23.).

Nakhud

Súlymérték. Lásd mithqál.

Qayyúmu’l-Asmá’

A Bábnak a Korán József-szúrájáról 1844-ben kinyilatkoztatott magyarázata; Bahá’u’lláh a bábí Törvénykorszak “első, legnagyobb és leghatalmasabb könyveként” jellemezte.

Shoghi Effendi

Shoghi Effendi (1897-1957), a bahá’í hit Védnöke 1921-1957 között. ‘Abdu’l-Bahá legidősebb unokája, Aki őt a Hit Fejének nevezte ki.

Síyáh-Chál

Szó szerint “a Fekete Verem”. Az a sötét, bűzös földalatti tömlöc Teheránban, ahol Bahá’u’lláh négy hónapos fogságot szenvedett 1852-ben.

A Kitáb-i-Aqdas Shoghi Effendi által fordított részeinek mutatója

A források rövidítése

BA Shoghi Effendi. Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932 (Bahá’í igazgatás: Válogatott üzenetek, 1922-1933). Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, rev. edn., 1968.

BC National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of the United States. The Bahá’í Community: A Summarization of Its Organization and Laws (A bahá’í közösség: összefoglaló szervezetéről és törvényeiről). Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, rev. edn., 1963.

CF Shoghi Effendi. Citadel of Faith: Messages to America, 1947-1957 (A Hit fellegvára: Üzenetek Amerikához, 1947-1957). Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, 1965.

ESW Bahá’u’lláh. Epistle to the Son of the Wolf (Levél a Farkas Fiához). Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, 1979.

GWB Bahá’u’lláh. Gleanings from the Writings of Baháulláh (Gyöngyszemek Bahá’u’lláh Írásaiból). Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, rev. edn., 1980.

PDC Shoghi Effendi. The Promised Day is Come (Eljött a megígért nap). Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, rev. edn., 1980.

SW Star of the West: The Bahá’í Magazine (A Nyugat Csillaga: Bahá’í magazin). vol. XIV, July 1923, no. 4. Reprinted 1978. Oxford: George Ronald.

UD Shoghi Effendi. The Unfolding Destiny of the British Bahá’í Community (A brit bahá’í közösség kibontakozó küldetése). London: Bahá’í Publishing Trust, 1981.

WOB Shoghi Effendi. The World Order of Baháulláh: Selected Letters (Bahá’u’lláh világrendje: Válogatott levelek). Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, 1974.

 

A részek mutatója

BEKEZDÉS

1-5 “Az Isten által szolgáinak rendelt … ó, bölcsek!” (GWB CLV†)

7 “Mikor törvényeim … határozott rendelete értelmét.” (GWB CLV)

10 “Megparancsoltuk néktek … és Ő a Megbocsátó, a Nagylelkű.” (BC 40. oldal)

16 “Böjtölést rendeltünk néktek … annak végezetén.”

“Az utazókat, a betegeket … a Böjt …” (BC 40. oldal)

17 “Tartózkodjatok az ételtől … a Könyvben meghatároztatott.” (BC 40. oldal)

30 “Elrendelte az Úr … nem baj az.”

“Legyenek ők … ó, ti értők.” (BA 21. oldal)

35 “Ó, az Irgalmas szolgái! … üres képzelődéseit követte.” (SW 112. oldal)

37 “Bárki is formáljon jogot … a Végtelenül Bölcs rendelkezéseit.” (GWB CLXV)

38-40 “Ne csüggedjetek … a holtak közé számíttatnak.” (GWB LXXI)

43 “Ne siránkozzatok a megpróbáltatás óráiban … Ki az Odafigyelő.” (SW 112. oldal)

48 “Minden atyának előíratott … mely áthatotta a világot.” (SW 112. oldal)

52 “Ó, ti, Igazság Férfiai! … a Tanácsok Adója, a Hív.” (SW 112. oldal)

53-55 “Szívetek ne legyen feldúlt … a háládatosak közül valók legyetek.” (GWB LXXII)

58-59 “Vigyázzatok, nehogy a testi … értő ember tanúsítja.” (GWB LXXII)

63 “Házasodjatok, ó, emberek … Engem említ majd …” (UD 195. oldal)

78-84 “Ó, föld királyai! … hogy segíthessetek néki.” (GWB CV)

85 “Ó, Ausztria Császára! … e sugárzó Láthatár felett ragyog.” (PDC 37. oldal)

86 “Mondd: Ó, Berlin királya! … gondolkozz el.” (PDC 36-37. oldal)

87 “Nem kértünk tőletek … ó, királyok gyülekezete.” (PDC 26. oldal)

88 “Figyelmezzetek, ó, Amerika Uralkodói … zúzzátok össze a pöffeszkedő zsarnokot.” (CF 18-19. oldal)

89 “Ó, a két tenger partján … a Mindenek Tudója, a Végtelenül Bölcs.” (PDC 40. oldal)

90 “Ó, Rajna partjai! … tündöklő dicsőség a része.” (PDC 37. oldal)

91-93 “Ne bánkódj semmi miatt … a csodás Könyvben.” (GWB LVI)

99-104 “Mondd: Ó, vallások vezetői! … bárcsak megértenétek.” (GWB XCVIII)

105 “Ki azt, mi … az elveszettek közé számíttatik.” (ESW 129-130. oldal)

118 “Megengedte az Úr … csontok új életet nyerjenek.” (SW 113. oldal)

120 “Ékesítsétek fejetek … Törvényeinek Nap-csillaga ragyog.” (SW 113. oldal)

121-122. “Mikor visszavonul Jelenlétem óceánja … a tudatlanság mélységeiben hányódnak.” (WOB 134. oldal)

122-125 “Nézzétek, mily kicsinyes … minden hatalmáért sem.” (GWB CLIX)

144 “Érintkezzetek minden vallással … érnek véget minden dolgok.” (SW 114. oldal)

161-163 “Áldott, ki megvallotta … a Legbőkezűbb.” (GWB XXXVII)

165 “Ó, pap-hittudósok … különös dolog ez.” (PDC 82. oldal)

165 “Letéptük Mi a fátylakat … mind ezutánra …” (PDC 82. oldal)

166 “Ha hittetek volna … nemtörődömök.” (PDC 82. oldal)

167 “Íme, az Ügy … és bálványotokat.” (PDC 82. oldal)

169 “Ó, pap-hittudósok … minden jelek Hajnalpontjáé!” ((PDC 82. oldal)

171 “Szakítsátok le a fátylakat … jaj a hanyagoknak.” (PDC 82. oldal)

173 “Boldogok vagytok … és minden porladó csont.” (SW 114. oldal)

174 “Ha a Titokzatos Galamb … e hatalmas Törzsből kiágazott.” (WOB 134. oldal)

181-183 “A világ egyensúlya … mint a mozdíthatatlan hegy.” (GWB LXX)

Tárgymutató

A Kitáb-i-Aqdas szövegére tett utalásoknál a bekezdés, a Kérdések és válaszoknál a kérdés, a Jegyzeteknél a jegyzet sorszámát közöljük. Egyéb utalások esetén a szokásos oldalszám szerinti jelölést használjuk. Így:

a K14 a Kitáb-i-Aqdas 14. bekezdésére utal,

a KV10 a Kérdések és válaszok 10. kérdését jelenti,

a j14 a 14. számú jegyzetet,

a 102 pedig a 102. oldalt jelöli.

a bahá’í hit Védnöke lásd Shoghi Effendi

Abá Badí’ KV104

‘Abdu’l-‘Azíz szultán j120

‘Abdu’l-Bahá …, j184, …

Bahá’u’lláh utódaként való kijelölése …, …, K121, K174, …, j1

A Szövetség Középpontja j66, j125

Isten Szavának értelmezője K174, j130, j184

Kit Isten erre szánt K121, j145

Leghatalmasabb Ág j145

Írásai (Táblák)

egyes művek

Megválaszolt kérdések j75, j86

Memorials of the Faithful (Megemlékezés igaz hívőkről) j183

Végakarata és végrendelete …, j49, j66, j125, j183

Nem tartoznak ” Isten versei közé” j165

Isteni Terve …

kinevezi Shoghi Effendit Védnöknek …, j66, j130

Példakép …

utódai …

‘Abdu’l-Bahá elhunyta lásd Szent Napok

Abhá lásd Legnagyobb Név

Abjad rendszer j28, j50, j122, j172, …

Ábrahám j65

Ábránd, meddő ~ K17, K35, K37, K178, …

Adó j85 lásd még Zakát

Adományok K42, j66-67

Adósság K28, KV9, KV69, KV80, j47 lásd még Öröklés

Aghsán K42, K61, …, j66, j67, j85; lásd még ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi

Áhítat Háza lásd Mashriqu’l-Adhkár

Ahmad-i-Ahsá’í, Shaykh K157, j171, j172, j182

Ahmad-i-Kirmání, Mírzá j177

Ahmad-i-Rúhí, Shaykh j177

Ajándékok lásd még Jegyajándék

~ ajánlása Isten Megnyilvánulásának K114, …, j141

jótékonysági célra j162

szökőnapokon K16, j29

Akit Isten ki fog nyilvánítani lásd még Bahá’u’lláh

a Báb kijelentései Rá vonatkozólag lásd Báb, a

felbecsülhetlen értékű ajándékok ajánlása K114, …, j141

kérdések feltevése K126, …, j146

‘Akká’ (lásd Akkó)

Akkó (‘Akká’) K85, K132, K136, j8, j63, j116, j127, j192

‘Alá’ hónapja KV71, j25, j26, j27 lásd még Böjt

Alap, bahá’í ~ j125, j161, j169 lásd még Igazság Háza

Alapítók, a Hité lásd Báb, a; Bahá’u’lláh

Alapszabály (Igazság Egyetemes Házáé, Országos és Helyi Szellemi Tanácsoké) j51

Alázat j3, j135, j168

Alef, Egyenes K157, j172

Alkohol K119, j144, j170 lásd még Részegítő italok, Bor

Alláh-u-Abhá lásd Legnagyobb Név

Államügyek … lásd még Igazság Háza

Állatok K9, K123, j12 lásd még Vadászat

tilos az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód …, K187

Allegória j2, j121, j127, j130

Állhatatosság K74, K134, K163, K164, K173, K183Amerikai köztársaságok K88

Angyalok K53, K170, j128

Antikrisztus j192

Anya lásd még Öröklés

mint első nevelő j76

Anyagi eszközök használata K66, K113, …..

Áqá Ján j192

Aqsá mecset K85, j116

Ar-Rúm j119 lásd még Konstantinápoly

Arab (nyelv, ill. melléknév) …, …, j28, j172

a Kitáb-i-Aqdas-ban használt arab nyelv …, … lásd még Kitáb-i-Aqdas

Bahá’u’lláh mesteri arab nyelvtudása …

Bayán, rövid magyarázata …

egyes kifejezések fordítása j3, j22, j32, j33, j36, j46, j48, j66, j74, j134, j181, j188

Arabok KV74, j192

Arany K36 lásd még Jegyajándék; Büntetéspénz; Huqúqu’lláh; Kártérítés

~ edények K46, …, j72

Aranyszabály megerősítése K148, …

Arc lásd Ima előtti mosakodás; Qiblih

Aries (csillagkép) KV35, j26

Ártalom K123, K155, KV94, j170 lásd még Bahá’í hit, bahá’í hittel szembeni ellenállás; Bahá’u’lláh, szenvedései

Árulás (hűtlenség, hitszegés) j1, j190

Árvák K21

Ashabád (‘Ishqábád) j124

Átalakítás, elemeké j194

Áthágás K143, K155, K 162

~ megbánása …, K34, …, j58

az illendőség határainak ~-a j175

Isten törvényeinek ~-a K29, KV94, j37

Atya K45, K107, j133

a fiú szolgálja ~-t KV104

fia és leánya taníttatása megparancsoltatik neki K48, KV105, j76

Ausztria …, K85, j116

Ayyám-i-Há lásd Szökőnapok

Azalik K164, j177, j190

Báb, a

az, Akit Isten ki fog nyilvánítani

“Élő Könyvként” utal rá j155

a Bayán törvényei az Ő szentesítésétől függnek …, j109

Hozzá intézett Tábla K175-176, j185, j186

magasztalás, hódolat Előtte K135-136, j156

megparancsolja, hogy felbecsülhetetlen értékű ajándékokat adjanak Neki K114, j141

megtiltja követőinek, hogy kérdéseket tegyenek fel Neki K126, j146

utalások Rá …, j189

Vele azonosítja a Qiblih-t K137, …

Bahá’u’lláh utalása a ~-ra K135-136, K140-143

címei

a Bayán Pontja K129, K140, j150, j159

Legelső Pont KV8, KV29, KV32, KV100

“Egyenes Alif”, mint eljövetelének szimbóluma K157, j172

ellenségei K166, K170, j178, j182

előre jelzi Bahá’u’lláh megpróbáltatásait j1

előre láttatja Bahá’u’lláh Rendjét j189

figyelmezteti híveit j180

Háza Shírázban lásd Szent helyek és történelmi helyek, Zarándoklat

Írásai lásd még Bayán

Bahá’u’lláh-hoz címzett Tábla K175-176, j185, j186

Quayyúmu’l-Asmá’ j1, j115, …-…

Válogatás a Báb Írásaiból (Selections from the Writings of the Báb) j185, j186

követői (bábik) K137, K140, K176, j178, j179, j185, j187

Megnyilatkozása lásd Szent Napok

Mírzá Yahyá kinevezése j190

Szentélye j114

Születése (az Iker-Születésnapok egyike) KV2, lásd még Szent Napok

törvények lásd Bayán, törvények

Törvénykorszaka …, j109, j172

vértanúhalála lásd Szent Napok

Badí’ naptár j26, j27, j147, j148 lásd még Naptár, bahá’í

Bagdad KV29, j54, j107, j138, j154

Bahá lásd Bahá’u’lláh; Legnagyobb Név

~ hónapja K127

~ népe lásd Bahá’iok

~ száma K30, j50

Bahá’í hit (Isten Ügye)

“Karmazsin Bárka”, mint utalás j115

~-tel szembeni ellenállás K73, K135, K164, KV57, j109, j177, j182, j190, j192

megjövendölése K37, …

államvallásként való elismerése j49

egysége lásd Egység

elfogadása K1, K132, K166, K182, j179

Feje lásd ‘Abdu’l-Bahá; Igazság Háza; Shoghi Effendi

felsőbbsége K167

győzelme

a hívők segítségével K42, K94, K164, K178

törvények segítségével K4

hirdetése K75, K80, K103, K118, K132, K134, K143, K163, K168, j158

igazgatási világközpontja j114

Írásai lásd Írások, bahá’í

kapcsolat a Báb Hitével …, K129, K136, K139, K140, K179-180

megtagadása (elfordulás a Hittől) K140, K167, K169, K170, K179, j171, j180

pénzügyi támogatása lásd Alap, bahá’í; Huqúqu’lláh; Zakát

Szent Helyei lásd Szent Helyek és történelmi helyek

szolgálata …-…, K35, K74, K184, …, j2 lásd még Szolgálat

isteni megerősítést vonz K38, K53, K74 lásd még Segítség

ügyeinek irányítása j67, j183 lásd még ‘Abdu’l-Bahá; Igazság Háza; Shoghi Effendi

terjesztése lásd Tanítás, az Ügyé

védelme j183

Bahá’í hit győzelme lásd Bahá’í hit, győzelem

Bahá’í hiten kívüli egyéb vallások lásd Vallások

Bahá’í világ, A (The Bahá’í World – kiadványcím) j27, j139, j143, j147

Bahá’iok ( hívők, Bahá’u’lláh követői, a szeretettek, Bahá népe)

~ és nem-bahá’iok K29, K75, K144, KV33-34, KV84, j38

forduljanak ‘Abdu’l-Bahá-hoz K121, j145

intelmek, bátorítás …-…, …-…

kötelességeik …-…

Isten Megnyilvánulásának felismerése …, K1

törvények betartása …, K1

magaviseletük és jellemük milyensége …-…, …-… lásd még Cselekedetek; lásd még Emberi tulajdonságok

tiltott cselekmények …-…

Bahá’u’lláh

~ és az “Anyagtól Független Egyedülvalóság Iskolája” K175-177, j185

az igazi József j1

az Istenség képviselője K1, K86, K132, K143, K172

állása K47, K142-143, …, j160, lásd még Bahá’u’lláh, nevei és címei

bejelenti küldetését Mírzá Yahyának j190

célja K172

csalhatatlansága lásd Csalhatatlanság

éleslátás …, …, …, K101

eljövetele K82, K85, K88, K165, K177, j33, j108, j153, j158, j160, j172

felismerése j48 lásd még Felismerés

az emberek első kötelessége K1

hatása a hívőre K38, K55

intelem arra, hogy ismerjék fel K50, K55, K132, K134-136, K157, K183, j155, j172

a Bayán népéhez K137-141, K179

a királyokhoz K82, K85-86

a pap-hittudósokhoz K41, K100, K102, K165-166

fogsága j192

hatalma (uralma) K69, K82, K134, K167, j181

az emberek szíve felett …, K83

háza Bagdadban K32, K133, KV25, KV29, KV32, j54, j154

intézmények, ~ által elrendeltek …, …-…, K30, K42, j49, j66-67 lásd még Védnökség, Igazság Háza; Szent Szövegek értelmezése

Írásai …-…, j189, j193 lásd még Kitáb-i-Aqdas; Kérdések és válaszok; Szöveg, Szent

egyes művek

a Kitáb-i-Aqdas-t kiegészítő művek …, …-…

Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas (Bahá’u’lláh Kitáb-i-Aqdas-t követően kinyilatkoztatott Táblái) …, …

Bishárát j58, j61, j173

Ishráqát …, …-…, j75, j109

Kérdések és válaszok lásd Kérdések és válaszok

Paradicsom versei j61

Bahá’u’lláh imái és meditációi j23

Holtak Imája lásd Holtak Imája

Kitáb-i-‘Ahd (Szövetségem Könyve) j37, j66, j145, j183

Kitáb-i-Íqán (A bizonyosság könyve) j180, j182

Kötelező Imák lásd Kötelező Ima

Rejtett szavak j23, j37

Súriy-i-Hajj KV10, j54, j68

Tábla Abá Badí’-hoz (Badí’ atyjához) KV104

Táblák III. Napóleonhoz j118

Végakarat és végrendelet lásd Kitáb-i-‘Ahd

eltérések Táblák között KV57

hitelességük K117, j143

pecséttel ellátva K117, j143

kapcsolata a Bábbal K20, K110, K175, K179, j108-109, j158 lásd még Báb, a

kapcsolata Istennel K143, j160

Küldetésének bejelentése K75, j107, j138 lásd még Szent Napok

Mennybemenetele …, K38, K53, K121, j9, j54, j125, j139

mesteri arab nyelvtudása …

nevei és címei j23, j160

Akit Isten ki fog nyilvánítani K135, K137, K139, j7, j48, j108, j141, j146, j155, j157-158

Csalogány K139

Egyesítő …

Élő Könyv K134, K168, j155

Emberiség Megváltója …

Féltőn Óvott Jel …

Hajnal K3, K4, K102, K143, K186

a Kinyilatkoztatás ~-a …, K1, K80, K86, K109, K148, …

az Isteni Egység ~-a K175

Isten Fényének ~-a K85, j116

Isten Jeleinek ~-a K35, …

Isten Legkitűnőbb Címeinek ~-a K143, K173

Nagyság ~-a K88

Nevek ~-a K88

Hajnalpont K74, K113, K143, K149, K186, j23

a Kinyilatkoztatás ~-ja K42, K60

a Megnyilatkozás ~-ja K29

a Ragyogás ~-ja K15

a Szépség ~-ja K68

Isten Ügye ~-ja K47, j75

hatalmas Törzs K174, j184

Igazság és Megnyilatkozás Napja K6

Isten Helytartója K167, j181

Isten Törvényeinek Forrása K1, K50

Ki előhívja a hajnalt K117, j143

Ki majd kinyilváníttatik , j185-186

Királyok Királya …, K82

Leghatalmasabb Óceán K96

Legjobban Szeretett K129, K141

Legkönyörületesebb K150

Megígért K35, K88, j108, j153, j158, j185, j190 lásd még Megígért

Napcsillag K92, K120

a Megnyilatkozás ~-a K16

Örök Gyökér K121, j145

Örök Szépség KV100

Örök Úr K80

Rejtett Misztérium …

Tanácsok Adója K52

Titokzatos Galamb K174

Toll K54, K55, K158

a Dicsőség ~-a …

a Kinyilatkoztatás ~-a K5, K58, K63

a Legmagasabb ~-a K2, K16, K24, K86, K136, K142, K175

az Örök Király ~-a j105

Igazság ~-a K72

Legfőbb ~ j24

Legmagasztosabb ~ K17, K41, K179, KV106, j24

Parancsolatának ~-a K67, K68

Törvényhozó …

Versek Kinyilatkoztatója K6, K146

Világ Vágya K1, K157

Önmaga leírása j1, j160

parancsolatai lásd Bahá’u’lláh törvényei

rokonai (Aghsán) …, K42, K61, …, j66-67, j85

Szavai lásd még Szent Szövegek értelmezése; Szöveg, Szent; lásd még ~ Írásai

édessége K3, K4, K54, K179

ereje és befolyása K3, K54, K129, K136, K167, K169

száműzetése j33

Szentélye (Legszentebb Szentély, Legszentebb Sír) K6, j8, j54

szenvedései …, …, …, K86, K141, K158, K184, j1, j190, j192

Szövetsége …, K37, K121, K174 lásd még ‘Abdu’l-Bahá

Legfőbb Megtörője j9

születése K92, K110, KV2, j123, j138

Tanulatlan K104

Táblát kap a Bábtól K175-176, j185-186

teológia, nem tanult K104

törvényei lásd Bahá’u’lláh törvényei

törvények betartása K1

tudása, mely fölötte áll az emberi tudásnak K39, K97, K175-177

utóda …, … lásd még ‘Abdu’l-Bahá

visszautasítása K35, K41, K85, K139-140, K141, K166 lásd még Visszautasítás

Világrendje …, …-…, K181, .., j189, lásd még Igazgatási Rend, Bahá’í; Igazság Háza

Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatása lásd még Bahá’í hit; Bahá’u’lláh, Írásai; Törvénykorszak, bahá’í; Bahá’u’lláh törvényei; Szöveg, Szent

~-ának Antikrisztusa j192

a “Rejtett Kincs” metaforája j23

a “váv” betű jelkép mivolta j172

a Legnagyobb Csalhatatlanság kinyilatkoztatása K47, j75

bizonyítékai K136, K165, K167, K183

értelmezése tilos K105, j130 lásd még Szent Szöveg értelmezése

felismerésének megparancsolása …, K1, K85-86, K134, j1, j155

folytatólagos kinyilatkoztatás alapelve K98, K183, j89, j126, j180

kapcsolata a Báb hitéhez lásd Báb, a

korábbi törvénykorszakok ígéreteinek beteljesedése K80, K142, j156, j158, j160, j185

születése a Síyáh-Chál-ban …, j62, j126

újraértelmezi a múlt szokásait és elképzeléseit …, K138, j2, j93

Bahá’u’lláh Mennybemenetele lásd Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh törvényei ….-…., …-…, …-… lásd még Kitáb-i-Aqdas

alkalmazásuk

férfira és nőre egyaránt, mutatis mutandis …, j38, j133

fokozatos ~ …-…, j89, k126

és az országok polgári jogának kapcsolata …

áthágásuk megtiltatott K2, K29, K30, K107

céljuk …-…

az emberi állás megóvása és felemelése K45, K97, K123-125, K155, KV105

rend és biztonság fenntartása K2

szeretet, harmónia és egység megteremtése K65, K70

előzmények j16, j20, j93, j168

engedelmesség ~-nek, ~ betartása

az ebben rejlő áldások K7, K67, K97, K148

az igazi szabadság forrása …, K125

bölcsesség megparancsolása …

elrendeltetik K17, K29, K62, K67, K71, K147, K148, KV10

figyelmeztetés, nehogy valaki elhanyagolja az engedelmességet K17, K30, K45, K106, K134, K138, K171, KV105, …

Isten szeretete, mint betartásuk oka K4, …

összekapcsolódik Isten Megnyilvánulásának felismerésével K1

felmentések ~ alól lásd Böjt; Huqúqu’lláh; Kötelező Ima; Zarándoklat

férfiakra vonatkozók lásd Férfiak

intézmények elrendelése …-…, …-…

Igazság Háza …-…, … lásd még Igazság Háza

Védnökség …-…, …-…, …-… lásd még Védnökség

jelentőségük …-…

jellemzésük Bahá’u’lláh által …-…

a Legnagyobb Törvény K81

a szerető gondviselés lámpásai K3, K29

az élet lehelete …, K2

az Élet Vize K29

az irgalom kulcsai K3

legsúlyosabb bizonyíték minden nép számára …

megörvendeztetik a szívet K96

nem csupán törvénykönyv …, K5

jövőbeli társadalmi állapotra tervezettek …-…, j78, j86

kinyilatkoztatásuk …-…, …-…, K98, j126

központi témáik …,…-…

meghaladnak korábbi törvényeket és szokásokat…-…, K138, j93

kapcsolat a Báb törvényeivel …-…, K65, K129, K139-142, K179, j108- 109, j163, j168 lásd még Bayán

minden hívőre és bahá’í intézményre nézve kötelezőek …-…

nőkre vonatkozók lásd Nők

rövidségük …-…

szellemi magyarázat keretébe helyezi őket …

további kibontásuk és kiegészítésük

Bahá’u’lláh által …-…, …-… lásd még Kérdések és válaszok

Igazság Egyetemes Háza által lásd Igazság Egyetemes (Nemzetközi) Háza, hatásköre és feladatai

Bahá’u’lláh világrendje (World Order of Bahá’u’lláh – könyvcím) j173, j189

Bahá népe lásd Bahá’iok

Bahjí j8, j54 lásd még Qiblih

Bajkeverés (zavarkeltés) K64, K123, …

Bánat lásd Szomorúság

Baráti érzület mutatása mások iránt j82

Barátság .., K144

Bárka lásd Karmazsin Bárka

Bastámí, Mullá ‘Alí j178

Bayán

a ~ Megígértje j153, j185 lásd még Megígért

a ~ népe megszólítása K137-143, K176-180

idézetek a ~-ból K135, K137, K139, j7, j48, j156, j157, j158, j179, j189

kapcsolat a Kitáb-i-Aqdas-szal …, …-…, K142, j108, j109, j189

leírása K179, j108, j129, j158, j186, …

arab és perzsa …

megértése K180

nem szabad, hogy korlát legyen Bahá’u’lláh elfogadásában K179

törvényei …, …, K142, j109, j158

Bahá’u’lláh hatálytalanítja …

felbecsülhetetlen értékű ajándékok ajánlása annak, Kit Isten ki fog nyilvánítani j141

kártérítés embertársnak okozott szomorúságért j163

kérdések feltevésének tilalma K126, j146

könyvek megsemmisítése K77, j109

nem-hívővel kötött házasság K139, j158

utazási korlátozások K131, j153

Bahá’u’lláh megerősíti, kiterjeszti vagy módosítja …

arany és ezüst edények használata j72

böjtölés j20, j26

fegyverviselés j173

jegyajándék j95

ház bútorzatának megújítása j166

házassági beleegyezés K65

Huqúqu’lláh KV8 lásd még Huqúqu’lláh

kötelező ima j6, j16, j20 lásd még Kötelező Ima

leborulás j15

mithqál súlya KV23, j78

naptár j26, j139, j147-148 lásd még Naptár, bahá’í; Szent Napok

örökség K20, KV100, …, j38, j41 lásd még Örökség

Qiblih K137, …, j7 lásd még Qiblih

selyem viselése j174

szószék használatának tilalma j168

szőr és csont az ima érvényét nem veszi j12

temetés j11, j149, j151, lásd még Temetés

temetési gyűrűn lévő felirat K129

Tizenkilenc Napi Ünnep j82 lásd még Tizenkilenc Napi Ünnep

zarándoklat j55

szigorúságuk oka j109, j158

Bayán népe lásd Bayán, a ~ megszólítása

Bayán Pontja lásd Báb, a

Bebörtönzés

gyilkosságért és gyújtogatásért K62, j86-87

lopásért (tolvajlásért) K45, j70

Becsületesség KV106

Befektetés, pénzügyi K27

Beismerés, hibáké j58

Bejrút j192

Békefenntartó, nemzetközi békefenntartó erő j173

Béketűrés …, K153

Beleegyezés lásd Házasság

Bér, a szolgának fizetendő ~ KV30, j90 lásd még Rabszolgaság tilalma

Berendezés lásd Ház(ak)

Berlin K86, K90, j117, j121

Beszéd K160 lásd még Nyelv; Szent Iratok és versek mondása/szavalása

Istent segíteni ~-en keresztül K73

tartásának módja j168

Betartás, ígéreté K156

Betegség

felmentések ~ miatt

böjt alól K10, K16, KV93, …, j14, j31

Kötelező Ima alól K10, KV93, j14

orvoshoz fordulni K113, …

Beteljesedés lásd még Vallások

Betonkoporsó j149 lásd még Temetés

Bevétel lásd Igazság Háza; Huqúq’u’lláh

Biblia j2 lásd még Evangéliumok; Ótestamentum

Bigámia (kétnejűség) K63, KV30, j89

Birtok (birtokolt vagyontárgyak)

az a kötelesség, hogy Isten Megnyilvánulásának felajánlják, eltöröltetett K114, …, j141

múlékony mivolta K40, K86

Bírság lásd Házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet); Gyújtogatás; Házasságtörés; Gondatlanságból elkövetett emberölés; Gyilkosság, Nemi erőszak; Szodómia; Megütni valakit; Lopás

Bitorló K37, K117, K184, j190

Bizalom

Istenben K33, K153, K160

Bizánc j119

Bizonyság(ok) lásd még Bizonyságtétel

a Báb független Törvénykorszakának ~-ai j109

Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásának ~-ai K136, K165, K167, K183

Isten, a ~ Kinyilatkoztatója KV93

Bizonyságtétel …., K136, K140, K165, K167, K170 lásd még Bizonyság(ok)

tanúké K67, KV79, j99 lásd még Tanúk, szavahihető ~

végrendeletben K109, j137 lásd még Végrendelet

Biztonság …, K2, KV58

kollektív j173

Bor …., j144 lásd még Részegítő italok

mint jelkép K4-5, K150, K173, j2

Borotválás, fejé lásd Fej borotválása

Boszporusz j120

Bosszú, bosszúállás j86

Böjt .., .., K10, K16, …-….

előírt napokon kívül KV71, …

érettség ideje böjtöléshez K10, …, j13, j25

tartózkodás az ételtől és italtól K17, j25, j32

dohányzásra is kiterjed j32

~-i órák K17, j17, j25

felmentések

bahá’í Szent Napok miatt KV36, j138

betegség miatt K10, K16, KV93, …, j14, j31

kor miatt K10, …, j14, j25, j31

menstruáció miatt K13, …, j20, j31, j34

nehéz munka miatt KV76, …, j31

terhesség és szoptatás miatt K16, …, j31

utazás miatt K16, KV22, KV75, …-…, j30-31

feltételek …-…

időtartama K16-17, …, j26-27

jelentősége K17, KV76, KV93, …, j25

Bölcsesség

~ szükséges a felmentésekkel kapcsolatban j20

a törvényekben és tanításokban rejlő ~ K29, K33, j86, j89

az emberiség éretté válásával kapcsolatban j194

Isten törvényeinek betartásában …

Isteni ~ K45, K53, K68, K97, K182

Buddha j160

Búzarostáló lásd Gandum-Pák-Kun

Bűn

bűnbánat K34, K37, K49, K184

gyónás K34, j58

megbocsátás K49, K184, KV11, KV47, …, j37, j58

Bűnözők lásd Büntetések

Büntetés(ek) .., j86 lásd még Bírság, Büntetéspénz

azé, aki ezer esztendő előtt jogot formál Istentől származó közvetlen kinyilatkoztatásra K37

jutalmazás és ~ …

különféle kihágások ~-e

gyilkosság és gyújtogatás j86, j87 lásd még Gyújtogatás; Gyilkosság; Halálbüntetés

házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet) KV23, j77 lásd még Házasságon kívüli szeretkezés

lopás (tolvajlás) j70 lásd még Lopás

ópium használata j170 lásd még Ópium

türelem éve alatti nemi cselekmények KV11 lásd még Nemi cselekmények

Büntetéspénz K52, K148, j163 lásd még Kártérítés; Büntetés(ek)

házasságon kívüli szeretkezésért (nemi életért) K49, KV23, j77-78

nemi érintkezésért a türelem éve alatt KV11

Ciklus, isteni j170, j172, j183

Címek lásd ‘Abdu’l-Bahá; Báb, a; Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei)

Civilizáció …, .., …, K189

Civódás, pörlekedés, viszálykodás …., K73, K148, .….. lásd még Meddő vitatkozás, Megütni valakit

ne pörlekedjünk a hatalmon lévőkkel K95

ne pörlekedjünk az Írások kötelező érvényű magyarázataival j130

Coboly K9, …, j12

Cölibátus lásd Papi nőtlenség

Család j76, j91, j133 lásd még Házasság

az emberi társadalom alapköve j134

Csalhatatlanság ... lásd még Szent Szöveg értelmezése

Isten Megnyilvánulásáé (Legnagyobb Csalhatatlanság) K47, j75

Isten Szaváé K148, K183

Cselekedetek

hiábavalóvá válása K46

jó ~…-…, K1, K70, K73, …-…

elfogadásuk a felismeréstől függ K1, K161

elfogadásuk Isten tetszésétől függ K36, K73, K157, …

mint kelepce K36

Csillagászat j147

Csontok az ima érvényét nem veszik K9, …, j12

Dávid király j114

Dawn-Breakers, The (könyvcím) j171-172, j178-179

Dél (égtáj), messze dél K10, j17

Dél (napszak)

meghatározása (Kötelező Imához) K6, KV83, …, .., j5, j6 lásd még Kötelező Ima; Szent Iratok és versek mondása/szavalása

Diszkrimináció lásd Megkülönböztetés

Dohányzás j32

Dög (állati tetem) K60, KV24, j83 lásd még Vadászat

Döntéshozatal KV99, j52 lásd még Tanácskozás

Drinápoly (Edirne) K37, KV100, j33, j63, j190

Durva bánásmód tilalma

fizikai K56, K148, j81

szóban K19, …, j37

Düh K153, ….

Edények, arany és ezüst K46, …, j72

Edirne lásd Drinápoly

Egészség lásd Test; Betegség

Égő Csipkebokor K103

Egyéb vallások (bahá’í hiten kívüliek) lásd Vallások

“Egyenes Alif” K157, j172

Egyenes Út K14, K112, K186

Egyenetlenség …

Egyetemes nyelv lásd Nyelv, egyetemes

Egyhangú döntés KV99, j52

Egyházi adó lásd Zakát

Egyházi személyek lásd Pap-hittudósok

Egynejűség …, K63, j89

Egység

~-tartás j22

a bahá’í hit egysége …, …, …

az emberiség ~-e…, …, K189, j173, j194

bahá’iok ~-e …, K57-58, K65, K70, …, j82, j95

Isten Megnyilvánulásainak ~-e j160

Egység-tartás j22

Éjszaka lásd még Este; Naplemente

böjt idejének meghatározásához K17, j25, j32 lásd még Böjt

meghatározása imához és böjthöz K10

versek szavalása/mondása K149, KV68, j165 lásd még Szent Szövegek és versek mondása/szavalása

Ékszerek KV37, KV78, j44, j166 lásd még Öröklés

Elemek átalakítása j194

Éleslátás lásd még Megértés

Bahá’u’lláh-é

egyedülálló K101

egyetemes …-…

Élet K106

~fogytiglani börtönbüntetés K62, j86-87

az ~ Könyve K138

célja …, j91

örök ~ K140, K150, …, j40

Életkor

érettség kora lásd ott

idős kor lásd ott

nagykorúvá érés lásd Emberi faj

nyugalomba vonulás j56

Elfordulás a világtól K54, K83, K84, K129, K178, j149

Elhanyagolás K40, K134, K171

törvények betartásáé K45, …

Eljegyzés KV43, ..….. lásd még Házasság

Ellenállás lásd Bahá’í hit, a ~-tel szembeni ellenállás

Elme K122, j144, j170 lásd még Értelem

Elmerülés a szenvedélyekben K2, K64, …

Elnökök (köztársaságoké) …, K88

Elnyomás K73, K88, K148, j170 lásd még Bahá’u’lláh, szenvedései; Zsarnokság

Előfutárok/Hírnökök lásd Megnyilvánulások

Elsőszülött fiú születési jogai K25, j44

Elsőszülöttség j44 lásd még Öröklés

Eltévelyedés forrása lásd Yahyá, Mírzá

Eltörlés, törvényeké és gyakorlaté …, …, … lásd még Bayán; Törvények

Elválás lásd Válás

Elveszett vagyontárgy KV17, ….

Elzárkózás a világtól lásd Önsanyargatás

Emberbarátság j125 lásd még Huqúqu’lláh; Mashriqu’l-Adhkár; Zakát

Emberi elképzelések j93, j181

Emberi faj (Emberiség; Ember; Népek; Világ népei) lásd még Társadalom

állapota …, K39, K54, K64, K72, K122, j104

állása K119, K120, K123, …, KV106, j3

egységesülése …, …, K58, j194

élete forradalmasíttatott K54, K181, j189

épülése K160

és Isten törvényei …, …, …, K1, K3, K7, K99, K124-125, K148, K186

korlátai j128

megszólítása K3, K54-55, K107, K132, K174, …, j23, j37

mélyen alszik K39

nagykorúvá válása …, …, K189, …, j194

szükségletei …, K124, K189

Emberi tulajdonságok, a bahá’iok számára előírt ~ lásd Alázat; Állhatatosság; Baráti érzület, Becsületesség; Béketűrés; Bölcsesség; Egység; Éleslátás; Elfordulás a világtól; Engedelmesség; Erény; Érintkezés; Erkölcsi tisztaság; Értelem; Gyengédség; Hűség; Igazságosság; Illendőség; Istenesség; Istenfélelem; Jámborság; Jótékonyság; Kedvesség; Kifinomultság; Kitartás; Megbízhatóság; Megbocsátás; Megelégedettség; Megemlékezés Istenről; Megértés; Őszinteség; Pártatlanság; Szavahihetőség; Szeretet; Szolgálat; Tapintat; Testvéri érzület; Tisztaság; Tisztelet és kedvesség mutatása a szülők iránt; Tisztelet; Tisztesség; Tudás; Türelem; Udvariasság; Vendégszeretet

Emberi viszonyok ingatag mivolta .., K40, ….

Emberiség lásd Emberi faj

Embertárs iránti viselkedés .., …, …, j163

Éneklés K51 lásd még Zene

Engedékenység lásd még Elhanyagolás

a törvények betartásában K45, …

Engedelmesség

a kormánynak .., K64, K95, …

a tanácskozás eredményének KV99

Isten törvényeinek K2, K7, K29, K148 lásd még Isten törvényeinek betartása

az igazi szabadság az ~ való engedelmességben rejlik …, K125

Enyhítés, szegénységé vagy szenvedésé j53, j161

Erény K71

Érettség kora lásd még Emberi faj, nagykorúvá válása

bahá’í igazgatási szempontból j49

eljegyzés és házasság szempontjából KV43, KV92, …

kiskorú örökösök K27, j46

vallási kötelességek betartása szempontjából KV20, KV92, …, j13, j25

Holtak Imája és temetési gyűrű KV70, j10, j149

Érintkezés

Bahá népe között j82, j95

minden vallás követőivel K144, …

Erkölcsi tisztaság …., j170 lásd még Házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet); Homoszexuális kapcsolatok

Erkölcsösség, az erkölcsi szabályok megszegésének következményei j77; lásd még Erkölcsi tisztaság; Erkölcstelenség

Erkölcstelenség j134 lásd még Házasságtörés; Erkölcsi tisztaság; Homoszexuális kapcsolatok; Szexuális cselekmények

Erő

a nyelv ereje K160

Isten ereje lásd Isten

Erő alkalmazása j170, j173

Erőszak tilalma j170 lásd még Durva bánásmód tilalma; Civódás, pörlekedés, viszálykodás; Gyilkosság

Értelem K119, j130, j144, j170

Esküvő lásd még Eljegyzés; Jegyajándék; Házasság

az eljegyzéstől számított 95 napon belül meg kell tartani KV43

Este lásd még Kötelező Ima; Szent Szövegek és versek mondása; Naplemente

a böjt ideje K17, j25, j32 lásd még Böjt

esti ima K33

meghatározása (Kötelező Imához) K6, KV83, …, …, j5

versek mondása K149, KV68, j165

Észak, messze észak K10, j17, j26

Étel lásd Dög (állati tetem); Evés, kéznek az ételbe való merítésével; Böjt

Év lásd még Naptár, bahá’í

~ hossza j27, j62, j147

türelem ~-e lásd Válás

várakozás ~-e lásd Elveszett vagyontárgy

Evangéliumok ….. lásd még Biblia; Ótestamentum

Evés, kéznek az ételbe való merítésével K46, …., j73

Évfordulók, bahá’í j139 lásd még Szent Napok

Ezoterikus (belső) tudás j60

Ezüst lásd még Jegyajándék

edények K46, …, j72

Fa, amelyen túl haladni nem lehet lásd Sadratu’l-Muntahá

Fajtalankodás lásd Szodómia

Falu, Áhítat Háza minden ~-ban K115, j53

Falusi, falun lakó

~-ak által fizetendő jegyajándék K66, KV87, …, j93-95

Fanatizmus …, K144, …

Fátylak K132, K165, K171, …. lásd még Elfordulás a világtól; Felismerés

a földi (evilági) vágyak fátyla K50, K82, K86, j23

a nevek fátyla K167, j180

a pap-hittudósok által teremtett ~ K165, K167

a tudás fátyla K102, j60

az isteni misztériumok fátyla K47, K175, K176

Feddések ….

Fegyverek j83, j173

Fegyverviselés K159, ….., j 173

Fej borotválása K44, KV10, …., j68, j69

Fej lásd Haj; Fej borotválása

Felállás

a Holtak Imájának elmondásához j10, j19

beszéd tartása közben j168

Kötelező Ima elmondásához KV67, KV81

mint a Kötelező Ima közbeni mozgás része …, …, …, …, …, j4

Félelmetes természeti jelenségek K11, j18

Feleség lásd Válás; Jegyajándék; Öröklés; Házasság; Újraházasodás

Felhívások, Bahá’u’lláh-éi

a királyokhoz K82

az emberi fajhoz K59

Bahá népéhez K84

pap-hittudósokhoz K104 lásd még Pap-hittudósok

Felismerés lásd még Bahá’u’lláh, felismerése

a bahá’í hit a társadalomban j49

a Kitáb-i-Aqdas jelentősége …

a törvények célja K2

annak ~-e, hogy “nem kérdeztethetik Ő cselekedetei felől” K161-163, … lásd még Csalhatatlanság

Isten Megnyilvánulásáé K55, K80, K85, K100, K157, K182-183, j1, j48

~ és a törvények iránti engedelmesség két elválaszthatatlan kötelesség …, K1

a bahá’í hit helye és célkitűzései j49

akadályai (fátylak)

eltávolításuk K47, K132, K165, K171

földi vágyak K39, K82, K86, j23

nevek j180

Szent Könyv K134, j155

tudás K41, K102, j60

vallási vezetők K165, K167

eredménye K7, K38

szabályok, mint a rend és biztonság eszköze K2

Isten egysége KV106

Felmentések lásd Kivételek

Felnőtt lásd Érettség ideje

Feloldozás bűnök alól K34, j58

Ferenc József osztrák császár …, K85, …, j116

Férfiak lásd még Válás; Öröklés; Házasság, Mutatis mutandis, törvények egyenlő alkalmazása mindkét nemre; Újraházasodás

felirat ~ temetési gyűrűjén K129

haj hossza K44, j69

házasságkötéskor elmondandó vers KV3

Igazság Egyetemes Házának csak férfi lehet tagja j80

mesterség, illetve hivatás űzésének megparancsolása j56

selyem viselése K159, j174

szolgák lásd Szolgáló

zarándoklat elrendelése KV29

Férj lásd Válás; Jegyajándék; Öröklés; Házasság; Újraházasodás

Figyelmeztetések, Bahá’u’lláh-éi …-…

a föld királyaihoz K82

a Hit elleni ellenállással kapcsolatban K37, …, j63

a vallási vezetőkhöz …, lásd még Pap-hittudósok

I. Vilmos császárhoz …, K86

Istentől származó kinyilatkoztatás hamis igénylése K37

Konstantinápolyhoz K89, j120

követőihez …

Filozófia, isteni j194

Fiú, legidősebb j38, j44, j66 lásd még Öröklés

Fivérek, mint örökösök K20, KV53, j38, j39 lásd még Öröklés

Foglalkozás űzésének kötelezettsége …, K33, j56, j162 lásd még Munka

Fohászkodás lásd Ima

Folytatólagos kinyilatkoztatás lásd Bahá’u’lláh törvényei; Kinyilatkoztatás, folytatólagos; Bahá’u’lláh kinyilatkoztatása

Fordítás, bahá’í Szent Iratoké ….-……. lásd még Kitáb-i-Aqdas

Forrás K1, K6, K7, K15, K50, K82, K91, K102, K111, K144, K167, K184, KV39, KV43, …, …, …, …, …

Fő Tiszttartók j183 lásd még Ügy Kezei

Főhatalom

a bahá’í hité j26, j49

Istené K74, K172, K182

kapcsolata a királyokkal K82

Föld

Káf és Rá ~-je K164, j176 lásd még Kirmán

Khá ~-je K94, j124 lásd még Khurásán

Rejtelmek ~-je K37, KV100, j63 lásd még Drinápoly

Szent~ lásd Szentföld

Tá ~-je K91, j122 lásd még Teherán

Francia-porosz háború j117, j121

Fürdő(k) K106, j131 lásd még Tisztaság; Mosakodás

perzsa nyilvános ~ K106, …, j131

Gandum-Pák-Kun (Búzarostáló) K166, …, j179

Gazdagság lásd Vagyon

God Passes By (Isten köztünk járt – könyvcím) …-…, j108, j158, j190-192

Gondatlanságból elkövetett emberölés K188, …, j35

Gonosz K2, K37, K39, K41, K59, K164

Gonoszság K64, K123

Gonosztevők lásd Büntetés(ek)

Gőg .., K41, K82, K86, K89, K122, K148, K149, …., j64, j65

Gyalogosan való utazás KV75, j153

Gyengédség K126, K184, ….

Gyermekek

~ és az öröklési törvények lásd Öröklés

oktatása …, K48, KV105, …

leány~ oktatása elsőbbséget élvez j76

lelki ~ K150, j40

pénzügyi támogatásuk válás esetén j100

szülők tisztelete KV104, KV106, …, j92

Gyilkosság (szándékos emberölés) …, K19, K73, ….., j35 lásd még Gondatlanságból elkövetett emberölés

~-i kísérlet Bahá’u’lláh ellen j190

büntetése K62, j86, j87

Siyyid Muhammad-i-Isfahání megölése j192

Gyónás …,K34, …, j58

Gyújtogatás ….,K62, …., j86, j87

Gyülekezet lásd Magasságbéli gyülekezet

Gyűrű lásd Temetés

Háború j173

szent ~ j173-174

Hadíth j23, j33, j72, j129 lásd még Hagyomány(ok)

Hagyomány(ok) j2, j22, j65, j114 lásd még Szokások; Törvénykorszakok (múltbéli vallási); Hadíth

Haj

fej borotválása K44, KV10, j68

hossza K44, j69

Hajnali ima K33, K115, KV15, j5, j142

Halál lásd még Temetés; Öröklés; Holtak Imája

a gyilkos vagy gyújtogató büntetése K62, j86-87

életfogytiglani fogság, mint alternatíva K62, j86-87

házastársé, mikor úton van K67, KV27, j97

Halálbüntetés K62, j86, j87 lásd még Gyújtogatás; Gyilkosság

Halottak szállítása K130, KV16, j149, j152 lásd még Temetés

Halotti lepel lásd Temetés

Hamis vádaskodás …, K19, …., j37

Hamvasztás j149 lásd még Temetés

Hasis j170

Hatalom, tekintély …-… lásd még Csalhatatlanság

‘Abdu’l-Bahá ~-a …, …, K121, K174, j66, j130, j145 lásd még ‘Abdu’l- Bahá

a királyok ~-a K86, K93, j118

az Igazság Házának ~-a …, …-…, …, K42, …, j95 lásd még Igazság Háza(i)

értelmezése j130 lásd még Szent Szövegek értelmezése

Isten ~-a K93, K161-163, …, …, …, …, …, KV83, KV100

Isten Megnyilvánulásáé …, K7, K47, K53, K81-82, K132, K143, K183, j75, j160

nem ellenkezni azokkal, kik hatalommal bírnak K95, …

Shoghi Effendié …, …-…, j66, j130 lásd még Védnökség, Shoghi Effendi

Szent Szöveg ~-a …-…, …, K53, K99, KV10

Hatéves Terv

Ház(ak)

belépés a gazda engedélye nélkül K145, …

berendezés megújítása K151, KV8, KV42, KV95, …, j166

Két Ház lásd Szent Helyek és történelmi helyek

szent ~ lásd Szent Helyek és történelmi helyek

Házaspár lásd Válás; Házasság

Házasság …., …, ….-… lásd még Jegyesség; Válás; Jegyajándék; Család; Újraházasodás; Utazás; Szüzesség

~-i versek KV3, KV12

célja K63, j88, j133, j134

egynejűség …, K63, j89

házastárs távolléte K67, KV4, j96-99

elhalálozása távollét alatt K67, KV27

nem kötelező KV46, j91

nem-bahá’iokkal K139, KV84

partner kiválasztása K65, K107, KV30, KV92

rokonokkal, korlátai …, K107, KV50, j133

szülők beleegyezése K65, KV13, j92

türelem és egység előírása a házastársaknak K67, K70, KV4, j98

Házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet) j36

büntetése …, K49, KV49, j77

büntetéspénz fizetendő minden alkalommal KV23

tilos K19, …

Házastárs lásd Házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet); Válás; Öröklés; Házasság

Házastársi kötelék lásd Házasság

Háziasszonykodás, házimunka j56

Háziszolga lásd Szolga, ház körüli

Hazug szélhámos K37

Hely (egyes helyekre való utalás)

Akkó K37, K81, K100, j63, j127

Bagdad K133, KV32, j154

Konstantinápoly K89, j120

Qiblih K6, j7, j8

Ridván-kert j107

Shíráz K133, KV32, j154

Helytartóság K167, j181

Henyélés …, K33, …., j56 lásd még Koldulás

Heroin j170 lásd még Ópium

Hét (hét nap) j147 lásd még Naptár, bahá’í

Hiábavaló képzelgés K17, K41, K132, K165, …, …

Hibák beismerése j58

Higiénia lásd Tisztaság

Hinduk j160

Hírek j82

Hírnökök/Előfutárok lásd Megnyilvánulások

Hit lásd Felismerés; lásd még Hit megtagadása

Hit Feje j66, j125 lásd még ‘Abdu’l-Bahá; Igazság Egyetemes (Nemzetközi) Háza; Shoghi Effendi

Hit megtagadása K 141 lásd még Felismerés; Visszautasítás

Hitetlenség K97, K149

Hiúság K36

Holtak Imája K8, …-…., j10-11, j149

gyülekezeti ima …, K12, j10, j19

ha nem tud olvasni K8

Homoszexuális kapcsolatok K107, …, j134

Hónapok fölötti napok (Ayyám-i-Há) lásd Szökőnapok

Hozomány lásd Jegyajándék

Hősök K94

Huqúqu’lláh (Isten Joga) …, K97, …, j125

elhunyt vagyona K28, KV9, KV69, KV80, j47

fizetésének feltételei KV8, KV44-45, KV89-90, j125

hasznot nem hozó ingatlan után KV102

kivételek KV8, KV42, KV95

Husayn imám j160

Hűbéresek K82 lásd még Királyok

Hűség …, K7, K97, K120, K149, ….

I. Vilmos porosz király …, K86, …, j117, j118

Idősek, idős korúak, hajlott korúak K10, KV74, …, j14, j25, j31

Igazgatási Rend, Bahá’í …-…, …, j52, j82, j114, j189

Igazság

~ és tudás j110

az ~ ereje, hatalma K38, K64, K98, K140, K142

az ~ Napja K6, j8

Bahá’u’lláh szavainak ~-a K70, K134, K182-184

Bahá’u’lláh törvényeinek ~-a K3, K7, K162-163

Isten Megnyilvánulásainak ~-a j75, j160

Igazságosság lásd még Igazság Háza

bahá’í törvényekben K56, K63, K70, K72, j86, j89

intelem az ~ megtartására K26, K52, K60, K88, K134, K167, K187

Isten ~-a K97, K157, K170

megjenése a földön K158

Igazság Egyetemes (Nemzetközi) Háza lásd még Igazság Háza

alapszabálya j51

Bahá’u’lláh által ráruházott hitelesség …

hatásköre és feladatai

~-nak kell fizetni a Huqúqu’lláh-t j125

jövőbeni törvénykezés

Bahá’u’lláh különféle törvényei alkalmazásának módja j31, j69, j81, j84, j95, j161, j169

egyéb törvényhozást igénylő ügyek j56, j138, j169

gyilkosság és gyújtogatás büntetésének alkalmazása j86-87

lopásra (tolvajlásra) kirótt büntetés mértékének

megszabása, és a büntetés alkalmazása KV49, j70-71

nemi kihágások büntetésének alkalmazása KV49, j36, j77-78, j134

rendelkezik az adományok felett K42, j66-67

Szent Szöveget nem helyezhet hatályon kívül …

törvényhozó funkciói meghatározása …-…

visszavonhatja saját döntéseit …

isteni vezérletben részesül …

megalapítása K42, j66-67

tagsága, tagok

csak férfiak j80

számuk j50

választásának módszere …, j49

Igazság Háza …-… lásd még Igazság Helyi Háza; Igazság Országos (Másodlagos) Háza, Igazság Egyetemes (Nemzetközi) Háza

~-nak kell fizetni a büntetéspénzt a nemi kihágásért K49, KV11, j77

~-nak kell fizetni az összes büntetéspénz egyharmadát K52

~-nak jár a kincslelet kétharmada KV101

a kifejezést Bahá’u’lláh nem körülírtan használja j42

a Kitáb-i-Aqdas rendeli el …, K30, …, j49

az állam ügyei az ~-hoz kell kerüljenek …

gondoskodik a gyermekek oktatásáról K48

hatásköre és feladatai j51

kincsestár KV72

megbízatott azzal, hogy a nép dolgaival törődjön …

pénztár j42

rokonok közötti házasságról az ~ dönt KV50, …, j133

tagsága, tagok

Képviselőkként utalnak rájuk …, K147, j56, j162

Megbízottakként utalnak rájuk …, K21, K48, KV50, KV98,

összetétel j80

számuk j50

Igazság Helyi Háza …, …, j183 lásd még Igazság Háza

Bahá’u’lláh rendelte el K30, j49

bonyolítja a válást KV98, …, j100

hatásköre és feladatai j51

örökrész hiányzó örökösök után K21-22, KV6-7, KV28, KV33, KV41, KV72, KV100, …-…, j38-39, j42-44

pénzügyi segítség a szegényeknek K147, j56, j162

tagsága, tagok

férfiak és nők egyaránt választhatók j80

számuk j50

Igazság Országos (Másodlagos) Háza j49- 51, j80, j183 lásd még Igazság Háza

Igazság Székhelye K23 lásd még Igazság Háza

Igazság(osság) lásd még Igazság Háza

Ígéret(ek) lásd még Megígért; Kinyilatkoztatás, folytatólagos

~ megtartása (beteljesülése) K35, K80, K156, j160

~ megtartásának kötelessége K67, K156

isteni segítség ~-e K38, K53, K74, ….

III. Napóleon .., K86, …, j118

Iker-Születésnapok lásd Szent Napok

Illatszer használata K76, …

Illendőség

a szolgálókkal (szolgákkal) kapcsolatban K63, KV30, j90

a zenével kapcsolatban K51

az öltözködésben K159, j175

minden körülményben K145

nem túllépni az ~ határain K123

Ima …, j4, j25 lásd még Ima előtti mosakodás; Mashriqu’l-Adhkár

~ mormolása nyilvános helyen K108, …, j135

esti ~ K33

félelmetes természeti jelenségek lásd Jelek Imája

gyülekezeti ~ …, K12, …, …, j19

hajnali ~ K33, K155, KV15, j142

halottakért lásd Holtak Imája

imádkozáskor kötelező a tisztaság K76

kötelező ~ lásd Kötelező Ima

szőr az ~ érvényét nem veszi K9, j12

Ima előtti mosakodás …-…

az Alláh-u-Abhá ismétlése előtt K18, KV77, j33

ha a víz használata káros lenne KV51, j34

Kötelező Imák előtt K18, …-…, KV62, KV66, KV86, j34

még fürdőzés után is szükséges KV18

nők által a havonkénti nehéz napokon mondandó vers előtt K13, j20

víz hiányában mondandó vers K10, KV51, j16

Imádás Pontja K6, j7 lásd még Qiblih

Imádat lásd még Böjt; Kötelező Ima; Ima

a munka ~ rangjára emeltetett lásd Munka

elfogadhatósága Isten előtt K36, j60

kötelesség K78, K184, …, KV106

versek mondása K149 lásd még Szent Iratok és versek mondása/szavalása

India K36, j61

Ingatlan lásd Tulajdon

Intelmek .., …-…, …, …-…

Intések …

Intézmények lásd Huqúqu’lláh; Házasság; Mashriqu’l-Adhkár

adminisztratív …, …-… lásd még Védnökség; Ügy Kezei; Igazság Háza

választás ~-be lásd Választások, bahá’í

Irak K37, j63

Irán (Perzsia) j44, j122, j124, j126, j131-132, j176

Írás megtanításának kötelezettsége K48, j76 lásd még Végrendelet

Írás, közös .., K189, …, j193, j194

Írások

Bahá’í ~ lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai; Báb, a, Írásai; Bahá’u’lláh, Írásai; Bayán; Kitáb-i-Aqdas; Shoghi Effendi, írásai; Szent Iratok és versek mondása/szavalása; Szent Szövegek értelmezése; Szöveg, Szent; Fordítás, bahá’í Szent Iratoké; Vers(ek), szent

Iszlám ~ j113, lásd még Iszlám; Korán

Shaykh Muhammad-Hasan-éi j178

Irgalmas bizalmasai (Megbízottak) …, K30,…, j51 lásd még Igazság Háza

Isfahán (Eszfahán) j179

Iskola

a belső jelentések és magyarázatok ~-ja K175

az Anyagtól Független Egyedülvalóság ~-ja K175

Isten ~-ja K176-177, j185

Isten

~ Akarata K47, K81, K97, K131, K157

~ célja K125

a szívek összekötése K57

legtöbb ember messze bolyong Isten ~-tól …

~ cselekedetei K11, j18

~ dicsőítése K40, K50, K172

Áhítat Házaiban K31, K115, j53

Ayyám-i-Há alatt K16

~ félelme lásd Istenfélelem

~ igazságossága K170

~ imádata lásd Imádat

~ iránti szeretet, mint a törvényeknek való engedelmesség oka K4, …

~ Joga lásd Huqúqu’lláh

~ Kinyilatkoztatása lásd Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatása

~ Lényege j160

“Há” betű, mint ~-ének jelképe j28

~ Megnyilvánulásai lásd Megnyilvánulások

~ Napja K80, K88, K138

~ nevei és tulajdonságai (jegyei) lásd Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei)

az ember képessé tétetett arra, hogy benne ~ öltsenek testet j23

az év hónapjait Isten neveiről és tulajdonságairól nevezték el j147

~ Nevének használata K18, K60, j33, j83

~ egysége …, KV106

~ szól Bahá’u’lláh-n keresztül K39, K86, K88, K132, K134, K143, K163, K168, j160

~ törvénye lásd Kitáb-i-Aqdas; Bahá’u’lláh törvényei

~ törvényeit kell követni K17

~-be vetett bizalom (bizodalom) K33, K153, K160

utalás ~-ra a házassági versekben KV3

~ Ügye lásd Bahá’í hit

~ uralma K11, K126, K129, K172, j18

~ változhatatlan hite …, K182

a Szó és a parancsolatok felismerése K3-4, K7

azt teszi Ő, amit csak kíván K47, K131

hálaadás ~-nek K33, K111

jótétemény(ek) (ajándékok)…, K111, K112

felmentések (kivételek), mint ~ K10

intés, mint ~ K169

korábbi korlátozások feloldása, mint ~ bizonyítéka K159

öröklés szabályai, mint ~ bizonyítéka K29, j100

rituális tisztátalanság eltörlése, mint ~ K75

kárpótol az igazságtalanságért j86

kegyelem K59

közelség ~-hez

böjtölésen keresztül j25

kötelező imákon keresztül j3

munkán keresztül j56

nem az önsanyargatáson keresztül K36

szent versek olvasásán keresztül K149

zenén keresztül K51

megbocsátás K49, KV11, j37, j58 lásd még Megbocsátás; Bűn

megbocsát annak, aki jogot formál kinyilatkoztatásra ezer esztendő előtt, ha az megbánja tettét K37

megbocsát Mírzá Yahyának, ha Feléje fordul K184

megemlékezés ~-ről K 40, K43

megnyilvánítja, kinyilvánítja Magát j23, j160 lásd még Megnyilvánulások

nem kérdeztethetik Ő cselekedetei felől K161-162, …

rettenetes a büntetésben K37

Szövetsége lásd Szövetség

távollét ~-től K134

tulajdonságai (jegyei) lásd Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei)

Isten Akarata lásd Isten

Isten Apostola lásd Mohamed

Isten dicsőítése lásd Isten

Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei) K18, K60, K110, …, j23, j147

a Hív (hűséges) K109

a Hívó j158

a Jelek Kinyilatkoztatója K42

a látható és láthatatlan Királya …

a Mennyek Teremtője K18, …

a Versek Kinyilatkoztatója K8, K36, K146

a Világ(ok) Vágya K1, K157, …, …

Alkotó K97, K167

az Igaz

~ Isten K33, K36, K71, K80, K166, K168, K176, KV94, KV106, j160

~ Úr K73, K120

az Ígéretét Megtartó K56

az Örök Igazság K54, K125, j23

az Öröklét Fejedelme K96

Birtokos K64, K167, …, …

Bosszuló K153

Bőkezű (Legbőkezűbb) K42, K46, K86, K97, K114, K142, K163, K189, …, …

Bölcs K12, K37, K39, K40, K52, K88, K89, K120, K132, K138, K146, K160, K163, K168

bölcsesség …, K44, K68, K98, K101, K177, K180, j86

Dicső(séges) [Mindenek Felett Dicső(séges), Legdicső(ségese)bb] K9, K36, K50, K55, K73, K94, K137, …, …, j11, j23, j33, j137, j144

Dicsőített K40, K49, K115, K134

Elhalmozó K97

Elrendelő (Parancsoló) K6, K12, K24, K56, K81, K88, K110, K128, K129, K137, K159, …, KV96, KV101, KV105

Elszámoltató K123

erő K44

Erős, Hatalmas K8, K39, K40, K42, K56, K103, K115, K120, K132, K134, K183, K184, …

Forrás

a Kinyilatkoztatás ~-a K82

a Parancsolás Forrása K6

az isteni sugallat ~-a K1

harag K170

Hatalmas, Erős K8, K39, K40, K42, K56, K103, K115, K120, K132, K134, K183, K184, …

hatalmasság K129, K175

hatalom K42, K82, K129, K177, …, …, …

Igazság Napja K6, j8

igazságosság K83, K136, K141, K170

Imák Meghallgatója K129

Irgalmas (Legirgalmasabb, Mindenek Felett ~) …, K2, K3, K7, K21, K29, K30, K35, K40, K73, K74, K86, K101, K107, K110, K116, K129, K133, K136, K137, K138, K139, K150, K158, K165, K173, K175, K178, K184, …, …, …, j51, j107, j149, j170

irgalom …, K59, K136, K140, …, …, …, …, …

jóakarat …

Jóakaró K97

Kegyes (Legkegyesebb) K21, K34, K46, K86, K97, K106

Királyian Nagylelkű K25, K142, KV102

korlátlan hatalom K20, K78, K103, K115, K167, K178

Korlátozatlan K54, K131, K166

Korlátozhatatlan K6, K18

Könyörületes (Legkönyörületesebb, Mindenek Felett ~) K14, K29, K31, K45, K75, K129, K150, K179, j23, j149

Láthatatlan K30

Lebíró (Mindeneket ~) K40

Legfőbb K81, K109, K128, K129, K137, K180, j24

Legkitűnőbb K134

Legmagasabb K2, K16, K22, K24, K30, K86, K136, K137, K142, K170, K175, KV100, j24

Legszeretettebb K4, K80, K129

Magasztos (Legmagasztosabb) K30, K56, K80, K94, K132, …, …, j144

Magyarázó K10, KV96

Megbocsátó (Legmegbocsátóbb) K8, K10, K14, K21, K34, K49, K74, K75, K88, K151, K163, K169, K184, …, …

Megközelíthetetlen j144

minden jelek Hajnalpontja K169

Mindenek Birtokosa K2, K22, K94, K170, …

Mindenek Tudója K9, K39, K40, K52, K53, K56, K88, K89, K93, K123, K124, K130, K168, K189, …

Mindenekben Bővelkedő K34, K36, K151 Mindeneknek Parancsoló K132

Mindenható …, K6, K16, K24, K37, K38, K40, K49, K80, K100, K101, K132, K163, K175, K176, K177, K184, …, …, j86, j144, j170

Mindenről Értesült (Ki előtt semmi sem maradhat titokban) K40, K60, K97, K130, K143, K164, K189, KV101

Mindent Meglátó K151

Mindentudó K6, K43, K60, K97, K110, K132, K138, K143, K146, K151, K159, K160, K164, K175, K179, KV96, KV101

Nagylelkű K10, K16, K32, K75, K97, K114, K169, K184, …

Nagyság K88, K177

Önmagában Való K61, K182

Önmagától Való K41, K78, K82, K100, K149, K168, K175, K180, …, …, …

Örök Úr K80, K86, K97, KV96, KV105

Örökkévaló K41, K86, KV105, j160

Örökkönvaló K14, K88, K104

Összehasonlíthatatlan K18, K50, K53, K74, K76, K106, K143

Parancsoló lásd Elrendelő

Páratlan K86, j144

rettenetes a büntetésben K37

Szépség K13, K68, …, …, …, j20, j160

Szeretett, Szerelmes (valakié) …, j3, j23

szerető gondviselés …, K3, K29, K75, K117

Teremtő lásd Teremtés

Úr

a Fenség ~-a K14, K158, …, KV106

a Kegyelem ~-a K14

a kezdet és a vég ~-a K16, K28

a Látható és Láthatatlan ~-a K11, K98, …, j18

a lét ~-a K139, …, …

a Megnyilatkozás ~-a K88

a mennyei és földi Trónus ~-a K86, …, …

a teremtés Fejedelme K11

az egész Emberiség ~-a K8, K16, K26, K154

az Erő ~-a …

az Ítélet ~-a K18, K56

Emberek ~-a …

minden Nemzetek ~-a …

Minden Vallások ~-a K31, K36

minden világok ~a K10, K44, K85, K98, K138

Mindenek Ura K36

Nevek ~-a K49, K132, …, …

Ragyogás ~-a K13, j20

Uralkodó K132, KV101, KV102

Védelmező K39, K78, K84, K100, K109, K167, K172, K184, …

Veszélyben Oltalmazó K82, K149, K168, K175, K180, …, …

Világegyetem

a ~ Alkotója K167

a ~ Uralkodója j23

Isten dicsőítése lásd Isten

Isten Joga lásd Huqúqu’lláh; lásd még Öröklés; Elveszett vagyontárgy

Isten köztünk járt (God Passes By – könyvcím) …-…, j108, j158, j190-192

Isten Megnyilvánulásai lásd Megnyilvánulások

Isten parancsolatai j188 lásd még Bahá’u’lláh törvényei

Isten Rendelései …-… lásd még Kitáb-i-Aqdas; Bahá’u’lláh törvényei

Isten Szava K54, K55, K167, K169, j180

Isten Megnyilvánulásai által kinyilatkoztatott Isteni Szó j75, j143, j155, j165, j180

parancs ~-ának szavalására K149, KV68 lásd még Szent Iratok és versek mondása/szavalása

Isten szőlőskertje j114

Isten törvényeinek betartása K1-2, K17, K45, K62, K71, K97, K134, K138, K147, K171

Isten szeretete, mint Isten törvényei betartásának oka K4, …

Isten Ügye lásd Bahá’í hit

Istenesség K108, KV106

Istenfélelem K64, K73, K88, K120, K151, K167, K184

Isteni ciklus lásd Ciklus, isteni

Isteni filozófia j194

Iszlám …, j113, j120, j128, j129, j138, j160, j180

gyakorlata és hagyományai j19, j23, j33, j65, j72, j79, j85, j90, j103, j111, j174, j175

törvényei j6, j15, j18, j89, j101, j161

Isztambul (Konstantinápoly) …, K89, …, j107, j119-120, j178

Italok, részegítő lásd Részegítő italok

Ja‘far, Mullá j177

Jajszó K43, …

Berliné lásd Berlin

Jákob j1

Jámborság K64, K148, K149, K157, j61, j135 lásd még Istenesség

Jegyajándék K66, …..-…..

kötelezvény KV39, j93

meghatározása összeg, ill. lakhely szerint KV26, KV87-88, j94-95

újrameghatározása j93

visszakérése KV12, KV47

Jegyesség lásd Eljegyzés

Jelek Imája K11, KV52, …., j18

Jeruzsálem …, j7, j114, j116

Jézus Krisztus …., j89, j171

címe: “Isten Lelke” K80, j113, j160

Jog formálása kinyilatkoztatásra K37, j62

Mírzá Yahyá által j190, j192

Jog, polgári lásd Polgári jog

Jólét KV101 lásd még Mashriqu’l-Adhkár

Jótékonyság

jótékony célú adományok K42

jótékony cselekedetek K16, KV69, j29 lásd még Szegények, megsegítése; Zakát

József j1

Jövendölések

a Rajnával és Berlinnel kapcsolatban K90, j121

III. Napóleon bukásával kapcsolatban j118

Júdaizmus j1, j65, j111, j180

Jutalmazás és büntetés ….. lásd még Büntetés(ek)

Kábítószerek, szokásformáló ~ K155, j170 lásd még Ópium

Káf (betű) j188 lásd még Föld, Káf és Rá ~je

Kalifátus K89, j120

Kannabisz, indiai kender lásd Kender

Kápolnák KV94

Karmazsin Bárka K84, j115

Karmazsinszín Hely K100, j127 lásd még Akkó

Kármel K80, j114

Kártérítés lásd még Büntetéspénz

gondatlanságból elkövetett emberölésért K188, j35

valaki megsebzéséért vagy megütéséért K56, j81

Katolikusok j58

Kázim, Siyyid j182

Kedvesség K61, KV106, j85

Kelet, szokások keleten j59, j64

Kender (kannabisz, indiai kender) j170

Kenyérkereset K147, j56, j162 lásd még Munka

Képességek j 56, j162 lásd még Foglalkozás űzésének kötelezettsége

Képmások K31

Képmutatás K36, ….

Képzés lásd Oktatás

Kérdések és válaszok …, …, …, ….-….

Kérdések intézése

ahhoz, Kit Isten ki fog nyilvánítani K126, …, j146

Kereskedés lásd még Foglalkozás űzésének kötelezettsége; Mesterség űzésének kötelezettsége; Munka

rabszolgákkal való ~ K72, …

Kereszténység …,j160, j180

Kétség, kétely K134, K163, K164

Kétszínűség K165

Kéz

ételbe merítése K46, …, j73

kézcsók K34, j57

megmosása lásd Ima előtti mosakodás

Kézcsók …, K34, …, j57

Kezdőbetűvel jelölt helynevek j122

Kézművesség lásd Munka

Khurásán …, K94, …, j124

Kibékülés KV 98, j100 lásd még Válás

Kifinomultság K74

az arab eredeti értelmének meghatározása j74

hatása j104

Kincs

kincslelet KV101, …

Rejtett Kincs K15, j23

Kinyilatkoztatás

célja KV106

folytatólagos …-…, …, …-…

~ és annak felismerése K167, j155, j180

~ és Isten Megnyilvánulásának hatalma K129, j75

Isten Megnyilvánulásainak egysége K80, K103, K175-177, j111, j160

jövőbeli ~ K37, j62

korábbi Törvénykorszakok beteljesítése K80, K142, j108, j109, j156, j158, j160, j185

természete j23, j129, j160

Kinyilatkoztatás Királysága K91, K109, …

Kinyilatkoztatás, Bahá’u’lláh-é lásd Bahá’u’lláh kinyilatkoztatása

Királyok (koronás fők) …., …., K85, K86, K91, j118 lásd még Ferenc József osztrák császár; III: Napóleon; I. Vilmos porosz király

akik kiállnak, hogy segítsék az Ügyet K84, …

kollektív megszólításuk K78-83, K87

Királyi méltóság j194

Királyság K1, K79, K83, K84

a ~ nyelve K177

a Kinyilatkoztatás ~-a K91, K109, …

a teremtés ~ai K47, K94, K109

Kirmán .., K164, …, j176, j177

Kirmání, Mírzá Áqá Khán j177

Kitáb-i-Aqdas

a ~-t kiegészítő művek …-…

Kérdések és válaszok …, …, …, …-…

Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas (Bahá’u’lláh Kitáb-i-Aqdas-t követően kinyilatkoztatott Táblái) …, …

a bahá’í törvénykorszak Könyvek Könyve …, …, …, j129

alapelvek lásd Bahá’í hit, alapelvek

angol fordítás …-…, …-…

az eljövendő világcivilizáció Alaptörvénye …-…, …-…, j189 lásd még Világrend

az emberek között felállított “Csalhatatlan Mérleg” …, …, lásd még Mérleg, Isten Könyve, mint ~

engedelmeskedés, mindenki engedelmeskedni tartozik neki KV10 lásd még Bahá’u’lláh törvényei

eredeti arab szöveg kiadása …

Felszólítások egyénekhez és népekhez …, …-…

figyelmeztetések lásd Figyelmeztetések, Bahá’u’lláh-éi

Igazság Házának elrendelése …-…, …, K30, K42, …, j49, j66-67 lásd még Igazság Háza

intelmek lásd Intelmek

jelentősége …, …-…, K186

jellege …, …-…

kapcsolat elmúlt korok Törvénykorszakaival

a ~-ban lefektetett szabályok ezeken nyugszanak …-…

előrevetíti a Jelenések Könyvének írója …

előrevetíti Ézsaiás próféta …

mindent magába foglaló …

Szent Könyveikkel …, …-…

Bayán …-…, K142, j108, j109

törvényeikkel …, …

kibocsátása fokozatos …, j126

kijelöli Bahá’u’lláh utódát lásd ‘Abdu’l-Bahá

kinyilatkoztatása …, lásd még Bahá’u’lláh kinyilatkoztatása

Bahá’u’lláh működésének legjelentősebb cselekedete …

időpontja …, .., K98, j126

Legszentebb Könyv …, …

Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) lásd Összegzés és rendszerezés

szerzője elméjének legragyogóbb kiáradása …

tiltások lásd Tiltások

törvényei és rendelései lásd Bahá’u’lláh törvényei

Védnökség előrevetítése …, …-… lásd még Védnökség; Shoghi Effendi

Kitartás ..….. lásd még Állhatatosság

Kivételek lásd Böjt; Felmentések; Huqúqu’lláh; Kötelező Ima; Zarándoklat

nem jelent tiltást j20, j55

Koldulás .., K33, K147, j56, j162

Kollektív biztonság j173

Konfliktus lásd Összekülönbözés

Konstantinápoly (Isztambul) …, K89, …, j107, j119-120, j178

Koporsó lásd Temetés

Koporsó, beton~ j149 lásd még Temetés

Koporsófa K128, j149 lásd még Temetés

Korábbi törvénykorszakok gyakorlata lásd Törvénykorszakok (múltbéli vallási)

Korán …, j1, j2, j16, j129, j188

nem a ~-ból eredő iszlám gyakorlat K9, j72, j79, j174

törvényei

hatálytalanítása K11, K68, j101

megerősítése KV106, KV107, j161

Kormányok lásd még Parlamentek

engedelmesség a ~-nak …, K95, …

Költségek K28, K69, KV47, KV69, j47, j125

Könyörület, óvakodás attól, nehogy Isten rendeléseit elhanyagolják emiatt K45

Könyv K186, j184 lásd még Bayán; Biblia; Korán

~-ek megsemmisítése K77, …, j109

A Szövetség ~-e j37, j66, j145, j183

a teremtés ~-e j23

az Élet ~-e K138

az Élő ~ K134, K168, j155

Isten ~-e …, K6, K47, K99, K127, K148, K165, K168, j155

Legszentebb ~ lásd Kitáb-i-Aqdas

Minden ~-ek Anyja, Könyvek Könyve …, …, K103, j129

Szent ~ lásd Törvénykorszakok (múltbéli vallási)

Könyvek megsemmisítése K77, j109

Körömvágás K106, …

Kötelességek lásd Bahá’iok, kötelességeik; Igazság Háza; Tanultak Bahá népe között

Kötelező Ima .., K6, K8-14, K18, …-…, KV14, KV58-67, KV77, KV81-83, ..-…, j3-22, j25 lásd még Ima; Holtak Imája; Jelek Imája; Rak’ah

~ és Qiblih lásd Qiblih

~ Táblája …-…, KV63, KV65

egy ~ kiválasztása KV65, …, …

és ima előtt mosakodás lásd Ima előtti mosakodás

~ helyett mondandó vers K10, KV51, j16, j34

felmentések ~ alól …, j20

betegség miatt K10, KV93, j14, j20

ha a helyzet nem biztonságos K14, KV58, …, j21

~ helyett ajánlott leborulás és vers K14, KV21, KV58-61, …, j21

idős kor miatt K10, j14, j20

nők, a havonkénti nehéz napokon K13, …, j14, j20

hosszú (első) ~ …-…, KV67, KV82, …

középső …-…, KV83, KV86, …, j5, j34

mozdulatsor, ill. leborulások K10, …, j4, j15

rövid (harmadik) …-…, KV81, KV86, …, j5

utazás közben K14, KV21, KV58, KV59, …, j21

Középút K43

Közös írás …, K189, …, j193, j194

Krisna j160

Kristály K50, K128, j15, j149

Krisztus lásd Jézus Krisztus

Különbségek

kinyilatkoztatott versek között KV57, KV63, j109

Különbözés KV 19, KV 99 lásd még Különbségek; Véleménykülönbség

L, E, GY, E, N (betűk) K177, …., j188

Láb megmosása K152, KV97, j167

Lakhely lásd Ház(ak); Öröklés

Lány(ok) lásd Leány(ok), Leánygyermek(ek)

Leány(ok) lásd még Leánygyermek(ek); Nők

eljegyzése KV43

oktatása j76

Leánygyermek(ek)

oktatása K48, j76 lásd még Gyermekek, oktatása

öröklés K23, KV 37, KV54, j38, j44-45 lásd még Öröklés

Lealacsonyodás K123

Leánytestvérek lásd Öröklés

Leborulás K14

más személy előtt tilos j57

pótlólagos ~ KV21, KV58- 61, j21, j22 lásd még Kötelező Ima

tiszta felületen K10, j15

Leghatalmasabb Ág lásd ‘Abdu’l-Bahá

Legelső Pont lásd Báb, a

Leghatalmasabb Hír K167, j180

Legidősebb fiú j38, j44, j66 lásd még Öröklés

Legnagyobb Börtön lásd Akkó

Legnagyobb Csalhatatlanság lásd Csalhatatlanság

Legnagyobb Ház lásd Bahá’u’lláh, háza Bagdadban

Legnagyobb Név K127, j33, j137, j148

jelentősége K29, K51, j33, j48

naponta kilencvenötször történő elmondása K18, KV77, …, j33-34

számbeli egyenértéke K29, j48, j50

Legnagyobb Rend lásd Világrend

Legnagyobb Szépség lásd Bahá’u’lláh

Legnagyobb Törvény lásd Bahá’u’lláh törvényei

Legnagyobb Ünnep; lásd Szent Napok; Ridván

Legszentebb Könyv lásd Kitáb-i-Aqdas

Legszentebb Szentély lásd Bahá’u’lláh, Szentélye

Lélek

a megszentelt ~ állapota KV68, j23

akadályok K161-163, j134, j170

az Isteni Kinyilatkoztatás hatása a ~-re K54, K55, K148, …, …, j23

felemelése K51, K149, K161, K163, j25, j79, j104

Isten Lelke, Jézus Krisztus címe K80, j113

Isten Megnyilvánulásáé j160 lásd még Megnyilvánulások

Szentlélek K37, j23, j160

Leszármazottak KV6, j38 lásd még Öröklés

Bahá’u’lláh ~-ai j66 lásd még Bahá’u’lláh, rokonai

Mohamed ~-ai j85

Letétbe helyezett vagyontárgy KV96, … lásd még Megbízottak

Levelek lásd Bahá’u’lláh, Írásai

Lopás (tolvajlás) …

a “régebbi” Kötelező Ima ellopása j9

büntetésének meghatározása …, K45, KV49, j70

jel a homlokán K45, j71

Lottó j169 lásd még Szerencsejáték

Lótuszfa lásd Sadratu’l-Muntahá

Lőfegyverek K159, KV24, j83, j173

LSD j170

Madarak lásd Vadászat

Mag, férfié K74, ….,, j103

Magasságbéli Gyülekezet K71, K76, K89, K132

a ~ segítségének megígérése K53

a Qiblih körül kering K6

Magaviselet ….., K73, K159, ….-…, j192 lásd még Cselekedetek; lásd még Emberi tulajdonságok

Marihuána (marijuana) j170

Mashriqu’l-Adhkár (Áhítat Háza) …, K31, K115, …, j53, …

gyermekek mondjanak Táblákat ott K150, …

hajnali imák K115, KV15, j142

kapcsolt részei j53

szószék használatának és szentbeszéd tartásának tilalma j168

Más vallások (bahá’í hiten kívüliek) lásd Vallások

Mecset(ek) KV94, j19

al-Aqsá ~ K85, j116

Meddő vitatkozás …, K77, K177, j110

Medencék perzsa fürdőkben K106, j131-j132 lásd még Fürdő(k)

Megaláztatás K138, K158, j57, j58, j171

Megbánás lásd Bűn

Megbízhatóság …, K120, KV106, …., j46

Megbízottak

az Igazság Háza ~-ai lásd Igazság Háza

az öröklési törvényben K27, j46

Megbocsátás KV47, j58 lásd még Bűn

megbánás és ~ K49, K184, KV11

Megelégedettség K63, K66, KV26, KV38, j89

Megemlékezés Istenről K40, K43

Megértés lásd még Éleslátás

~ és felismerés …, K140, KV106 lásd még Felismerés

egyéni ~ és értelmezés K167, j130, j180

és tanácskozás j52

Isten törvényeinek ~-e …

Megértés (Szent Szövegé) lásd Szent Szöveg értelmezése

Meghívások K156, …

Megígért K35, K88, j108, j153, j158, j160, j171 j 185, j190 lásd még Bahá’u’lláh

korábbi Törvénykorszakok ígéreteinek beteljesedése K35, K80, j160 lásd még Kinyilatkoztatás, folytatólagos

Megkérdőjelezés

Isten tekintélyének ~-e K7, K49, K162

Megkülönböztetés (diszkrimináció) …

Megnyilvánulások (Isten Megnyilvánulásai) j23, j60, j141, j154, j155, j160, j172, j180, j181, j188 lásd még Bahá’u’lláh; Báb, a; Buddha; Jézus Krisztus; Krisna; Mózes; Mohamed (Isten Apostola)

csalhatatlansága lásd Csalhatatlanság

következő …, K37, j62

régi idők ~-ai K138, j126

Megsebezni valakit K56, j81

Megszólás ….., K19, …., j37

Megtagadás, hité lásd Hit megtagadása

Megtisztulás

javak és létfenntartáshoz szükséges dolgok K97, K146

minden teremtett dolog ~-a K75, j106

Megtisztulás tengere K75, j106

Megütni valakit K148, …

~-nek büntetése K56, j81

Mekka j7

Menstruáció

böjt alatt K13, …, j20, j34

és Kötelező Ima K13, …, j20, j34

Menyasszony lásd még Házasság

~ és jegyajándék KV39, j93 lásd még Jegyajándék

~ és szüzesség KV13, KV47

Mérleg, Isten Könyve, mint ~ …., K99, K148, K183

Mértékletesség lásd Középút; Illendőség

Mesterség űzésének kötelezettsége K33, j56, j162 lásd még Foglalkozás űzésének kötelezettsége; Kereskedés; Munka

Minden Könyvek Anyja K103, j129

Mírzá Yahyá lásd Yahyá, Mírzá

Mithqál meghatározása KV23, j78, …

Mocsok lásd Tisztaság; Piszok

Mohamed (Isten Apostola) .., j7, j85, j89, j128, j158

Monogámia lásd Egynejűség

Mosakodás K74, K76, ….., j34 lásd még Tisztaság; Víz

arcé lásd Ima előtti mosakodás

egész testé K106, j131-132

kezeké lásd Ima előtti mosakodás

lábaké K152, KV97, j167

Mosás

piszkos dolgoké K74, K76, j105

Mostohaszülővel kötött házasság tilalma …, K107, …, j133

Mózes j111-112

Muhammad-‘Alí, Bahá’u’lláh Szövetségének Legfőbb Megtörője j1, j9

Muhammad-Hasan, Shaykh K166, …, j178

Muhammad-i-Isfahání, Siyyid K184, …, j190, j192

Muhammad Karím Khán-i-Kirmání, Hájí Mírzá K170, …, j182

Muharram KV2, j138

Munka

az istentisztelet rangjára emeltetett …, K33, …, j56

felfüggesztése Szent Napokon KV1

háztartás vezetése, házimunka j56

mesterség, illetve hivatás űzésének kötelessége …, K33, …, j56, j162

nehéz ~ böjt alatt KV76, j31

Munkálkodás lásd még Cselekedetek

elfogadása Istentől függ K36, K167

Isten független az emberek ~-eitől

Muszlim(ok) lásd Iszlám

Mutatis mutandis, törvények egyenlő alkalmazása mindkét nemre .., j38, j133

Művészet(ek)

emberiség hasznára lévő ~ tanulmányozása …, j110

olvasás és írás művészete lásd Olvasás; Írás megtanításának kötelezettsége

Nabíl-i-A‘zam j172, j178, j179

Nagy Átfordulás K157, j171, j172

Nagybácsik K23, j38 lásd még Öröklés

Nagykorúvá érés lásd Emberi faj; Érettség kora

Nagynénik K23, j38 lásd még Öröklés

Najaf j178

Najíbíyyih-kert j107 lásd még Ridván

Nakhud KV23, j78, …

Nap(ok) lásd Naptár, bahá’í; Szent Napok; Szökőnapok; Tizenkilenc Napi Ünnep

a Szövetség ~-ja j139

Isten ~-ja K80, K88, K138

Nap, mint jelkép

a törvények ~-ja K7, K108

Isten Megnyilvánulása K6, K41, K53, j8

Napéjegyenlőség j26, j147

Napfelkelte

hajnali ima K33

a Mashriqu’l-Adhkár-ban K115, KV15, j142

böjt idejének meghatározásához K17, j25, j32 lásd még Böjt

Kötelező Ima ideje KV83, …, …, j5 lásd még Kötelező Ima

Naplemente

a Kötelező Ima ideje KV83, …, …, j5 lásd még Kötelező Ima

a Naw-Rúz időpontjának meghatározása KV35

böjt idejének meghatározásához K17, j25, j32 lásd még Böjt

Napóleon, III. …, K86, …, j118

Naptár, bahá’í …, j26

böjti időszak lásd Böjt

hónapok

napok száma a ~-ban j27, j147

nevei K127, j139, j148

számuk az évben K127, j27, j147

nap kezdete j26

napéven alapul j27, j138, j147

Naw-Rúz (bahá’í újév) K16, KV35, j26, j139, j147

részletekről az Igazság Egyetemes Háza rendelkezik j26, j138

Szent Napok helye lásd Szent Napok

szökőnapok (Ayyám-i-Há) K16, j27, j147 lásd még Szökőnapok

Násiri’d-Dín Sháh j177

Naw-Rúz lásd még Naptár, bahá’í; Szent Napok

időpontja pontos meghatározásának módszere KV35, j26

Nem-bahá’í

~ és az öröklés törvénye KV34, j38, j158

elfogadható, mint tanú KV79, j99

megengedett a házasság ~-jal K139

szülők beleegyezése házasságba j92

Nemek közötti egyenlőség ..….. lásd még Mutatis mutandis, törvények egyenlő alkalmazása mindkét nemre

Németország j117, j121

Nem hívő személy lásd Nem-bahá’í

Nemi cselekmények lásd Szexuális cselekmények

Nemi erőszak j36

Nemzetközi békefenntartó erő j173

Nemzetközi Tanítási Központ j183

Nevelők és tanítók lásd Tanítók

Név

első betűvel jelölt helynevek j122

hónapok ~-e lásd Naptár, bahá’í

korlát Isten Megnyilvánulásának felismerésében K167, j180

Nevek és tulajdonságok lásd Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei)

Nézeteltérés

emberek között K35

házastársak között K69-70, KV19, j100

megoldása a Szent Szöveghez való forduláson keresztül K53

Nimród K41, j65

Nők lásd még Eljegyzés; Válás; Oktatás; Öröklés; Szolgáló; Házasság; Mutatis mutandis, törvények egyenlő alkalmazása mindkét nemre; Újraházasodás; Feleség

a nők menstruáció alatti rituális tisztátalanságának fogalma eltöröltetett j20

böjt alóli felmentések K13, …, j20, j31

felirat ~ temetési gyűrűjén K129

házasságkötéskor elmondandó vers KV3

Holtak Imájának szövege ~ esetében …

Kötelező Ima alóli felmentések K13, …, j20, j34

mesterség, illetve hivatás űzésének kötelezettsége j56

szolgálók lásd Szolgáló

választhatóságuk a Szellemi Tanácsokba (Igazság Házaiba) j80

zarándoklat alóli felmentés K32, j55

Nyelv lásd Megszólás; Rágalmazás; Nyelv; Beszéd

Nyelv (emberek által beszélt nyelv, ill. melléknév) lásd még Arab (Nyelv, ill. melléknév)

egyetemes ~ …, K189, …, j193-194

tanulása az Ügy tanítása kedvéért K118, …

Nyilvános hely

bűnök meggyónása nyilvánosság előtt j58

perzsa fürdők K106, j131

versek mormogása ~-en K108, j135

Nyugalom megőrzése K153, …-…, ….

Nyugalomba vonulás lásd Életkor

Oktatás lásd még Tudás

emberiségé, az Isteni Kinyilatkoztatáson keresztül K45, KV106

és a Mashriqu’l-Adhkár j53

gyermekeké …, K48, K150, …, KV105, j40

a leánygyermekek ~-a elsőbbséget élvez j76

tudományágak

művészetek és tudományok K77, …

nyelvek …

Olvasás

gyermekek ~-ra tanítása K48, j76

szent verseké K36, K138

ennek módja K149, KV68, j165, j168

Ópium …, K155, K190, j170

Órák (időmérő eszközök) K10, KV64, KV103, …, j17

Országok fejlődése K160, …

Országos Szellemi Tanács lásd Igazság Országos (Másodlagos) Háza

Orvosok K113, …, j134

felírhatnak alkoholt vagy kábítószert, mint gyógykezelés részét j144, j170

Orvosság j144, j170 lásd még Orvosok

Ostobaság K51, K89, K178

Ótestamentum j1

Otthon lásd Ház(ak)

Öltözék lásd még Ruházat

illendő viselkedés ~-e K159

Önsanyargatás …, K36, …, j61

Önvédelem K159, j173

Öregkor lásd Idősek

Örökkévalóság K182

Öröklés …, …, K20, KV5, ….. – ……, j38 lásd még Báb, a, törvényei

adósság rendezése K28, KV9, K69, KV80, j47

búcsúztatási és temetési költségek K28, KV9, j47

ékszerek KV37, KV78, j44

gyám (megbízható személy) kinevezése kiskorú örökös mellé K27, j46

Huqúqu’lláh megfizetése K28, KV9, KV69, KV80, j47

lakhely, fő K25, KV34, j44

nem bahá’í rokonok és végrendelet hiánya KV34, j38

örökösök hiánya

egyéb ~-é K22-24

gyermekeké

fiú ~-é K26, KV41, KV72, j42, j45

leány ~-é KV37, KV54, j42

nevelőké és tanítóké KV28, KV33

örökrész és vagyon szétosztása K20, KV5, j38

anya K20, KV5, j38

atya K20, KV5, j38

fivérek K20, KV5, KV6, j38, j39

féltestvérek KV6, KV53, j39

gyermekek K20, K22, K29, KV5, KV28, KV33, j38, j41

fiú~-ek K25, j44

kiskorú ~ek K27, j46

leány~-ek KV37, KV41, KV54, KV72, j44-45

házastárs K20, KV5, KV55, j38

leánytestvérek K20, KV5, j38

féltestvérek KV6, KV53, j39

nagybácsik és nagynénik K23, j38

nevelők és tanítók K20, KV5, j38, j40

nem bahá’í ~-ok nem örökölnek KV33

szülő testvérének gyermekei K23, j38

unokák K26, j45

unokatestvérek K23, j38

örökség Igazság Házára szállása K24, KV100, j42

egyéb kategóriák örökrésze K22-23, KV28, j38, j43

férfi örökösök örökrésze KV41, KV72, j44

gyermekek örökrésze K21, KV7

ruházat szétosztása K25, j44

elhunyt nő használt ruházata KV37, KV78, j44

végrendelet KV69, j38 lásd még Végrendelet

végrendelet hiánya, az öröklési törvény csak ilyenkor lép hatályba j38

Örökösök lásd Öröklés

Ősatyák K10, K180

Őszinteség K29, K108, KV106, j95

Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) …-…, ….-…..

Összejövetelek, bahá’í ~ j19, j168 lásd még Tizenkilenc Napi Ünnep

Összekülönbözés j173; lásd még Civódás, pörlekedés, viszálykodás; Szomorúság, nem okozása; Megütni valakit

Özvegy(ek) K21, K89

Pap-hittudósok .., .., .., K9, j158

~ által követett gyakorlat (szokások) betiltása vagy eltörlése j61, j135, j175

ellenállásuk K164, j109

megszólításuk K41, K99-104, K165-172, …

papok előtti gyónás tilalma j58

Papi nőtlenség j91

a tilalom feloldása j61

Paradicsom K46, K106

~ versei k61

Paráználkodás j36, j89 lásd még Házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet)

Parlamentek lásd még Kormányok

felszólíttatnak, hogy fogadjanak el egy egyetemes nyelvet és írást …, K189, …, j193

Pártatlanság …, K4, K40, …

Pecsét

~-tel ékesített Táblák K117, j143

a Próféták ~-je j180 lásd még Mohamed (Isten Apostola)

Pederasztia K107, j134

Pénz lásd Jótékonyság; Jegyajándék; Alap, bahá’í; Huqúqu’lláh; Öröklés; Befektetés, pénzügyi; Gazdagság; Zakát

Pénztár KV72, j42 lásd még Igazság Háza

Pénzügyi segítség, támogatás

a családnak a türelem éve alatt K70, j100

a szegényeknek j56, j161-162

Perzsa fürdők K106, j131

Perzsia (Irán) j44, j122, j124, j126, j131-132, j176

Peyote j170

Piactér K108, j135 lásd még Nyilvános hely

Piszok K74, K76, j105 lásd még Tisztaság; Por

Polgári jog …

Poligámia lásd Többnejűség

Por K36, K76, K148, K150, j8 lásd még Tisztaság; Piszok

Poroszország j117

Pörlekedés lásd Meddő vitatkozás

Prém lásd Szőrme

Problémák

~ megoldása …

személyes ~ j52

Próféták

a ~ Pecsétje j180 lásd még Mohamed (Isten Apostola)

állásuk …, K143, KV106, j160 lásd még Isten Megnyilvánulása(i)

Qayyúmu’l-Asmá’ lásd Báb, a, Írásai

Qiblih …, K6, K137, …-…, j7

a Báb meghatározása: a ~ Bahá’u’lláh K137, …-…, j7

a Kötelező Imák iránya K6, …, …, KV67, j7

Bahá’u’lláh nyughelye K6, …, j8

és a Holtak Imája KV85, j10, j19

és a nem kötelező Imák KV14

Rabszolgaság tilalma .., K72 …

Rabszolgakereskedelem tilalma lásd Kereskedés

Rágalmazás j37 lásd még Hamis vádaskodás

Rajna …, K90, j121

Rak’ah K6, K8, KV63, j4, j6, j9, j20 lásd még Kötelező Ima

Reggel lásd még Napfelkelte

böjt idejének meghatározásához K17, j25, j32 lásd még Böjt

idő meghatározása KV64

meghatározása (Kötelező Imához) K6, KV83, …, …, j5, j6 lásd még Kötelező Ima

versek szavalása/mondása K149, KV68, j165 lásd még Szent Iratok és versek mondása/szavalása

Régiségek j166

Rejtelmek Földje K37, KV100, j63 lásd még Drinápoly

Rejtett Kincs K15, j23

Rejtett tudás K29, j48

Rend lásd még Igazgatási Rend

a társadalomban …, K2, K64

Rendelvények lásd Bahá’u’lláh törvényei

Részegítő italok ….., K119, ……, j2, j144, j170

Ridván K75, j107, j138, j140 lásd még Ünnepek, bahá’í; Szent Napok

Ridván-kert j107, j138

Rituális tisztátalanság lásd Tisztátalanság fogalmának eltörlése

Romlottság lásd Gonoszság K64, K123

Ruházat

elhunyt ~-a lásd Öröklés

korábbi korlátozások megszüntetése K159, j175

selyem K159, …, j174

szőrme K9, …, j12

mint metafora K4, j1

tisztaság elrendelése K74, K76, …, j167

Sadratu’l-Muntahá K100, K148, …, j128, j164

Sah, Sháh j177, j182

Salát j3 lásd még Kötelező Ima

Sedan-i csata j118

Segédtestület j183

Segítség

a királynak, ki kiáll, hogy segítse az Ügyet K84

Isten Ügyének segítése K84, K159

isteni ~ K53, K74, K157, …

törvények ~-e K4

Selyem

halotti lepelhez K130, j149, j151

viselése K159, …, j174 lásd még Öltözék

Semmittevés tilalma …, K33, …., j56 lásd még Munka

Sháh-Bahrám j160

Shaykhí iskola j171, j182

Shíráz j138 lásd még Báb, a, háza Shírázban

Shoghi Effendi (a bahá’í hit Védnöke) vii, … lásd még Védnökség; Aghsán

a Hit Védnöke …, j66, j125, j130

elhunyta j66, j67, j183

és a Kitáb-i-Aqdas …-…

fordítás …-…

jegyzetekkel való ellátása (annotálás) …

leírása a God Passes By-ban …, …-…

összegzése és rendszerezése …

írásai

egyes művek

God Passes By (Isten köztünk járt) …-…, j108, j158, j190-192

World Order of Bahá’u’lláh (Bahá’u’lláh világrendje) j173, j189

Isteni Terv végrehajtása …

Szent Szöveg Értelmezője …, …, j130

Ügy Kezei

kinevezésük j183

Síita iszlám j109, j160, j178 lásd még Iszlám

gyakorlata j85, j90, j103, j175

Sion K80, j114

Sír lásd Temetés

Síyáh-Chál .., j62, j126, …

Subh-i-Azal lásd Yahyá, Mírzá

Sugárzás, lelki ~ elrendelése, mikor a hívők a Szent Iratokat olvassák K149, KV68, j165

Szabadság …., K122-125, ….

Szakáll K159, …., j175

Szakmai tanácsadók j58

Számok lásd Abjad rendszer

Száműzetés, mint a tolvaj büntetése K45, j70

Szándékos emberölés lásd Gyilkosság

Szavahihetőség …, K120, KV106, …

Szavak

Szegények

~ gyermekeinek oktatása K48

jegyajándék fizetése ~ által j95

megsegítése K16, j53, j56, j161, j162

Szegénység lásd még Szegények

megszüntetése K147

Szegénység vagy szenvedés enyhítése j53, j161

Szellemi világok K79, K166, K177

Szent háború j173

Szent Ház lásd Bahá’u’lláh, bagdadi háza; Báb, shírázi háza

Szent Helyek és történelmi helyek

a Báb háza Shírázban lásd lejjebb Két Ház

Bahá’u’lláh háza Bagdadban lásd lejjebb Két Ház

Bahá’u’lláh Szentélye j8, lásd még Qiblih

Két Ház (két Szent Ház)

és egyéb helyek helyreállítása és megóvása K133, KV32, j154

zarándoklat a ~-hoz K32, KV25, KV29, j54, j68 lásd még Zarándoklat

Szent Iratok és versek mondása/szavalása K116, K150, KV52 lásd még Mashriqu’l- Adhkár

a Jelek Imája helyett mondandó vers K11, KV52

helyettesítő verseké

böjt helyett K13, j34

ima előtti mosakodás helyett K10, KV51, j16, j34

Kötelező Ima helyett K13, K14, KV58, KV60

Holtak Imája K8, KV85, j10, j19

naponta

Allah-u-Abhá-é K18, j33

Kötelező Imáé KV14, j3-7, j19 lásd még Kötelező Ima

verseké K149, KV68, j165

nyilvánosan K154, j168 lásd Szent versek mormogása nyilvánosság előtt

Szent Iratok lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai; Báb, a, Írásai; Bahá’u’lláh, Írásai; Bayán; Kitáb-i- Aqdas; Szent Versek; Szent Szövegek értelmezése; Szöveg, Szent; Vallások (bahá’í hiten kívüliek)

Szent Könyvek K149, K168, KV106, j155

Szentlélek K37, j23, j160

Szent Napok …, ….

a Báb Megnyilatkozása K110, j138

böjt idején KV36

a Báb vértanúhalála j139

‘Abdu’l-Bahá elhunyta j139

a Szövetség Napja j139

az Ünnepek Királya K112, j138, j140

Bahá’u’lláh Mennybemenetele j139

két Legnagyobb Ünnep K110, j138

Naw-Rúz (Újév) K16, K111, …, j139

Isten Napja j26

közvetlenül a böjt után következik K16, …, j25, j26

pontos napja KV35, j26, j147

Ridván-Ünnep (Bahá’u’lláh Megnyilatkozása) K110, KV1, j107, J138

első, kilencedik és tizenkettedik napja KV1

Szent Iker-Születésnapok K110, KV2, j138

a Báb születése KV2

az Igazság Egyetemes Háza határozza majd meg, hogy nap- vagy hold-alapon kell-e megülni j138

Bahá’u’lláh születése KV2

böjt idején KV36, j138

Szent Szöveg lásd Szöveg, Szent

Szent Szövegek értelmezése K105, K167-168, j180 lásd még ‘Abdu’l-Bahá; Shoghi Effendi; Védnökség

egyéni …, K37, K105, …, j130

kötelező érvényű …, …, …, …, j130, j184

Szent Udvar lásd Qiblih

Szent Város …., j114 lásd még Jeruzsálem

Szent versek mormogása nyilvánosság előtt K108, ……, j135 lásd még Szent Iratok és versek mondása/szavalása

Szentbeszéd j168

Szentek j160

Szentélyek lásd Báb, a; Bahá’u’lláh

Szentlélek K37, j23, j160

Szentföld K103, j114, j116, j183

Szenvedély(ek) K2, K41, K64, K89, K184, … lásd még Vágyak

Szenvedés lásd Bahá’u’lláh, szenvedései

Szerencsejáték …, K155, …, j169

Szeretet, szerelem K4, K15, K36, K132, j23

~ és házasság K65

emberi ~ j134

Szerzetesség …, K36, …, j61

Széthúzás ….., K183

Széthúzás nem terjesztése K165

Szexuális cselekmények lásd még Erkölcsi tisztaság; Erkölcstelenség

törvényes ~ j134 lásd még Házasság

törvénytelen ~

~ a türelem éve alatt KV11

házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet) K19, K49, KV23, KV49, …, j36, j77, j90

homoszexualitás …, j134

következményei K49, j36, j77, j134

paráználkodás j36, j77

Szó lásd Beszéd

Szó (szavak)

~ és a szellemi valóságok kifejezése K116, j4

~ mint a Kinyilatkoztatás felismerésének fátyla K117, K167, j180

a L, E, GY, E, N szó meghatározása j188

Bahá’u’lláh ~-ai lásd Bahá’u’lláh, Írásai; Szent Iratok és versek mondása/szavalása; Szöveg, Szent

Szodómia (emberekkel és állatokkal való fajtalankodás) K107, KV49, j134

Szokásformáló kábítószerek K155, j170 lásd még ÓpiumSzokások lásd még Hadíth; Törvénykorszakok (múltbéli vallási); Hagyományok

újra meghatározása és új jelentéssel való felruházása j93

Szolga, ház körüli K63, KV30, …., j90

Szolgálat ….-…, K125, K178, j2, j56 lásd még Tanítás, az Ügyé

~-ra való buzdítás K35, K38

isteni segítség megígérése ~ esetére K53, K74

királyokhoz intézett felszólítás ~-ra K82, K84

Szolgáló (ház körüli) K63, j90

Szolgáló K63, KV30, …, j90

Szolgálóleány lásd Szolgáló; Nők

Szomorúság

~ nem okozása …, KV98, …

~ okozásáért kivetett pénzbüntetés eltörlése K148, j163

mások megszólása, mint ~ okozója j37

Szoptató anyák, böjtölés és ~ K16, …, j31

Szószék használatának megtiltása .., K154, …, j168

Szökőév j27, j147 lásd még Naptár, bahá’í

Szökőnapok (Ayyám-i-Há) …, K16, …, j29, j147 lásd még Naptár, bahá’í

helye a naptárban K16, j25, j27

Szőr ima érvényét nem veszi K9, …, j12

Szőrme K9, j12 lásd még Ruházat

Szöveg, Szent (Bahá’u’lláh Szavai) lásd még Szent Szöveg értelmezése; Kitáb-i-Aqdas; Bahá’u’lláh törvényei; Szent Iratok és versek mondása/szavalása; Bahá’í Szent Iratok fordítása; Írások

annak használata problémák megoldásánál K53, …

arab nyelv használata …-…

eltérés a ~-től K117, …

fordítása …-…

hatalma és hitelessége K53, K117, …, j143

kiadása …

kinyilatkoztatása K184, KV57

olvasása szószékről megtiltatott j168 lásd még Szent Iratok és versek mondása/szavalása

tanulmányozása …, K149, K182, …

Szövetség

Bahá’u’lláh ~-e j37, j66, j145, j183 lásd még ‘Abdu’l-Bahá

Isten ~-e K2, K149

Szövetségtörés K37, j190 lásd még Azalik; Muhammad-‘Alí; Yahyá, Mírzá

Szunnita iszlám vezetői j120 lásd még Iszlám

Születésnapok (Bahá’u’lláh-é és a Bábé) lásd Szent Napok

Szülők

~ és örökség lásd Öröklés

beleegyezése a házasságba K65, KV13, j92

kötelessége a gyermekek tanítása K48, K150, KV105, …, j76

tisztelet és kedvesség mutatása a ~ iránt KV104, KV106, …, j92

Szüzesség

és jegyajándék KV47, …-…

és szülői beleegyezés a házasságba KV13, …

Táblák (Írások)

‘Abdu’l-Bahá-éi lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai

a Bábéi, lásd Báb, a, Írásai; Bayán

Bahá’u’lláh-éi lásd Bahá’u’lláh, Írásai; Kitáb-i-Aqdas

Tanácskozás …

~ és az Igazság Háza K30, …, lásd még Igazság Háza

módszere KV99, j52

Tizenkilenc Napi Ünnepen j82 lásd még Tizenkilenc Napi Ünnep

Tanácsok, Bahá’í Szellemi lásd még Igazság Háza

elrendelésük K30, j49

hatáskörük és kötelességeik j51, j100, j162

tagság j50, j80

Tanácsosok Kontinentális Testülete j183

Tanítás, az Ügyé …, j183

a nyelv ereje K73, K160

buzdítás a Hitet tanítók segítésére K117, …

buzdítás, ill. intelem ~-ra lásd még Szolgálat

a “tanultakhoz” K173

a királyokhoz K84

mindenkihez …, K38, K53

vallási vezetőkhöz K169

gyermekeknek megtanítani Isten verseit K150, … lásd még Gyermekek

isteni segítség megígérése K38, K53, K74

nyelvek tanulása ~ céljából K118, …

tanítók (a Hit tanítói)

akik ellentmondanak az Írásoknak K117, …

állásuk K117

Tanítók (nevelők és tanítók) lásd még Öröklés

a bahá’í hit ~-i lásd Tanítás, az Ügyé

és a gyermekek lelki nevelése j40

isteni ~ lásd Megnyilvánulások

Tanúk, szavahihető ~-k

házastárs halálával kapcsolatban K67, KV79, j99

meghatározásuk KV79, j99

türelem évével kapcsolatban KV73, KV98, j100 lásd még Válás

Tanulás, tanulmányozás

Kitáb-i-Aqdas-é …, …

művészeteké és tudományoké K77, …, j110

nyelveké K118, …, lásd még Nyelv

tanításoké K149, K182 lásd még Szent szövegek értelmezése

Tanultak Bahá népe között K173, …, j183

kötelességeik j183

Tanultság …, … lásd még Tudás

Tapintat …, K73, ….

Társadalmi és gazdasági fejlődés K160, j53

Társadalom

~ számára létfontosságú intézmények …, j53, j82, j134

alapköve j134

állapota …, K39, K40, K124, j170

az egyén szerepe K120, K144, K173, KV71, j56, j61, j76, j110

Isteni Kinyilatkoztatás ~-ra gyakorolt hatása …, K54, K75, K79, K110, K181, j93, j106, j109

isteni törvény, mint válasz a ~ állapotára …, …, …, …, j89

isteni törvény szerepe …-…, …-…, …, …., K3, K29, K99, K186, …, j92

jövőbeli állam …-…, …, …, …, K189, j56, j173, j189, j194

szerepe

igazság érvényesülésének elősegítése j86, j173

törekvés elősegítése j56

vagyon ~-i funkciója j38

Tavaszi napéjegyenlőség j26

Teherán j122

~-hoz intézett megszólítás …, K91-92, …

születési hely

Bahá’u’lláh-é j123

Bahá’u’lláh kinyilatkoztatásáé …, j62, j126

Temetés ….

~-i gyűrű K128-129, KV70, j149

egy órai távolság K130, KV16, j149, j152

hamvasztás tilalma j149

ima …-…, lásd még Holtak Imája

koporsó K128, j149

költségek K28, KV9, KV69, j47

lepel K130, KV56, j149, j151

Templom lásd még Mashriqu’l-Adhkár

az emberi test ~-a K96, K120, K155, j160

Isten Megnyilvánulásának ~-a K86

Templom-hegy (Jeruzsálemben) j116

Templomok KV94

Teológia j110

Teológiai értekezések j110

Teremtés

a ~ célja Isten megismerése j23

a ~ életre hívása j23, j188

a ~ könyve j23

a ~ Ura K11

minden dolog megtisztíttatott K75, j106

Terhesség K16, …, j31

Természeti jelenségek, félelmetes ~-ek K11, j18

Térdhajtás j4

Test

~-i vágyak K2, K58, K64, j25

~ iránti tisztelet j149 lásd még Temetés

~-ről való gondoskodás K155, j104, j144, j170 lásd még Tisztaság; betegség; Orvosok

Testámentum lásd Szövetség, Végrendelet,

Ótestamentum j1 lásd még Biblia, Evangéliumok

Testi vágy K64

Testvéri érzület

bahá’iok között K57, j82

minden vallás követőjével K75, j173

The Bahá’í World (A Bahá’í világ – kiadványcím) j27, j139, j143, j147

Tiltások …, …, …, …-….

Tisztaság … lásd még Fürdő(k); Mosakodás; Víz

és kifinomultság K74, K151, j74, j104, j166, j167

hatása az emberi lélekre K76, k104

ház bútorzatának megújítása K151, j166

illatszerek használata K76

legteljesebb tisztaság rendeltetik …, K74, j167

szívé K116, K157, K175, K179

vízé KV91, j105

Tisztátalanság fogalmának eltörlése K75, …, j20, j103, j106

Tisztelet

a szülők iránt KV104, KV106

a tanult és munkájukban eredményes emberek iránt j110

Tizenkilenc Napi Ünnep .., K57, KV48, j82

Tisztesség …, K187, …

Toll lásd Bahá’u’lláh, nevei

Tolvajlás lásd Lopás

Tombola lásd Szerencsejáték

Többnejűség j89

Többségi szavazat döntéshozatalban KV99, j52

Török Birodalom j119, j120

Törökország j120

Törvények lásd Bahá’u’lláh törvényei

Törvények végrehajtása lásd Bahá’u’lláh törvényei, alkalmazásuk

Törvényhozás lásd Igazság Háza

Törvénykorszak, bahá’í …, …, .., …, K142, K148, KV8, KV42, j19, j44, j126, j129, j160, j172

hossza …, …, …, K37, …, j62

Törvénykorszakok (múltbéli vallási) lásd még Báb, a; Iszlám; Hagyomány(ok)

Bahá’u’lláh eltörli a törvényeiket …, …

elsőszülöttség törvénye j44

gyakorlatai

annak tiltása, hogy kérdéseket tegyenek fel annak, Kit Isten ki fog nyilvánítani K126, j146

házasság és válás KV31, KV43, j89-90, j93, j101

ima j6-7, j15, j135

felmentés a nőknek a havonkénti nehéz napokon j20

gyülekezeti j19

ima előtti mosakodás j16

kézcsók j57

könyvek megsemmisítése j109

rituális tisztátalanság j12, j20, j103, j106

ruházat K159, j174-175

szerzetesség és önsanyargatás j61

utazási korlátozások K131, j153

vadászat j83

zene j79

lényegi egységük j160

Szent Könyveik …, …, K17, K19, K149, K163, j129, j155

Törvényszegés K73

Trónus K133 lásd még Szent Helyek és történelmi helyek

Tudás K138, j130, j194 lásd még Oktatás

célja K102, …

ezoterikus K36, …, j60

isteni K99, K101, K176-177, K180, j128

korlát Isten Megnyilvánulásának felismerésében K41, K102, K166-168, K170, j64, j171, j182

megszerzése K48, K77, j76, j110

rejtett K29, j48

Tudatlanság K62, K122-123, K144, K159

Tudomány(ok)

célja K77, …, j110

isteni filozófia j194

a legszilárdabb alapzat K189

Tulajdon

az Aghsán-oknak nincsen joguk más ~-hoz K61, j85

elhunyt ~-a lásd Öröklés; Végrendelet

elveszett vagyontárgy KV17, …

Huqúqu’lláh fizetése KV8, KV42 lásd még Huqúqu’lláh

ingatlan KV102

letétbe helyezett ~ KV96

Tulajdonságok lásd Bahá’u’lláh, nevei; Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei); lásd még Emberi tulajdonságok

Türelem K87

~ éve lásd Válás

házasságban K67, KV4, j98

Tűz lásd Gyújtogatás

‘Údí Khammár …

Udvariasság K120, …., j74

Újraházasodás

előző házastárssal K68, KV31, …, …, …, j101-102

házastárs elhalálozása miatt K67, KV27, …, j97, j99

házastárs hosszúra nyúlt távolléte miatt K67, KV4, …, j96, j97-98

Unokaöccsök K23, j38; lásd még Öröklés

Unokahúgok K23, j38; lásd még Öröklés

Unokatestvérek K23, j38 lásd még Öröklés

Uralkodó Jele K157, j171

Uralkodó(k) K88, K89, K91 lásd még Igazság Háza; Királyok; Királyság

~ és tanultak j183

Utalás(ok) ….

Utazás

~ és házastársi kapcsolatok K67, K69, KV4, KV27, …, …, j96-99

~ és zarándoklat j55

a Bayánban lefektetett korlátozások feloldása K131, …, j153

a lélek ~-a Isten felé j92, j128, j149

Böjt alatt K16, KV22, KV75, …-…, j30

Kötelező Ima ~ alatt K14, KV21, KV58-61, …, j21-22

Mohamed Éjszakai ~-a j128

Utca, szent versek mormolása utcán K108, …, j135 lásd még Nyilvános hely

Útmutatás lásd Vezérlet

Utódlás j181 lásd még ‘Abdu’l-Bahá; Shoghi Effendi; Yahyá, Mírzá; Ahmad-i-Ahsá’í, Shaykh

Ügy Kezei j67, j183 lásd még Tanultak Bahá népe között

Ülés K154, j168

“Alláh-u-Abhá” mondásakor K18

a Mashriqu’l-Adhkár-ban K115

Kötelező Imával kapcsolatban …, …, …, KV81

helyettesítő versekkel kapcsolatban KV58, j22

Ünnepek Királya lásd Ünnepek, bahá’í; Szent Napok; Ridván

Ünnepek lásd Szent Napok

Ünnepek, bahá’í K110, K112, KV1-2, …., j138, j140 lásd még Szent Napok, Tizenkilenc Napi Ünnep

Üzlet

~helyiség mentes a Huqúq alól KV95

~-i befektetés K27

Vadászat K60, KV24, …, j83-84, j173

Vágyak

~ vadona K107

földi ~ K86

romlott, önző ~ K2, K29, K39, K58, K165, j25

Vagyon K40, K48 lásd még Jótékonyság; Öröklés; Pénz; Tulajdon

~ értékvesztése KV96

~ és a munkavégzés kötelezettsége j56

~ és jegyajándék K66, j95 lásd még Jegyajándék

~ és Huqúqu’lláh KV90 lásd még Huqúqu’lláh

~ és jótékonyság K147, j162

a ~ társadalmi funkciója j38

Válás lásd még Házasság; Újraházasodás

elítélése …, K70, KV98, j100

jegyajándék visszakérése KV12, KV47

hűtlenség K70

különélés K68, K70, KV19, KV98

házastárs távolléte miatt K67, KV4, j96-99

türelem éve K69, KV4, KV12, j100

~ és a vonzalom megújulása K68, KV11, KV19, KV38, j100

feleség és gyermekek eltartása K70, j100

jegyzése KV98

tanúk KV73, KV98, j101

újraházasodás K68, j101-102

Választások, bahá’í ~ …., j49, j80, j183 lásd még Igazság Háza

Vallások (bahá’í hiten kívüliek) K7 lásd még Törvénykorszakok (múltbeli, vallási)

~ Minden Könyvek Anyjai j129

követőik K73, j180

által való cáfolás K168

Bahá’u’lláh rendelkezései az Élet Vize számukra K29

velük való érintkezés …, K75, K144, j173

próféciáik (ígéreteik) beteljesedése K35, K80, j160

szent irataik …, K136, K138, K168, j2, j160, j180

vezetőik K99, K101-104, K165-166, j64 j171 lásd még Pap-hittudósok

Vallási ügyekkel megbízott városi bírósági tisztviselő KV98

Valóság j75

Város lásd Városlakó

Városlakó

~ által fizetendő jegyajándék K66, KV87, …, j93-95

meghatározása KV88

Városok lásd még Ashabád; Bagdad; Konstantinápoly; Szent Város; Kirmán; Teherán

fejlődése K160, …

Igazság Háza alapítása K30, j49

Mashriqu’l-Adhkár emelése ~-ban K115

Védelem

a bahá’í hit (Isten Ügye) megvédése j183

Bahá’u’lláh törvényei, mint ~ K45, K123-125, K155, j86, j170

ön~ K159, j173

Védnök lásd Shoghi Effendi

Védnökség …., j181 lásd még Aghsán; Szent Szöveg értelmezése; Shoghi Effendi

~ intézményének előrevetítése a Kitáb-i-Aqdas-ban …-…, K42, …, …, j66, j125

Végakarat és végrendelet

‘Abdu’l-Bahá-é lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai

Bahá’u’lláh-é lásd Bahá’u’lláh, Írásai

Végrendelet lásd még Öröklés; Végrendelet hiánya

~ írásának kötelezettsége …, K109, …, j136

a Legnagyobb Névvel díszíteni K109, j137

tulajdonos rendelkezési joga vagyontárgyai felett KV69, j38, j136

Végrendelet hiánya j38, j136 lásd még Öröklés

Véleménykülönbség KV 19, KV 99 lásd még Különbségek

Vendégszeretet …, K16, K57, j29, j82

Vers(ek), Szent ~ lásd még Írások, bahá’í

~ hatása K116, K148-149

~ közötti különbségek KV57, KV63, j109

~ mondása lásd Szent Iratok és versek mondása/szavalása

~-ről való elgondolkodás K136

allegorikus értelmű ~ j130

házassági ~ KV3 lásd még Házasság

helyettesítő ~

böjt helyett K13, j34

ima előtti mosakodás helyett K10, KV51, j34

Kötelező Ima helyett K13-14, KV58, KV60, …, j20-21, j34 lásd még Kötelező Ima

meghatározása j165

Veszély ideje lásd Kötelező Ima; Jelek Imája

Vezérlet lásd még Útmutatás

isteni ~ …, K143, j130

tanácskozáshoz KV99, j52

Világ lásd még Emberi faj; Társadalom

civilizáció …, K181 lásd még Bahá’u’lláh, világrendje; Világközösség; Világrend

~ érettsége j194

~nyelv lásd Nyelv, egyetemes

egyensúlya kibillent K181, K189

egységesülése …, …

Világ népei lásd Emberi faj

Világrend …-…, K181, …, j189

Világközösség j173, j183, j189, j194 lásd még Világrend

Viláyat j181

Vilmos porosz király, I. …, K86, …, j117, j118

Viselkedés lásd Magaviselet; Cselekedetek; Emberi tulajdonságok

Viszály K169, …, j173 lásd még Összekülönbözés

Visszautasítás lásd még Bahá’u’lláh, visszautasítása

a Bábé j178

Bahá’u’lláh-é K140, K166, K184, j190

azé, Ki majd kinyilváníttatik j185

Vita j130

Vitatkozás lásd Civódás, pörlekedés, viszálykodás; Meddő vitatkozás

Víz K57, K135, …

dolgok megmosásához K74, j105

ima előtti mosakodáshoz KV51, lásd még Ima előtti mosakodás

minden ~-ből teremtetett K148

mint jelkép K29, K50, K54, K80, K135

mosakodáshoz

meleg víz javallott KV51, KV97, j167

teljes test megmosásához K106

perzsa medencék ~-e K106, j131-132

tiszta ~

használata szükséges K74, K106, j105

meghatározása KV91

Vőlegény által fizetendő jegyajándék: lásd Jegyajándék

World Order of Bahá’u’lláh (Bahá’u’lláh világrendje – könyvcím) j173, j189

Yá Bahá’u’l-Abhá lásd Legnagyobb Név

Yahyá, Mírzá (Subh-i-Azal) …, K184, K190, j177, j190-192

biztosítása a megbocsátásról, ha megbánja, amit tett K184, …

követői j177

Zakát (egyféle egyházi adó) K146, KV107, …., j161

Zarándoklat

elrendelése K32, KV25, …

helyének meghatározása KV29, j54, j154

fej borotválása KV10, j68

nők felmentetnek alóla K32, j55

Zene K51, …, j79

Ziná j36 lásd még Házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet)

Zoroasztriánusok j160

Zsarnokság K86, K89, K141 lásd még Elnyomás

Mutató az arab és perzsa szavak átírásához

(A mutató az arab, illetve perzsa szavak magyar kiejtését tartalmazza segítség gyanánt, az angol eredetiben található, és az ebben a könyvben is használt betűképpel együtt. A “normál” magyar kiejtéshez képest az alábbi különbségek van: az ‘á‘ röviden ejtendő, a ‘h‘ hátul képzett ‘h’, a ‘q‘ hátul képzett ‘g’ és ‘k’ közötti hang, az ‘u‘ ejtése pedig a magyar ‘o’ és ‘u’ között van, kivéve, mikor a szövegben ‘ú‘-nak írják, mert ennek az ejtése ‘u’ . Ettől a rendszertől csak olyan esetekben tértünk el, mikor az adott szónak már volt kialakult magyar átírása, pl. Mohamed.)

Eredeti betűképKiejtés
‘Abdu’l-‘AzízAbdul-Aziz
‘AkkáAkkó
‘Alá’Ála
‘Údí KhammárUdi Hámmar
Abá Badí‘Ába Bádi
AbháÁbha
abjadábdzsád
AghsánÁgszan
Ahmad-i-Ahsá’í, ShaykhAhmed-e-Áhszai, Sejh
Ahmad-i-Kirmání, MírzáAhmed-e-Kermani, Mirza
Ahmad-i-Rúhí, ShaykhAhmed-e-Ruhi, Sejh
alifálef
amínámin
Áqá JánAqa Dzsan
Aqsá mecsetAksza mecset (Al-Aksza)
Ar-RúmÁr-Rum
‘IshqábádEsqabad (Ashabád, város Közép-Ázsiában)
Ayyám-i-HáÁjjam-e-Ha
azalíázáli
badí‘bádi
BahjíBáhdzsi
Bastámí, Mullá ‘AlíBásztami, Mollá Áli
BayánBájan
BishárátBesarat
Gandum-Pák-KunGándom-Pak-Kon
ghusnguszn
hadíthhádisz
Hájí Mírzá Muhammad Karím Khán-i-KirmániHadzsi Mirza Mohamed Kárim Han-e-Kermani
haykalu’t-tawhídhájkálut-tohid
Huqúqu’lláhHuququllá
Husayn imámHusszein imám
IsfahánIszfahán, Eszfahán
IshráqátEsraqat
káf (betű)kaf
KháHa
KhurásánHoraszan
KirmánKerman
Kitáb-i-‘AhdKetab-e-Áhd
Kitáb-i-AqdasKetab-e-Áqdász
Kitáb-i-ÍqánKetab-e-Iqan
Kunkun
Litáfatletafát
Mashriqu”l-AdhkárMásrequl-Ázkar
Mírzá Ahmad-i-KirmáníMirza Ahmed-e-Kermani
Mírzá Áqá Khán-i-KirmáníMirza Aqa Han-e-Kermani
Mírzá YahyáMirza Jáhja
Mithqálmeszqal
Muhammad Karím Khán-i-Kirmáni, Hájí MírzáMohamed Kárim Hán-e-Kermani, Hadzsi Mirza
Muhammad-‘AlíMohamed Ali
Muhammad-Hasan, ShaykhMohamed Hasszán, Sejh
Muhammad-i-Isfaháni, SiyyidMohamed-e-Eszfáhani, szejjed
MuharramMuhárrám
Mulláh Alíy-i-BastámíMolla Áli-e-Besztami
Mullá Jaf’arMolla Dzsáfár
Nabíl-i-A’zamNábil-e-Ázám
NajafNádzsáf
Najíbíyyih-kertNádzsibijje-kert
Nakhudhud
Násiri’d-Dín SháhNaszreddin sah
Naw-RúzNourúz
QiblihQeble
Quayyúmu’l-AsmáQáyyumol-Ászma
rá (betű)ra
rak’ahráká
RidvánRezvan
Sadratu’l-MuntaháSzádrátul-Muntáha
Salátszálat
Sháhsah
Sháh-BahrámSah-Báhram
Shaykh Ahmad-i-Ahsá’íSejh Ahmed-e-Áhszai
Shaykh Ahmad-i-RúhíSejh Ahmed-e-Ruhi
Shaykh Muhammad-HasanSejh Mohamed-Hasszán
Shaykh TabarsíSejh Tábárszi
Shaykhí (iskola)Sejhi (iskola)
ShírázSiraz
Síyáh-ChálSzija-Csal
Siyyid Kázim-i-RashSzejjed Kazem-e-Rásti
Siyyid Muhammad-i-IsfahániSzejjed Mohamed-e-Eszfáhani
Subh-i-AzalSzobh-e-Ázál
Súriy-i-HajjSzurej-e-Háddzs
tá (betű)ta
Váhidvahed
Vávvav
Viláyatvelaját, vilajet (török)
Yá Bahá’u’l-AbháJa Bahá’u’l-Abhá
zakát (egyházi adó)zákat
Zaynu’l-MuqarrabínZejnol-Moqárrábin
Zinázena

A nyomtatott könyv kiadási információi

Bahá’u’lláh: A Legszentebb Könyv (A Kitáb-i-Aqdas)

Budapest, 2001.

Fordította: Koczóh Péter

Lektorálta: Endrei László
Kerekes Csaba

Szerkesztette: Magyar Andrea

A fordítás alapja: Bahá’u’lláh: The Kitáb-i-Aqdas – The Most Holy Book. Haifa, 1992, The Universal House of Justice. Printed by Ann Arbor, Michigan, USA

Kiadja a Magyarországi Bahá’í Közösség Országos Szellemi Tanácsa©
ISBN 963 00 7269 6
MEDIANT NYOMDA

A honlap szerkesztőjének megjegyzése: Az Igazság Egyetemes Háza kifejezés pontosabb fordítása 2009-től: Igazságosság Egyetemes Háza.


* Az idegen szavak magyar szabályok szerinti kiejtését lásd a Mutató az arab és perzsa szavak átírásához c. részben.* A fordító megjegyzése: Az arab eredetiben használt szó a ‘mullah’ (ejtsd: mollá). Az iszlámban nem különül el olyan élesen a papi, a hittudósi, főként jogtudósi, és a vallási bírói funkció, mint a kereszténységben. A mulláh-k hierarchiában való emelkedése, és ezzel együtt bizonyos papi funkciók ellátása, a pénteki ima vezetése, stb. annak a függvénye, hogy a többi mulláh mennyire ismeri el valaki tanultságát.

* Lásd a 19. jegyzetet – a fordító.

* A “Mindenek Felett Irgalmas Megbízottai” kifejezés az Igazság Házának tagjait jelenti – a fordító.

* III. Napóleon

* Teherán

* Khurásán

* Kirmán

[3] Bahá’u’lláh

[4] Az iszlám holdnaptár első hónapja

[5] Az arabban a két házasulandó által elmondandó vers nyelvtani nemében különbözik.

[6] A kérdés arra vonatkozik, mi az a legrövidebb utazási idő, mely felmenti az utazót a böjtölés alól.

[7] Kos

[8] Az északi féltekén a tavaszi napéjegyenlőség.

[9] Az “Igazság Háza Megbízottai” kifejezés az Igazság Házának tagjait jelenti – a fordító.

[10] Az a Tábla, mely a most használatos három Kötelező Imát tartalmazza.

[11] Kb. fél köbméter.

[12] Szín, íz és szag.

[13] Drinápoly (Edirne).

* A vagyonmegosztás módszere végrendelet hiánya esetén alkalmazandó. Lásd az “o” részt is.

† (Mohamednek tulajdonított, de a Koránba be nem került mondás, ún. “hadíth” – a fordító.)

† A Gleanings from the Writings of Baháulláh (Gyöngyszemek Bahá’u’lláh Írásaiból) című mű részeit latin számok jelölik.

Kapcsolódó oldalak